ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจกว้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจกว้าง*, -ใจกว้าง-

ใจกว้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจกว้าง (v.) be generous See also: be high-minded, be broad-minded, be charitable, be liberal, be magnanimous, be benevolent, be large-minded Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา Ops. ใจแคบ
ใจกว้าง (adj.) generous See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา Ops. ใจแคบ
English-Thai: HOPE Dictionary
bounteous(เบา'เทียส) adj. มากมาย,ใจบุญ,ใจกว้าง,อุดมสมบูรณ์,เหลือหลาย, See also: bounteousness n., Syn. bountiful
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity
free-handed(ฟรีแฮน'ดิด) adj.,adv. ใจกว้าง,ใจป้า,มือเติบ,ด้วยมือเปล่า., See also: free-handedly adv. free-handedness n.
free-hearted(ฟรีเฮาร์ท'ทิด) adj. เป็นไปเอง,โดยธรรมชาติ,ใจกว้าง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent,liberal
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
great-heartedadj. ใจกว้าง,มีน้ำใจเลิศ,กล้าหาญ
large-hearted(-ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจกว้าง,ใจดี,ใจใหญ่., See also: large-heartedness n. ดูlarge-hearted
large-minded(ลาร์จฺ'ไม'ดิด) adj.ใจกว้าง,มีความคิดกว้าง, See also: large-mindedness n. ดูlarge-minded, Syn. broad-minded
largess(ลาร์เจส') n. การให้ของ,การให้ปัน,สิ่งของที่มอบให้,ความมีใจกว้าง., Syn. largesse
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
loose(ลูสฺ) adj. หลวม,ไม่แน่น,ว่าง,ไม่มีงานทำ,หย่อน,กระชับ,แพศยา,กว้าง,ใจกว้าง. adv. หลวม,หย่อน,ไม่แน่น vt.,vi. ทำให้เป็นอิสระ,ปล่อยให้เป็นอิสระ,แก้มัด,คายปม,ปล่อยขีปนาวุธ,ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี'ไม่ถูกควบคุมตัว), See also: loosene
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง,มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,มีจิตใจสูงส่ง,สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble,generous
munificent(มิวนิฟ'ฟิเซินทฺ) vt. ใจกว้างมาก,กรุณามาก, See also: munificence n., Syn. generous,liberal
tolerance(ทอล'เลอเรินซฺ) n. ความอดทน,ความทนทาน,ลักษณะใจกว้าง,การให้อภัย,อำนาจในการต้านฤทธิ์ยาหรือยาพิษ
tolerant(ทอล'เลอเรินทฺ) adj. อดทน,ทนทาน,ใจกว้าง,ให้อภัย., See also: tolerantly adv.
ungrudging(อันกรัด'จิง) adj. เต็มอกเต็มใจ,ไม่บ่น,ไม่เสียดาย,ใจกว้าง,ใจป้ำ., See also: ungrudgingly, Syn. wholehearted
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal
wide(ไวดฺ) adj.,adv. กว้าง,กว้างขวาง,หลวม,ใจกว้าง,ไพศาล,ขยาย,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล,n. ลูกคริกเก็ตที่ถูกตีห่างจากประตู, See also: wideness n., Syn. broad,far,inclusive
English-Thai: Nontri Dictionary
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว
munificence(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความใจกว้าง
munificent(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
tolerant(adj) อดกลั้น,ยอมให้,อดทน,ใจกว้าง,ให้อภัย
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง
wide(adj) กว้างขวาง,ใจกว้าง,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล
width(n) ความกว้าง,ความแพร่หลาย,ความใจกว้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
big (adj.) ใจกว้าง See also: ใจดี Syn. generous
broad-minded (adj.) ใจกว้าง
catholic (adj.) ใจกว้าง Syn. broad-minded, receptive, liberal Ops. narrow-minded
generous (adj.) ใจกว้าง See also: ใจนักเลง, ใจดีมีเมตตา, เอื้อเฟื้อ Syn. charitable, benevolent, good Ops. uncharitable
great-hearted (adj.) ใจกว้าง See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ Syn. generous, unselfish
large-minded (adj.) ใจกว้าง Syn. broad-minded
liberal (adj.) ใจกว้าง See also: โอบอ้อมอารี Syn. progressive, broad-minded
unsparing (adj.) ใจกว้าง Syn. generous Ops. stingy
munificent (adj.) ใจกว้างมาก See also: กรุณามาก Syn. generous, bountiful, bounteous Ops. niggardly
generous to a fault (idm.) ใจกว้างเกินไป
charitableness (n.) ความใจกว้าง See also: ความใจบุญ, การมีจิตใจสูงส่ง Syn. munificence, generosity Ops. vindictiveness, selfishness
liberality (n.) ความมีใจกว้าง Syn. generosity
magnanimity (n.) ความใจกว้าง See also: ความใจบุญ, การมีจิตใจสูงส่ง Syn. charitableness, munificence, generosity Ops. vindictiveness, selfishness
munificence (n.) ความใจกว้าง See also: ความกรุณา
munificently (adv.) อย่างใจกว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hardworking, generous, affectionate.เธอขยัน ใจกว้าง เป็นที่รักใคร่
But the Yunkai are a forgiving and generous people.แต่ชาวยุนไค ใจกว้าง รักสงบ
It's very big of her to take your dad back after the affair.ใจกว้างพอจะอภัยพ่อคุณ ที่แอบมีชู้
Let's be generous, let's say 35, okay?ใจกว้างหน่อยสิ พูดว่า 35 โอเคไม๊
That is very generous.ใจกว้างเป็นอย่างยิ่ง
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก
Your contributions to the museum over the years have been extremely generous.การบริจาคของคุณ ให้กับทางพิพิธภัณฑ์ ตลอดปีที่ผ่านมา คุณใจกว้างมากๆ
He was generous. It is his nature.เขาเป็นคนใจกว้าง มันเป็นธรรมชาติของเขา
) And to view them, he charges no fee! (He's generous, so generous)ถ้าจะให้วิจารณ์เขา เขาไม่เคยคิดค่าตอบแทน เขาช่างใจกว้าง เขาช่างใจกว้าง
I want you to know, Rose, that we're a very liberal family.ฉันอยากให้เธอรู้ไว้นะ โรส ว่าพวกเราเป็นครอบครัวที่ใจกว้างมาก
That would be extremely generous... and more helpful than you can imagine.นั่นมันใจกว้างเหลือล้นเลย และสามารถช่วยได้ เกินที่คุณจะคาดคิด
The colossal prick even managed to sound magnanimous.ทิ่มใหญ่ยังมีการจัดการเสียงใจกว้าง
Thank you. It was very thoughtful.ขอบคุณครับ คุณใจกว้างจริง ๆ
May I impose upon your generous nature and camp here tonight?ถือวิสาสะว่านายเป็นคนใจกว้าง ขอพักแรมด้วยได้มั๊ย
Well, this is most kind of Ngawang Jigme.นาวาง จิกมี ใจกว้างมากเลยนะ
Andrew, society can tolerate an immortal robot but we will never tolerate an immortal human.แอนดรู สังคมอาจใจกว้างกับ หุ่นยนต์ที่ไม่มีวันตาย... แต่เราจะไม่ยอมใจกว้างกับ
I hope you can keep an open mind.ผมหวังว่าคุณจะเปิดใจกว้าง
He has sportingly agreed to help with a short demonstration.ผู้ซึ่งใจกว้าง ยอมช่วยสาธิตการต่อสู้อย่างสั้น
How very generous of me.ฉันใจกว้างจริงๆ สินะ?
He's a very generous man.ท่านเป็นคนที่ใจกว้างมาก
You know me I'm an open-minded person.คุณก็รู้ว่าผมเป็นคนใจกว้าง
I could've won today even without your charity.ชั้นไม่สามารถชนะวันนี้ได้ ถ้าปราศจากความใจกว้างของนาย.
Orson is just the most warm, wonderful, generous man.ออร์สันช่างเป็นผู้ชายที่อบอุ่น วิเศษ และใจกว้างเหนือใคร ๆ
I'm wide open.พยายามอีกหน่อย, ฉันเปิดใจกว้างแล้วนะ
That's a very generous gift, Hal.คุณใจกว้างมากที่ให้ของขวัญนั่น Hal
I am big fan of o.k. Audition is just an excuse to meet him.ฉันเป็นคนใจกว้าง ตกลงนะ ทันทีที่ได้ทดสอบ จะขอโทษเมื่อพบเขา
I hear Agent Walker can be quite the giver.รู้สึกว่าวอล์คเกอร์เป็นคนใจกว้างด้วยสิ
I cannot tolerate a man who raises his hand to a womanฉันไม่ใจกว้างกับคน ที่โยนความผิดไปให้ผู้หญิงหรอก
That's very generous of you.สำหรับความใจกว้างของคุณ.
My offer is more than generous.ข้อเสนอของผมมันมากกว่า จะเรียกว่าใจกว้าง
His body might be small but he's a bigger man than any of us.ถึงตัวเขาจะเล็กไปหน่อย แต่เขาก็เป็นผู้ชายที่ใจกว้างกว่าเราทุกคน
Who knew you were so insightful?ไม่คิดเลยว่าเธอจะใจกว้างขนาดนี้
Yeah,well,listen - - No demon's letting you looseใช่ ฟังให้ดีนะ ไม่มีปิศาจตัวไหนใจกว้างขนาดนั้นหรอก
I said I'd keep an open mind.ผมบอกไปว่าจะเปิดใจกว้าง
I like to think I have an open mind.ผมว่าผมเป็นคนใจกว้าง
Well,our facilities have a zero tolerance policy.ที่นี่มีกฏ เราไม่ใจกว้างพอหรอก
We have made a club-wide peace with the Mayans...เราทำให้คลับดูใจกว้าง อยู่อย่างสันติสุขกับพวกมายัน...
I think you're a good man, with a big heart.ฉันคิดว่าคุณเป็นคนดี พร้อมด้วยความใจกว้าง
I guess I was just feeling charitable.ฉันคิดว่าฉันแค่จะรู้สึกใจกว้าง
I'm very charitable.ฉันเป็นคนที่ใจกว้างมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจกว้าง
Back to top