ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใส่ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใส่ใจ*, -ใส่ใจ-

ใส่ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใส่ใจ (v.) attend See also: pay attention, give heed Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
devote(ดิโวท') vt. อุทิศ,สละ,ใส่ใจ, Syn. dedicate
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
immerge(อิเมิร์จฺ') vi. จุ่มลง,ใส่ลงในของเหลว,แช่,ใส่ใจ., See also: immergence n., Syn. plunge
memorize(เมม'มะไรซ) vt. จำ,จำใส่ใจ,ท่องจำ., See also: memorizable adj. memorization n. memorizer n.
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
minded(ไม'ดิด) adj. ใส่ใจ,โน้มเอียง,มีใจเอนเอียง, Syn. inclined,
mindful(ไมดฺ'ฟูล) adj. สนใจ,ใส่ใจ., See also: mindfully adv. mindfulness n., Syn. careful
uncommon(อันคอม'เมิน) adj. ไม่ปกติ,ผิดจากธรรมดา,หายาก,พิเศษ,น่าใส่ใจ,เด่น
English-Thai: Nontri Dictionary
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
minded(adj) กระเดียด,โน้มเอียง,โอนเอียง,ใส่ใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attentionความใส่ใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attentionความใส่ใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attentive (adj.) ใส่ใจ See also: เป็นห่วงเป็นใย Syn. observant, mindful, intent
brusquely (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. curtly, cavalierly Ops. deliberately
butterfly (n.) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ Syn. scatterbrain
cavalierly (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. brusquely, curtly Ops. deliberately
cherish (vt.) รักและใส่ใจ See also: ชื่นชม Syn. care for, hold dear
devil-may-care attitude (idm.) ความไม่ใส่ใจ See also: การไม่สนใจ
devil-may-care manner (idm.) ความไม่ใส่ใจ See also: การไม่สนใจ, การไม่ทุกข์ร้อน (ในเรื่องงาน)
finicky (adj.) ที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก
offhand (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. brusquely, curtly, cavalierly Ops. deliberately
offhand (adj.) ไม่ได้ใส่ใจ Syn. casual, brusque Ops. formal, delibertae
perfunctoriness (n.) ความไม่ใส่ใจเพราะเคยชิน Syn. negligence
perfunctory (adj.) ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ Syn. careless, negligent, thoughtles Ops. careful
sleepwalk (vi.) ไม่ใส่ใจ See also: ไม่แยแส
thoughtles (adj.) ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ Syn. careless, negligent Ops. careful
trainspotter (sl.) คนที่ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ มากเกินไปจนน่าเบื่อ
unfeelingly (adv.) อย่างไม่ใส่ใจผู้อื่น See also: อย่างไม่เห็นใจผู้อื่น Syn. insensitive Ops. sensitive
unfeelingness (n.) ความไม่ใส่ใจผู้อื่น See also: ความไม่เห็นใจผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Mind your own business!ใส่ใจกับธุระของตนเองเถอะ
She cares for me very muchเธอใส่ใจฉันมาก
He doesn’t pay much attention to his workเขาไม่ได้ใส่ใจกับงานของเขามากนัก
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
I told you not to mind itฉันบอกนายแล้วอย่าไปใส่ใจกับมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remember, be mindful, and speak only when spoken to.จงจำไว้ ใส่ใจ และพูดในสิ่งควรพูด
I don't have to tell you a delusional Fringe Division Agent with sensitive, classified information is of great concern.มันค่อนข้าง ละเอียดอ่อน ข้อมูลเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราต้อง ใส่ใจ มาที่สุด คุณรู้มั้ย ว่าเธอหายไปไหน
"Knowing, caring, loving, and remembering each other"รู้จัก ใส่ใจ รัก และจดจำอีกฝ่าย
You... cared for a dysfunctional parent.คุณ ... . ใส่ใจ กับผู้ปกครองที่ทำหน้าที่บกพร่อง
Pay attention. I mean we may only get one crack at this.ใส่ใจ ผมหมายความว่าเราอาจจะมีเพียงแต่หนึ่งโอกาส
Don't pay attention to any of that. We're not part of that trouble. Go on.ใส่ใจT ดอน 'ไปยังทุกที่ เราไม่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ ต่อไป!
If I'm not here to start with, just start moving around.ใส่ใจกับตัวเองก่อน ถ้าฉันไม่ได้ที่นี่จะเริ่มต้นด้วย
Implanting a woman with an embryo created by any means other than fertilization is illegal.ใส่ใจกับผู้หญิงที่ มีทารกในครรภ์ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการปฏิสนธิ มันผิดกฎหมาย
Your attendance at school and your grades need to be pristine.ใส่ใจที่จะไปโรงเรียน และผลการเรียนจะดีขึ้น
Take heed, Lieutenant.ใส่ใจฟังหน่อยสิ ผู้หมวด
Have a care, mate. That's no way to treat a lady.ใส่ใจหน่อย เพื่อน นี่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติกับผู้หญิงนะ
Very close attention. Huh... Oh, thank you.ใส่ใจอย่างใกล้ชิด โอ้ ขอบคุณ นั่นแค่ความทรงจำ 101
The more you give, the more you get.ใส่ใจเขามากเท่าที่จะทำได้
Are taking a personal interest in the case.ใส่ใจเป็นพิเศษกับคดีนี้
Mindin' my own business keeps me-- [ Yawns ] keeps me busy enough.ใส่ใจในงานของตัวเอง ก็ทำให้ฉันยุ่งพอแล้ว
Pay attention to details, and face issues head-on.ใส่ใจในรายละเอียด แก้ปัญหาตรงจุด
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่
He needn't have bothered.เขาไม่จำคือต้องได้ใส่ใจ ดีมากของเขาแค่คือไม่ได้
I want to straighten everything out. I don't want my father bothered again.ผมต้องการที่จะตรงทุกอย่างออก ฉันไม่ต้องการพ่อของฉันใส่ใจอีกครั้ง
Frankly, Scarlet, I don't give a damn.จริงๆ แล้วคุณสการ์เล็ต ผมไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำ
Don't pay attention to those fools, Lardass. I mean, Davie.อย่าใส่ใจกับพวกโง่นั่นเลย ไอ้ตูดหมู ฉันหมายถึง เดวี่
Not one of us mentioned Ray Brower, but we were all thinking about him.พวกเราไม่มีใครใส่ใจ เรย์ บราวเวอร์เลย แต่พวกเราก็คิดแต่เรื่อง เขาตลอด
I didn't care for it myself.โดยส่วนตัวแล้ว ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักหรอกครับ
They won't appreciate an emotional appeal.เขาคงจะไม่ใใส่ใจอะไรเรื่องอารมณ์ของศิลปะหรอก
I n all respects, this city is saturated. It's like an overripe fruit.ในความใส่ใจทั้งหมด เมืองนี้ถูกทำให้อิ่มตัว มันเหมือนกับผลไม้ที่สุกเกินไป
You taught us to ignore the pain, didn't ya?ท่านสอนเราไม่ให้ใส่ใจNความเจ็บปวดไม่ใช่เหรอ
I mean, you care, but it's just humpbacked and crooked, you know?แกคงห่วงบ้างแหละ แต่ก็ไม่ใส่ใจ
Mann decides people have become either too extremist ... or too apathetic to listen.ไม่หัวรุนแรงก็พวกไม่ใส่ใจที่จะฟังเขา
Dante need never have bothered.Dante ต้องไม่เคยใส่ใจ
I'm interested in organization, structure, and clarity.ครูใส่ใจในโครงสร้าง และความชัดเจน
I mean, those haircuts, those uniforms. Who cares?ผมหมายถึงทรงผมเหล่านั้นเครื่องแบบเหล่านั้น ที่ใส่ใจ?
Some piece of crap town out in Montana. Who cares?ชิ้นส่วนของเมืองอึบาง ออกในมอนแทนา ที่ใส่ใจ?
Who is he to be so thoughtful?เขาเป็นใครเหรอ ทำไมใส่ใจเราจัง
Putting out a fire in a fucking nigger neighborhood... he shouldn't have given a shit about.กำลังดับไฟในเขตที่อยู่ ของพวกไอ้มืด... ที่พ่อไม่ควร ใส่ใจ
That's the only thing anybody really cares about.นั่นดูจะเป็นอย่างเดียวที่ทุกคนใส่ใจ
By the 24th hour, she was too tired to care.24 ชม. ผ่านไป เธอก็เหนื่อยเกินกว่าจะใส่ใจมันแล้ว
Gonna check in on you.ไม่ใส่ใจกับเรื่องไม่สำคัญ
You couldn't possibly care less, could you?คุณใส่ใจงานน้อยกว่านี้ซักนิดได้มั้ย
A real friend would put his life on the line for them accompany them to hell if need beเพื่อนที่แท้จริงจะต้อง ใส่ใจชีวิตของพวกเขา ต่อให้พวกเขาต้องตกนรกก็ต้องช่วย
Do you think one of them damn rich Yankees... gives a hoot about Savannah or anybody in it ?คุณคิดหรือว่าไอ้พวกแยงกี้ที่ร่ำรวย... ...จะใส่ใจซาวันน่าห์กับชาวบ้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใส่ใจ
Back to top