ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

addict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *addict*, -addict-

addict ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
addict (vt.) ทำให้ติดยาเสพย์ติด
addict (n.) ผู้ติดยาเสพย์ติด
addict (n.) ผู้ที่หมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
addict to (phrv.) ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ) See also: ติดยา, ชอบมาก Syn. hook on
addict to (phrv.) ชอบมาก See also: หลงใหล Syn. hook on
addicted (adj.) ซึ่งติดยา See also: ซึ่งติดยาเสพติด
addictive (adj.) ซึ่งทำให้ติดยาได้
English-Thai: HOPE Dictionary
addict(แอค' ดิคทฺ) n. ผู้ติดยาเสพติด. -vt. ทำให้ติดยาเสพติด, Syn. devotee, junkie)
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved)
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence ###A. freedom)
addictive(อะดิค' ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้ติดยาได้
English-Thai: Nontri Dictionary
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
addiction, drug; dependence, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addictionการเสพติดให้โทษ, การเสพติด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เสพ (n.) addict
ผู้เสพติด (n.) addict Syn. ผู้เสพ
สารเสพย์ติด (n.) addict thing Syn. สิ่งเสพย์ติด
สิ่งเสพย์ติด (n.) addict thing
ติด (v.) addicted to See also: be a habit, be crazy about, be fascinated
ติด (v.) addicted to Syn. ติดข้อง
ติดข้อง (v.) addicted to
ขี้ยา (adj.) addicted to drugs Syn. ติดยา
ความบ้า (n.) addiction See also: craving, enslavement, dependence
ยาเสพติด (n.) addictive substance See also: narcotic, habit-forming substance Syn. สิ่งเสพติด
สารเสพติด (n.) addictive substance See also: narcotic, habit-forming substance Syn. สิ่งเสพติด, ยาเสพติด
ขี้ฝิ่น (n.) drug addict See also: dope addict Syn. ขี้ยา, คนติดฝิ่น, ผู้ติดฝิ่น
ขี้ยา (n.) drug addict Syn. คนติดยา, ผู้ติดยา
คนติดฝิ่น (n.) drug addict See also: dope addict Syn. ขี้ยา, ผู้ติดฝิ่น
คนติดยา (n.) drug addict
คนติดยา (n.) drug addict Syn. ผู้ติดยา
ติดกัญชา (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยาเสพย์ติด, ติดฝิ่น, ติดเฮโรอีน
ติดงอมแงม (v.) be addicted in See also: be hooked on
ติดบุหรี่ (v.) be addicted to smoke See also: be a habitual smoker
ติดฝิ่น (v.) be addicted to opium See also: be an opium addict
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The addict always needs to take greater risks.การติดมันเป็น ความเสี่ยงภัยเสมอๆ
But wouldn't it be great if number one this Christmas wasn't some smug teenager but an old ex-heroin addict searching for a comeback at any price?จะไม่ใช่เพลงวัยรุ่นใสๆ แต่เป็นเพลงของไอ้แก่ที่อยากจะกลับมาดังใหม่น่ะ
And Ji-hoon could become a drug addict and join the mafia.และ จี-ฮุนจะกลายเป็น คนติดยาเสพติดและเข้ากลุ่มกับอันธพาล
A drug addict killed. Looks like a drug sale turned nasty.ผู้ตายคือหัวขโมยติดยา มันย้อนกลับมาด้วยความได้ใจ
That student went on to become a drug addict and a ne'er-do-weII.นักเรียนคนนั้นต่อมากลายเป็นเด็กติดยา และไม่เคยได้ดี
Now you want me to stalk a heroin addict who allegedly paints the future.และตอนนี้คุณจะไปหาคนติดยาที่อ้างว่าตัวเองวาดอนาคตได้หรอ
Because why would someone pretend to be an addict if he's not... unless he's got something a hell of a lot worse to hide?เพราะคนไม่ติดยาจะแกล้งทำเป็นติดทำไม นอกจากจะมีอย่างอื่นที่เลวร้ายกว่าต้องปกปิด
It's when an addict experiences acceptance for the first time.จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เสพติด รู้สึกเป็นที่ยอมรับเป็นครั้งแรก
As a drug addict and a thief, you've preyed on the kindness of others to fuel your addiction.การที่แกเป็นไอ้ขี้ยาและขโมย แกได้ทำลาย ความใจดีของผู้อื่น เพื่อสังเวยการติดยาของแก
We got a disagreement between two dogs- a drug addict and a thief.สองตัวนี้มีเรื่องไม่ลงรอยกัน-- คนติดยากับหัวขโมย
When you're neither a disgrace to the bureau nor a drug addict good things happen.เมื่อคุณเสียหน้าให้สำนักงาน ไม่มีผู้ติดยาเสพติดยา, สิ่งดีๆที่สามารถเกิดขึ้น เขาเป็นผุ้บริสุทธิ์ มาร์ค
UNFORTUNATELY, THE ADDICT DOESN'T KNOW THAT.เขาจะตามการปลดปล่อยนั้น เข้าสู่ความวิกลจริตและความตาย

addict ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, 嗜] addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile
有药瘾者[yǒu yào yǐn zhě, ㄧㄡˇ ㄧㄠˋ ˇ ㄓㄜˇ, 有药瘾者 / 有藥癮者] addict
[yǐn, ˇ, 瘾 / 癮] addiction; craving
[dān, ㄉㄢ, 酖] addicted to liquor
眩惑[xuàn huò, ㄒㄩㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 眩惑] confusion; unable to escape from infatuation or addiction
瘾头[yǐn tóu, ˇ ㄊㄡˊ, 瘾头 / 癮頭] craving; addiction
[nì, ㄋㄧˋ, 溺] drown; indulge; be addicted to; spoil (a child)
毒瘾[dú yǐn, ㄉㄨˊ ˇ, 毒瘾 / 毒癮] drug addiction
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, 宅男] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd
瘾君子[yǐn jūn zǐ, ˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, 瘾君子 / 癮君子] opium eater; drug addict; chain smoker
隐君子[yǐn jūn zi, ˇ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, 隐君子 / 隱君子] recluse; hermit; used for homophone 癮君子|瘾君子, opium addict

addict ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジクト[, ajikuto] (n) addict
ペイ患[ペイかん, pei kan] (n) (obsc) drug addict
麻薬患者[まやくかんじゃ, mayakukanja] (n) drug addict
アヘン中毒;阿片中毒[アヘンちゅうどく(アヘン中毒);あへんちゅうどく(阿片中毒), ahen chuudoku ( ahen chuudoku ); ahenchuudoku ( ahen chuudoku )] (n) opium addiction
アルコール中毒[アルコールちゅうどく, aruko-ru chuudoku] (n) alcoholism; alcohol addiction
カウチポテト[, kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P)
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted
ニコチン中毒[ニコチンちゅうどく, nikochin chuudoku] (n) nicotinism; nicotine addiction; nicotine poisoning
はまり道[はまりみち, hamarimichi] (n) road to (figurative) addiction
ペイ中[ペイちゅう, pei chuu] (n) (obsc) drug addiction
モルヒネ中毒[モルヒネちゅうどく, moruhine chuudoku] (n) morphinism; morphine addiction; morphine poisoning
中毒[ちゅうどく, chuudoku] (n,vs,adj-no) (1) poisoning; (n-suf) (2) addiction; (P)
中毒性[ちゅうどくせい, chuudokusei] (adj-no,n) poisonous; toxic; addictive
中毒者[ちゅうどくしゃ, chuudokusha] (n) addict; junkie; substance abuser
填まり込む;填り込む;はまり込む;嵌まり込む;嵌り込む;填まりこむ[はまりこむ, hamarikomu] (v5m) (1) to get stuck in; to be mired in; (2) to be addicted to
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
常用癖[じょうようへき, jouyouheki] (n) addiction
惑溺[わくでき, wakudeki] (n,vs) being addicted or given over to
活字中毒[かつじちゅうどく, katsujichuudoku] (n) addiction to the printed word; reading addict; book (print) junkie
溺らす[おぼらす, oborasu] (v5s,vt) (1) to drown; (2) to cause to be indulged or addicted
溺れ込む[おぼれこむ, oborekomu] (v5m) to drown; to get addicted; to become infatuated
漬け[づけ, duke] (suf) (1) pickled (something); (2) being badly influenced by; being addicted to
病み付き[やみつき, yamitsuki] (n) being addicted to; being wholly absorbed by
病み付く;病みつく[やみつく, yamitsuku] (v5k,vi) to be taken ill; to be addicted to; to become absorbed in; to give oneself up (to)
習慣性薬物[しゅうかんせいやくぶつ, shuukanseiyakubutsu] (n) addictive drug
薬中[やくちゅう, yakuchuu] (n) (abbr) (See 麻薬中毒者・まやくちゅうどくしゃ) drug addict; junkie
飲酒癖[いんしゅへき, inshuheki] (n) alcoholic addiction
麻薬中毒[まやくちゅうどく, mayakuchuudoku] (n,adj-no) drug addiction
麻薬中毒者[まやくちゅうどくしゃ, mayakuchuudokusha] (n) drug addict; junkie
麻薬常習[まやくじょうしゅう, mayakujoushuu] (n) drug addiction

addict ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ฝิ่น[n.] (khīfin) EN: drug addict ; dope addict FR: drogué [m]
ขี้ยา[n.] (khīyā) EN: drug addict FR: drogué [m]
คนเสพติด[n. exp.] (khon sēp ti) EN: FR: accro [m] (fam.) ; addict [m] (anglic.)
คนติดฝิ่น[n. exp.] (khon tit fi) EN: drug addict FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดเซ็กส์[n. exp.] (khon tit se) EN: sex addict FR: nymphomane [f]
คนติดยา [n. exp.] (khon tit yā) EN: drug addict FR: addict [m] (anglic.)
คนติดยาเสพติด[n. exp.] (khon tit yā) EN: drug addict FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
ผู้ติดยา[n. exp.] (phū tit yā) EN: drug addict FR: toxicomane [f]
สูบฝิ่น[v. exp.] (sūp fin) EN: smoke opium ; be an opium addict FR: fumer de l'opium ; être un opiomane
ติดเซ็กส์[v. exp.] (tit sek) EN: be sex addict FR: être obsédé par le sexe
เด็กติดเกม[n. exp.] (dek tit kēm) EN: child addicted to computer games FR:
การติด[n. exp.] (kān tit) EN: addiction FR: dépendance [f] ; sujétion [f]
การติดยา[n. exp.] (kān tit yā) EN: drug addiction ; drug dependence FR: dépendance aux médicaments [f] ; addiction [f] (anglic.)
การติดยาเสพติด[n. exp.] (kān tit yās) EN: addiction FR: toxicomanie [f]
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
ขี้ยา[adj.] (khīyā) EN: addicted to drugs FR:
หลงระเลิง[v. exp.] (long raloēn) EN: be addicted (to) FR:
เมามัว[adj.] (maomūa) EN: addicted (to) ; infatuated (with) ; blinded (by) ; crazy about FR:
มีอาการติด[adj.] (mī ākān tit) EN: addictive FR:
มัวเมา[adj.] (mūamao) EN: infatuated (with) ; intoxicated (by) ; addicted (to) ; inebriated ; blinded (by) ; crazy about FR:
โงหัวไม่ขึ้น[xp] (ngō hūa mai) EN: be utterly defeated ; be addicted (to) ; be inveterate FR:
โรคเสพติดเซ็กส์[n. exp.] (rōk sēp tit) EN: sex addiction FR: addiction sexuelle [f] ; dépendance sexuelle [f] ; nymphomanie [f]
เสน่หา[v.] (sanēhā) EN: be enamored of ; love ; be infatuated with ; be addicted to FR:
เสพติด[adj.] (sēp tit) EN: habit-forming ; addictive FR: dépendant
สิ่งเสพติด[n. exp.] (sing sēp ti) EN: FR: addiction [f]
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด[n. exp.] (sūn bambat ) EN: addiction treatment center ; drug dependence treatment centre FR:
ทาสการพนัน[n. exp.] (thāt kān ph) EN: slave to gambling ; addicted to gambling ; inveterate gambler FR:
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by ; be hooked on FR: être fou de
ติดยา[v.] (tit yā) EN: be addicted ; be addicted to drugs ; be drug-dependent FR: être toxicomane

addict ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drogensüchtige {m,f}; Drogensüchtigerdrug addict
süchtig {adj} | nicht süchtigaddicted | unaddicted
Abhängigkeit {f} (von)addiction (to)
Suchtmittel {n}addictive drug
Drogenabhängigkeit {f}drug addiction
Rauschgiftsucht {f}drug addiction
Hang {m}addiction
Hang {m}addictiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า addict
Back to top