ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*องค์ประกอบ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น องค์ประกอบ, -องค์ประกอบ-

*องค์ประกอบ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์ประกอบ (n.) ingredient See also: composition Syn. ส่วนประกอบ
องค์ประกอบ (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม
องค์ประกอบ (n.) structure See also: construction Syn. โครงสร้าง, ส่วนประกอบ
องค์ประกอบ (n.) structure See also: construction, organization, arrangement Syn. ส่วนประกอบ
องค์ประกอบ (n.) factor Syn. ส่วนประกอบ
องค์ประกอบ (n.) factor Syn. ส่วนประกอบ
องค์ประกอบ (n.) component See also: element, accessory, constituent, part Syn. ส่วนประกอบ, เครื่องประกอบ
องค์ประกอบพื้นฐาน (n.) basic element Syn. ส่วนประกอบพื้นฐาน
English-Thai: HOPE Dictionary
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ,โครงกระดูก,องค์ประกอบของส่วนผสม
complement(คอม'พละเมินทฺ) {complemented,complementing,omplements} vt. ส่งเสริม,องค์ประกอบ,ส่วนประกอบ,สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์,จำนวนองศาที่ทำให้ครบ90องศา, See also: complementary adj. ดูcomplement, Syn. balance,match -Conf. compl
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
computer organizationระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ส่วนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 2. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ หรือชุดคำสั่งทั่เครื่องสั่งให้ทำงานตามความประสงค์3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (peopleware) หมายถึงแรงงานบุคคลที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement,set
constituent(คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ, Syn. intrinsic ###A. extrinsic
eidosn. รูปแบบ,ความคิด,องค์ประกอบที่สำคัญ -pl. eide
fatbitsแฟตบิตส์เมื่อต้องการจะนำภาพมาขยายบนจอภาพเพื่อให้มองเห็น ส่วนละเอียดได้ดียิ่งขึ้น วิธีทำก็คือ ขยายขนาดของจุดซึ่งเป็น องค์ประกอบ สำคัญของภาพให้ใหญ่หรือให้อ้วน ขึ้นตามชื่อ ที่ใช้เรียกเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่าย จุดที่นำมาขยายขนาดนี้ ที่ เรียกว่า "แฟตบิตส์"
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
member(เมม'เบอะ) n. สมาชิก,ชาวคณะ,ส่วนของร่างกาย,องค์ประกอบ,องค์,หน่วย,ส่วน,
organic(ออร์แกน'นิค) adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะ,อินทรีย์,องค์ประกอบ,เนื้อเยื่อชีวิต,กฎ,องค์,องค์การ. n. อินทรียสาร., See also: organicity n.
organization(ออร์กะไนเซ'เชิน) n. องค์การ,คณะ,รูป,ระบบ,องค์ประกอบ,โครงสร้างสิ่งมีชีวิต,การควบคุม,การจัดตั้ง., Syn. organisation., See also: organizational adj., Syn. arrangement
output unitหน่วยส่งออกหมายถึง องค์ประกอบส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เราถือว่า คอมพิวเตอร์นั้นมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล (input unit) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และหน่วยแสดงผล (output unit) ซึ่งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ, พล็อตเตอร์, เครื่องพิมพ์ ฯลฯดู input unit เปรียบเทียบ
quorum(ควอ'รัม) n. องค์ประกอบ,องค์ประชุม,จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด
simple(ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ ,ง่าย,ไม่ยุ่งยาก,ไม่สลับซับซ้อน,เข้าใจยาก,ชัดแจ้ง,เรียบ,ถ่อมตัว,บริสุทธิ์,เซ่อ ๆ ,ขาดประสบการณ์หรือความรู้,ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว,ไม่เจือปน,ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,มีองค์ประกอบเดียว,เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ ,คนเซ่อ,คนโง่,สิ่งที่ง่าย ๆ
simplex(ซิม'เพลคซฺ) adj. ง่าย ๆ ,ประกอบด้วยองค์ประกอบเดียว,เชิงเดียว,อย่างเดียว,ไม่เชิงซ้อน n.. ห้องชั้นเดียว, Syn. simple
structure(สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง., Syn. construction
subsidiary(ซับซิด'เดียรี) adj. เสริม,ส่งเสริม,ช่วยเหลือ,สังกัด,เป็นองค์ประกอบ,รอง,ลูกมือ,ไม่ใช่ตัวการ,บริษัทสาขา. -subsidiarily adv., See also: subsidiariness n., Syn. assisting
texture(เทคซฺ'เชอะ) n. เนื้อผ้า,องค์ประกอบ,เนื้อหนัง,แก่นสาร,ธาตุแท้,สิ่งทอ,วัตถุทำสิ่งทอ. vt. ทอ (สิ่งทอ) ,ทอผ้า., See also: texturally adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
complement(n) องค์ประกอบ,ส่วนเติมเต็ม,เครื่องประกอบ
composition(n) การแต่ง,การประพันธ์,องค์ประกอบ
configuration(n) รูปร่าง,สัณฐาน,องค์ประกอบ
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึก
frame(n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ
organic(adj) เกี่ยวกับอวัยวะ,เป็นองค์ประกอบ
repertoire(n) รายการละคร,รายการแสดง,องค์ประกอบศิลป์
structure(n) โครงสร้าง,การสร้าง,อาคาร,สิ่งก่อสร้าง,องค์ประกอบ
texture(n) การทอ,สิ่งทอ,เนื้อผ้า,แก่นสาร,โครงร่าง,เนื้อหนัง,องค์ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compositionองค์ประกอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elements of crimeองค์ประกอบแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
principle๑. องค์ประกอบทางเคมี๒. สารสำคัญ๓. หลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Compositionองค์ประกอบ,สัดส่วน,ส่วนประกอบ [การแพทย์]
Constituents, Abnormalองค์ประกอบที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1
Dysgenic Factorsองค์ประกอบที่ไม่เหมาะในการเสริมสร้าง [การแพทย์]
elementary particleอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสารทุกชนิดในจักรวาล  เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Eugenic Factorsองค์ประกอบที่เหมาะในการเสริมสร้าง [การแพทย์]
Fire เปลวไฟ การเผาไหม้ โดยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารกับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะให้ความร้อนออกมามาก การที่จะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญครบ 3 ประการ ได้แก่ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
globulinโกลบูลิน, โปรตีนชนิดหนึ่งไม่ละลายน้ำแต่ละลายในสารละลายของเกลือที่เจือจาง โปรตีนชนิดนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำเลือดและไข่แดง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
glycerolกลีเซอรอล, สารประกอบอินทรีย์พวกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C3H8O3 เป็นของเหลวข้น ไม่มีสี มีจุดเดือด 290oC  ละลายน้ำได้  เป็นองค์ประกอบสำคัญของไขมันหรือน้ำมัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กลีเซอริน ใช้ในอุตสาหกรรมทำยา เครื่องสำอาง สบู่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Greenhouse effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
haemoglobin (hemoglobin, Hb)ฮีโมโกลบิน, เฮโมโกลบิน, สารสีแดงในเม็ดเลือดเป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ  ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heavy waterน้ำมวลหนัก, น้ำที่มีองค์ประกอบของอะตอมไฮโดรเจนมวลหนัก ต่ออะตอมไฮโดรเจนธรรมดาสูงกว่าสัดส่วนตามธรรมชาติ (1 ส่วนต่อ 6,500 ส่วน) อย่างมีนัยสำคัญ ใช้เป็นตัวลดความเร็วนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางชนิด
hydroxideไฮดรอกไซด์, สารประกอบของโลหะที่มีหมู่ OH-  หรือ -OH เป็นองค์ประกอบและมีพันธะกับอะตอมของโลหะ โดยทั่วไปไฮดรอกไซด์ของโลหะจะมีสมบัติเป็นเบส และไฮดรอกไซด์ของอโลหะจะมีสมบัติเป็นกรด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
lamellaลาเมลลา, ชั้นบาง, โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางซ้อนเป็นชั้น อยู่เป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า กรานา อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ ลาเมลลามีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คลอโรฟิลล์ โปรตีน ไขมัน และ แคโรทีนอยด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pillar of knowledge managementเสาหลักของการจัดการความรู้K. Wiig ได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละเสาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดวงจรความรู้ครบถ้วน ตั้งแต่ การสร้าง (Create) การนำเสนอ (Manifest) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด (Transfer) ความรู้ [การจัดการความรู้]
Radioecologyนิเวศวิทยารังสี, การศึกษาผลกระทบของสารกัมมันตรังสีที่มีในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อระบบนิเวศ สารกัมมันตรังสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีของตัวมันเอง และมีวัฏจักรการเคลื่อนย้ายในระบบนิเวศภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (หิน ดิน น้ำ และอากาศ) ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ กัน เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต ส่งผลกระทบทางชีววิทยาและการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
Petrochemical Industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนไปเข้ากระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซอีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเม็ดและผงพลาสติก สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติกนานาชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Polymeric compositesองค์ประกอบทางโพลิเมอร์ [TU Subject Heading]
Protonโปรตอน, อนุภาคมูลฐานที่มีประจุไฟฟ้าบวกหนึ่งหน่วย มีมวลประมาณ 1837 เท่าของอิเล็กตรอน โปรตอนเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสทุกชนิด เลขเชิงอะตอม ของอะตอมใด ๆ จะเท่ากับจำนวนของโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอมนั้น
qualitative analysisคุณภาพวิเคราะห์, การวิเคราะห์สารตัวอย่างเพื่อหาชนิดของธาตุอนุมูลหรือองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simulationการจำลองแบบการใช้คอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของระบบอื่น หรือเลียนแบบปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการเติบโตของพืช เมื่อได้รับปุ๋ยประเภทต่างๆ หรือน้ำปริมาณต่างๆ เพื่อให้เห็นและเข้าใจผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ต่อระบบที่นำมาจำลองแบบนั้น [คอมพิวเตอร์]
Simultaneous Cropping System ระบบวนเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตรประเภทหนึ่งที่กิจกรรมหลัก ทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์ปรากฎขึ้นภายในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถแยกออกเป็นรูปแบบย่อยตาม องค์ประกอบของกิจกรรมหลักได้ 4 ระบบ คือ Agrisilvicultural system, Agrosilvopastoral system, Silvopastoral system และ Silvofishery System [สิ่งแวดล้อม]
soluteตัวละลาย, สารที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารละลายและมีปริมาณน้อยกว่าองค์ ประกอบอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวทำละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solvent ตัวทำละลาย หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ของเหลวที่ละลายสารอื่น อาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ตัวทำลายนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในสารละลาย หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของเหลวที่ใช้ในการละลายสาร [สิ่งแวดล้อม]
Subatomic particleอนุภาคย่อยของอะตอม, อนุภาคใด ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม เช่น อิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน
sulfa drugsยาซัลฟา, ยาที่มีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบ ใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Synchronized mediaสื่อประสานเวลา เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวที่ประสานเวลากับรูปแบบอื่นเพื่อนำเสนอข้อมูล และ/หรือ กับองค์ประกอบปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเวลา ทั้งนี้ไม่รวมถึงสื่อทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความ [Assistive Technology]
thyroxinไทรอกซิน, ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยด์มีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ มีหน้าที่ควบคุมเมตามอร์โฟซิสของสัตว์บางชนิด ถ้าคนขาดฮอร์โมนนี้ในวัยเด็กจะทำให้เป็นโรครีทินิซึม ในวัยผู้ใหญ่จะเป็นโรคมิกซิดีมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
letterpress (n.) ตัวหนังสือ (เพื่อแยกความต่างจากภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆ ในหนังสือ)
complement (n.) องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์ Syn. supplement, counterpart
composition (n.) การจัดวางองค์ประกอบ Syn. arrangement, configuration
compositor (n.) ผู้จัดวางองค์ประกอบ
constituent (n.) องค์ประกอบ See also: ส่วนประกอบ Syn. component, element, ingredient
element (n.) องค์ประกอบ See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ Syn. component, constituent, portion
essential (n.) องค์ประกอบสำคัญ See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
legal minimum (n.) องค์ประกอบ See also: องค์ประชุม, จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด
organization (n.) องค์ประกอบ Syn. composition
organization (n.) องค์ประกอบ Syn. composition
principle (n.) องค์ประกอบที่สำคัญ
promiscuous (adj.) ที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ Syn. diverse, mixed
protoplasm (n.) ของเหลวที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิต See also: โปรโตปลาสซึม
psephite (n.) หินที่มีองค์ประกอบเป็นกรวดทราย
quorum (n.) องค์ประกอบ See also: องค์ประชุม, จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด Syn. legal minimum
simple (adj.) ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว See also: ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน
texture (n.) การจัดองค์ประกอบ See also: โครงสร้างพื้นฐาน Syn. composition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.นั้นกำลังวงจรไฟฟ้าถูกทำลาย ปิดระบบองค์ประกอบหลักของหล่อนเป็นเวลา 30 วินาที
There are standards, technique, composition, color, even subject.มันมีมาตรฐาน, เทคนิค องค์ประกอบ, สี และหัวข้อ
Numerous cultures of antiquity believed that blood was the vital element in the lovemaking and life-giving process.วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์มากมายเชื่อ ว่าเลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการร่วมเพศและแนวทางของชีวิต
So this could be discovering, you know, those particular voicings of the chords and what have you.ดังนั้น นี่เรียกว่าการค้นพบก็ได้นะ องค์ประกอบของเสียง ของคอร์ดต่างๆ และสิ่งที่ทำให้คุณสนใจ
And on the night of my senior prom, these two elements came together to make one perfect wish come true.และในคืนงานเลี้ยงจบการศึกษาของผม เมื่อรวมองค์ประกอบทั้งสองเข้าด้วยกัน ก็ทำให้ความฝันหนึ่งกลายเป็นจริงขึ้นมา
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน,องค์ประกอบ,เสน่ห์,\\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\"
A feature that is accentuated... by the thinness of your upper lip.มันโค้งลงมาด้านล่าง ซึ่งไม่ได้องค์ประกอบ ริมฝีปากบนบางไป ส่วนตา
I tend to think that there's an element of music that cannot be capture.ผมออกจะคิดว่า มันมีเรื่องขององค์ประกอบทางดนตรี ...ที่ไม่สามารถบัญทึกได้ ชีวิตไม่สามารถถูกสต๊าฟได้
But when you start to feel overwhelmed and you will just keep in mind that one element carbon.แต่เมื่อไหร่ที่นักเรียนรู้สึกเริ่มสนใจมันขึ้นมา นักเรียนก็จะ แค่คิดเอาไว้ในใจหนึ่งองค์ประกอบ คาร์บอน
Your game will focus on a simple element.เป้าหมายของคุณคือมีสมาธิ ในองค์ประกอบง่ายๆ นั่นคืออากาศ
"Happiness consultant" is a key component to our marketing plan."ที่ปรึกษาด้านความสุข" เป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อวางแผนการตลาดของเรา
The base solution contains human DNA, male, I think.จากสารละลายด่าง พบองค์ประกอบ DNA มนุษย์ เพศชาย คิดว่านะ
Indeed. Reduced to its most elemental components.จำเป็นต้องเล่น เพื่อลดองค์ประกอบ ของธาตุให้เหลือเพียง
All right, deal with these people as separate elements of a collective personality.เอาล่ะ ต้องจัดการแยกคนพวกนี้ ออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ แห่งบุคลิกภาพรวมหมู่
If he's got Addison's, then his body is making melanin compounds instead of adrenaline.ถ้าเขาเป็นโรคต่อม อะดรีนัลบกพร่อง งั้นร่างกายเขาก็ต้องผลิต องค์ประกอบสารเมลานิน แทนที่จะผลิตอะดรีนาลิน
Tissue samples indicate a high concentration of hydrogen sulfide.จากตัวอย่างเนื้อเยื่อ บ่งบอกว่าคือองค์ประกอบสูงมาก ของไฮโดรเจนซัลไฟด์
To distill so specific a form from all that chaos is like turning air into gold.จากการประสาน องค์ประกอบเฉพาะ... ...จากรูปแบบอันยุ่งเหยิงนี้... ...เหมือนที่อากาศจะเปลี่ยนเป็นทอง
Roberto, this is an emergency. I'll take her up alone."Misticele Crucis n การองค์ประกอบ ในกรุงโรมเปิด. "
Now, the uranium was a common ingredient in the glaze on these gnomes until the Second World War, when all production of the red Fiestaware gnome was halted.เอาล่ะ ยูเรเนี่ยมคือ องค์ประกอบพื้นฐาน ที่ใช้ในเคลือบเงาตัวโนมพวกนี้ จนกระทั้งมาถึงตอน สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ที่เป็น เครื่องเคลือบแก้วแบบตัวโนม ได้ยุติการผลิตลงไป
I was trying anything to get an idea of the mystery man, so I analyzed the strontium isotope composition of his teeth.ผมพยายามหมดทุกทางแล้ว เพื่อจะให้ได้รู้ ความลึกลับของชายคนนี้ ดังนั้นผมเลยวิเคราะห์ ไอโซโทปของธาตุสโทรนเที่ยม ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ใน ซี่ฟันของเขา
Now the only component that's evading us is a bullet that caused this injury.เอาล่ะ มีเพียงองค์ประกอบเดียว ที่ทางเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้เลย คือลูกกระสุน ที่ทำให้เกิด การบาดเจ็บในครั้งนี้
No, that is not the only component evading us.เปล่า นี่ไม่ใช่องค์ประกอบเดียว ที่ทางเราหลีกเลี่ยงไม่ได้
Many common household items mimic the properties of human body parts, like cantaloupe melons, or pudding.มีข้าวของภายในบ้าน โดยทั่วไปมากมาย มาเอาใช้เลียนแบบองค์ประกอบ เพื่อสร้างร่างกายมนุษย์ได้ เหมือนแคนตาลูป แตงโม หรือพุดดิ้ง
In the physics lab at Caltech, an experiment that's now almost 100 years old offers a vital clue.ซึ่งหมายความว่าจักรวาลมี จำนวนจำกัดขององค์ประกอบ ซึ่งหมายความว่าจะมีจำนวน จำกัด ของรัฐ ซึ่งหมายความว่ามันคำนวณ
For one thing, if the common elements of life as we know it are spread throughout the universe, then life on other planets might be similar to life on Earth.ดังนั้นสิ่งนี้หมายความว่า สำหรับการล่าของเราสำหรับอีที ? สำหรับสิ่งหนึ่งที่ ถ้าองค์ประกอบทั่วไป ของชีวิตที่เรารู้ว่า
For instance, by fine-tuning our senses, we can now read the light reflected off a planet's surface.ออกจากพื้นผิวของดาวเคราะห์ นี้จะช่วยให้เราตรวจสอบ องค์ประกอบทางเคมีของ บรรยากาศของโลกที่
All right, so I'm still trying to figure out what these incidents have in common.เอาล่ะ แล้วฉันยังพยายามที่จะรู้ให้ได้ว่า อะไรเป็นองค์ประกอบร่วม ของเหตุการณ์เหล่านั้น
Tononi believes this spreading of information is the key ingredient of consciousness.ทอโนนี เชื่อว่าเรื่องนี้แพร่กระจาย ของข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการมี สติ
But to Nina, every shape, every color, texture, smell, they all tell a story.แต่สำหรับนิน่า ทุกๆรูปทรง ทุกๆสี, องค์ประกอบ กลิ่น
The plaster's modern, and it has a higher calcium content, probably to protect whatever's inside it.ปูนปลาสเตอร์เป็นของสมัยใหม่ และมีองค์ประกอบแคลเซี่ยมสูงมาก น่าจะเพื่อห่อหุ้มสิ่งที่อยู่ข้างใน
We only recently were able to put all of the elements together to make it happen.เราเพียง แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็สามารถที่จะใส ทุกองค์ประกอบร่วมกัน เพื่อให้มันเกิดขึ้น.
Then she should be able to grasp the conceptual elements of peek-a-boo before the others in daycare.จากนั้นเธอก็ควรจะสามารถที่จะเข้าใจ องค์ประกอบของแนวคิด การจ๊ะ-เอ๋ ก่อนคนอื่นๆในศูนย์ดูแลเด็ก
There's a good chance his genetics could stabilize the extremis element of the centipede serum.ก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้ ยีนของเขาสามารถเสถียร.. องค์ประกอบของเอ็กซ์ตรีมมิส ของเซรุ่มตะขาบได้
We must be quick. We have the element of surprise.เราจะต้องรวดเร็ว เรามีองค์ประกอบ ของความประหลาดใจ
This is where you say, "Everything else is background noise. "นี่คือที่ที่คุณพูดว่า 'สิ่งอื่นๆเป็นองค์ประกอบที่ไม่สำคัญ' อาร์มี่ ถ้าคุณถูกปลดออกจากงาน?
Thus magnified, the starlight is split up into a band showing its component colors, the red rays going to one end and the violet to the other.ขยายดังนั้นแสงดาว จะถูกแบ่งออกเป็นวง แสดงสีขององค์ประกอบ รังสีแดงจะไปปลายด้าน หนึ่งและสีม่วงที่อื่น ๆ
40 to 45 of the chemical elements that we have here on Earth are also present in the spectrum of the Sun.เพื่อความเข้าใจของเราดาว 40-45 ขององค์ประกอบทางเคมี ที่เรามีบนโลกใบนี้
As the first generation of stars died, they seeded space with heavier elements, making possible the formation of planets, and ultimately, life.พวกเขาเมล็ดพื้นที่ที่ มีองค์ประกอบหนัก ทำให้เป็นไปได้ที่การ ก่อตัวของดาวเคราะห์ และท้ายที่สุดชีวิต
In Ionian cities and towns like Miletus, in what is now Turkey, the most fundamental elements of the way we live now first appeared.ในเมืองโยนกและเมืองเช่น มิลีทัสในตอนนี้คืออะไรตุรกี, องค์ประกอบพื้นฐานที่สุด วิธีการที่เรามีชีวิตอยู่ใน ขณะนี้ปรากฏตัวครั้งแรก
Behold the carbon atom... the essential element for life on earth.ดูเถิดอะตอมของคาร์บอน องค์ประกอบสำคัญสำหรับชีวิตบนโลก ทำไม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *องค์ประกอบ*
Back to top