ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เปรอะ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เปรอะ, -เปรอะ-

*เปรอะ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปรอะ (adj.) stained See also: dirty, foul Syn. เปื้อน, สกปรก, เลอะ, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, เขรอะ Ops. สะอาด
เปรอะ (v.) confuse Syn. เลอะ Ops. เป็นระเบียบ
เปรอะเปื้อน (adj.) stained See also: dirty, foul Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ Ops. สะอาด
เปรอะเปื้อน (v.) be stained See also: blot, be spotted, soil, tarnish Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ Ops. สะอาด
เปื้อนๆ เปรอะ (adj.) soaked See also: wet and dirty, dirty, muddy, stained, soaking Syn. มะลอกมะแลก
เปื้อนเปรอะ (v.) dirty See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ
เลอะเทอะเปรอะเปื้อน (v.) be stained See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะ Ops. สะอาด
English-Thai: HOPE Dictionary
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
daub(ดอบ) {daubed,daubing,daubs} v.,n. (การ) แต้ม,ทำเปรอะ,ทำเปื้อน,ทำอย่างไม่ชำนาญ,สิ่งที่ใช้ทาหรือป้าย ดูdaub, See also: daubingly adv. ดูdaub dauby adj. ดูdaub, Syn. smear
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
distain(ดิสเทน') vt. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นมลทิน, Syn. stain,sully
draggle {draggledvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggles}vt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
imbrue(อิมบรู') vt. เปื้อน,เปรอะ,เปื้อนเลือด, Syn. embrue
spotty(สพอท'ที) adj. เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,มีรอยเปรอะเปื้อน,มีรอยด่างพร้อย,ไม่ได้มาตรฐาน,ไม่เข้าเกณฑ์,ไม่แน่นอน,เอาแน่ไม่ได้., See also: spottily adv. spottiness n., Syn. irregular
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
slur(สเลอ) vt.,vi.,n. (การ) ทอดเสียงอย่างคลุมเครือ,ทอดเสียง,ร้องทอด,ออกเสียง,ทำอย่างรีบร้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปรอะเปื้อน,ใส่ร้าย,ปิดบังความผิด,รอยตัวหนังสือทาบทับกัน,การเขียนติดกัน, Syn. slight,skimp,mumble
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
smirch(สเมิร์ชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยเปรอะ,รอยเปื้อน,รอยด่างพร้อย,มลทิน, Syn. besmirch,stain
smudge(สมัดจฺ) n.,vi.,vt. (ทำ,เกิด) รอยเปื้อน,รอยเปรอะ,รอยด่างพร้อย,ควันที่ทำให้หายใจลำบาก,ควันไล่แมลง., See also: smudgedly adv. smudgeless adj., Syn. soil,smear,stain,smutch
smudgy(สมัด'จี) adj. มีรอยเปื้อน,มีรอยเปรอะ,มีรอยด่างพร้อย,สกปรก,มีควันพุ่งโขมง,เลอะเลือน,ไม่ชัดเจน, Syn. smeared,smeary
smut(สมัท) n. ขี้เขม่า,เขม่า,เขม่าถ่านหิน,รอยเปรอะเปื้อน,รอยด่างพร้อย,โรคเชื้อราที่เป็นกับพืช,ทำให้ส่วนที่เป็นโรคนี้เปลี่ยนสีเป็นผงสีดำของสปอร์. vi. เป็นโรคดังกล่าว., Syn. filth
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
splash(สแพลช) vt.,vi.,n. (การ) สาด,กระเด็น,ทำให้เปียก,ทำให้เปรอะเปื้อน,พรม,กระเด็นเปื้อน,กระโดดน้ำ,เล่นน้ำ,ลุยน้ำ,ยิงตก,ปริมาณของเหลวที่กระเด็น,รอยสาด,สีด่าง,รอยด่าง,การแสดงโอ้อวด, See also: splasher n.
spot(สพอท) n. จุด,แต้ม,ดวง,หยด,จุดด่าง,จุดดำ,มลทิน,สถานที่,ตำแหน่ง,เงินสด,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณที่ดื่ม,ไฟจ้าสำหรับส่องให้สว่างมาก,ไนท์คลับ,บาร์,สินค้าที่อยู่ vt. ทำให้เป็นจุด,ทำให้เปื้อนเปรอะ,จำได้,กำหนดตำแหน่ง,ทำให้กระจาย,เล็งเป้า,เปื้อน,เปรอะ. adj. ทันที,ฉับพลัน
spotless(สพอท'ลิส) adj. ไม่มีจุด,ไม่มีแต้ม,ไม่มีรอยเปรอะเปื้อน,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์, See also: spotlessness n.
spotted(สพอท'ทิด) adj. เป็นจุด,เป็นแต้ม,เปื้อน,เปรอะ,มีมลทิน., See also: spottedness n., Syn. sullied,blemished
stain(สเทน) vt.,vi. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นรอยด่าง,แต้มสี,ทำให้มีมลทิน. n. สีแต้ม,สีย้อม,สีที่เปรอะเปื้อน,ด่างพร้อย,สิ่งสกปรก,แต้มสกปรก., See also: stainability n. stainable adj. stainer n., Syn. speck,blot,tarnish,st
stainless(สเทน'ลิส) adj. ไม่สกปรก,ไม่เปื้อนสี,ไม่มีจุดด่างพร้อย,ไม่ขึ้นสนิม,ไม่เปรอะเปื้อน. n. วัสดุเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กกันสนิม
sully(ซัล'ลี) n.,vi.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) รอยเปรอะเปื้อน,มลทิน,จุดด่างพร้อย., See also: sulliable adj., Syn. dirty,soil
tarnish(ทาร์'นิช) vt. (ทำให้) (กลายเป็น) (ความ) มัวหมอง,เศร้าหมอง,คล้ำ,เปรอะเปื้อน,เสื่อมเสีย n. ความมัวหมอง,สีคล้ำ,รอยด่าง,รอยด่างพร้อย,จุดด่างดำ,มลทิน., See also: tarnishable adj.
white-handed(ไวทฺแฮน'ดิด) adj. มือสะอาดไร้มลทิน,ทำงานที่ไม่เปรอะเปื้อน หรือไม่ต้องใช้แรงมาก, Syn. unstained
English-Thai: Nontri Dictionary
besmear(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เปรอะเปื้อน
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
contamination(n) การทำให้เปรอะ,การทำเลอะ,การเจือปน,สิ่งเจือปน
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
imbrue(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เลอะ
pollute(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสียหาย
soggy(adj) หมาด,เปียก,ชื้น,เลอะเทอะ,เปรอะ
sully(adj) มัวหมอง,เปรอะเปื้อน,สกปรก,ด่างพร้อย,มีมลทิน
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foul bitingรอยกรดกัดเปรอะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedraggled (adj.) ซึ่งทำให้เปรอะเปื้อนและเปียก
bespatter with (phrv.) ทำให้เปรอะไปด้วย See also: ทำให้เปื้อนด้วย Syn. spatter with
daub (vt.) เปรอะเปื้อน See also: ละเลง, สาด Syn. smear, spread
daub on (phrv.) ทำเปรอะ (โดยเฉพาะจากสิ่งที่เป็นของเหลวหนืด) See also: ทำเลอะ, ทำเปื้อน
daub onto (phrv.) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว Syn. daub over
daub over (phrv.) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว Syn. daub onto
plashy (adj.) เป็นรอยเปรอะเปื้อน See also: เป็นรอยด่าง Syn. slimy
soiled (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, spotted
splash on (phrv.) ทำให้เปรอะ See also: ทำให้เปื้อน Syn. spatter on, spatter with, splash over, splash with
splash up (phrv.) ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. splatter up, spatter up
splash with (phrv.) เปรอะเปื้อนด้วย Syn. spatter on, spatter with, splash on, splash over
splashy (adj.) เป็นรอยเปรอะเปื้อน See also: เป็นรอยด่าง Syn. plashy, slimy
splatter up (phrv.) ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. spatter up
spotted (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, soiled
stained (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, soiled, spotted
stinkpot (sl.) คำเรียกเด็กทารกที่ถูกห่อในผ้าอ้อมเปรอะเปื้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, i don't want to.จับคุณเปลือยกายลงไปแช่ ในแท้งค์น้ำเปรอะสนิม เปล่าเลย ผมไม่ได้ต้องการ
Do you really want to splatter your brand-new vehicle with the insides of someone who, for all you know, may be infected?คุณอยากให้รถคันใหม่ของคุณ ต้องเปรอะเลือดเรอะ? แล้วเท่าที่คุณเห็นเนี่ย เราอาจติดเชื้ออยู่ก็ได้นะ
Same as at the prison. We fire at 'em, get their blood on us, breathe it in.เรายิงมัน เลือดเปรอะตัวเรา หายใจเข้าไป
"First Moloch, horrid King besmear'd with blood... of human sacrifice, and parents tears.""โมลอคตนแรก กษัตริย์ที่น่ารังเกียจ เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด... ของมนุษย์ที่ถูกบูชายัญและน้ำตาของครอบครัว"
It's a dirty job, but somebody's gotta do it.เอ่อ! มันเป็นงานเปรอะเปื้อนน่ะ,แต่บางคนก็อยากทำให้นะ
Are the shades of Pemberley to be thus polluted?ชื่อเสียงของเพมเบอร์ลี่จะต้องเปรอะเปื้อน
She's like a little girl. She, like, writes all over her notebook,เหมือนเด็กเล็ก ๆ เธอเขียนสมุดจนเปรอะไปหมด
How does he leave? - What's the traffic like?น้ำตาเทียนสีฟ้าเปรอะไปหมด
Fold them up properly.พ่อบอกให้ระวังเรื่องเปรอะเปื้อน
We go where the chase leads us... even if it gets messy.เราแค่เกาะตามเบาะแสจะพาไป ต่อให้ต้องเปรอะเปื้อนไปบ้าง
I can see their faces in my dreams... but I can't remember what they called each other with their bloody mouths.ผมเห็นเธอในความฝัน แต่ผมจำไม่ได้ว่า พวกมันชื่ออะไรบ้าง ปากพวกมันเปรอะเลือด
Look, Ms. Tuck, I just left a room with more blood on the walls than paint.ฟังนะ คุณทัค ผมเพิ่งจะออกจากห้อง ที่มีเลือดมากมายเปรอะเปื้อนบนกำแพง
Look, you keep fucking around like this, and you are gonna blow this Amman operation.คุณลงมาล้วงลูกเปรอะไปหมด แผนเราจะพังเพราะคุณ
"Pit-stain" Parsons."ไอ้หลุมเปรอะ" พาร์สัน
How would the blood look like on the clothes?แล้วเลือด มาเปรอะบนเสื้อผ้าแบบนี้ไงยังไง?
But his clothes were bloody.แต่เสื้อเขากลับเปรอะไปด้วยเลือด
He's covered in blood again.แฮร์รี่เลือดเปรอะอีกแล้ว
You have any idea of the shitstorm you've gotten me into?แล้วรู้บ้างมั้ยว่าตอนนี้มันเปรอะไปหมดแล้ว คุณทำผมเละไปด้วย
If he knew the child's blood stained my hands...หากเขารู้ว่าเลือดของเด็กมันเปรอะที่มือข้า
Are they not stained by the touch?พวกมันจะไม่เปรอะเปื้อนเวลาที่สัมผัสหรือ
Sometimes you must wash away the mud to reveal that sparkling yellow underneath.บางครั้งคุณก็ต้องล้างโคลนที่เปรอะเปื้อน เพื่อที่จะได้เห็นสีเหลืองประกายวับนั้น
But when pushing boundaries is their only aim, the result is usually bad art.แต่เมื่อแรงผลักดันดังกล่าว ทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผลที่ออกมามันก็จะกลายเป็นศิลเปรอะ
You're covered in Queen.เลือดราชินีเปรอะเปื้อนไปทั่ว
I don't understand.ฉันไม่เข้าใจ ถ้าแซมมี่มีเลือดเปรอะอยู่
I don't get my hands dirty.ฉันไม่ทำให้มือฉันต้องเปรอะหรอก
I wanna be dirtyเอาให้เปรอะไปทั้งร่าง
What do I have maple syrup on my mouth?น้ำเชื่อมเปรอะปากเหรอ
Happens, you've bled on people before.ธรรมดา เลือดเธอเคยเปรอะตั้งหลายคน
I'm sorry about all the blood.ผมขอโทษด้วยที่มัน ต้องเปรอะเปื้อนเลือด
The blood splatter on his tuxedo was the same type as Tyler's.เลือดที่เปรอะบนทักซิโด้ของเขา เป็นเลือดหมู่เดียวกับของไทเลอร์
"Josh proposed while I was naked and beat-up looking with a little bit of my feces smeared on me."จอชขอแต่งงานตอนที่ ฉันเปลือยอยู่ มีสภาพแย่มาก และมีของเสียนิดหน่อย เปรอะเปื้อนอยู่ตามตัว
Open this mail, try not to get any of that nasty stink juice on it.เปิดจดหมายนี่ ระวังอย่าให้ ไอ้ของเหม็น ๆ นั่นเปรอะล่ะ
See them cleaned of blood and salted, to hold rot at length.ดูให้ดีว่าพวกเขาไม่เปรอะเลือดและโรยเกลือให้ดี นั่นจะทำให้เน่าเปื่อยช้าลง
He would not have you, so stained with the blood of those Roman shits he gave protection.สปาร์ตาคัสไม่ต้องมีเจ้าที่มือเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด ของพวกโรมันที่เขาปกป้อง
You can't even get your hands a little dirty for me.คุณไม่สามารถทำให้มือเปรอะเปื้อนนิดๆหน่อยๆเพื่อผม
I had to keep you out of the loop to keep your hands clean.ผมจำเป็นต้องกันคุณออกจากเรื่องนี้ ทำให้มือของคุณไม่เปรอะเปื้อน
I have the Angel Tablet, you little smudge.ฉันมีจารึกของพระเจ้า คุณมีรอยเปรอะ
How'd they get so trashed?ทำไมมันถึงได้เปรอะขนาดนั้น?
No blood on the streets.อย่าให้เลือดเปรอะถนน.
You're covered in rejected black-guy sperm.ได้ยินไหม จอห์นนี่ สเปิร์มของคนดำที่ถูกคัดทิ้ง เปรอะตัวนายไปหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เปรอะ*
Back to top