ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มีส่วนร่วม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มีส่วนร่วม, -มีส่วนร่วม-

*มีส่วนร่วม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้มีส่วนร่วม (n.) participant See also: participator, contributor, associate Syn. หุ้นส่วน
มีส่วนร่วม (v.) participate in See also: have a part in, have a hand in
English-Thai: HOPE Dictionary
associate(อะโซ'ชีเอท) vt.,vi. เกี่ยวเนื่อง,เข้าร่วม,มีส่วนร่วม,เชื่อมสัมพันธ์กัน,คบค้าสมาคม.
participation(พาร์ทิส'ซะเพ'เชิน) n. การเข้าร่วม,การมีส่วนร่วม
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
participant(n) ผู้มีส่วนร่วม,ผู้ร่วมมือ,ผู้ร่วมกระทำ
participate(vi) เข้าร่วม,ร่วมมือ,สมทบ,มีส่วนร่วม
participation(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การมีส่วนร่วม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contribution๑. การให้เงินช่วยเหลือ๒. การอุดหนุน๓. การเข้ามีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contributoryการมีส่วนร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-contributoryการไม่มีส่วนร่วม ดู contributory [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
participant observerผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
participationการมีส่วนร่วม, การเข้าร่วม, การร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
collective (adj.) ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน See also: โดยส่วนรวม Syn. combined, common, cooperative, corporate, mutual Ops. distributive
combined (adj.) ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน See also: โดยส่วนรวม Syn. common, cooperative, corporate, mutual Ops. distributive
come in on (phrv.) มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แสดงนำใน Syn. be in on, bring in on, get in, get into, let in on
communion (n.) การมีส่วนร่วม Syn. sharing, participation
eer (suf.) ผู้มีส่วนร่วม
engage (vt.) มีส่วนร่วม Syn. involve, take part in
figure in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: ปรากฏตัวให้เห็น Syn. have in
get in (phrv.) มีส่วนร่วม Syn. get in on
get in on (phrv.) มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แสดงนำใน Syn. be in on, bring in on, come in on, get in, get into, let in on
hand (n.) ความมีส่วนร่วม
imputable (adj.) ซึ่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีว่ามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมาย
involve in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: มีส่วนเกี่ยวข้องใน
join (phrv.) มีส่วนร่วม See also: ประสมโรง Syn. take part in, participate
join in (phrv.) มีส่วนร่วม See also: เข้าร่วม Syn. join in with
join in with (phrv.) มีส่วนร่วม See also: เข้าร่วม Syn. join in
muck in (phrv.) มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำงานร่วมกันได้ดี
partake in (phrv.) มีส่วนร่วมกับ See also: มีส่วนใน Syn. participate in
participant (n.) ผู้มีส่วนร่วม See also: ผู้เข้าร่วม Syn. actor, contributor
participate in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: เข้าร่วม Syn. partake in
participate with (phrv.) มีส่วนร่วมกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี?
But until you can get it in your head there are politics involved... delicate politics, not to mention economics, you're only gonna do these people more harm than good.แต่จนกว่าคุณจะได้รับมันในของคุณ หัวมีส่วนร่วมทางการเมือง ... การเมืองที่ละเอียดอ่อน ไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจ คุณเท่านั้นที่จะทำคนเหล่านี้ อันตรายมากกว่าดี
... orparticipatein disciplining his children...... หรือมีส่วนร่วมกับลูกๆ ...
Some housewives take part in citizens movement, but donate nothing. Friends of yours?ครอบครัวบางคน ภรรยาเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการประชาชน แต่ไม่มีการบริจาคอะไร
I really hope that they understand that they're allowed to participate in their government they're not allowed to participate in anything the corporations do.ฉันหวังว่าพวกเขาควรทำความเข้าใจว่า พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในรัฐบาลได้ แต่ไม่สามารถ
I just... i think it's sweet that he worries about you, and i want him to feel like he's part of the decision making process.แม่แค่--แม่คิดว่ามันดีมากนะ ที่เค้าเป็นห่วงลูก แล้วแม่ก็อยากให้เค้ารู้สึก เหมือนว่าเค้ามีส่วนร่วม ในการตัดสินใจด้วย
General Miguel Grande has suddenly decided to participate in a Central Asian disarmament conference.นายพล มิเกล กรานเด ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม กับการปลดอาวุธในเอเชียกลาง
And I will, of course, make sure your contributions are noted in my report to Count Dookuแน่นอน มั่นใจได้เลยว่า การมีส่วนร่วมของเจ้าจะถูกเขียน ในรายงานถึงเคาท์ดูกู
Tell me, Dr. Wilson apart from books and art do you think there's anything else we might possibly share in the future?คุณคิดว่ายังมี อย่างอื่นอีกไหม ที่เราจะมีส่วนร่วมกันได้? ในอนาคต?
Now, in these circumstances, unless the state has obtained some new information relating to my involvement in the matter, then I find it highly prejudical, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail.ในสถานการณ์เช่นนี้ เว้นซะแต่ว่ารัฐมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผมในเรื่องนี้ และผมก็พบว่าเป็นผลร้ายอย่างมาก แม้กระทั่งการล่วงละเมิดสิทธิ
See,will,I don't want to participate in a group that ignores the needs of minority students.วิลล์ ฉันไม่อยากมีส่วนร่วมในกลุ่ม ที่เมินความต้องการของคนกลุ่มน้อย
The Jedi council suspects that Senator Rush Clovis is secretly taking part in a separatist conspiracy.สภาเจไดสงสัยว่าวุฒิสมาชิกรัช โคลวิส มีส่วนร่วมอย่างลับๆ ในแผนการของฝ่ายแบ่งแยก
No, sir, I wasn't involved in the first assault on Geonosis.ไม่ครับท่าน ข้าไม่ได้มีส่วนร่วม ในยุทธการจีโอโนซิสครั้งแรก
Your recent involvement with certain church... shall we say... mysteries.การพิทูร. เนื่องจากล่าสุดของคุณมีส่วนร่วม ในคริสตจักรเช่น ...
I have become part of the president's team, and-and I have been indispensable in bringing this peace process to a successful close.ผมมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมปธน. และผมมีส่วนร่วม ช่วยในการเจรจาสันติภาพ
Oh, spare me your whinging, lloyd.โอ้ ให้ผมมีส่วนร่วม กับนายเถอะ ลอยด์
More of, uh, an associate, mom.เอ่อ มีส่วนร่วมมากกว่านั้น แม่
They're similar pathologies, but a sociopath is less likely to participate in criminal activity and can be lured by a dominant, while a psychopath is a consummate leader and likely to engage and destroy anyone in their way.พวกเขามีอาการป่วยคล้ายๆกัน แต่ผู้ต่อต้านสังคม จะมีส่วนร่วมน้อยกว่าในการก่อเหตุ และอาจถูกล่อลวงโดยผู้นำ
So not only do all the victims know the unsub, but they participate with him in a consensual ritual before he kills them.ไม่เพียงแต่เหยื่อทุกรายจะรู้จักผู้ต้องสงสัยแล้ว พวกเขายังมีส่วนร่วมกับผู้ต้องสงสัย ในการทำพิธีกรรมที่ตกลงกันไว้ ก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะฆ่าพวกเขา
All the federal and international agents responsible for tracking him down are now on his list of targets.ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและนานาชาติ ที่มีส่วนร่วมในการตามล่าตัวเขา กำลังตามดูจากรายชื่อเป้าหมายของเขาอยู่
Professor Porter, did you... do you share any of Professor Gellar's religious beliefs?ศาสตราจารย์พอร์เตอร์ คุณเคย... มีส่วนร่วมในเรื่องความเชื่อทางศาสนา กับศาสตราจารย์เกลล่าร์รึเปล่า?
James Gellar, in connection with three homicides.ชื่อเจมส์ เกลล่าร์ ในการมีส่วนร่วม กับคดีฆาตกรรมสามราย
Noah, I told you, I want you to be a part of Beth's life, but on my terms.โนอาห์ ฉันอยากให้เธอ มีส่วนร่วมในชีวิตของ เบ็ธ
But there's probably a part of you that wishes you could step in.แต่ก็อาจจะมี บางส่วนในตัวคุณ ที่อยากจะมีส่วนร่วม ในเรื่องนี้
They stuff it with money, they tie you to it by association, and then they expose it and ruin you.พวกเขาเบียดบังเงินไว้ พวกเขาชักจูงให้ท่านเข้าไปมีส่วนร่วม แล้วพวกเขาก็จะเปิดโปงและทำลายท่าน
Please. Bonny's not part of the gang. That's not fair.ขอร้องล่ะ บอนนี่ไม่มีส่วนร่วมกับแก๊งค์ แบบนี้ไม่แฟร์
Wonder what your grams thinks about the part we're playing in this balance of nature stuff?สงสัยว่ายายของเธอจะคิดยังไง เกี่ยวกับการที่เรามีส่วนร่วมในพวกเรื่อง สมดุลแห่งธรรมชาตินี้
French, you're under arrest for your part in the illegal execution of the sons of Randall McCoy.เฟรนช์ แกถูกจับโทษฐาน มีส่วนร่วมในการสังหาร ลูกชายของแรนดอลล์ แม็คคอย
As always, the nuns of Storybrooke are hoping that everyone will get involved and will help sell their exquisite candles.เหมือนทุกๆปี ที่แม่ชีของสตอรี่บรูค หวังว่าทุกคนจะมีส่วนร่วม และจะช่วยกันขายเทียนสวยๆ
I mean, a while ago, I told you to engage him in his fantasy life, and-and perhaps I was wrong, because he's only retreated further into it.หมายถึงเมื่อก่อน ฉันบอกคุณให้มีส่วนร่วมกับเขา ในจินตนาการ และบ-บางที ฉันผิดเอง เพราะเขาถอยออกจากมันมากขึ้น
Oh, I wanna be involved. It's my granddaughter, too.โอ้ ฉันอยากจะมีส่วนร่วมนะ นั่นก็หลานฉันเหมือนกัน
And their families have no intention of letting us get involved in their affairs.และครอบครัวของพวกเค้าไม่ได้ตั้งใจ ให้พวกเรามีส่วนร่วม ในเหตุการณ์นี้
If you're suggesting that I was involved, that's completely false.ถ้าคุณคิดว่า ฉันมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ นั่นก็ไม่เป็นเรื่องจริงแล้ว
And readily admit that you have no evidence that could implicate him at all--is that about right?และพร้อมยอมรับว่าคุณไม่มีหลักฐาน ว่าเค้ามีส่วนร่วมใดๆ อย่างนั้นนะเหรอ
This unsub has a female or underage accomplice to sew the dresses the victims were found in, but she may not be a partner in the traditional sense.อันซับคนนี้มีผู้หญิง หรือผู้ช่วยที่อายุน้อยกว่า ในการเย็บเสื้อผ้าให้เหยื่อที่ถูกพบ แต่เธออาจจะไม่ได้มีส่วนร่วม กับความเชื่อของเขา
So if you... if you really want in, you're gonna have to call her.ดังนั้น ถ้านาย... ถ้านายต้องการมีส่วนร่วมจริงๆ นายต้องโทรไปคุยกับเธอ
If we succeed... all will share in the wealth of the mountain.ถ้าเราประสบความสำเร็จ ... ... ทุกคนจะมีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง ของภูเขา
I want all of Ako to share in this honor of hosting our great commander.ฉันต้องการทั้งหมดของ Ako มีส่วนร่วมในเกียรตินี้ โฮสติ้งของผู้บัญชาการที่ดีของเรา
Anywho, I'm witty, engaging, smart, well-read.Anywho ผมไหวพริบมีส่วนร่วม สมาร์ทดีอ่าน.

*มีส่วนร่วม* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: มีส่วนร่วมในกิจกรรม English: to take part

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มีส่วนร่วม*
Back to top