ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แยกออก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แยกออก*, -แยกออก-

แยกออก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แยกออก (v.) pull See also: force, draw, tug Syn. อ้าออก, กางออก Ops. หุบเข้า
แยกออก (v.) rupture See also: be broken off, be cut off, break, snap, be cut asunder Syn. ขาด, ขาดสะบั้น
แยกออก (v.) widen See also: spread, open wide, separate, dilate
แยกออก (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. จ่าย, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
asunder(อะซัน'เดอร์) adv.,adj.แยกออกเป็นชิ้น ๆ , กระจายออก, Syn. apart
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
character stringหมายถึง ตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้ว สื่อความหมายบางอย่าง และสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อ (media) ชนิดต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น จะต้องทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกออกว่าไม่ใช่คำสั่งในภาษามีความหมายเหมือน alphabetic string หรือ string
cleavable(คลีฟ'วะเบิล) adj. ซึ่งแยกออกได้,ซึ่งเป็นร่องได้., See also: cleavability n. ดูcleavable
cleavage(คลี'วิจฺ) n. การแยกออก,การแตกร้าว,การแบ่งออก
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleaved/cleft}(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
compart(คัมพาร์ทฺ') {comparted,comparting,comparts} vt. แบ่งออกเป็นส่วน,แยกออกเป็นส่วน, Syn. separate,subdivide
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ
delaminate(ดิแลม'มิเนท) vi. แยกออกเป็นชั้น ๆ
denominationalizevt. แบ่งแยกออกเป็นนิกายสำนักหรือฝ่าย
deracinate(ดิแรส'ซิเนท) vt. ถอนราก,ทำให้หมดสิ้น,แยกออกจากถิ่นเดิมหรือสิ่งแวดล้อมเดิม, See also: deracination n.
detached(ดิแทชทฺ') adj. ซึ่งแยกออก,ไม่ลำเอียง,ไม่เกี่ยวข้อง,มีอุเบกขา, Syn. separated
disaffiliate(ดิสอะฟิล'ลิเอท) vt. ตัด,ทำให้หลุดพ้น,แยกออก vi. แยกออก. -disaffiliation n.
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion
disjunct(ดิสจังคฺ') adj. ซึ่งแยกออกจากกัน,หลุดจากกัน,ไม่ต่อเนื่อง, Syn. disjoined,separated
disjunctive(ดิสจังคฺ'ทิฟว) n. ซึ่งมีลักษณะที่แยกออก.
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,รบกวน,ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt,break up
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก
dissected(ดิสเซค'ทิด) adj.ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,ซึ่งแตกแยกออกโดยการสึกกร่อน
dissociable(ดิไซ'ชีอะเบิล) adj. ซึ่งแยกออกจากกันได้,ไม่ชอบการสังคม,ซึ่งประนีประนอมกันไม่ได้., See also: dissociability n. ดูdissociable, Syn. separable ###A. join,compromise
dissociate(ดิโซ'ชีเอท) vt. ทำให้แยกออก,ทำให้สลายตัว. vi. แยกตัวออกจากการสังคม,แตกแยก, See also: dissociative adj. ดูdissociate, Syn. separate
dissociation(ดิโซซีเอ'เชิน) n. การแยกออก,การแตกแยก, Syn. separation
disunion(ดิสยู'เนียน) n. การแยกออก,การแตกแยก,ความไม่สามัคคี,
disunite(ดิสยูไนทฺ') vt. ทำให้แตกแยก,แยกออก,ทำให้แตกความสามัคคี.vi. แยกออก,แตกแยก, Syn. separate,disjoin,part
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก,บานออก,แตกแยก,แผ่ออก,แตกต่างกัน,แยกทาง, Syn. deviate,differ ###A. converge
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
dividual(ดิวิจ'ดวล) adj. ซึ่งแบ่งแยกออกได้,แบ่งแยก,แตกต่าง,เด่นชัด,เกี่ยวกับการปันส่วน
divorcement(ดิวอร์ส'เมินทฺ) n. การหย่าร้าง,การแยกออก,การตัดขาด (piece of turf)
dualism(ดู'อะลิสซึม) n. การแบ่งแยกออกเป็น2ลักษณะ2,อย่าง,ความเป็นสอง., See also: dualistic adj. ดูdualism dualist n. ดูdualism
elute(อีลิวทฺ') vt. แยกออกโดยการละลายล้าง
exclude(เอคซฺคลูด') vt. กันออกไป,แยกออกไป,กันไม่ให้เข้ามา,ไล่ออก,ขับไล่ออก, See also: excludability n. ดูexclude excludable adj. ดูexclude excludible adj. ดูexclude excluder n. ดูexclude exclusory adj. ดูexclude
extended keyboardหมายถึง แผงแป้นอักขระที่มีแป้นต่าง ๆ เพิ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ปกติ นอกจากจะมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรแยกออกจากกันแล้ว ยังมีแป้นฟังก์ชันอีกประมาณ 10 -15 แป้น โดยปกติแป้นพิมพ์ชนิดนี้จะมี 101 แป้น จึงมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 101 key keyboard มีความหมายเหมือน expanded keyboard
fission(ฟิส'เชิน) n. การแยกออก,การแบ่งเซลล์,การแตกแยกออก,การแบ่งตัว,การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมออกเป็นอะตอมที่มีน้ำหนักน้อยกว่า และเกิดพลังงานขึ้นอย่างมหาศาล
English-Thai: Nontri Dictionary
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
cloven(adj) แตก,แยกออก
compartment(n) ห้อง,ช่องว่าง,ตอน,ส่วนที่แยกออก,ลักษณะต่างหาก
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก
inseparable(adj) แยกออกไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
sequester(vt) ยึดทรัพย์,ริบทรัพย์,อายัด,แยกออก,เพิกถอน,ยกเลิก
sunder(vt) แยกออก,แบ่งแยก,ตัดขาด
unrip(vt) แยกออก,เปิดออก,ฉีกออก,เผยออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
severแยกออก, ตัดออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstraction๑. การแยกออก๒. ใบหน้ายาวเหตุสบฟันผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extract๑. สกัด, ละลายแยกออก๒. ยาสกัด, สิ่งสกัด, สารสกัด๓. ดึงออก, ถอน, ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polarizationการแยกออกเป็นสองขั้ว (อำนาจ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
segregateแบ่งแยก, แยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
segregationการแบ่งแยก, การแยกออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
severanceการแยกออกจากกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Distractแยกออกห่างกัน [การแพทย์]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
anaphaseระยะแอนาเฟส, ระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากระยะเมทาเฟส เป็นระยะที่ โครมาทิดแยกออกจากกันเป็นโครโมโซม กลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มเคลื่อนไปยังขั้วเซลล์แต่ละด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Dehydrationถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Detachmentการแยกออกจากกัน,หลุด,ความรู้สึกแยกตนเอง,ปรับตัว,การลอกตัว [การแพทย์]
Fissionฟิชชัน, การแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Schist หินชีสต์ หินชีสต์เกิดจากการแปรสภาพของหินดินดาน โดยได้รับความดันระดับสูงสุดต่อจากหินฟิลไลท์ ผลึกแร่ในหินชีสต์เห็นได้ชัด รอยขนานแยกออกยาก ถ้าแยกออกจะมีลักษณะแบบรูปเลนส์หรือมักจะโค้งงอ ผิวหรือขอบตรงรอยขรุขระไม่เรียบ หินชีสต์แบ่งแยกไป ตามส่วนประกอบของแร่ เช่น ถ้ามีแร่ไมกามากก็เรียบ ไมกาชีสต์ ถ้ามีแร่ฮอนเบลนด์มากก็เป็นฮอนเบลนด์ชีสต์ นอกจากนั้นจะพบแร่กาเนตอยู่ด้วยเสมอ เรียก กาเนตไมกาชีสต์ [สิ่งแวดล้อม]
Simultaneous Cropping System ระบบวนเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตรประเภทหนึ่งที่กิจกรรมหลัก ทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์ปรากฎขึ้นภายในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถแยกออกเป็นรูปแบบย่อยตาม องค์ประกอบของกิจกรรมหลักได้ 4 ระบบ คือ Agrisilvicultural system, Agrosilvopastoral system, Silvopastoral system และ Silvofishery System [สิ่งแวดล้อม]
Sludgeกากตะกอนของแข็งที่แยกออกจากน้ำ หรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ; ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีทางเคมีและตกตะกอน ; กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสายprimer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ
Tectonics ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน วิชาธรณีวิทยาสาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะโครงสร้าง ของเปลือกโลกส่วนบนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ต่อกัน การกำเนิด และประวัติการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้ วิชานี้มีลักษณะใกล้เคียง กับวิชาธรณีวิทยาโครงสร้างมาก แต่แยกออกจากกันได้โดยวิชาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จะเน้นที่การศึกษาลักษณะโครสร้างขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Tensionแรงดึงแรงที่จะทำให้วัตถุแยกออกจากกัน [สิ่งแวดล้อม]
Unearned Income รายได้โดยไม่ต้องทำงาน รายได้ประเทศที่ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งอาจอยู่ในรูป ของ ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือกำไร รายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานนี้ได้ แยกออกมาจากรายได้จากการทำงาน (earned income) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการจัดเก็บภาษี รายได้จากการทำงานมัก เป็นรายได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่รายได้โดยไม่ต้องทำงานนี้มักจะเป็นรายได้ที่ต้องแจ้ง และจัดเก็บภาษีในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cleave (vi.) แยกออก Syn. split, separate
divorce (vt.) แยกออก See also: แยกเป็นสองส่วน Syn. divide, part, split Ops. unite, connect
fissure (vi.) แยกออก See also: แตกออก, กะเทาะ
sever (vt.) แยกออก See also: ตัดสัมพันธไมตรี, ตัดขาด, แบ่งแยก Syn. part, split, separate
sort out (phrv.) แยกออก See also: แบ่งออกมา, เลือก
unyoke (vt.) แยกออก Syn. separate
clove (vi.) แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
clove (vt.) แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
break off (phrv.) แยกออกจาก See also: บิ, ทำให้แยก Syn. break away
dissociate from (phrv.) แยกออกจาก See also: แยกจาก
divide from (phrv.) แยกออกจาก Syn. separate from
tell two things or two persons apart (idm.) แยกออกจาก See also: แยกแยะ, แยกจากกัน
segregate (vt.) แยกออกจากกลุ่ม See also: แบ่งออก, แยกตัวออก Syn. separate, set apart, isolate, seclude, divide
separable (adj.) แยกออกจากกันได้ Syn. breakable, detachable, severable
severable (adj.) แยกออกจากกันได้ Syn. breakable, detachable
enisle (vt.) แยกออกจากคนอื่น See also: แยกออกจากสิ่งอื่น Syn. isolate
fence off (phrv.) แยกออกมาด้วยรั้ว See also: กั้นแยกด้ยรั้ว Syn. divide off, rail off, separate off, wall off
wall off (phrv.) แยกออกมาด้วยรั้ว See also: กั้นแยกด้ยรั้ว Syn. divide off, rail off, separate off
divaricate (vi.) แยกออกเป็นกิ่งก้านสาขา Syn. bifurcate, branch
fork (vi.) แยกออกเป็นกิ่งก้านสาขา Syn. bifurcate, branch, divaricate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll be selling five separate creams ...of increasing strengths ...according to the concentration of the active ingredient, ...five being the most potent.เราจะจำหน่าย ครีม แยกออก เป็น 5 ระดับ โดยเพิ่มระดับความแรงขึ้น เรียงตามลำดับ ความเข้มข้น จากส่วนผสมที่ให้ผลลัพท์ No.5
This is our tree of life.แยกออกจากกัน นี้เป็นต้นไม้ของเราชีวิต
It's no more than an anode and a cathode separated by an electrolyte, right?แยกออกจากกันด้วยอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหม - ใช่ - เอ่อ อย่างไรก็ตาม
Separate right now!แยกออกจากกันเดี๋ยวนี้!
It'spackagedeal.แยกออกจากกันไม่ได้เลยล่ะ
Separated his limbs from his body.แยกออกจากแขนขาของเขาจาก ร่างกายของเขา
Separate, but equal.แยกออกไป แต่เท่าเทียม
The seam of his jacket was split, under the shoulder.ตะเข็บของเสื้อของเขาถูกแยกออกภายใต้ไหล่
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา
Yes. We have very little time left, so we'll split up into pairs.ใช่ เราเหลือเวลาน้อยมาก ดังนั้นเราจะแยกออกเป็นคู่
And then we all followed Colonel Mustard's suggestion that we split up and search the house.แล้วเราทั้งหมดก็แยกย้ายกัน ตามข้อเสนอแนะของผู้พันมัสตาร์ด ที่ให้เราแยกออกมาและค้นบ้านดู
And one of us got away from his or her partner and hurried to the study.และหนึ่งในพวกเราได้แยกออก ไปจากคู่ของเขาหรือเธอ และรีบมาที่ห้องหนังสือ
You killed the motorist when we split up to search the house.คุณฆ่าคนขับรถ ตอนที่เราแยกออกมาเพื่อค้นบ้าน
I'll split his damn head open!ฉันจะระเบิดหัวมันให้แยกออกมา
No one's ever attempted a double bypass... brain transplant before.ไม่มีใครที่เคยพยายามแยกออก เป็นสองชิ้นได้ ย้ายสมองออกก่อน.
I could not have parted with you to anyone less worthy, Lizzy.พ่อจะไม่ยอมให้ลูกแยกออกไป กับใครที่มีคุณค่าน้อยกว่านี้ ลิซซี่
I am falling apart.ข้าถูกแยกออกเป็นส่วนๆ
But after a while the peaks get lower and further apart.แต่ หลังจากนั้น ... ... ยอดเขาก็ลดต่ำลง และเิริ่มแยกออกจากกัน
And just when the sweet confusion is so intense you think you'll die you kind of do, leaving you alone in your separate body.และเมื่อความอลหม่านนั้นไปถึงขีดสุด เราก็คิดว่าเราจะตายเราก็เหมือนจะ อยู่ตามลำพังในร่างที่แยกออกมา
Tell me how I separated my mind from my body without jacking in.บอกหน่อยว่าทำไมจิตของผมถึงแยกออกจากร่างได้ทั้งๆที่ไม่ได้เสียบปลั๊ก
And besides, you just eliminated about 50 percent of the girls in our class.และอีกอย่าง คุณก็แยกออกจาก ผู้หญิงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในห้องของเรา
Bouvetoya is one of the world's most isolated places. The nearest land is 1,000 miles away.Bouvetya เป็นส่วนของโลกที่แยกออก แผ่นดินที่ใกล้ที่สุดห่างเป็น 1000 ไมล์
'Hub, this is Survey 2. Escort is breaking off.'(ถึงศูนย์ฯ จากเซอร์เวย์-2 คนคุ้มกันแยกออกไปแล้ว)
Or exited, depending on your reference.หรือแยกออกมา ก็แล้วแต่ว่านายจะมองมุมไหน
They've strayed from "the path".พวกเราก็มีส่วนที่แยกออกไป จาก "เส้นทาง"
Sorting them.ฉันกำลังจะเลือกเสื้อผ้า แล้วแยกออกมา
We have to split out the tanks, the air and oxygen. Won't last long, but it's our only choice.เราต้องแยกออกไปยังถังนั่น ถังอากาศและออกซิเจน อย่าชักช้า แต่มันมีข้อเดียวมันต้องทำแล้ว
Protected by granite walls and the ice beneath our feet will not break until summer.ปกป้องโดย กำแพงยักษ์ และพื้นน้ำแข็ง ใต้ฝ่าเท้าเรา จะไม่แตกแยกออกจากกันจนกว่าฤดูร้อนจะมาถึง
For the first time, dancers separate.เป็นครั้งแรก น้กเต้นรำ ต้องแยกออกไป
A separate report has been filed suggesting a train, despite the fact that the tunnels surrounding Parliament have been sealed shut.แต่มีรายงานที่แยกออกมาว่า... ...อาจจะเป็นทางรถไฟ, แม้ว่าจะขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ที่อุโมงค์รอบๆรัฐสภา... ...ได้ถูกปิดตายหมดแล้ว.
Detective calvin, how far out of your jurisdiction was crime scene number 2?ถนนสายนี้แยกออกไปได้อีกหลายทาง
Suddenly separated from her husband by death, it was have been very traumatizing for her.ทันทีที่สามีของเธอเสียชีวิต เธอก็แยกออกมา มันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากสำหรับเธอ
That it threatened to tear Rome in two.ถึงขั้นเกือบทำให้กรุงโรมแยกออกเป็น 2 ส่วน
Since I had Mackenzie, my husband prefers us to be somewhere more private.ตั้งแต่ฉันมีเขา สามีฉันก็ให้ฉันแยกออกมาอยู่ เพื่อไม่ต้องมีคนรู้
Anton Beresch, a former army officer in one of the Russian breakaway republics.แอนทอน เบเรช อดีตทหารของรัฐที่แยกออกมาจากรัสเซีย หมายความว่านี่เกี่ยวข้องกับการลงนามแน่ๆ
Back of his skullis completely disconnected from his first cervical vertebrae.กะโหลกศรีษะเค้าแยกออกจาก กระดูกต้นคอข้อที่ 1
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body.โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก
Once I cut the spinal cord and the sever nerve endings, you won't feel a thing.ถ้าฉันตัดไขสันหลังนาย เส้นประสาทก็จะแยกออกเป็นส่วนๆ นายจะไม่รู้สึกอะไรเลย
Mr Martinez, you have to seperate your hands.คุณมาติเนส คุณต้องเอามือแยกออกจากกัน
Here's the 2 billion yen for information, separate from the previous payment.นี่คือเงินสองพันล้านเยนสำหรับค่าข้อมูลคราวนี้, แยกออกจากค่าจ้างก่อนหน้านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แยกออก
Back to top