ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-abuse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abuse, *abuse*,

-abuse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't have to take this abuse much longer.ฉันจะทนให้ข่มขู่ไม่ไหวเเล้วนะ
She was ill and coughing from the abuse of you and your men.เขาป่วยจากการกระทำของคุณกับพวก
All of the defendants claim... that they were subjected to physical and mental abuse while in police custody.ว่าพวกเขาโดยนำมาทางกายภาพและ การล่วงละเมิดทางจิตใน?
Do you have a substance abuse problem?ร่างกายคุณมีปัญหาอะไรรึเปล่า
I like Simon enough to batter you unrecognizable, if you verbally abuse him or touch that dog again.ผมชอบไซม่อนมากพอ ที่จะอัดคุณให้เละ... ...ถ้าคุณยังขืนด่าเขา หรือแตะต้องหมาเขาอีก
I was as evil as those I served in their abuse of power.ผมต้องเป็นปิศาจเพื่อที่จะรับใช้ ผู้ที่มีอำนาจในทางที่ผิด.
Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amokยูโนแคลคือสัญลักษณ์ความเลวร้ายของบรรษัท และอำนาจบรรษัทที่บ้าคลั่ง
What's the point of hiring a corrupt police officer if he can't even abuse the law properly?ถ้าตำรวจใช้อำนาจมืดไม่เป็น
You want them to hear your abuse better, you've got to project it.ถ้าอยากให้พวกนั้นได้ยินเสียงเธอชัด ต้องโปรเจ็คเสียงหน่อย
Not allow people abuse the wushuและอย่าให้ผู้อื่นมาดูถูก วูซู
Your job is to teach interns,not abuse them.หน้าที่ของคุณคือสอนอินเทิร์น ไม่ใช่ต่อว่าเขา
You know, teenagers always find a way to abuse something.เธอรู้นะ วัยรุ่นมักจะหาวิธีบางอย่างผิด ๆ เสมอ

-abuse- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, 淫威] abuse of authority; tyrannical abuse
贪赃枉法[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, 贪赃枉法 / 貪贓枉法] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
混蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 混蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch
浑蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 浑蛋 / 渾蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch; also written 混蛋|混蛋
作威作福[zuò wēi zuò fú, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, 作威作福] tyrannical abuse (成语 saw); riding roughshod over people
日本鬼子[Rì běn guǐ zi, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 日本鬼子] Japanese devil (common term of abuse in wartime China and in subsequent writing)
东洋鬼[Dōng yáng guǐ, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ, 东洋鬼 / 東洋鬼] foreign devil; wartime term of abuse for Japanese
东洋鬼子[Dōng yáng guǐ zi, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 东洋鬼子 / 東洋鬼子] foreign devil; wartime term of abuse for Japanese

-abuse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビュース[, abyu-su] (n) abuse
アビューズ[, abyu-zu] (n) abuse
チャイルドアビューズ[, chairudoabyu-zu] (n) child abuse
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[, hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc.
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words)
扱き下ろす;扱下ろす(io);こき下ろす;扱きおろす[こきおろす, kokiorosu] (v5s,vt) to denounce; to disparage; to lambast; to abuse
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P)
浴びる[あびる, abiru] (v1,vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P)
誹謗[ひぼう, hibou] (n,vs) slander; abuse
配偶者虐待[はいぐうしゃぎゃくたい, haiguushagyakutai] (n) spousal abuse
非難を浴びせる;批難を浴びせる[ひなんをあびせる, hinanwoabiseru] (exp,v1) to heap abuse upon (a person); to criticize strongly; to blast (someone)

-abuse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่ง[v.] (chaeng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate FR: maudire ; médire
ใช้อำนาจโดยมิชอบ[v. exp.] (chai amnāt ) EN: abuse FR: abuser
ใช้อำนาจในทางที่ผิด[v. exp.] (chai amnāt ) EN: abuse one's power ; abuse authority FR: abuser de son pouvoir
ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ[v. exp.] (chai amnāt ) EN: abuse of official functions FR:
ใช้ในทางที่ผิด[v. exp.] (chai nai th) EN: use wrongly ; abuse FR:
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names ; use abusive language FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
ด่าฉอด ๆ = ด่าฉอดๆ[v. exp.] (dā chøt-chø) EN: let go a stream of abuse ; vituperate FR:
ดุด่า[v. exp.] (du dā) EN: berate ; abuse ; upbraid ; chew out FR:
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse FR: calomnier ; diffamer
เห่า[v.] (hao) EN: swear ; abuse ; curse FR: jurer ; maudire
การใช้อำนาจโดยมิชอบ[n. exp.] (kān chai am) EN: abuse of power FR:
การใช้อำนาจในทางที่ผิด[n. exp.] (kān chai am) EN: abuse of power FR: abus de pouvoir [m]
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ[n. exp.] (kān chai am) EN: abuse of power ; abuse of one's position FR: abus de pouvoir [m]
การใช้ดุลพินิจในทางที่ไม่ถูกต้อง[n. exp.] (kān chai du) EN: abuse of discretion FR:
การใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ[n. exp.] (kān chai ēk) EN: abuse of privilege FR: abus de privilège [m]
การใช้ในทางที่ผิด[n. exp.] (kān chai na) EN: abuse FR:
การใช้ยาในทางที่ผิด[n. exp.] (kān chai yā) EN: drug abuse FR: abus de médicaments [m]
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: abuse of process FR: abus de procédure [m]
การกระทำทารุณ[n. exp.] (kān kratham) EN: abuse FR: maltraitance [f]
การกระทำทารุณทางเพศ[n. exp.] (kān kratham) EN: sexual abuse FR: abus sexuel [m]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[n. exp.] (kān kratham) EN: child abuse ; abuse of children FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ[n. exp.] (kān patibat) EN: abuse of function FR:
การทารุณ[n.] (kān thārun) EN: abuse FR: maltraitance [f]
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ความรุนแรงภายในครอบครัว ; ความรุนแรงในครอบครัว[n. exp.] (khwām runra) EN: domestic abuse ; domestic violence FR: violences conjugales [fpl]
กระทำชำเรา[v.] (kratham cha) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force ; have sexual intercourse with FR: violer ; abuser
กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง[v. exp.] (kratham nai) EN: abuse FR:
ลุอำนาจ[v.] (lu-amnāt) EN: take the liberty of ; abuse one's authority ; abuse one's power ; be power-driven FR: abuser de son autorité
ลุแก่อำนาจ[v.] (lukāe-amnāt) EN: take the liberty of ; abuse one's authority ; abuse one's power ; be power-driven FR:
สบถ[v.] (sabot) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate FR:
โทรม[v.] (sōm) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse FR: violer ; abuser
โสมทำพิษ[n. exp.] (sōm tham ph) EN: ginseng abuse syndrome FR:
ทำร้ายร่างกาย[v.] (thamrāirāng) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury FR: attaquer
ทารุณ[v.] (thārun) EN: ill-treat ; maltreat ; abuse FR: maltraiter
ทิ่มตำ[v.] (thimtam) EN: castigate ; heap abuse (on) FR:
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-th) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR:
ถูกกระทำชำเรา[v. exp.] (thūk kratha) EN: be sexually abused FR: être abusé sexuellement

-abuse- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Anti-Drogen-Aktion {f}drug abuse resistance education (DARE)
Drogenmissbrauch {m}drug abuse
Gesundheit {f} | bei guter Gesundheit | meiner Gesundheit zuliebe; wegen meiner Gesundheit | sich an seiner Gesundheit versündigen | vor Gesundheit strotzenhealth | in good health | for the sake of my health | to abuse one's health | to be in the pink of health
Lösungsmittelmissbrauch {m}solvent abuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -abuse-
Back to top