ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*appearance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appearance, -appearance-

*appearance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appearance (n.) การปรากฏตัว Syn. presentation, coming
appearance (n.) ภาพลักษณ์ See also: สิ่งที่ปรากฎให้เห็น
appearance (n.) รูปร่างหน้าตา See also: รูปร่าง, รูปลักษณะ, รูปลักษณ์, รูปโฉม Syn. look, looks, aspect, features
by all appearances (idm.) อย่างเห็นได้ชัด See also: อย่างที่บอกไว้
disappearance (n.) การหายวับไป See also: การอันตรธาน
first public appearance (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. entrance into society
keep up appearances (idm.) แสร้งทำ See also: เสเเสร้ง, แกล้งทำ
make an appearance (idm.) ปรากฏตัว
non-appearance (n.) การไม่ปรากฏตัว
outward appearance (n.) รูปลักษณ์ See also: ลักษณะภายนอก
outward appearance (n.) ลักษณะภายนอก See also: โฉมภายนอก, การแสดงออก, สิ่งที่ปรากฏ
put in an appearance (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. be in attendance Ops. be absent, leave, be missing
English-Thai: HOPE Dictionary
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
disappearance(ดิสซะเพีย'เรินซฺ) n. การหายไป,การสาบสูญ,การสูญหาย,การหายลับ
English-Thai: Nontri Dictionary
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
disappearance(n) การสาบสูญ,การหายไป,การสูญหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appearanceสภาพปรากฏ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disappearanceการสาบสูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mysterious disappearanceความสูญหายโดยปราศจากร่องรอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-appearanceการขาดนัดไม่มาศาล [ดู failure to appear] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appearanceรูปร่าง, ลักษณะ [การแพทย์]
Ballooning Appearanceลักษณะแบบลูกโป่ง [การแพทย์]
Blown-Out Appearanceลักษณะแบบโป่งพองออก [การแพทย์]
Butterfly Appearanceคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Disappearanceสูญหาย [การแพทย์]
Ground Glass Appearanceลักษณะแบบกระจกฝ้า, [การแพทย์]
Lacework Appearanceลักษณะคล้ายลูกไม้ [การแพทย์]
Leafless Winter Tree Appearanceลักษณะเหมือนต้นไม้ไม่มีใบ [การแพทย์]
Macroscopic Appearanceลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Marbled Appearanceสีขาวมันคล้ายหินอ่อน [การแพทย์]
Moth-Eaten Appearanceลักษณะคล้ายถูกแมลงแทะ [การแพทย์]
Mottled Appearanceหย่อมขาวทึบที่ไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การปรากฏตัว (n.) appearance
การแสดงตัว (n.) appearance Syn. การปรากฏตัว
ภายนอก (n.) appearance See also: look, feature, aspect Syn. รูปลักษณ์, หน้าตา
ภายนอก (n.) appearance See also: outer, look Syn. รูปลักษณ์, หน้าตา
รักสวยรักงาม (v.) be conscious of one´s appearance See also: be fond of dressing up, be proud of one´s appearance
รูปพรรณสัณฐาน (n.) appearance See also: description, signalment Syn. รูปพรรณ
รูปร่าง (n.) appearance See also: external looks, expression, figure Syn. ทรวดทรง, สกนธ์, สรีระ
รูปลักษณ์ (n.) appearance See also: look, feature, aspect Syn. ภายนอก, หน้าตา
รูปลักษณ์ (n.) appearance See also: outer, look Syn. ภายนอก, หน้าตา
รูปสัณฐาน (n.) appearance See also: description, signalment Syn. สัณฐาน, รูปพรรณสัณฐาน, รูปพรรณ
สกนธ์ (n.) appearance See also: external looks, expression, figure Syn. ทรวดทรง, สรีระ
สารรูป (n.) appearance See also: look Syn. รูปร่างหน้าตา
สำอาง (v.) pay much attention to one´s appearance
ออกแขก (v.) make public appearance See also: be visible, appear before guests/the public
เปลือกนอก (n.) appearance See also: look, feature, aspect Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา
เปลือกนอก (n.) appearance See also: outer, look Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา
โฉม (n.) appearance See also: external looks, expression, figure Syn. ร่าง, รูปร่าง, ทรวดทรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ.
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย...
Look, I can't make appearances all over. Don't you understand?ที่ปรากฏร่างทุกหนแห่งไม่ได้ คุณไม่เข้าใจเหรอ
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้
Your appearance is exactly the way I imagined.ภาพลักษณ์ของคุณเหมือนกับที่ผมคิดไว้เลย
Colonel Budahas was returned to his home, though his own knowledge of his disappearance is vague and inconclusive.(เสียง Scully) พันเอก Budahas กลับมาบ้านเขาแล้ว ... ..บอกเล่าเรื่องการหายตัวไปของเขา เท่าที่เขารู้ อย่างคลุมเครือ และไม่มีข้อสรุป
I realize that my appearance might be a bit startling.ฉันรู้สึกว่ารูปร่างของฉันมันเป็นที่ตกใจ
They consider its disappearance both an insult and a curse.พวกเขามองว่าการหายตัวไป เป็นคำสบประมาทและคำสาป
I have to say, sister, that I always distrusted his appearance of goodness.ฉันจะต้องพูดกับเธอนะน้องว่าฉันไม่เคยไว้วางใจ ในท่าทางที่ทำว่าแสนดีของเขาเลย
As a matter of fact, I've actually gotten to a point where I can pretty much exactly replicate the external physical appearance of a human being.ที่จริงแล้ว ผมได้มาถึงจุดหนึ่ง... ที่ผมสามารถจำลองรูปลักษณ์ภายนอก ของมนุษย์ได้

*appearance* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
[yí, ㄧˊ, 仪 / 儀] apparatus; rites; appearance; present; ceremony
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, 仪表 / 儀表] appearance; bearing; a meter (measuring equipment)
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 现象 / 現象] appearance; phenomenon
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 相] appearance; portrait; picture
神态[shén tài, ㄕㄣˊ ㄊㄞˋ, 神态 / 神態] appearance; looks; manner
要样儿[yào yàng r, ㄧㄠˋ ㄧㄤˋ ㄖ˙, 要样儿 / 要樣兒] appearance; manner
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, 观瞻 / 觀瞻] appearance; view; abiding impression
面容[miàn róng, ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, 面容] appearance; facial features
[fēng, ㄈㄥ, 丰] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person
改观[gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ, 改观 / 改觀] change of appearance; to revise one's point of view
长相[zhǎng xiāng, ㄓㄤˇ ㄒㄧㄤ, 长相 / 長相] countenance; appearance; looks
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 象] elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.)
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, 外观 / 外觀] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ, 凶相毕露 / 兇相畢露] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared
花貌蓬心[huā mào péng xīn, ㄏㄨㄚ ㄇㄠˋ ㄆㄥˊ ㄒㄧㄣ, 花貌蓬心] florid outside appearance, unkempt interior (成语 saw)
模样[mú yàng, ㄇㄨˊ ㄧㄤˋ, 模样 / 模樣] look; style; appearance; approximation; about
[yàng, ㄧㄤˋ, 样 / 樣] manner; pattern; way; appearance; shape
真容[zhēn róng, ㄓㄣ ㄖㄨㄥˊ, 真容] portrait; genuine appearance; real face
[shì, ㄕˋ, 势 / 勢] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals
建文帝[Jiàn wén dì, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, 建文帝] reign name of second Ming emperor, reigned 1398-1402, deposed in 1402 (mysterious disappearance is ongoing conspiracy theory)
不速[bù sù, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ, 不速] uninvited (guest); unexpected (appearance); unwanted presence
紫芝眉宇[zǐ zhī méi yǔ, ㄗˇ ㄓ ㄇㄟˊ ㄩˇ, 紫芝眉宇] your appearance (honorific)
芝宇[zhī yǔ, ㄓ ㄩˇ, 芝宇] your appearance (honorific); cf 紫芝眉宇
仪容[yí róng, ㄧˊ ㄖㄨㄥˊ, 仪容 / 儀容] appearance
出庭[chū tíng, ㄔㄨ ㄊㄧㄥˊ, 出庭] appear before a court; court appearance
相貌[xiàng mào, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄠˋ, 相貌] appearance
[mào, ㄇㄠˋ, 貌] appearance
姿[zī, ㄗ, 姿] beauty; disposition; looks; appearance
品貌[pǐn mào, ㄆㄧㄣˇ ㄇㄠˋ, 品貌] behavior and appearance
髝髞[láo sào, ㄌㄠˊ ㄙㄠˋ, 髝髞] crude and irascible (temperament); tall appearance
形容[xíng róng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 形容] describe; look or appearance
蓬头垢面[péng tóu gòu miàn, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 蓬头垢面 / 蓬頭垢面] dirty face; messy hair; bad appearance
外表[wài biǎo, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 外表] external; outside; outward appearance
凶相[xiōng xiàng, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ, 凶相 / 兇相] ferocious appearance
堂堂[táng táng, ㄊㄤˊ ㄊㄤˊ, 堂堂] grand; magnificent; stately; majestic appearance
摆门面[bǎi mén miàn, ㄅㄞˇ ㄇㄣˊ ㄇㄧㄢˋ, 摆门面 / 擺門面] keep up appearances
姿容[zī róng, ㄗ ㄖㄨㄥˊ, 姿容] looks; appearance
外衣[wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ, 外衣] outer clothing; semblance; appearance
外貌[wài mào, ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ, 外貌] profile; appearance

*appearance* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances
アピアランスマネー[, apiaransumane-] (n) appearance money
お出まし;御出まし;御出座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear)
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P)
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance
パジャマ姿[パジャマすがた, pajama sugata] (n) (appearance while) in pajamas (pyjamas)
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
めく[, meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P)
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
世界観[せかいかん, sekaikan] (n) (1) world view; outlook on the world; Weltanschauung (philosophy); (2) appearance of a world (e.g. in fiction); (P)
世間体[せけんてい, sekentei] (n) appearance (in the eyes of society); decency
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character
人柄[ひとがら, hitogara] (adj-na,n) personality; character; personal appearance; gentility; (P)
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
仙骨;薦骨[せんこつ, senkotsu] (n,adj-no) (1) sacrum; sacral bone; (2) (仙骨 only) hermitry; appearance of an hermit; unworldliness; unusual physique; outstanding appearance
仮象[かしょう, kashou] (n) semblance; appearance
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P)
伊達メガネ;伊達眼鏡[だてメガネ(伊達メガネ);だてめがね(伊達眼鏡), date megane ( date megane ); datemegane ( date megane )] (n) glasses for show; fashionable eyeglasses worn for appearance's sake; glasses with no lenses or 'window glass' lenses
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P)
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P)
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance
再出[さいしゅつ, saishutsu] (n,vs) reappearance; re-emergence
出処進退;出所進退[しゅっしょしんたい, shusshoshintai] (n) advancing and retreating; appearance and disappearance; one's daily activities; one's course of action; one's attitude
出没[しゅつぼつ, shutsubotsu] (n,vs) appearing frequently; infesting; appearance and disappearance; (P)
出語り[でがたり, degatari] (n) (See 浄瑠璃) onstage appearance of the joruri musicians and chanters (in kabuki)
初舞台[はつぶたい, hatsubutai] (n) debut; initial stage appearance; (P)
台頭(P);擡頭[たいとう, taitou] (n,vs) rise of; appearance of; raising one's head; coming to power; becoming famous; (being in the) forefront; prominence; (P)
変幻自在[へんげんじざい, hengenjizai] (adj-na,n,adj-no) phantasmagoric; capable of ever-changing appearance
外構え[そとがまえ, sotogamae] (n) outward appearance (of a house)
外見[がいけん(P);そとみ, gaiken (P); sotomi] (n,adj-no) outward appearance; (P)
外観[がいかん, gaikan] (n,adj-no) appearance; exterior; facade; (P)
外貌[がいぼう, gaibou] (n) outward appearance
外面[がいめん(P);そとづら;げめん, gaimen (P); sotodura ; gemen] (n) (1) outer surface; outward appearance; outside; exterior; (adj-no) (2) outside; outer; outward; exterior; external; (P)
失跡[しっせき, shisseki] (n,vs) absconding; disappearance; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
出現頻度[しゅつげんひうんど, shutsugenhiundo] frequency (of appearance)
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance

*appearance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
แฝดคนละฝา[n. exp.] (faēt khon l) EN: look-alikes ; twins in appearance FR: sosie [m]
การเกิดสนิม[n. exp.] (kān koēt sa) EN: appearance of rust FR: apparition de rouille [f]
การปรากฏ[n.] (kān prākot) EN: apparition ; advent ; appearance FR: apparition [f]
การปรากฏตัว[n. exp.] (kān prākot ) EN: appearance FR: apparition [f]
การแสดงตัว[n. exp.] (kān sadaēng) EN: appearance FR: apparence [f]
การสาบสูญ[n.] (kān sāpsūn) EN: disappearance FR: disparition [f]
การสูญหาย[n.] (kān sūnhāi) EN: disappearance FR:
คชลักษณ์[n.] (khotchalak) EN: [manual describing qualities of elephants as indicated by their appearance] FR:
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลักษณะอาการ[n. exp.] (laksana ākā) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait FR:
ลักษณะภายนอก[n. exp.] (laksana phā) EN: appearance FR: apparence [f]
ออกมหาสมาคม[v.] (økmahāsamāk) EN: make a public appearance ; attend a meeting FR:
เปลือกนอก[n. exp.] (pleūak nøk) EN: appearance ; look ; feature ; aspect FR:
เปลี่ยนรูป [v. exp.] (plīenrūp) EN: be changed ; have a changed appearance ; become different ; alter ; modify ; turn FR: transformer ; modifier
ประพิมพ์ประพาย[n.] (praphimprap) EN: feature ; appearance FR:
รักษาเกียรติยศ[v. exp.] (raksā kīatt) EN: keep up appearances FR:
ร่าง[n.] (rāng) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasing) EN: balcony where royalty make their public appearance FR:
รูปโฉม [n.] (rūpchōm) EN: look ; appearance ; aspect FR: look [m] ; apparence [f] ; aspect [m]
รูปโฉมโนมพรรณ[n.] (rūpchōmnōmp) EN: overall appearance FR:
รูปลักษณ์[n. exp.] (rūp lak) EN: appearance ; look FR:
รูป-[pref.] (rūppa-) EN: shape ; form ; contour ; appearance FR:
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปพรรณสัณฐาน[n.] (rūppaphan s) EN: appearance ; description FR:
รูปร่าง[n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; form ; physique FR: aspect [m] ; forme [f] ; apparence [f] ; silhouette [f] 
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nāt) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face FR: apparence [f] ; expression [f]
รูปร่างอ้อนแอ้น[n. exp.] (rūprāng øn-) EN: willowy figure ; slim appearance ; slender appearance FR:
แสดงตัว[v. exp.] (sadaēng tūa) EN: make a personal appearance ; appear ; show up ; present oneself FR: se présenter ; se faire connaître
เสลา[adj.] (salao) EN: pretty ; fine ; polished ; fine-featured ; of refined appearance ; charming ; clean cut ; smooth-skinned FR:
สารรูป[n. exp.] (sāra rūp) EN: poor appearance FR:
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; form ; carriage ; posture ; stature ; carriage FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m] ; forme [f]
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่วงท่า[n.] (thūangthā) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion FR: allure [f] ; attitude [f]
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer
ตัวตน[n. exp.] (tūa ton) EN: body ; shape ; physique ; form ; human body ; appearance ; substance FR: corps [m] ; forme [f]

*appearance* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nichterscheinung {f}non appearance
pro forma {adv} as a matter of form; for appearance's sake

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *appearance*
Back to top