ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไล่ตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไล่ตาม*, -ไล่ตาม-

ไล่ตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไล่ตาม (v.) chase See also: follow, run after, pursue Syn. ติดตาม, ไล่หลัง, ตามล่า, ล่า
English-Thai: HOPE Dictionary
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
chase(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไล่ตาม -n. การไล่ตาม,สัตว์ที่ถูกไล่,การแสวงหา,สัตว์ที่ล่ามาได้,ผู้ล่า,สถานที่ล่าสัตว์ -Phr. the chase กีฬาหรืออาชีพการล่าสัตว์
chaser(เชส'เชอะ) n. ผู้ไล่ตาม
chevy(เชฟ' วี) vt. ทำให้ลำบากใจ,ตามล่า,ไล่ตาม . vi. วิ่งแข่ง,รีบ,วิ่ง
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
courser(คอร์'เซอะ) n. ผู้ไล่ตาม,นักไล่สัตว์,ผู้ไล่ล่า,สุนัขล่าเนื้อ,ม้าเร็ว
coursing(คอร์ส'ซิง) n. การไล่ตาม,การไล่ล่า,กีฬาล่าเนื้อโดยสุนัขล่าเนื้อ
dog(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) .
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
hound(เฮาดฺ) n. สุนัขล่าเนื้อ,คนต่ำช้า,ขี้ยา vt. ล่าสัตว์,ไล่ตาม,กระตุ้น,ส่งเสริม, Syn. harass,pursue
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
pursuance(เพอซู'เอินซฺ) n. การติดตาม,การไล่ตาม,การดำเนินการ,การเจริญรอย
pursuant(เพอซู'เอินทฺ) adj. ซึ่งติดตาม,ซึ่งไล่ตาม,ซึ่งดำเนินการ.
pursue(เพอซู') vt.,vi. ติดตาม,ไล่ตาม,ตามจับ,ดำเนินตาม,ปฏิบัติตาม,ดำเนินการต่อไป., See also: pursuer n., Syn. chase,proceed
pursuit(เพอซิวทฺ') n. การติดตาม,การไล่ตาม,การตามจับ,การดำเนินต่อไป,การดำเนินตาม,อาชีพ,การงาน,การเจริญรอย, Syn. chase
stalk(สทอลคฺ) n. ก้านพืช,ลำต้น,ก้าน,แกน,ปล่องไฟสูง,ขาแก้วเหล้า,ลำเนื้อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง vi.,vt.,n. (การ) ไล่ตาม,ไล่ตามสัตว์,ย่องเข้าใกล้,เดินเขย่งเท้าเข้าใกล้,ย่างลามขุม,ย่าง., Syn. axis,stem,peduncle,pedicel
English-Thai: Nontri Dictionary
chase(n) การไล่ตาม,การไล่ล่า,การล่าสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hot pursuitการไล่ตามติดพัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be after (phrv.) ไล่ตาม
chase (vi.) ไล่ตาม See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase (vt.) ไล่ตาม See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase after (phrv.) ไล่ตาม See also: ติดตาม
dog (vt.) ไล่ตาม See also: ติดตาม, ตามหลัง, ไล่กวด Syn. chase, follow, hunt
follow (vt.) ไล่ตาม See also: ติดตาม, ตามหลัง Syn. pursue, chase, track Ops. flee
get after (phrv.) ไล่ตาม See also: วิ่งตาม Syn. come after
go after (phrv.) ไล่ตาม Syn. come after
keep after (phrv.) ไล่ตาม See also: ติดตาม, ไล่ล่า Syn. come after
make after (idm.) ไล่ตาม See also: วิ่งไล่, ตามจับ Syn. come after
pursue (vi.) ไล่ตาม Syn. seek, track, search after
pursue (vt.) ไล่ตาม Syn. seek, track, search after
take after (phrv.) ไล่ตาม
come after (phrv.) ไล่ตาม (เพื่อโจมตี) See also: ตามหลัง (เพื่อโจมตี) Syn. be after, come for, get after, keep after, make after
come for (phrv.) ไล่ตาม (เพื่อโจมตี) See also: ตามหลัง (เพื่อโจมตี) Syn. be after, get after, keep after, make after
head after (phrv.) ไล่ตามทัน See also: ตามทัน
fall behind (phrv.) ไล่ตามไม่ทัน See also: ตามหลังอยู่
chase (n.) การไล่ตาม See also: การติดตาม Syn. pursuit
pursuant (adj.) ซึ่งไล่ตามมา Syn. following
pursuit (n.) การไล่ตาม Syn. chase, race, pursuance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
They were after you because you're a thief?พวกเขาไล่ตามเธอ เพราะเธอเป็นขโมยหรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't think of it as forsaking but a pursue for what you've lost.อย่าคิดว่าเป็นการละทิ้ง แต่เป็นการ ไล่ตาม สิ่งที่แกสูญเสียไป
OK. Three, two, one, to catch up, go.โอเค สาม สอง หนึ่ง ไล่ตาม ไป
To chase after that jerk?ไล่ตามคนงี่เง่านั่นเหรอ?
Chase that American dream.ไล่ตามความฝันของคนอเมริกัน
Chasing a ghost north of the border:ไล่ตามผีห้ามฝั่งมาถึงนี่
Chased Marley and the table. Caught the table.ไล่ตามมาร์ลีย์กับโต๊ะ ไล่จับโต๊ะ
To chase a stupid dream?ไล่ตามวิมานในอากาศเรอะ
Chasing for green mists and looking for lost lords.ไล่ตามหมอกสีเขียวและตามหาลอร์ดที่หายไป
Pursue him as long and as far as you may... you cannot escape your fate.ไล่ตามเขาให้นานและ ให้ไกลเท่าที่เจ้าทำได้เถิด... เจ้าหนีจากโชคชะตาเจ้าไม่ได้หรอก.
Chasing your buddy- Where do you think I am?ไล่ตามเพื่อนคุณ คิดว่าผมอยู่ที่ไหนล่ะ
Stay with Frankenstein, don't lose him!ไล่ตามแฟรงเกนสไตน์ไป อย่าให้คลาดสายตา
We are in high-speed pursuit northbound on Courtland Avenue.พวกเราถูกไล่ตามตัวความเร็วสูง ซึ่งไปทางเหนือบนถนนโคทแลนด
You want to maybe consider going after the Blues Brothers?คุณต้องการไล่ตาม เตอะบลุสบรัเดอส
Officers are in pursuit:พวกตำรวจคือการไล่ตาม
So I think the army was chasing that weird kid Kaneda saw...อืม ฉันคิดว่ากองทัพคงกำลังไล่ตามพวกเด็กแสบที่คาเนดะเห็นน่ะ
Prepare for pursuit!เตรียมพร้อมกับการไล่ตาม!
We have to catch a ride.เราต้องไล่ตามรถไปให้ทัน
Pretty soon we hear a bunch of guys with dogs coming after us.สักพักก็มีกลุ่มผู้ชายกับหมาไล่ตามมา
This isn't some UFO goose chase you're leading me on, is it?นี่ไม่ใช่เรื่องโง่ๆ ที่ไล่ตาม UFO ตามที่คุณบอกฉัน ใช่ไหม ?
If you're on me and you got to move when I move... how do you expect to keep a marriage?ถ้าคุณจะจับผมก็ต้องไล่ตามผม แล้วคุณจะดำรงชีวิตสมรสได้ไง
All I am... is what I'm going after.ฉันเอาแต่... ไล่ตามอาชญากร
I'll come around from the top.ฉันจะไล่ตามจากด้านบนเอง.
We're losing our right to pursue our destiny.เราสูญเสียสิทธิของตัวเอง /เพื่อไล่ตามพรหมลิขิต
I have sacrificed my family to pursue this idealฉันได้เสียสละครอบครัวของฉันที่จะไล่ตามอุดมคตินี้
Can't I pursue my dream?ฉันจึงไม่สามารถไล่ตามความฝันของฉันเลยหรอ?
She's a lady. That's stupid! What's the difference between being a man or a woman?นั่นคือเหตุผลที่โมเรียไล่ตามคนที่มีค่าหัว
Did you know, Mr. Jones, that reprobate Mr. Walter Hagen-- who I hear spends his every minute chasing' after women-- has been approached about playin' in next's month's $10,000 Krewe Island match ?คุณโจนส์รู้มั้ยคะ ว่าคนชื่อเสีย วอลเตอร์ เฮเก้น... ...ซึ่งใช้เวลาทุกๆ นาทีไล่ตามผู้หญิง... ...ได้รับการติดต่อให้เล่นที่เกาะครูว์ ชิงเงินหมื่นเหรียญ
And how chasing after one man kept you young!และการที่ไล่ตามผู้ชายคนหนึ่ง ทำให้เธอสาวอยู่เสมอ !
After all, it's the chasing after him I really love.ในที่สุด, ก็จะเป็นการไล่ตาม ชายคนที่ฉันรักจริงๆ แล้ว.
I remember chasing you was like chasing a ghost.ที่ฉันไล่ตามแก จำได้ว่ายังกับไล่ตามผี
Change takes time, you know? You gotta let them catch up with you.การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา คุณต้องให้โอกาสพวกเขาไล่ตามคุณ
How do you explain the people chasing us?คุณจะอธิบายยังไงเรื่องที่มีคนไล่ตามเรา?
We probably have our own satellite by now.แต่นายรู้หรือปล่าวว่า มีกี่คนที่กำลังไล่ตามเราอยู่. ตอนนี้เรามีดาวเทียมส่วนตัวแล้ว.
Ian, if you break our deal, the FBI will be only a few minutes behind you.เอียน ถ้านายทำลาข้อตกลง FBI จะไล่ตามนายก้นในไม่กี่นาที.
Ran after a dog and tried to kill itวิ่งไล่ตามหมา แล้วก็พยายามฆ่ามันน่ะ
Officer Yeo is still chasing aloneเจ้าหน้าที่โยยังคงไล่ตามไปคนเดียว
If we're being followed, drive faster.ถ้าเราถูกไล่ตาม ขับรถให้เร็วๆขึ้น
I thought they'd be chasing you as their datesฉันคิดว่าพวกเขต้องไล่ตามคุณ ยังกับการเดทเลย
We're coming live from the Key Biscayne causeway where at least ten police cars are in hot pursuit of a stolen red pick-up truck.เรากำลังรายงานสด... จากทางหลวงสาย Key Biscayne ที่ชึ่งมีรถตำรวจ10คันกำลังไล่ตาม...
We've been looking everywhere for this video installation.เรากำลังไล่ตามดู ทุกแห่งที่เขาแนะนำไว้ในวีดีโอ

ไล่ตาม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่ตาม English: to pursue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไล่ตาม
Back to top