ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharing*, -sharing-

sharing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharing (n.) การมีส่วนร่วม Syn. participation
sharing (n.) การมีส่วนร่วม See also: การเข้าร่วม, การร่วมมือ Syn. cooperation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
Do you mind sharing it with me?จะว่าอะไรไหมถ้าจะบอกเล่าให้ฉันฟังบ้าง

sharing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数字分频[shù zì fēn pín, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, 数字分频 / 數字分頻] digital frequency sharing
分频[fēn pín, ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, 分频 / 分頻] frequency sharing; subdivision of radio waveband
堂兄[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, 堂兄] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂哥[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, 堂哥] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂姐[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, 堂姐] older female cousin (sharing paternal grandfather)
堂妹[táng mèi, ㄊㄤˊ ㄇㄟˋ, 堂妹] younger female cousin (sharing paternal grandfather)
堂弟[táng dì, ㄊㄤˊ ㄉㄧˋ, 堂弟] younger male cousin (sharing paternal grandfather)
分时[fēn shí, ㄈㄣ ㄕˊ, 分时 / 分時] time-sharing

sharing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お相伴[おしょうばん, oshouban] (n,vs) sharing a meal
ニケツ[, niketsu] (n) (sl) sharing the same seat on a bicycle, scooter, etc.
ビットトレント[, bittotorento] (n) {comp} BitTorrent peer-to-peer file sharing protocol
ファイルシェアリング[, fairushiearingu] (n) {comp} file sharing
ファイル共有[ファイルきょうゆう, fairu kyouyuu] (n) {comp} file sharing
ファイル共用[ファイルきょうよう, fairu kyouyou] (n) {comp} file sharing
割り込み(P);割込み[わりこみ, warikomi] (n) interruption; sharing a theater box (theatre); muscling in on; wedging oneself in; cutting in line; (CPU) interrupt; (P)
御裾分け;お裾分け[おすそわけ, osusowake] (n,vs) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
裾分け;すそ分け[すそわけ, susowake] (n) (See 御裾分け) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others
責任分担[せきにんぶんたん, sekininbuntan] (n) sharing of responsibilities
門中[もんちゅう, monchuu] (n) family clan based on the paternal line, sharing the same tomb and performing rituals together (Okinawa)
インターネット接続共有[インターネットせつぞくきょうゆう, inta-netto setsuzokukyouyuu] (n) {comp} Internet Connection Sharing; ICS
シャリング[, sharingu] (n,vs) shearing; cropping
トレント[, torento] (n) {comp} (See ビットトレント) Torrent; file format used with BitTorrent peer-to-peer file-sharing applications
ようつべ[, youtsube] (n) (sl) YouTube (Internet video-sharing web site)
共同(P);協同(P)[きょうどう, kyoudou] (n,vs,adj-no) (esp. 共同) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P)
共同運航;共同運行[きょうどううんこう, kyoudouunkou] (n) code-sharing (e.g. airlines); joint operation
共用[きょうよう, kyouyou] (n,vs,adj-no) common use; communal use; sharing; (P)
分配[ぶんぱい, bunpai] (n,vs) division; sharing; distribution; dissemination; allocation; (P)
運命共同体[うんめいきょうどうたい, unmeikyoudoutai] (exp,n) (in the) same boat; (sharing a) common destiny
遺伝資源へのアクセスと利益配分[いでんしげんへのアクセスとりえきはいぶん, idenshigenheno akusesu toriekihaibun] (n) access to genetic resources and benefit sharing; Access and Benefit-Sharing; ABS
Japanese-English: COMDICT Dictionary
タイムシェアリング[たいむしえありんぐ, taimushiearingu] time sharing
ドキュメント共有[ドキュメントきょうゆう, dokyumento kyouyuu] document sharing
ファイル共有[ファイルきょうゆう, fairu kyouyuu] file sharing
ファイル共用[ファイルきょうよう, fairu kyouyou] file sharing
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
時分割[じぶんかつ, jibunkatsu] time sharing
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply

sharing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแบ่งปัน[n.] (kān baengpa) EN: sharing FR: répartition [f] ; partage [m]
การแบ่งปันกำไร[n. exp.] (kān baengpa) EN: profit sharing FR:
การแบ่งปันความรู้[n. exp.] (kān baengpa) EN: knowledge sharing FR:
การแบ่งปันภาระ[n. exp.] (kān baengpa) EN: burden sharing FR:
การแบ่งผลกำไร[n. exp.] (kān baeng p) EN: profit sharing FR:
การแบ่งส่วนกำไร[n. exp.] (kān baeng s) EN: profit sharing FR:
การร่วมใช้เวลา[n. exp.] (kān ruam ch) EN: time-sharing FR:

sharing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostenbeteiligung {f}cost sharing
Gewinnbeteiligung {f}profit sharing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharing
Back to top