ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบ่งแยก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบ่งแยก*, -แบ่งแยก-

แบ่งแยก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งแยก (v.) be divided See also: split, separate, part, bisect Syn. แยก, แบ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
denominationalizevt. แบ่งแยกออกเป็นนิกายสำนักหรือฝ่าย
diacriticaladj. ซึ่งทำให้แตกต่างกัน,เป็นการแบ่งแยกชนิด,เป็นเครื่องหมายการออกเสียง
difference(ดิฟ'เฟอเรินซฺ) n. ความแตกต่าง,ข้อแตกต่าง,จำนวนแตกต่างกัน. vt. ทำให้แตกต่าง,แบ่งแยกข้อแตกต่าง, Syn. distinction
differentiable(ดิฟฟะเรน'ชะเบิล) adj. ซึ่งแยกแยะออกจากกันได้,ซึ่งทำให้แตกต่างกันได้,ซึ่งแบ่งแยกประเภทหรือชนิดได้
differentiate(ดิฟฟะเรน'ชิเอท) v. ทำให้แตกต่างกัน,เปลี่ยน,แยกจำแนก,แยก,แบ่งแยก., See also: differentiation n. ดูdifferentiate differentiator n. ดูdifferentiate, Syn. distinguish
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
dispartvt. ,vi. แยก,แบ่งแยก
dissected(ดิสเซค'ทิด) adj.ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,ซึ่งแตกแยกออกโดยการสึกกร่อน
divide(ดิไวดฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบ่ง,แบ่งแยก,แตกกิ่งก้านสาขา,หาร n. ทางแยก,การแบ่งสรรปันส่วน,เส้นแบ่งเขต,ภาวะวิกฤติ, Syn. separate,part
divider(ดิไว'เดอะ) n. ผู้แบ่งแยก,เครื่องแบ่งแยก,ที่กั้นกลาง, See also: dividers n.,pl. วงเวียนสองขาสำหรับกะระยะ,จำนวนหาร,ตัวหาร
dividual(ดิวิจ'ดวล) adj. ซึ่งแบ่งแยกออกได้,แบ่งแยก,แตกต่าง,เด่นชัด,เกี่ยวกับการปันส่วน
divisible(ดิวซ'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้,ซึ่งถูกหารได้ (ดูไม่มีเศษเหลือ), See also: divisibleness n. ดูdivisible divisibly adv. ดูdivisible
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord
divisive(ดิไว'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับการแตกแยก,ซึ่งทำให้แตกแยก,เกี่ยวกับการแบ่งปัน, See also: divisiveness n. ดูdivisive, Syn. discordant,disruptive ###A. conciliatory
dualism(ดู'อะลิสซึม) n. การแบ่งแยกออกเป็น2ลักษณะ2,อย่าง,ความเป็นสอง., See also: dualistic adj. ดูdualism dualist n. ดูdualism
individuality(อินดิวิจ'จุแอล'ลิที) n. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคล,สภาพหรือลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. uniqueness
fissure(ฟิส'เชอะ) n. ร่อง,ช่อง,รอยแยก,ร่องแยก,รอยประสาน vt.,vi. แยกออก,แบ่งแยก,แยกตัว,แตกแยกออก, Syn. cleft
impartible(อิมพาร์ท'ทะเบิล) adj. แบ่งแยกไม่ได้., See also: impartibility,impartibleness n. impartibly adv.
inalienable(อินเอล' เลียนะเบิล) adj. โอนกันไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้, ยึดครองไม่ได้., See also: inalienability, inalienableness n. inalienably adv.
indivisible(อินดะวิซ'ซะเบิล) adj. แบ่งแยกไม่ได้,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ไม่ได้., See also: indivisibility n. indivisibly adv.
inseparable(อินเซพ'เพอระเบิล) adj. แยกไม่ได้,แบ่งแยกกันไม่ได้. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกัน,เพื่อนสนิท,ความคิดที่แยกออกจากกันไม่ได้, See also: inseparability n. inseparably adv. ###A. separable
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม,การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม,สหศึกษา,การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification ###A. separation
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
part(พาร์ท) n. ส่วน,บริเวณ,หน้าที่ vi.,vt. แบ่งแยก
partiblen. adj. แบ่งแยกได
partite(พาร์'ไทท) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,แบ่งแยก
partitive(พาร์'ทิทิฟว) adj. แบ่งแยก n. ข้อความแบ่งส่วน
rating(เร'ทิง) n. การแบ่งแยกตามชั้น,ขั้น,ยศหรือระดับ,ชั้น ขั้น,อันดับของบริษัท,เปอร์เซ็นต์ผู้ขมหรือผู้ฟังของรายการหนึ่ง,ค่าที่บ่งบอก,การแบ่งแยกอัตราภาษี
secede(ซีซีด') vt. ถอนตัว (อย่างเป็นทางการจากการเป็นพันธมิตร จากองค์การ จากสมาคมหรืออื่น ๆ) ,แบ่งแยกดินแดน., See also: seceder n.
secession(ซีเซส'เชิน) n. การถอนตัวออก,การแบ่งแยกดินแดน, See also: secessionist n.,adj. secessionism n., Syn. abandonment,withdrawal
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน,แบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม) vi. แยกออก,แบ่งออก,ถอนตัวออก,หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) ,หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
segregated(เซก'ระเกทิด) adj. แยกตัวออก,แบ่งแยกผิว,แบ่งแยกเชื้อชาติ,เฉพาะกลุ่ม,สำหรับให้เฉพาะกลุ่มใช้., See also: segregatedly adv. segregatedness n.
segregation(เซกระเก'เชิน) n. การแยกตัวออก,การแบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม), See also: segregational adj., Syn. exclusion,discrimination,separation
segregative(เซก'ริเกทิฟว) adj. มีลักษณะของ segregation (ดู) ,ชอบแบ่งแยก,ชอบแบ่งแยก,ไม่ชอบสังคม
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection,severance
separationist(เซพ'พะเร'เชินนิสทฺ) n. ผู้แบ่งแยก,ผู้สนับสนุนหรือยึดถือลัทธ'การแบ่งแยก., See also: separationism n., Syn. separatist
English-Thai: Nontri Dictionary
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
differentiate(vi) แตกต่างกันไป,แบ่งแยก,แยก,จำแนก
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
dispart(vt) แยก,แบ่งแยก
disrupt(vt) แบ่งแยก,ทำให้แตกแยก,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
distinguish(vt) ทำให้เห็นความแตกต่าง,ทำให้เด่น,แบ่งแยก,จำแนก,ทำให้ผิดแผก
distinguishable(adj) ซึ่งเห็นความแตกต่างได้,ซึ่งสังเกตได้,ซึ่งแบ่งแยกได้,ซึ่งจำแนกได้
indivisibility(n) ความไม่สามารถจะแบ่งแยกได้
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
inalienable(adj) เอาไปไม่ได้,โอนไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
indivisible(adj) แบ่งแยกไม่ได้
inseparable(adj) แยกออกไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
secede(vi) แบ่งแยกดินแดน,ปลีกตัวออก,แยกตัวออก
secession(n) การแบ่งแยกดินแดน,การปลีกตัวออก,การแยกตัวออก
sectarian(adj) เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับนิกาย
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ,แยก
segregation(n) การแบ่งแยกเชื้อชาติ,การแยก
separate(vi,vt) แบ่งแยก,แยก,แยกย้าย,สกัด,กระจายออก
separation(n) การแยก,การแบ่งแยก,การจากกัน,ช่องโหว่,โพรง
sever(vi,vt) แยก,ตัด,แบ่งแยก,ตัดไมตรี,ตัดขาด
sunder(vt) แยกออก,แบ่งแยก,ตัดขาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
segregateแบ่งแยก, แยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cantวิธีแบ่งแยกทรัพย์สินที่มีเจ้าของรวม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desegregationการเลิกแบ่งแยกเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fissionการแบ่งแยกตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
partible landsที่ดินที่อาจแบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
segregationการแบ่งแยก, การแยกออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Elementธาตุ , สารที่ประกอบด้วยอะตอมที่มีเลขเชิงอะตอมเดียวกัน และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น ไฮโดรเจน ตะกั่ว ยูเรเนียม [นิวเคลียร์]
Fissionฟิชชัน, การแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Fissionable materialวัสดุเกิดฟิชชันได้, วัสดุฟิสไซล์ และรวมถึงวัสดุที่นิวเคลียสแบ่งแยกได้ด้วยนิวตรอนเร็ว เช่น ยูเรเนียม-238
Hydrogen bombลูกระเบิดไฮโดรเจน, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของไอโซโทปของไฮโดรเจนภายใต้อุณหภูมิสูงมากจากการจุดระเบิดด้วยปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส
Moderatorตัวหน่วงความเร็ว(นิวตรอน), วัสดุที่ใช้ลดความเร็วของนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำให้โอกาสของการเกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสเพิ่มขึ้น เช่น น้ำ น้ำมวลหนัก และแกรไฟต์
Nuclear bombลูกระเบิดนิวเคลียร์, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบา เช่น ลูกระเบิดไฮโดรเจน หรือจากการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ลูกระเบิดอะตอม
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Plutoniumพลูโทเนียม, ธาตุหนักที่เป็นโลหะและเป็นธาตุกัมมันตรังสี มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 94 ซึ่งมนุษย์ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ไอโซโทปสำคัญ คือ พลูโทเนียม-239 มีครึ่งชีวิต 24,000 ปีสามารถแบ่งแยกนิวเคลียสได้ จึงใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือทำอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Nuclear reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อุปกรณ์สำหรับให้ปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมได้ ใช้สำหรับผลิตนิวตรอน หรือพลังงานความร้อน มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ แกนปฏิกรณ์ ซึ่งบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารหน่วงความเร็วนิวตรอน สารสะท้อนนิวตรอน สารหล่อเย็น วัสดุกำบังรังสี และระบบควบคุม
Poisonสารพอยซัน(ต่อปฏิกิริยานิวเคลียร์), วัสดุใดๆ ที่มีภาคตัดขวางการดูดกลืนนิวตรอนสูง ซึ่งจะดูดกลืนนิวตรอนบางส่วนจากปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นผลให้การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ลดลง
Reflectorตัวสะท้อน(นิวตรอน), ชั้นวัสดุที่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำหน้าที่สะท้อนนิวตรอนกลับเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำให้เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสมากขึ้นและใช้นิวตรอนอย่างคุ้มค่า วัสดุที่ใช้เป็นตัวสะท้อนนิวตรอน เช่น แกรไฟต์ เบริลเลียม และยูเรเนียมธรรมชาติ
Schist หินชีสต์ หินชีสต์เกิดจากการแปรสภาพของหินดินดาน โดยได้รับความดันระดับสูงสุดต่อจากหินฟิลไลท์ ผลึกแร่ในหินชีสต์เห็นได้ชัด รอยขนานแยกออกยาก ถ้าแยกออกจะมีลักษณะแบบรูปเลนส์หรือมักจะโค้งงอ ผิวหรือขอบตรงรอยขรุขระไม่เรียบ หินชีสต์แบ่งแยกไป ตามส่วนประกอบของแร่ เช่น ถ้ามีแร่ไมกามากก็เรียบ ไมกาชีสต์ ถ้ามีแร่ฮอนเบลนด์มากก็เป็นฮอนเบลนด์ชีสต์ นอกจากนั้นจะพบแร่กาเนตอยู่ด้วยเสมอ เรียก กาเนตไมกาชีสต์ [สิ่งแวดล้อม]
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
box off (phrv.) แบ่งแยก See also: แบ่ง, แยกจากกัน
branch off (phrv.) แบ่งแยก See also: แตกส่วน, แบ่งจาก Syn. turn off
carve up (phrv.) แบ่งแยก (คำไม่เป็นทางการ)
zone off (phrv.) แบ่งแยกออกจากที่เหลือ (พื้นที่)
break down (phrv.) แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด
discriminate (vi.) แบ่งแยกเชื้อชาติ See also: แบ่งแยกสีผิวหรือเผ่าพันธุ์ Syn. exclude, isolate Ops. unite, integrate
ghettoize (vt.) แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม See also: ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม Syn. classify, discriminate, separate
segregate (vt.) แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม See also: ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม Syn. classify, discriminate, ghettoize, separate
allot (vt.) แบ่งแยกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
amorphous (adj.) ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้ Syn. anomalous, atypical
apartheid (n.) นโยบายการแบ่งแยกสีผิว (ในแอฟริกาใต้)
carve-up (n.) การแบ่งแยก See also: การแบ่งเป็นส่วนย่อย
chauvinist (n.) ผู้แบ่งแยกเพศ See also: ผู้กีดกันทางเพศ Syn. bigot, misogynist
desegregate (vt.) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์ Syn. unite, bond, link Ops. segregate, separate
desegregate (vi.) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์ Syn. unite, bond, link Ops. segregate, separate
desegregation (n.) การขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์
discriminating (adj.) ที่แบ่งแยก
discrimination (n.) การแบ่งแยก See also: การแบ่งพวก
divisible (adj.) ซึ่งแบ่งแยกได้อีก See also: ซึ่งหารลงตัว Syn. detachable, fissible, segregable Ops. indivisible, unified
divisional (adj.) ซึ่งแบ่งแยก See also: ที่หารออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, all I am saying is that I think that we should be able to separate the art from the artist.ฟังนะ,ทุกสิ่งที่ฉันพูดเป็นสิ่งที่ฉันคิด เราสามารถ แบ่งแยก ศิลปะจากศิลปิน
Branches off the subclavian artery.แบ่งแยก เส้นเลือดแดงสับเคลเวี่ยน
That's a bit sexist.แบ่งแยกทางเพศไปหน่อยนะ
Scissoring the earth Carving up the land Is the business of kings and stuffแบ่งแยกพื้นที่ แบ่งแยกดินแดน เป็นเรื่องของกษัตริย์
They can't be easily separated.ไม่สามารถแบ่งแยกได้ง่าย
Ofcourse, it's illegal to discriminate. "Genoism," it's called.แน่นอน, การแบ่งแยกแบบนี้มันไม่ถูกกฎหมาย "เหยียดยีนส์" เค้าเรียกอย่างนั้นนะ
I belong to a new underclass, no longer determined by social status or the color of your skin.ผมกลายเป็นคนชั้นต่ำ ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยชนชั้นหรือสีผิว
No, we now have discrimination down to a science.- ตอนนี้เราถูกแบ่งแยกด้วยวิทยาศาสตร์
A bask Separatist named Isabella Celia Zancona.เป็นพวกแบ่งแยกดินแดนบาสค์ ชื่ออิสเบลล่า ซานโคน่า
... betweentheonetheyhunt and the one who gets in their way.พวกเขาไม่แบ่งแยกระหว่างผู้ที่พวกมันตามล่า ...และผู้ที่ขวางทางพวกเขา
It was the Belgians that created the division.พวกเบลเยี่ยม ทำให้เกิดการแบ่งแยก
Is it true that you have specific guidance not to use the word "genocide" in isolation, but always to preface it with this word "acts of"?จริงหรือเปล่าที่ท่านมีการแบ่งแยกโดยเฉพาะ ที่จะไม่เรียกว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ แต่จะแบ่งว่าการกระทำแทนครับ
Our enemy is an insidious one, seeking to divide us and destroy the very foundation of our great nation.ศัตรูผู้คอยหลบซ่อน คนนี้ หาโอกาสที่จะแบ่งแยกเรา... ...และจ้องทำลายล้าง ความเป็นชาติอันยิ่งใหญ่
But in every age, there are those who fight against it.ชาร์ล เซเวียร์ ชายผู้เกิดมาบนโลกที่แบ่งแยกเป็นสองฝ่าย
# The wall that divides the classes #~กำแพงนั้น ปิดกั้นและแบ่งแยก ชนชั้น~
Fucking Korea, fucking minority discrimination!Fucking Korea การแบ่งแยกชนชั้นที่แสนจะบัดซบ
We desegregated our schools.เราเลิกการแบ่งแยกโรงเรียน
He's a member of the Dawn Brigade, a separatist movement blamed for numerous terrorist bombings in Russia.เป็นสมาชิกของพวก \"ดอว์น บริเกด\" กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่คาดว่าวางระเบิดหลายครั้งในรัสเซีย
But I'm not one to discriminate based on race, gender or disability.แต่ผมไม่แบ่งแยกหรอก เชื้อชาติ เพศ หรือแม้แต่จะพิการ
...as more and more planets choose to join Dooku's Separatists.เนื่องจากดาวหลายดวงพากันเลือก เข้าร่วมขบวนการแบ่งแยกของเคาท์ดูกู
We're under attack by Separatist warships but I'll try to make contact with the Jedi Temple for you.เราถูกโจมตีโดยยานของพวกแบ่งแยก แต่ข้าจะพยายามติดต่อกับวิหารเจได โปรดรอ
The Separatist blockade is holding position.กองกำลังขบวนการแบ่งแยกยังประจำตำแหน่งอยู่
The Separatist armada is in retreat.กองยานรบขบวนการแบ่งแยกกำลังล่าถอย
We have him, but it looks like the Separatists are behind his abduction.ได้ตัวแล้ว ขบวนการแบ่งแยก เหมือนจะอยู่เบื้องหลังการลักพาตัว
I'll bet Dooku is using us to get Jabba to join the Separatists.พนันได้ว่าดูกูหลอกใช้เรา เพื่อลวงให้แจ๊บบ้าเข้าร่วมขบวนการแบ่งแยก
I don't talk to Separatist scum.ข้าไม่เจรจากับพวกขบวนการแบ่งแยก
Separatist troops are desperate to intercept him.ทหารขบวนการแบ่งแยกพยายามสกัดกั้นอย่างหนัก
Join Dooku and the Separatists, Jabba will, yes.แจ๊บบ้าจะเข้าร่วมกับเคาท์ดูกูและขบวนการแบ่งแยก
Ziro, this particular senator is extremely valuable to my Separatist allies.ซีโร่ วุฒิฯผู้มีความพิเศษเยี่ยงนี้ มีความสำคัญอย่างมากต่อสหายขบวนการแบ่งแยก
You survived torture at the hands of Baath separatists.เธอรอดจากการทรมาน ของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนบาธ
And it would fall under the category of socializingแล้วมันก็จะต้องอยู่ใต้การแบ่งแยกทางสังคม
A galaxy, divided by war.กาแลกซี่หนึ่ง ถูกแบ่งแยกโดยสงคราม
Republican Seperatist armies vie for the allegiance of neutral planetsกองกำลังแบ่งแยกสาธารณรัฐทั้งหลาย ต่างก็ต้องการการสนับสนุน จากดวงดาวที่เป็นกลาง
But should my droids defeat Yoda, consider an alliance with the Seperatists.หากแม้นว่าดรอยด์ของหม่อมฉันเอาชนะเขาได้ โปรดพิจารณาการเข้าร่วมกับกองกำลังแบ่งแยก
The Separatists are being unusually tidy.พวกแบ่งแยกปิดเรื่องนี้เงียบเชียบ
The Separatists don't want any witnesses.พวกแบ่งแยกไม่ยอมให้ใครเหลือรอดเป็นหลักฐานแน่ๆ
If they leave the separatist alliance, it will go a long way to shortening this war.ถ้าพวกเขาเลิกให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยก สงครามนี้จะจบเร็วขึ้นอีกมาก
I will not be made a separatist bargaining chip.ข้าไม่ยอมเป็นเบี้ยต่อรองให้กบฏแบ่งแยกแน่ๆ
The Separatist fleet commanded by General Grievous is headed your way.กองยานของฝ่ายแบ่งแยก ซึ่งนำโดยนายพลกรีวัส กำลังมุ่งหน้าไปทางเจ้า
If we run, the Separatists will take control of this sector.ถ้าเราหนี พวกแบ่งแยกจะเข้ายึดบริเวณนี้ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบ่งแยก
Back to top