ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*abuse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abuse, -abuse-

*abuse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abuse (n.) การข่มเหง See also: การกระทำทารุณ, การปฏิบัติไม่ดีต่อ Syn. mistreatment, harm, damage Ops. help
abuse (n.) การใช้ในทางที่ผิด Syn. misuse, ill-usage
abuse (n.) การสบประมาท
abuse (vt.) ข่มเหง See also: รีดนาทาเร้น, ทรมาทรกรรม
abuse (vt.) ใช้ในทางที่ผิด Syn. misuse
abuse (vt.) สบประมาท See also: ดูถูก, ครหา, กล่าวร้าย, ประจาน, ผรุสวาท Syn. revile, malign
disabuse (vt.) ทำให้ไม่ถูกหลอกลวง See also: ทำให้ไม่หลงผิด, ทำให้ทราบข้อเท็จจริง Syn. purge, undelude Ops. deceive, betray
disabuse of (phrv.) เป็นอิสระจาก See also: ทำให้มีเสรีภาพ
drug abuser (n.) ผู้ติดยาเสพย์ติด See also: ผู้เสพยา, คนติดยา Syn. addict
self-abuse (n.) การตำหนิตัวเอง See also: การใช้ความสามารถในทางที่ผิด Syn. self-destruction, self-murder
English-Thai: HOPE Dictionary
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
disabuse(ดิสอะบวิซ') vt. แก้ไขให้ถูกต้อง,แก้ไข,ขจัดข้อผิดพลาดออก,-disabusal n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child abuseการกระทำทารุณต่อเด็ก [ดู abuse of children] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abuseการใช้ในทางที่ผิด, ในทางที่ผิด [การแพทย์]
Drug abuseพฤติกรรมการใช้ยาในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Sexual abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Substance abuseพฤติกรรมการใช้สารในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Wife abuseการทารุณกรรมภรรยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำด่า (n.) abuse See also: reproach, vilification, scolding
ด่า (v.) abuse See also: swear, curse Syn. ด่าทอ, ดุด่า, บริภาษ, ดุ, ว่ากล่าว
บริภาษ (v.) abuse See also: swear, curse Syn. ด่าทอ, ดุด่า, ดุ, ว่ากล่าว
ลุอำนาจ (v.) abuse one´s authority See also: overstep/exceed one´s authority
ลุแก่อำนาจ (v.) abuse one´s authority See also: overstep/exceed one´s authority Syn. ลุอำนาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't have to take this abuse much longer.ฉันจะทนให้ข่มขู่ไม่ไหวเเล้วนะ
She was ill and coughing from the abuse of you and your men.เขาป่วยจากการกระทำของคุณกับพวก
All of the defendants claim... that they were subjected to physical and mental abuse while in police custody.ว่าพวกเขาโดยนำมาทางกายภาพและ การล่วงละเมิดทางจิตใน?
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร?
Do you have a substance abuse problem?ร่างกายคุณมีปัญหาอะไรรึเปล่า
I like Simon enough to batter you unrecognizable, if you verbally abuse him or touch that dog again.ผมชอบไซม่อนมากพอ ที่จะอัดคุณให้เละ... ...ถ้าคุณยังขืนด่าเขา หรือแตะต้องหมาเขาอีก
As long as I live if she abuses power on the studentsตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ถ้าเธอใช้อำนาจละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียน
I was as evil as those I served in their abuse of power.ผมต้องเป็นปิศาจเพื่อที่จะรับใช้ ผู้ที่มีอำนาจในทางที่ผิด.
Sport or Abuse?"" - So, what do you think?กีฬา หรือ การข่มเหงรังแก?", นายคิดว่ายังไง?
I shouted, abused them.มันไม่อยู่ที่นี่แล้วนะ
Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amokยูโนแคลคือสัญลักษณ์ความเลวร้ายของบรรษัท และอำนาจบรรษัทที่บ้าคลั่ง
What's the point of hiring a corrupt police officer if he can't even abuse the law properly?ถ้าตำรวจใช้อำนาจมืดไม่เป็น

*abuse* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, 淫威] abuse of authority; tyrannical abuse
[shàn, ㄕㄢˋ, 讪 / 訕] abuse; slander
克罗诺斯[Kè luó nuò sī, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 克罗诺斯 / 克羅諾斯] Chronos, Greek God and cannibalistic child abuser, father of Zeus
贪赃枉法[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, 贪赃枉法 / 貪贓枉法] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law
宿弊[sù bì, ㄙㄨˋ ㄅㄧˋ, 宿弊] long-standing abuse; continuing fraud
弊端[bì duān, ㄅㄧˋ ㄉㄨㄢ, 弊端] malpractice; abuse; corrupt practice
恶声[è shēng, ㄜˋ ㄕㄥ, 恶声 / 惡聲] malicious abuse; lewd song; evil reputation
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
混蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 混蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch
浑蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 浑蛋 / 渾蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch; also written 混蛋|混蛋
作威作福[zuò wēi zuò fú, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, 作威作福] tyrannical abuse (成语 saw); riding roughshod over people
日本鬼子[Rì běn guǐ zi, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 日本鬼子] Japanese devil (common term of abuse in wartime China and in subsequent writing)
东洋鬼[Dōng yáng guǐ, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ, 东洋鬼 / 東洋鬼] foreign devil; wartime term of abuse for Japanese
东洋鬼子[Dōng yáng guǐ zi, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 东洋鬼子 / 東洋鬼子] foreign devil; wartime term of abuse for Japanese
[suì, ㄙㄨㄟˋ, 谇 / 誶] abuse
流弊[liú bì, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧˋ, 流弊] malpractice; long-running abuse

*abuse* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビュース[, abyu-su] (n) abuse
アビューズ[, abyu-zu] (n) abuse
アブセンティズム[, abusenteizumu] (n) absenteeism
サブセット[, sabusetto] (n) sub-set
サブセンター[, sabusenta-] (n) {comp} subcenter
チャイルドアビューズ[, chairudoabyu-zu] (n) child abuse
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[, hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc.
ラブセット[, rabusetto] (n) love set
リンチ[, rinchi] (n,vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P)
中毒者[ちゅうどくしゃ, chuudokusha] (n) addict; junkie; substance abuser
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse
叩く(P);敲く[たたく(P);はたく, tataku (P); hataku] (v5k,vt) (1) to strike; to clap; to knock; to dust; to beat; (2) (たたく only) to play drums; (3) (たたく only) to abuse; to flame (e.g. on the Internet); to insult; (4) (はたく only) to use up money; (P)
土を被せる[つちをかぶせる, tsuchiwokabuseru] (exp,v1) to cover with earth
宿弊[しゅくへい, shukuhei] (n) longstanding abuse; deep-rooted evil
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking
悪口(P);惡口(oK)[あっこう(P);わるくち(P);わるぐち, akkou (P); warukuchi (P); waruguchi] (n,vs) abuse; insult; slander; evil speaking; bad mouth; (P)
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words)
悪用[あくよう, akuyou] (n,vs) abuse; misuse; perversion; (P)
扱き下ろす;扱下ろす(io);こき下ろす;扱きおろす[こきおろす, kokiorosu] (v5s,vt) to denounce; to disparage; to lambast; to abuse
押し被せ断層;押しかぶせ断層[おしかぶせだんそう, oshikabusedansou] (n) overthrust fault
押っ被せる[おっかぶせる, okkabuseru] (v1,vt) to put a thing on top of another; to cover; to lay something on
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P)
旧弊打破[きゅうへいだは, kyuuheidaha] (n) breaking down antiquated notions; abandoning old-time ways; correcting long- standing abuses
浴びる[あびる, abiru] (v1,vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P)
痛罵[つうば, tsuuba] (n,vs) abuse; invective; denunciation
罵倒[ばとう, batou] (n,vs) abuse; disparagement
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P)
蛆虫[うじむし, ujimushi] (n) (1) maggot; (2) worm (used figuratively as a term of abuse)
覆い被せる;覆いかぶせる[おおいかぶせる, ooikabuseru] (v1,vt) to cover up with something
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P)
誤用[ごよう, goyou] (n,vs) abuse; misuse; incorrect use; malapropism
誹謗[ひぼう, hibou] (n,vs) slander; abuse
配偶者虐待[はいぐうしゃぎゃくたい, haiguushagyakutai] (n) spousal abuse
酷使[こくし, kokushi] (n,vs) exploitation; overuse; abuse; (P)
非難を浴びせる;批難を浴びせる[ひなんをあびせる, hinanwoabiseru] (exp,v1) to heap abuse upon (a person); to criticize strongly; to blast (someone)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サブセット[さぶせっと, sabusetto] sub-set
サブセンター[さぶせんたー, sabusenta-] subcenter

*abuse* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่ง[v.] (chaeng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate FR: maudire ; médire
ใช้อำนาจโดยมิชอบ[v. exp.] (chai amnāt ) EN: abuse FR: abuser
ใช้อำนาจในทางที่ผิด[v. exp.] (chai amnāt ) EN: abuse one's power ; abuse authority FR: abuser de son pouvoir
ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ[v. exp.] (chai amnāt ) EN: abuse of official functions FR:
ใช้เกิน[v. exp.] (chai koēn) EN: FR: abuser ; exagérer
ใช้ในทางที่ผิด[v. exp.] (chai nai th) EN: use wrongly ; abuse FR:
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names ; use abusive language FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
ด่าฉอด ๆ = ด่าฉอดๆ[v. exp.] (dā chøt-chø) EN: let go a stream of abuse ; vituperate FR:
ดุด่า[v. exp.] (du dā) EN: berate ; abuse ; upbraid ; chew out FR:
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse FR: calomnier ; diffamer
เห่า[v.] (hao) EN: swear ; abuse ; curse FR: jurer ; maudire
การใช้อำนาจโดยมิชอบ[n. exp.] (kān chai am) EN: abuse of power FR:
การใช้อำนาจในทางที่ผิด[n. exp.] (kān chai am) EN: abuse of power FR: abus de pouvoir [m]
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ[n. exp.] (kān chai am) EN: abuse of power ; abuse of one's position FR: abus de pouvoir [m]
การใช้ดุลพินิจในทางที่ไม่ถูกต้อง[n. exp.] (kān chai du) EN: abuse of discretion FR:
การใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ[n. exp.] (kān chai ēk) EN: abuse of privilege FR: abus de privilège [m]
การใช้ในทางที่ผิด[n. exp.] (kān chai na) EN: abuse FR:
การใช้ยาในทางที่ผิด[n. exp.] (kān chai yā) EN: drug abuse FR: abus de médicaments [m]
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: abuse of process FR: abus de procédure [m]
การกระทำทารุณ[n. exp.] (kān kratham) EN: abuse FR: maltraitance [f]
การกระทำทารุณทางเพศ[n. exp.] (kān kratham) EN: sexual abuse FR: abus sexuel [m]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[n. exp.] (kān kratham) EN: child abuse ; abuse of children FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]
การละเมิดจริยธรรม[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: ethical abuses FR:
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ[n. exp.] (kān patibat) EN: abuse of function FR:
การทารุณ[n.] (kān thārun) EN: abuse FR: maltraitance [f]
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ความรุนแรงภายในครอบครัว ; ความรุนแรงในครอบครัว[n. exp.] (khwām runra) EN: domestic abuse ; domestic violence FR: violences conjugales [fpl]
กระทำชำเรา[v.] (kratham cha) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force ; have sexual intercourse with FR: violer ; abuser
กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง[v. exp.] (kratham nai) EN: abuse FR:
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: gang-rape ; rape (by several persons) ; ravish a woman one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman) FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
ลุอำนาจ[v.] (lu-amnāt) EN: take the liberty of ; abuse one's authority ; abuse one's power ; be power-driven FR: abuser de son autorité
ลุแก่อำนาจ[v.] (lukāe-amnāt) EN: take the liberty of ; abuse one's authority ; abuse one's power ; be power-driven FR:
ปากร้าย[v.] (pākrāi) EN: be sharp-tongued ; be foul-mouthed ; be given to abuses ; be bitter of speech FR: être mauvaise langue
พลั้งพลาด[v.] (phlangphlāt) EN: err ; make a mistake ; make a slip FR: se méprendre ; se tromper ; s'abuser ; se blouser (vx)
สบถ[v.] (sabot) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate FR:
โทรม[v.] (sōm) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse FR: violer ; abuser
โสมทำพิษ[n. exp.] (sōm tham ph) EN: ginseng abuse syndrome FR:

*abuse* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Anti-Drogen-Aktion {f}drug abuse resistance education (DARE)
Drogenmissbrauch {m}drug abuse
Gesundheit {f} | bei guter Gesundheit | meiner Gesundheit zuliebe; wegen meiner Gesundheit | sich an seiner Gesundheit versündigen | vor Gesundheit strotzenhealth | in good health | for the sake of my health | to abuse one's health | to be in the pink of health
Lösungsmittelmissbrauch {m}solvent abuse
Ermessensmissbrauch {m}abuse of discretion
Machtmissbrauch {m}abuse of power; misuse of power
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power
Patentnutzungsmissbrauch {n}abuse of patent
Prozessmissbrauch {m}abuse of process
Rechtsmissbrauch {m}abuse of right
Missbrauch {m}abuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *abuse*
Back to top