ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revolting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revolting*, -revolting-

revolting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revolting (adj.) น่าตีตัวออกห่าง See also: น่ารังเกียจ Syn. disgusting, loathsome, repulsive
English-Thai: HOPE Dictionary
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting
English-Thai: Nontri Dictionary
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With any luck, he's up to some revolting things.เขาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่น่ารังเกียจ บางสวย เบื้องหลังลวดหนาม
I don't fancy sleeping in someone else's revolting sweat.ฉันไม่ได้พิศวาสในการนอนบน คราบเหนียวๆ ของคนอื่น
In keeping with the themes you've mentioned, Linda, we've commissioned local artist Gwen Anderson and Coming In member Violet Mufdaver to portray the revolting and immoral acts of homosexuality in a new and compelling campaign, which we'd like toจากเจตนารมณ์ของคุณลินดา เราจึงได้เชิญศิลปินมาเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน นั่นคือคุณ เกวน แอนเดอร์สัน แลผู้ช่วย คุณไวโอเล็ท มูฟดาเวอร์ เธอได้แรงบันดาลใจ
Karl, I'm not gonna lie on that revolting sheet, wondering how many junkies have died on it.คาล ฉันจะไม่ยอมนอนลงบนผ้านั่นหรอกนะ สงสัยจังว่า มีพวกขี้ยานอนตายบนนั้นกี่คนแล้ว
My body has stopped revolting against me, thanks to you.ร่างกายฉันเลิกกบฎแล้ว ขอบคุณมากนะคะ
You're a-a dirty... disgusting... revolting girl.เธอ ลามก น่ารังเกียจ สาวไฟแรงสูง
Would you want to know if your boyfriend had this revolting secret that borderline ruined his life on a daily basis, or would you rather remain blissful... but never have the chance to completely understand him?ว่าแฟนเธอมีความลับที่น่ารังเกียจ ที่ก้ำกึ่งในการทำลายชีวิตตัวเองทุกๆ วัน หรือเธออยากจะมีความสุขต่อไป
We work hard at a revolting job, and it is really pretty up here.เราตั้งใจทำงานที่น่าเบื่อ และข้างบนนี้ก็สวยมาก
The Oompa-Loompas ate nothing but green caterpillars, which tasted revolting.พวกอุมป้าลุมป้าไม่กินอะไรอย่างอื่นนอกจากหนอนผีเสื้อ ซึ่งรสแย่มาก
This... is absolutely revolting!นี่มันหักหน้ากันชัดๆ
You can also be completely revolting.คุณยังเป็นคนน่ารังเกีขจด้วย
Get back here, you... You sick! Revolting, loathsome little...กลับมาตรงนี้เลยนะ ไอ่เจ้าพวก ป่วยเรื้อรัง ไอ่พวก ..

revolting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
背反;悖反[はいはん, haihan] (n,vs) revolting; rebellion; going against; contradiction; antinomy

revolting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable

revolting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eklig {adj} | eklig riechen | eklig schmeckenrevolting | to smell revolting | to taste revolting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revolting
Back to top