ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เห็นด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เห็นด้วย*, -ไม่เห็นด้วย-

ไม่เห็นด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เห็นด้วย (v.) disagree See also: not agree, dissent Syn. ไม่เห็นพ้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
askance(อัสแคนสฺ') adv. สงสัย,ไม่ไว้ใจ,ไม่เห็นด้วย,ชายตามอง,ชำเลืองมอง., Syn. askant
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
cackle(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (การ) ร้องเสียงกะต๊ากหรือกุ๊ก ๆ (ไก่) ,หัวเราะกั๊กกั๊ก,พูดเสียงอึกทึก,ร้องเสียงที่แสดงการไม่เห็นด้วย,คำพูดเหลวไหล, See also: cackler n., Syn. cluck
deplore(ดิพลอร์') vt. เสียใจมาก,ไม่เห็นด้วย,ตำหนิ, Syn. delight
deprecate(เดพ'ระเคท) vt. ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ติเตียน,ดูถูก., See also: deprecation n. ดูdeprecate deprecator n. ดูdeprecate, Syn. protest ###A. condone
disaccord(ดิสอะคอร์ด') vt.,n. (การ) ไม่เห็นด้วย,ไม่ลงรอยกับ,ไม่สอดคล้องกับ
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
discommend(ดิสคะเมนดฺ') vt. แสดงความไม่พอใจ,ไม่เห็นด้วย
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement,strife
discourage(ดิสเคอ'ริจฺ) vt. ทำให้ท้อใจ,ขัดขวาง,ไม่เห็นด้วย.
disfavor(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace
disfavour(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
dissension(ดิเซน'เชิน) n. ความไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ความไม่ลงรอยกัน,การทะเลาะ,ความขัดแย้ง, Syn. discord,disagreement
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent
dissenter(ดิเซน'เทอะ) n. ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ผู้แยกตัวออกจากโบสถ์,ผู้คัดค้าน
dissidence(ดิส'ซิเดินซฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,ข้อเสนอที่แตกต่างหรือขัดแย้ง, Syn. dissent
dissident(ดิส'ซิเดินทฺ) n. ซึ่งไม่เห็นด้วย,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งมีความเห็นไม่พ้องกัน. n. ผู้ที่ไม่เห็นด้วย,ผู้ที่มีความเห็นไม่พ้องกัน, Syn. protestor,dissenter,nonconformist
helluva(เฮล'ละวะ) adj.,adv. เลวมาก,ไม่เห็นด้วยอย่างมาก,ลำบากมาก,อย่างยิ่ง
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
nix(นิคซฺ) n. ความไม่มีอะไร. -adv. ไม่. interj. คำอุทานแสดงความไม่เห็น vt. คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,ห้าม
nuts(นัทซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่เห็นด้วย ความหมดหวังหรืออื่น ๆ adj. บ้า,คลั่ง. -Phr. (be nuts about (on) คลั่ง), Syn. daft
object(ออบ'เจคทฺ) {objected,objecting,objects} n. สิ่งของ,วัตถุ,สิ่งที่เข้าใจได้,เรื่อง,เรื่องราว,จดหมาย,เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,กรรมของกริยาหรือบุพบท,ภาวะวิสัย. vi. (ออบเจคทฺ') คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,รังเกียจ,ไม่ยอม. vt. คัดค้าน., See also: objector n.
objection(อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การไม่เห็นด้วย,ตัวคัดค้าน,, Syn. rebuttal
odds(ออดซ) n.,pl. ความเป็นต่อในการพนัน,โอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า,ความได้เปรียบ,ปริมาณที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า. -at odds ไม่ลงรอยกัน,ไม่เห็นด้วย. -Phr. (by all odds,by long odds,by odds อย่างไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ในทุกกรณี)
oppose(อะโพซ') v. ต่อต้าน,คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,เป็นปรปักษ์, See also: opposer n. opposingly adv. opposed,opposing adj., Syn. check,resist
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise
thumbs-downn. การไม่เห็นด้วย,การตำหน'
English-Thai: Nontri Dictionary
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
deprecate(vt) ต่อต้าน,ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ชิงชัง
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
disfavour(n) ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่เห็นด้วย
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย
dissidence(n) ความขัดแย้ง,การไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloom บลูม, (สาหร่าย) เบ่งบาน การเบ่งบานหรือการเพิ่มจำนวนของชีวพืชจำนวนมาก ทั้งที่มองเห็นและ ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีสีเขียวหรือแดง [สิ่งแวดล้อม]
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be at odds (idm.) ไม่เห็นด้วย
differ (vi.) ไม่เห็นด้วย See also: ไม่เห็นพ้อง, ขัดแย้ง Syn. disagree, discord, conflict Ops. agree
disaccord (vi.) ไม่เห็นด้วย See also: ขัดแย้ง
disagree (vt.) ไม่เห็นด้วย See also: ขัดแย้ง Syn. differ, discord, oppose Ops. agree
disapprove (vt.) ไม่เห็นด้วย See also: ไม่ชอบ, ไม่ยอมรับ Syn. dislike, disesteem Ops. like, favor, esteem
disesteem (vt.) ไม่เห็นด้วย See also: ไม่ชอบ, ไม่ยอมรับ Syn. dislike Ops. like, favor, esteem
dissident (adj.) ไม่เห็นด้วย See also: ขัดแย้ง, ไม่เชื่อถือ Syn. apostate, schismatic
pick with (phrv.) ไม่เห็นด้วย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ขัดแย้ง, บ่นว่าเกี่ยวกับ
drive a wedge between (idm.) ไม่เห็นด้วย (ระหว่าง) See also: ขัดแย้งกันระหว่าง
argue with (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ไม่ยอมรับความจริงว่า Syn. disagree with, quarrel with
clash against (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
clash on (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งในเรื่อง Syn. clash over
clash over (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งในเรื่อง Syn. clash on
differ from (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ไม่ลงรอยกับ, ไม่เห็นพ้องกับ Syn. differ with
differ with (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ไม่เห็นพ้องกับ Syn. differ from
dissent from (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ปฏิเสธ
part company with (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งกับ
collide with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ See also: ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
conflict with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ See also: ขัดแย้งกับ, โต้แย้งกับ, ไม่ลงรอยกับ Syn. clash against
clash with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับ Syn. conflict with
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't you agree?คุณไม่เห็นด้วยหรือ
Why don't you agree?ทำไมคุณถึงไม่เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The corporations is opposed the idea.บริษัทห้างร้าน ไม่เห็นด้วย /N และ ผู้ลอบบี้ ประนาม...
Opposed to all of this.ไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้
Because public opinion wouldn't allow spending on space exploration.ไม่เห็นด้วยที่จะใช้จ่ายไปกับการสำรวจอวกาศ ในขณะที่พวกเขายังอดอยาก
You think I was wrong to cast him out?ไม่เห็นด้วยสินะที่ข้าไล่เขาไป
I can't accept that.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
I disagree that the Mao banquet story is stale.ไม่เห็นด้วยเลยว่าเรื่องงานเลี้ยง\ กับประธานเหม๋าคือเรื่องเล่าน่าเบื่อ
Don't you agree? The second through fifth places were:ไม่เห็นด้วยเหรอ . อันดับที่สองถึงอันดับที่ห้าได้แก่
I have a few other choice words I would reserve for Ian.ไม่เห็นด้วยเหรอคะ? พ่อก็มีอะไรอยากจะพูดถึงเอียน
I couldn't agree more.ไม่เห็นด้วยไม่ได้แล้ว
Perhaps if the gentleman down there who is disagreeing with us could tell us why.บางทีถ้าสุภาพบุรุษลงมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราจะบอกเราว่าทำไม
Deong, I don't approve of dictators any more than you do!{\cHFFFFFF}Deong ผมไม่เห็นด้วยกับการ เผด็จการใด ๆ มากกว่าที่คุณทำ!
What's essential is invisible to the eye.สิ่งที่จำเป็นนั้นมองไม่เห็นด้วยตา
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
Well, that's where I disagree.ดีนั่นคือสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วย
Do you disapprove of the English social structure, Mr Blair?คุณไม่เห็นด้วยของโครงสร้างทางสังคมภาษาอังกฤษนายแบลร์?
Pay him. I didn't agree to three points above the vig.ฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะ ไถคนขายวิก
I should have told you more. I was afraid you wouldn't go through with it.ผมน่าจะบอกคุณก่อนว่าเธอไม่เห็นด้วย
The Reverend had an idea, but Morgan had a better one which the Reverend altered and Johnny believed possible.บาทหลวงมีความคิดดี แต่มอร์แกนมีความคิดที่ดีกว่า ซึ่งบาทหลวงไม่เห็นด้วย
I don't agree with them, but many sincerely feel...ผมไม่เห็นด้วยกับพวกเขา แต่หลายคนรู้สึกอย่างจริงใจ ...
But he disagrees with me. Fool.แต่เขาไม่เห็นด้วยกับผม โง่ชะมัด
I can't agree with that she can't see a person like youฉันไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูกสา่วฉันคบกับคนแบบเธอ
Asano's parents don't seem to agree with thisพ่อแม่ของอาซาโนะ ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
All those opposed to chafing please say "aye."ใครที่ไม่เห็นด้วย โปรดพูดว่า อาย
I still don't support your decision, Clark. I'm here to see that no one gets hurt.พ่อยังคงไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของแกหรอก, คล้าก พ่อแค่มาดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องเจ็บตัวเพราะงานนี้น่ะ
You know, plus he'd be grinding his hips, and my grandmother would be... yes, revolted but also strangely fascinated in a completely disturbing way... and, um...คุณจะรู้ว่าทั้งเขาต้องการจะบดสะโพกของเขาและคุณยายของฉันจะเป็น ... ใช่ไม่เห็นด้วย แต่ยังแปลกหลงใหลในทางที่รบกวนอย่างสมบูรณ์ ... และหนอ ...
"No. I'm against violence. I don't agree with your war.""ไม่ ผมต่อต้านความรุนแรง ผมไม่เห็นด้วย กับสงครามของคุณ"
If you disagree with me, then fire me. And we'll call it quits.ถ้าไม่เห็นด้วยกับฉัน ก็ไล่ฉันออกสิ และเราจะได้ยกเลิกการสอน
They didn't agree on much.พวกเขาไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่
I don't think so. Not tonight, darling.ผมไม่เห็นด้วย / ไม่ใช่คืนนี้นะ ที่รัก
I can't support this.ฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
And I wasn't 100°%° sure of what we were doing... or even if I didn't agree, maybe.ถึงจะไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ หรือต่อให้ไม่เห็นด้วยก็เถอะ
I know that you don't agree with what I've done.รู้ว่านายไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันทำลงไป
You were so funny, don't you agree?เธอนี่ตลอกดีนะ ไม่เห็นด้วยหรอ
Don't you agree?ท่านไม่เห็นด้วยหรือ ?
Well, fortunately, the American public has been know to disagree.แต่โชคดี ที่คนอเมริกัน เคยไม่เห็นด้วย
There are a few things that don't add up.มีบางอย่างที่ผมไม่เห็นด้วย
Under orders and against his wishes.แต่ถึงแม้ไม่เห็นด้วยกับแผนการดังกล่าว
We don't deal with Barty.พวกเราไม่เห็นด้วยกับบาร์ตี้
He disagreed.แต่พ่อฉันไม่เห็นด้วย
I may not agree with you.ผมก็อาจจะไม่เห็นด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เห็นด้วย
Back to top