ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-appearance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appearance, *appearance*,

-appearance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย...
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้
Your appearance is exactly the way I imagined.ภาพลักษณ์ของคุณเหมือนกับที่ผมคิดไว้เลย
I realize that my appearance might be a bit startling.ฉันรู้สึกว่ารูปร่างของฉันมันเป็นที่ตกใจ
I have to say, sister, that I always distrusted his appearance of goodness.ฉันจะต้องพูดกับเธอนะน้องว่าฉันไม่เคยไว้วางใจ ในท่าทางที่ทำว่าแสนดีของเขาเลย
As a matter of fact, I've actually gotten to a point where I can pretty much exactly replicate the external physical appearance of a human being.ที่จริงแล้ว ผมได้มาถึงจุดหนึ่ง... ที่ผมสามารถจำลองรูปลักษณ์ภายนอก ของมนุษย์ได้
Amman joins Nairobi, Beijing, and Jerusalem as the latest to confirm the appearance of lights.อัมมาน ไนโรบี ปักกิ่ง เยรูซาเล็ม เป็นสถานที่ล่าสุดที่ยืนยันการปรากฏของแสง
Beneath our poised appearance the truth is, we are completely out of control.เพื่อคงไว้ซึ่งสัมปชัญญะ ทั้งที่.. ..ความเป็นจริงคือ เราสูญเสียความเป็นตัวเอง.. ..โดยสิ้นเชิง
Neither his appearance nor social status should be of any consequence.ไม่ใช่ทั้งสองคน ที่คนนั้นอยู่ด้วย สถานะจะบอกเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายหลัง
And now appearance of the day.และตอนไปนี้ คือการปรากฎตัวของวันนี้

-appearance- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
[fēng, ㄈㄥ, 丰] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ, 凶相毕露 / 兇相畢露] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared
紫芝眉宇[zǐ zhī méi yǔ, ㄗˇ ㄓ ㄇㄟˊ ㄩˇ, 紫芝眉宇] your appearance (honorific)
芝宇[zhī yǔ, ㄓ ㄩˇ, 芝宇] your appearance (honorific); cf 紫芝眉宇

-appearance- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピアランスマネー[, apiaransumane-] (n) appearance money
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P)
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
めく[, meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P)
世界観[せかいかん, sekaikan] (n) (1) world view; outlook on the world; Weltanschauung (philosophy); (2) appearance of a world (e.g. in fiction); (P)
世間体[せけんてい, sekentei] (n) appearance (in the eyes of society); decency
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character
仙骨;薦骨[せんこつ, senkotsu] (n,adj-no) (1) sacrum; sacral bone; (2) (仙骨 only) hermitry; appearance of an hermit; unworldliness; unusual physique; outstanding appearance
仮象[かしょう, kashou] (n) semblance; appearance
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P)
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance
出処進退;出所進退[しゅっしょしんたい, shusshoshintai] (n) advancing and retreating; appearance and disappearance; one's daily activities; one's course of action; one's attitude
出没[しゅつぼつ, shutsubotsu] (n,vs) appearing frequently; infesting; appearance and disappearance; (P)
出語り[でがたり, degatari] (n) (See 浄瑠璃) onstage appearance of the joruri musicians and chanters (in kabuki)
台頭(P);擡頭[たいとう, taitou] (n,vs) rise of; appearance of; raising one's head; coming to power; becoming famous; (being in the) forefront; prominence; (P)
変幻自在[へんげんじざい, hengenjizai] (adj-na,n,adj-no) phantasmagoric; capable of ever-changing appearance
外構え[そとがまえ, sotogamae] (n) outward appearance (of a house)
外貌[がいぼう, gaibou] (n) outward appearance
戦時色[せんじしょく, senjishoku] (n) wartime appearance
揃い踏み[そろいぶみ, soroibumi] (n) (1) ritual stamping in a sumo ring; (n,vs) (2) lineup; appearance together
法体[ほったい;ほうたい, hottai ; houtai] (n) (1) {Buddh} clerical appearance; appearance of a priest; (2) teachings of Buddha; condition of the universe at creation; in the pure land teachings, the name of Amitabha, or prayers to Amitabha; investiture of a Buddhist priest
異趣[いしゅ, ishu] (n) extraordinary appearance
職人体の男[しょくにんていのおとこ, shokuninteinootoko] (n) man dressed like an artisan; man of workmanlike appearance
蓬頭垢面[ほうとうこうめん, houtoukoumen] (n) (with) unkempt hair and dirty face; being indifferent to one's personal appearance
見かけによらず;見掛けによらず;見掛けに依らず[みかけによらず, mikakeniyorazu] (exp) in contrast to (one's, its) appearance
身形[みなり, minari] (n) dress; outfit; getup; appearance
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance
隠見;隠顕[いんけん, inken] (n,vs) appearance and disappearance
顔を出す[かおをだす, kaowodasu] (exp,v5s) to turn up; to make an appearance; to put in an appearance
顔を見せる[かおをみせる, kaowomiseru] (exp,v1) to make an appearance
風度[ふうど, fuudo] (n) appearance and personality; manner; mien; air
骨柄[こつがら, kotsugara] (n) build; physique; appearance

-appearance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
แฝดคนละฝา[n. exp.] (faēt khon l) EN: look-alikes ; twins in appearance FR: sosie [m]
การเกิดสนิม[n. exp.] (kān koēt sa) EN: appearance of rust FR: apparition de rouille [f]
การปรากฏ[n.] (kān prākot) EN: apparition ; advent ; appearance FR: apparition [f]
การปรากฏตัว[n. exp.] (kān prākot ) EN: appearance FR: apparition [f]
การแสดงตัว[n. exp.] (kān sadaēng) EN: appearance FR: apparence [f]
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลักษณะอาการ[n. exp.] (laksana ākā) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait FR:
ลักษณะภายนอก[n. exp.] (laksana phā) EN: appearance FR: apparence [f]
ออกมหาสมาคม[v.] (økmahāsamāk) EN: make a public appearance ; attend a meeting FR:
เปลือกนอก[n. exp.] (pleūak nøk) EN: appearance ; look ; feature ; aspect FR:
เปลี่ยนรูป [v. exp.] (plīenrūp) EN: be changed ; have a changed appearance ; become different ; alter ; modify ; turn FR: transformer ; modifier
ประพิมพ์ประพาย[n.] (praphimprap) EN: feature ; appearance FR:
ร่าง[n.] (rāng) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasing) EN: balcony where royalty make their public appearance FR:
รูปโฉม [n.] (rūpchōm) EN: look ; appearance ; aspect FR: look [m] ; apparence [f] ; aspect [m]
รูปโฉมโนมพรรณ[n.] (rūpchōmnōmp) EN: overall appearance FR:
รูปลักษณ์[n. exp.] (rūp lak) EN: appearance ; look FR:
รูป-[pref.] (rūppa-) EN: shape ; form ; contour ; appearance FR:
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปพรรณสัณฐาน[n.] (rūppaphan s) EN: appearance ; description FR:
รูปร่าง[n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; form ; physique FR: aspect [m] ; forme [f] ; apparence [f] ; silhouette [f] 
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nāt) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face FR: apparence [f] ; expression [f]
รูปร่างอ้อนแอ้น[n. exp.] (rūprāng øn-) EN: willowy figure ; slim appearance ; slender appearance FR:
แสดงตัว[v. exp.] (sadaēng tūa) EN: make a personal appearance ; appear ; show up ; present oneself FR: se présenter ; se faire connaître
เสลา[adj.] (salao) EN: pretty ; fine ; polished ; fine-featured ; of refined appearance ; charming ; clean cut ; smooth-skinned FR:
สารรูป[n. exp.] (sāra rūp) EN: poor appearance FR:
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; form ; carriage ; posture ; stature ; carriage FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m] ; forme [f]
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่วงท่า[n.] (thūangthā) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion FR: allure [f] ; attitude [f]
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer
ตัวตน[n. exp.] (tūa ton) EN: body ; shape ; physique ; form ; human body ; appearance ; substance FR: corps [m] ; forme [f]

-appearance- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nichterscheinung {f}non appearance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -appearance-
Back to top