ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เป็นห่วง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เป็นห่วง, -เป็นห่วง-

*เป็นห่วง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นห่วง (n.) worry See also: anxiety, distress, care Syn. ความห่วง, ความเป็นห่วงเป็นใย Ops. การปล่อยปละละเลย, การเพิกเฉย
ความเป็นห่วงเป็นใย (n.) care See also: concern, regard, thoughtfulness, consideration, respect Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง Ops. ความเห็นแก่ตัว
ความเป็นห่วงเป็นใย (n.) worry See also: anxiety, distress, care Syn. ความห่วง Ops. การปล่อยปละละเลย, การเพิกเฉย
น่าเป็นห่วง (v.) be worried See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
น่าเป็นห่วง (adj.) worried See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
เป็นห่วง (v.) worry See also: feel anxious, concern
เป็นห่วงเป็นใย (v.) care See also: be concerned, help, aid Syn. พะวง, นำพา, เอาใจใส่, เอื้อเฟื้อ, เอื้ออาทร Ops. เห็นแก่ตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
ansate crossกางเขนที่ส่วนที่เป็นห่วงตอนบน
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern)
armillary(อาร์'มิลลารี) adj. ประกอบด้วยหรือมีรูปเป็นห่วงหรือวงแหวน, เกี่ยวกับกำไลมือ
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
bight(ไบทฺ) n. ส่วนเวิ้ง,อ่าวเล็ก ๆ ,ห่วงเชือก vt. เอาเชือกมาผูกเป็นห่วง,ใช้ห่วงเชือกผูกมัดไว้
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
concerned(คันเซิร์นดฺ') adj. ที่เกี่ยวข้อง,ซึ่งเป็นที่สนใจ,ซึ่งเป็นห่วง, See also: concernedness n. ดูconcerned, Syn. involved,anxious ###A. free,clear
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
exercise(เอค'เซอไซซ) v.,n. (การ) ออกกำลังกาย,ฝึกหัด,การฝึกฝน,ปฏิบัติ,ดำเนินการ,เป็นห่วง,ทำให้เป็นห่วง., See also: exercisable adj. exerciser n.
hung-up(ฮัง'อัพ) adj. เต็มไปด้วยปัญหาที่ยุ่งยาก,เป็นห่วง,กังวลใจ, Syn. detained
light-hearted(ไลทฺ'ฮาร์'ทิด) adj. เบิกบานใจ,ร่าเริง,ไม่มีอะไรเป็นห่วง., See also: light-heartedness n. ดูlight-hearted, Syn. lighthearted
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
staccato(ลทะคา'โท) adj.,adv.,n. (ดนตรี) เป็นห้วง ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,สิ่งที่ไม่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่ขาดตอน,ลักษณะที่ขาดตอน pl.staccatos,staccati
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
worriment(เวอ'ริเมินทฺ) n. ความทุกข์,ความยุ่งยาก,ความกังวลใจ,ความเป็นห่วง
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
pulsate(vi) เต้น,รัว,ไหลเป็นห้วงๆ,สั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exercise (vt.) ทำให้เป็นห่วง (คำทางการ) See also: ทำให้กังวล
lockstitch (n.) วิธีการเย็บด้ายคู่เป็นห่วงเล็กๆ
loop (vt.) ทำให้เป็นห่วง See also: ผูกเป็นห่วง Syn. knot, encircle
loop (vi.) ผูกเป็นห่วง See also: กลายเป็นห่วง Syn. spiral
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
They are deeply concerned about the condition of…พวกเขาเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพ/ความเจ็บป่วยของ...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, Maxim, I'm worried about what you'll do at the inquest tomorrow.แม็กซิม ฉันเป็นห่วงว่าพรุ่งนี้ คุณจะทำยังไงที่คณะสืบสวน
Is something worrying you, Maxim?- เป็นห่วงอะไรเหรอ เเม็กซิม
Listen, if the kids going in the water is worrying you they can play out here on the beach.ฟังนะ ถ้าคุณเป็นห่วง เวลาเด็กๆ ลงเล่นนํ้า... เราก็ให้พวกเขาเล่นบนหาดก็ได้
Doris, I'm worried about you. I'm trying to help you.ดอริส ฉันอุตส่าห์เป็นห่วงเธอ ฉันพยายามจะช่วยนะ
Wait a minute!- ฉันเป็นห่วงเรื่องลูกฉัน เข้าใจมั้ย
Listen, I'm concerned about how our session ended today.ฟังนะ ผมเป็นห่วงเกี่ยวกับ การนัดพบของเราที่มันสิ้นสุดลงวันนี้
Rewrites are free, of course. I'm just as concerned about making it perfect as you are.แน่นอน การเขียนใหม่ฟรี ฉันแค่เป็นห่วง เรื่องการทำให้มันสมบูรณ์อย่างที่เธอเป็น
You mean the "I really care that you had a bad day" back rub...เธอหมายถึง "ผมรู้สึกเป็นห่วงมาก ที่คุณมีปัญหาในวันนี้" ลูบหลัง...
As concerned as I always am about your personal well-being I'm not here to see you.จริงๆ ฉันก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันนั่นแหละ ..แต่นี่ ฉันไม่ได้มาเพื่อเจอนายหรอก
I'm confident in memorizing with my IQ, I gotta go, bye!ผมมั่นใจในความจำและไอคิวของผมอยู่แล้วครับ ไม่ต้องเป็นห่วง ผมต้องวางสายล่ะนะ
Don't worry, I will never tell anyoneคะ ท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วง หนูจะไม่บอกใครทั้งนั้น
I'm just a little hungry. You've worked the whole day.เฮ้อ ฉันก็ยังเป็นห่วงอยู่ดี ทำไมฉันไปด้วยไม่ได้นะ
And Jean and I truly appreciate all your calls and your concern. Thank you.จีน และผม ขอบคุณทุกสาย แลุความเป็นห่วงจากคุณ ขอบคุณ
I was worried you might break out of barrackเธอมาได้ยังไง ฉันเป็นห่วงเธอ ว่าจะถูกทรมานในค่ายทหารน่ะ
Okay, I'll call you back. Give her my best. Okay.โอเค ผมจะโทรกลับหาคุณนะ บอกท่านด้วยว่าผมเป็นห่วงมาก โอเค
You call so little I worry about my boy all alone in the big city.ลูกโทรมาน้อยมาก แม่เป็นห่วง ไม่รู้ว่าเด็กน้อยในเมืองใหญ่เป็นยังไงบ้าง
No one. These are my concerns, all right?เปล่า เรื่องนี้ผมเป็นห่วงนะ รู้มั้ย
I say that as a friend who cares deeply for you.ผมพูดในฐานะเพื่อน ที่เป็นห่วงคุณจริงๆ นะ
I do, like many of you, appreciate the comforts of the everyday routine the security of the familiar, the tranquility of repetition.ผมเหมือนกับทุกๆท่าน ที่มีความสุขกับ ชีวิตประจำวัน... ...เป็นห่วงคนใกล้ชิด, อยู่อย่างสงบอย่างที่เคยเป็นมา.
Poor people are used to the cold. Don't worry. I'm Tsukushi, the weed.คนจนเคยชินกับความหนาว ไม่ต้องเป็นห่วง.ฉันซึคาชิ เป็นต้นหญ้า
He's in the west cargo elevator. He must be stopped.ครับผม, ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ผมจะพาเขากลับมา
All right, you have fun. Don't worry about us, we'll be fine.ได้เลย โชคดีนะ ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเรา เราอยู่กันเองได้
Gang-du, don't worry. I'm coming with you.กางดู, ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ฉันจะไปกับแกด้วย
Kids, you don't have anything to worry about because we got plenty of food, okay?เด็ก ๆ ลูกไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วง... ...เพราะว่าเรามีอาหารมากมายรู้มั้ย
Jo,you got a motherthat worries about you, who wants somethingmore for you.โจ, คุณมีแม่ที่คอยเป็นห่วง ซึ่งอยากจะให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุด มันดีอยู่แล้ว
I just... i think it's sweet that he worries about you, and i want him to feel like he's part of the decision making process.แม่แค่--แม่คิดว่ามันดีมากนะ ที่เค้าเป็นห่วงลูก แล้วแม่ก็อยากให้เค้ารู้สึก เหมือนว่าเค้ามีส่วนร่วม ในการตัดสินใจด้วย
You're my sister first. And I'm gonna worry like a brother, not a coworker.เธอเป็นน้องสาวฉัน และฉันเป็นห่วง ในฐานะพี่ชาย ไม่ใช่เพื่อนร่วมงาน
Thanks for asking.Yeah,no problem.- ขอบใจที่เป็นห่วง - ไม่เป็นไร
Shawn, I've been worried about you since you were three years old and started eating your own toenails.ชอว์น ฉันเป็นห่วงนายตั้งแต่ นายอายุสามขวบ และเริ่มจะกินเล็บเท้าตัวเองแล้ว
I would, but I'm afraid if I open the door, they'll take all of you.ชั้นก็อยากอยู่หรอกนะ แต่ชั้นเป็นห่วงเธอกับลูกๆ ถ้าชั้นเปิดประตูเขาจะจับพวกเธอไป
You can't find five minutes to call your worried mother?ไม่เอาน่า ลูกปลีกตัว 5 นาที มาโทรหาแม่ที่เป็นห่วง ไม่ได้เชียวหรือ
Um... but... he's very concerned about you being here.อืมม... แต่... เขาเป็นห่วงคุณมาก ที่คุณมาที่นี่.
Wait. lf you're not worried, then why do you need to know?เดี๋ยว ถ้าคุณไม่เป็นห่วง แล้วคุณจะรู้ไปทำไม
I'm worried about Eri so I'll be going on ahead.- ฉันเป็นห่วงเอริ ฉันเลยจะไปหาเธอก่อน
Baby,I've been thinking,and,uh the only thing that I... about right now is that you and the baby are okay.ผมได้คิด เอ่อ... อย่างเดียวที่ผม... เป็นห่วงตอนนี้ คือคุณและลูกปลอดภัย
Well, they already found everyone I care out. Okay?แล้ว พวกมันก็เจอคนที่ฉันเป็นห่วงทุกคน เข้าใจมั้ย
Oh don't worry we weren't at the same class or anything.โอ ! ไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ได้เรียนชั้นเดียวกัน หรืออะไรทั้งนั้น
Jesus. I mean, I appreciate your concern, but I'd just like to get out of here.เวรกรรม ก็ขอบคุณนะที่เป็นห่วง แต่ผมอยากรีบกลับบ้าน
Molly, how do you think that makes me feel- to know that my daughter is hurt and bleeding and won't even call me?มอลลี่ย์ เคยคิดมั้ยว่าพ่อจะรู้สึกยังไง พ่อเป็นห่วงว่าลูกจะเป็นอะไร ทำไมลูกถึงไม่โทรบอกพ่อ
Shit, don't ignore it on my account. Answer it. Come on, I got stuff to do.เวรเอ้ย ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องรายการของฉัน รับโทรศัพท์สิ ไม่เอาน่า ฉันมีงานต้องทำเหมือนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เป็นห่วง*
Back to top