ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brusquely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brusquely*, -brusquely-

brusquely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brusquely (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. curtly, cavalierly Ops. deliberately

brusquely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; in rough voice ; loud-spoken FR:
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly FR:
ห้วน ๆ = ห้วนๆ[adv.] (huan-hūan =) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly FR: laconiquement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brusquely
Back to top