ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*abhor*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abhor, -abhor-

*abhor* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abhor (vt.) เกลียดชัง See also: เกลียด, ชิงชัง Syn. loathe, abominate, execrate, hate Ops. love, admire
abhorrance (n.) ความขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความไม่สบอารมณ์ Syn. loathing, dislike, distaste
abhorrence (n.) ความชิงชัง See also: ความเกลียดชัง Syn. execration, detestation
abhorrence (n.) ผู้ถูกเกลียดชัง
abhorrent (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียดชัง Syn. revolting
English-Thai: HOPE Dictionary
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if he cannot, he must never set foot in this academy again, he must tear down that abhorrent eyesore he calls a laboratory, and he must swear never to invent again.แต่ถ้าเขาทำไม่ได้ ห้ามเขาเหยียบเข้ามาในราชวิทยาลัยอีก เขาต้องทำลายห้องทดลองสุดอัปลักษณ์
I was up all night analyzing my actions, berating myself, abhorring myself.ฉันใช้เวลาทั้งคืน วิเคราะห์การกระทำของตัวเอง ด่าตัวเอง รังเกียจตัวเอง
I abhor the whole chicks dig jerks thing.ฉันรังเกียจจังเรื่องผู้หญิงชอบคนงี่เง่าเนี่ย
To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body.การออกจากทำเนียบก่อน สิ้นสุดวาระ มันน่าชิงชังไปในทุกส่วน ในสัญชาตญาณ ในร่างกายผม
I abhor the pain you feel, when you hear them ringing the bellผมรับรู้ได้ถึงความทรมาน.. ยามที่เสียงกริ่งแผดร้องเรียกเธอ..
So abhorrent to the church as a human being. "ที่น่ารังเกียจในโบสถ์ นอกจากมนุษย์
You n't find that abhorrent? I do, but--เธอไม่ต้องเจอเรื่องบ้าพวกนั้น ,ฉันเจอนะ แต่...
As much as I find K.C. personally abhorrent, she's right about black and white.ไม่มากเท่าที่ฉันพบว่า เค ซี น่ารังเกียจ เธอพูดถูกเรื่องงานคืนนี้
Although, his actions is abhorrent. But, is there anything we can do?ถึงการกระทำของเขาจะร้ายแรง แต่เราทำอะไรได้ไหม
Elena, today I did things I abhor to protect the one thing I value most, my family."เอเลน่า วันนี้ฉันทำสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุด ก็เพื่อที่จะปกป้องสิ่งเดียวที่มีค่า กับฉันมากที่สุด ครอบครัวของฉัน
The point I'm making is the partnership can be a silent one if my participation is in any way abhorrent to you.ข้อตกลงที่ผม ต้องการก็คือ ต้องเป็นหุ้นส่วน อย่างลับๆ ถ้าหากหุ้นส่วน ของผม
Because the very thought of you locked away in this madhouse is abhorrent to everything that I believe, as a doctor and... and as a man.ก็เพราะ... ที่คุณถูกขังในนี้ขัดแย้งต่อทุกสิ่ง ที่ผมเชื่ออย่างรุนแรง ทั้งในฐานะหมอ และมนุษย์คนนึง

*abhor* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛恨[tòng hèn, ㄊㄨㄥˋ ㄏㄣˋ, 痛恨] abhor
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, 群起而攻之] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent

*abhor* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭離穢土[えんりえど;おんりえど, enriedo ; onriedo] (n) abhorrence of (living in) this impure world
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P)
忌み嫌う;忌嫌う[いみきらう, imikirau] (v5u,vt) to detest; to abhor; to loathe
自己嫌悪[じこけんお, jikoken'o] (n,adj-no) self-hatred; self-abhorrence; self-loathing

*abhor* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ชิงชัง[v.] (chingchang) EN: hate ; detest ; abhor FR: détester
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์[n. prop.] (Fā Ying Jul) EN: Princess Chulabhorn FR: princesse Chulabhorn
จุฬาภรณ์[n. prop.] (Julāphøn) EN: Chulabhorn ; Chulabhorn District FR: Chulabhorn ; district de Chulabhorn
จุฬาภรณ์ ; อำเภอจุฬาภรณ์ = อ.จุฬาภรณ์[n. prop.] (Julāphøn ; ) EN: Chulabhorn ; Chulabhorn District FR: Chulabhorn ; district de Chulabhorn
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
เขื่อนจุฬาภรณ์[n. prop.] (Kheūoen Jul) EN: Chulabhorn Dam ; Chulaporn Dam FR:
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer ; exécrer ; avoir en horreur
เกลียดชัง[v. exp.] (klīet chang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
กระเลียด[v.] (kralīet) EN: hate ; detest FR: abhorrer ; haïr
น่าเกลียดชัง[adj.] (nā klīet ch) EN: abhorrent FR: abominable
พัชรพร[n. prop.] (Phatcharaph) EN: Patcharabhorn FR: Patcharabhorn
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
รังเกียจเดียดฉันท์[v. exp.] (rangkīet dī) EN: have an aversion (for) ; dislike ; hate ; look down on ; have antipathy (for) FR: abhorrer ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์[org.] (Rōngphayābā) EN: Chulabhorn Hospital FR:
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īe) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์[org.] (Sathāban Wi) EN: Chulabhorn Research Institute (CRI) FR:
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี[n. prop.] (Somdēt Phra) EN: HRH Princess Chulabhorn Valayalaksana ; Her Royal Highness Princess Chulabhorn ; Princess Chulabhorn of Thailand ; Chulabhorn Walailak FR:
ทูลกระหม่อม[n.] (thūnkramǿm) EN: Thaipotamon chulabhorn FR: Thaipotamon chulabhorn
จงเกลียดจงชัง[v.] (jongklīetjo) EN: have it in for (s.o.) ; detest ; loathe ; hate FR: abhorrer

*abhor* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheulich; verhasst; zuwider {adj}abhorrent
verabscheuungswürdig; verabscheuenswert {adj}abhorrent
verabscheuungswürdig {adv}abhorrently
widerlich {adv}abhorrently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *abhor*
Back to top