ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ชำนาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ชำนาญ*, -ไม่ชำนาญ-

ไม่ชำนาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ชำนาญ (adj.) unskillful See also: unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced Ops. มือเก่า, มืออาชีพ
ไม่ชำนาญ (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. เริ่มหัด, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
English-Thai: HOPE Dictionary
daub(ดอบ) {daubed,daubing,daubs} v.,n. (การ) แต้ม,ทำเปรอะ,ทำเปื้อน,ทำอย่างไม่ชำนาญ,สิ่งที่ใช้ทาหรือป้าย ดูdaub, See also: daubingly adv. ดูdaub dauby adj. ดูdaub, Syn. smear
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
inapt(อินแอพทฺ') adj. ไม่เหมาะ, ไม่สมควร, ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว., See also: inaptly adv. inaptness n., Syn. inept, clumsy
inept(อินเนพทฺ') adj. ไม่เหมาะสม,ไม่ชำนาญ,โง่,พิกล., See also: ineptitude n. ineptly adv. ineptness n., Syn. unfitted,unfit
jacklegadj. ไม่ชำนาญ,ไม่มีคุณธรรม
laity(เล'อิที) n. กลุ่มฆราวาส,กลุ่มผู้ทำงานสักการะบูชา,ผู้ไม่ชำนาญ,ผู้อยู่นอกวงการอาชีพหนึ่ง
lubber(ลับ'เบอะ) n. คนอุ้ยอ้าย ร่างใหญ่ และทึ่ม,กะลาสีเรืออุ้ยอ้ายหรือไม่ชำนาญ. adj. ซุ่มซ่าม,อุ้ยอ้าย โง่., See also: lubberly adv.,adj. ดูlubber lubberliness n. ดูlubber, Syn. lout,landlubber
maladroit(แมล'อะดรอยทฺ') adj.ไม่ชำนาญ,ไม่คล่องตัว,อุ้ยอ้าย, Syn. unskillful
outsider(เอาทฺไซ'เดอะ) n. คนนอก,คนที่ไม่ชำนาญ,ม้าแข่ง,ผู้แข่ง
strum(สทรัม) vt. เล่นเครื่องดนตรีประเภทสายอย่างเปะปะหรือไม่ชำนาญ,ทำให้เกิดเสียงโดยการเล่นดังกล่าว. n. วิธีการเล่นดังกล่าว,เสียงที่เกิดจากการเล่นดังกล่าว., See also: strummer n.
tinker(ทิง'เคอะ) n. ช่างบัดกรี,ช่างปะหม้อ,คนงานที่ไม่ชำนาญ,ช่างไร้ฝีมือ,คนงานที่ซุ่มซ่าม,คนจรจัด,คนยิปซี,ปลาจำพวก Preumatophorus grex vt. ทำงานเป็นช่างบัดกรี,ทำงานเป็นช่างปะหม้อปะภาชนะ,ทำอย่างไม่ชำนาญ,ทำอย่างลวก ๆ vi. บัดกรี,ปะ,ซ่อมแซมอย่างไม่ชำนาญ. คำศัพท์ย
unpracticed(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ,ไม่ได้ฝึก,ไม่ชำนาญ,ไม่ได้ความ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสบการณ์
unpractised(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ,ไม่ได้ฝึก,ไม่ชำนาญ,ไม่ได้ความ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสบการณ์
unprofessional(อันโพรเฟส'เชินเนิล) adj. ไม่ใช่อาชีพ,ไม่ชำนาญ,สมัครเล่น. n. นักสมัครเล่น,ผู้ไม่ชำนาญ., See also: unprofessionally adv.
unskilled(อันสคิลดฺ') adj. ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่ต้องการชำนาญ., Syn. inexperienced
English-Thai: Nontri Dictionary
unpracticed(adj) ยังไม่ได้ใช้,ไม่ได้ฝึกหัด,ไม่ชำนาญ
inexpert(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่ช่ำชอง
unpractised(adj) ยังไม่ได้ใช้,ไม่ได้ฝึกหัด,ไม่ชำนาญ
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่เชี่ยวชาญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dest Duttererเรื่องจำไม่ชำนาญ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
maladroit (adj.) ไม่ชำนาญ See also: ไม่คล่องตัว, อุ้ยอ้าย, งุ่มง่าม Syn. clumsy, inept, awkward Ops. adroit
clumsily (adv.) อย่างไม่ชำนาญในการใช้ See also: อย่างงุ่มง่าม, อย่างเงอะงะ Syn. incompetently, incorrectly, inaccurately Ops. competently, correctly, accurately
clumsiness (n.) ความไม่ชำนาญในการใช้ See also: ความงุ่มง่าม, ความเงอะงะ Syn. maladroitness, ineptitude
incompetently (adv.) อย่างไม่ชำนาญในการใช้ See also: อย่างงุ่มง่าม, อย่างเงอะงะ Syn. incorrectly, inaccurately Ops. competently, correctly, accurately
ineptitude (n.) ความไม่ชำนาญในการใช้ See also: ความงุ่มง่าม, ความเงอะงะ Syn. maladroitness
inexpert (adj.) ซึ่งไม่ชำนาญ See also: ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ Syn. unskilled, amateurish, unqualified Ops. professional
jackleg (adj.) ที่ไม่ชำนาญ Syn. amateur, unskilled Ops. skilled
landlubber (n.) ผู้ที่ไม่ชำนาญการเดินเรือ
strum (vt.) ดีดเครื่องดนตรีอย่างไม่ชำนาญ See also: ดีดเครื่องดนตรีอย่างผิดๆ ถูกๆ
strum (n.) เสียงดีดเครื่องดนตรีอย่างไม่ชำนาญ
strum on (phrv.) ดีดอย่างไม่ชำนาญ Syn. thrum on
unpracticed (adj.) ซึ่งไม่ชำนาญ See also: ซึ่งไม่ฝึกฝน Syn. inexperienced, unfit
unskillful (adj.) ซึ่งไม่ชำนาญ Syn. inept, clumsy, inexpert
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This... this is the work of an amateur.นี่คือฝีมือของพวกที่ไม่ชำนาญ
He blitzes her because he lacks the social skills to charm.เขาเข้าจู่โจมเธอทันที เพราะว่าเขาไม่ชำนาญเรื่องการเข้าหาคน
I can drive a little bit, tentatively.ฉันขับได้นิดหน่อยน่ะ ยังไม่ชำนาญ
I hate the fact that I'm amateurish and useless.ฉันเกลียดความจริงที่ว่า ฉันไม่ชำนาญและไร้ประโยชน์
Entry level. She couldn't have got that far into the world.เพิ่งเริื่มต้น คงยังไม่ชำนาญเรื่องนี้มากนัก
I think you're looking for a very determined, but inexperienced killer.ผมคิดว่าคุณต้องหาคนที่มีความตั้งใจสูง แต่ไม่ชำนาญการฆ่า
It's not my area of expertise, but I know it won't be easy.ฉันไม่ชำนาญเรื่องนี้ เเต่ฉันรู้ว่ามันคงไม่ง่ายค่ะ
Just 'cause I'm not, like, totally familiar with my longitudes and latitudes, where is that again?ผมแค่ เอ่อ แบบไม่ชำนาญเรื่อง ลองติจูดกะละติจูด อ่ะนะ นั่นมันคือที่ไหนเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ชำนาญ
Back to top