ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แคบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แคบ*, -แคบ-

แคบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แคบ (v.) be narrow See also: be not wide, be small in width Ops. กว้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage)
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
cab(แคบ) n. รถแท็กซี่,รถม้า,รถเช่า,ห้องคนขับในรถ abbr. cooronary artery bypass
cabaret(แคบ'บะเร) n. ภัตตาคารขนาดใหญ่ที่มีดนตรีและการแสดง,การแสดงฟลอร์โชว์
cabbage(แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
cabbagehead(แคบ'บิจเฮด) n. คนโง่
cabby(แคบ'บี) n. คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabbie,cabdriver
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
catwalkn. ทางเดินที่แคบ
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
cheeseparingadj. ขี้เหนียว,ใจแคบ
chine(ไชนฺ) {chined,chining,chines} n. กระดูกสันหลัง,สันข้างเรือ,สันเขา,หุบเขาที่ลึกและแคบ,มุมตัดของด้านข้างหรือส่วนท้องเรือ,=chime
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
clough(คลัฟ) n. หุบเขาที่แคบ,หุบเขาลึก,ห้วยลึก
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
incommodious(อินคะโม' เดียส) adj. ไม่สะดวก, ไม่สบาย, คับแคบ., See also: incommodiously adv. incommodiousness n.
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
debouch(ดิบูช') {debouched,debouching,debouchs} vi. เดินเป็นขบวนออกจากบริเวณที่แคบ ป่าหรือเขาสู่ที่โล่ง,ไหลออก. vt. ทำให้เดินออกจาก,ทำให้ไหลออก,ปรากฎ, See also: debouchment n. ดูdebouch, Syn. emerge
debouche(เดบูเช') n. ปากทาง,ทางออกจากที่แคบ,ป่าหรือภูเขาสู่ที่โล่ง,การจำหน่ายสินค้า
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
dingle(ดิง'เกิล) n. หุบเขาแคบ
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel,trench
dogholeที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
doghutchที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
dolly(ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย, Syn. doll
fiord(ฟยอร์ด,ฟโยร์ด) n. อ่าวแคบที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูง,อ่าวในนอรเวย์., Syn. fjord
fjord(ฟยอร์ด) n. อ่าวแคบและยาวที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชัน., Syn. fiord
flume(ฟลูม) {flumed,fluming,flumes} n.,v. (ขนส่งโดย) ร่องน้ำแคบและตื้น,รางน้ำไหลที่แคบและตื้น.
glen(เกลน) n. หุบเขาแคบเล็ก ๆ ที่อยู่โดดเดี่ยว
gore(กอร) {gored,goring,gores} n. เลือดที่ไหลอก,เลือดแห้ง,ผ้าผืนสามเหลี่ยมแคบ,ผ้าชายธง. v. ทำให้เป็นผ้าชายธง,แทงด้วยเขาหรืองา
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
grundy(กรัน'ดี) n. คนใจแคบ,คนที่พิถีพิถันในพิธีรีตอง,
gulch(กัลชฺ) n. ธารน้ำลึกและแคบ, Syn. ravine
English-Thai: Nontri Dictionary
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอด
catwalk(n) ทางเดินแคบๆใช้ในการเดินแฟชั่น
channel(n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ
defile(n) ช่องแคบ,โตรกธาร,ทางแคบ
fiord(n) อ่าวแคบ
gate(n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
gut(n) ไส้,เอ็น,เครื่องใน,กระเพาะอาหาร,ช่องแคบ
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา
interstice(n) ช่องแคบๆ,ร่อง,รู,ช่วงพัก
lane(n) ตรอก,ช่องเดินรถ,ทางแคบ,ลู่วิ่ง
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
narrow(adj) แคบ,จำกัด,คับแคบ,หวุดหวิด
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ,ใจดำ,ขี้เหนียว
neck(n) คอ,ช่องแคบ,คอคอด
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ
restrictive(adj) คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด
slot(n) ช่องใส่สตางค์,ช่องเล็กๆ,ช่องแคบ,รอยเท้าสัตว์
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม
stinginess(n) ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(adj) ขี้เหนียว,ตระหนี่,ขี้ตืด,ใจแคบ
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น
straiten(vt) ทำให้แคบ,จำกัด,ทำให้เคร่งเครียด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contractedแคบลง, สั้นลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
awl-shaped; subulate-รูปลิ่มแคบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stenothermal; stenothermic-ทนความร้อนช่วงแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stricture๑. การตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stenochoria; stenosis]๒. ส่วนตีบ, ส่วนคอด, รอยคอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turning circleเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chabazite แคบาไซต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบทั่ว ๆ ไปในหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ ประโยชน์ - เป็นประโยชน์ในการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Constrictionส่วนคอด,การบีบรัด,รอยคอด,การหด,อารมณ์ถูกบีบรัด,แคบ,บีบบังคับตนเอง,การคอด [การแพทย์]
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
gorgeโกรกธาร, หุบเขาที่มีหน้าผาชันทั้ง 2 ข้าง มีความลึกและแคบ มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isthmic Portionส่วนแคบอิสธ์มิค [การแพทย์]
Isthmusส่วนที่เชื่อม, ส่วนคอด, อิชมัส, คอมดลูก, ช่องแคบ, คอคอด, บริเวณอิสธ์มัส [การแพทย์]
Lagoon ทะเลสาบน้ำเค็ม เกิดขึ้นทั้งในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของปะการัง โดยมากมักเป็นรูปวงกลม มีทางน้ำแคบๆ เข้าออกได้ แต่ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของ สันดอนบริเวณปากอ่าว แต่ยังมีทางออกให้น้ำไหลผ่านได้ ในประเทศไทยพบทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียว คือ ทะเลสาบสงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Miosisรูม่านตาเล็ก, ม่านตาแคบ, ม่านตามีขนาดเล็ก, ม่านตาหด, ม่านตาหรี่, ม่านตาหรี่เล็กลง, รูม่านตาเล็ก, การหดม่านตา, หดตัว [การแพทย์]
Narrow beam radiogoniometerเรดิโอโกนิออมิเตอร์ แบบลำคลื่นแคบ [อุตุนิยมวิทยา]
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rayรังสี, ลำแคบ ๆ ของการแผ่รังสี หรือแผนภาพที่สมมติขึ้นแทนลำแคบ ๆ เช่น ลูกศร เพื่อใช้หาตำแหน่งของวัตถุและภาพในระบบของกระจกและเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
slitสลิต, ช่องเล็กยาว, ช่องแคบและยาวบนแผ่นวัตถุทึบแสงใช้เป็นทางผ่านของแสงหรืออนุภาค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Straitsช่องแคบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
confined (adj.) แคบ Syn. narrow
narrow (adj.) แคบ
strait (adj.) แคบ Syn. confined, narrow
hairsbreadth (adj.) แคบที่สุด See also: บางที่สุด, น้อยที่สุด
alley (n.) ทางเดินที่แคบ
blinkered (adj.) ซึ่งมีใจคับแคบ Syn. narrow-minded
brandy snifter (n.) แก้วเหล้าบรั่นดีปากแคบ
canal boat (n.) เรือที่มีลักษณะแคบและยาวใช้แล่นในคลอง Syn. barge
canalboat (n.) เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง
cart track (n.) ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม) Syn. cartroad, track
cartroad (n.) ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม) Syn. track
catwalk (n.) พื้นที่ยกสูงขึ้นเป็นทางยาวและแคบ (สำหรับนางแบบเดินแบบ)
channel (n.) ช่องแคบ, หุบเขา Syn. strait
close-minded (adj.) ใจแคบ See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ Syn. bigoted, prejudiced
close-minded (adj.) ที่ใจแคบ See also: เห็นแก่ตัว Syn. narrow-minded, insular Ops. bighearted
confined (adj.) คับแคบ Syn. narrow
constrict (vt.) ทำให้แคบลง Syn. contract
cramped (adj.) คับแคบ Syn. narrow, confined
cranny (n.) รูแคบ
creek (n.) ช่องแคบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน
Claustrophobic?-กลัวที่ แคบ ๆ มืด ๆ ไหม
Well I guess Namwon is small then, right?งั้นนัมวอนมันก็แค๊บ แคบ ใช่มะ?
A single path, narrow, but easily tread.เส้นทางเดียว แคบ แต่เหยียบได้อย่างง่ายดาย
Now I think maybe a miracle is... just a tragedy... narrowly avoided by chance.ตอนนี้ฉันคิดว่ามิราเคิล เพียงแค่โศกนาฏกรรม แคบ ๆ หลีกเลี่ยงโดยบังเอิญ
It's so cramped. It'd be nice if they had more space to swim. Impossible.แคบจังนะ มันน่าจะได้ลงไปว่ายอยู่ในที่ๆใหญ่กว่านี้
Narrow it down to men only.แคบลงนิด เหลือแค่ผู้ชาย.
Narrow for you, normal for him.แคบสำหรับคุณ ปกติสำหรับเค้า
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน
The infantryman's home in battle is his slit trench.บ้านของทหารราบ ในการต่อสู้เป็นร่องร่องเขา ในหลุมห้าฟุตแคบ
Once you step out of the sunlight into the narrow corridors it's time to protect your nuts, guys.เมื่อคุณก้าวออกจากแสงแดดเป็นทางเดินแคบ ... ... มันถึงเวลาที่จะปกป้องถั่วของคุณผู้ชาย
Small world, Dr.Jones.โลกมันแคบนะ, ดร.โจนส์.
I would say that he has a rather limited, uncreative way of looking at the situation.ผมก็จะบอกว่าเขาค่อนข้างแคบ และไม่สร้างสรรค์ในการมองสถานการณ์
Eli Jackson was a common redneck. We never saw him socially.อีไลแจ็คสันเป็นคนใจแคบที่พบบ่อย เราไม่เคยเห็นเขาในสังคม
You were a baby, and she was a small-minded idiot.คุณเป็นเด็กและเธอก็โง่ใจแคบ
I've seen people at the settlement walking around like you or me, but they're as good as dead, 'cause they spent their lives in meanness and greed.ย่าเคยเห็นคนในเมือง เดินไปเดินมาเหมือนกับย่าและหลานนี่แหละ แต่พวกเขาอยู่ก็เหมือนตาย เพราะว่าพวกเขาใช่ชีวิต ด้วยความใจแคบ และริษยา
He swam across the straits?เขาว่ายน้ำข้ามช่องแคบ?
It feels a little confined here. Let's take a walk.ผมว่าที่นี่มันคับแคบไปหน่อย ไปเดินเล่นกันเถอะ
Always the same narrow people, the same mindless chatter.ผู้คนซ้ำซากในวงแคบๆ คุยกันเรื่องไร้สาระ
Dot, put out once in a while. Your face won't be so tight.ฟังเราก่อน หน้าคุณไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคุณใจแคบ
Make for the Gap of Rohan, and take the west road to my city!เดินตรงไปยังช่องแคบโรฮัน ใช้ถนนตะวันตกสู่กอนดอร์
The Gap of Rohan takes us too close to Isengard!ช่องแคบโรฮันอยู่ใกล้ไอเซนการ์ดเกินไป
This is Scabbers. Pathetic, isn't he?นี่คือสแคบเบอร์ อันที่จริง มันน่าสมเพชว่ามั้ย
This shit's tight, alittle dirty but fuck it, know what I'm saying?แต่แม่งแคบ สกปรก แต่แม่งรู้ปะชั้นจะพูดอะไร
They won't get all of us. It's too small. There's 400,000 of us in Warsaw.ที่ไม่พอให้อยู่หรอก พื้นที่แคบเกินไป ยิวมีตั้งสี่แสนคนในวอร์ซอว์
Scabbers, you're okay.แคบเบอร์ เป็นอะไรรึเปล่า
That's because you don't have the Redneck World Atlas.นั่นเป็นเพราะคุณไม่ได้มีแผนที่โลกใจแคบ
Not in your car again. It's too small.ไม่เอาบนรถแล้วนะ แคบเกินอ่ะ.
No, we've gone way beyond hypocracy, Dad, now we're just being mean.ไม่ ผมไม่ได้ว่าท่านว่าเป็นพวกเสแสร้ง แต่ผมกำลังคิดว่าพวกท่านเป็นพวกใจแคบ
Can civilization survive on that narrow a definition of how we interact with each other?อารยธรรมสามารถอยู่รอดบนความสัมพันธ์ ที่มีความหมายแคบ ๆ แค่นั้นได้หรือไม่?
He's got it.ตลกมาก นั่นช่องแคบซูลอพยพของประธานาธิปดี
Well, I don't need her To be all smug and snootyดีล่ะ ข้าไม่สนผู้หญิงที่จิตใจคับแคบ และ วันๆก็เอาแต่นอนแล้ว
I don't know, Toombs.แน่ใจเหรอ ทูมส์ ดูมันแคบเกินไปนะ
Scabbers, you're alive!แคบเบอรส์ แกยังไม่ตาย!
It's been 24 hours now since the snow started falling across the British Isles and over Northern Europe.24 ชั่วโมงแล้วนะครับที่หิมะตกหนัก ทั่วช่องแคบอังกฤษ และยุโรปเหนือ และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด
Gorge you out and you're lost in the smoke.นายจะติดอยู่ในช่องแคบและหายไปในกลุ่มควัน
Well, that narrows it down.อื้มม นั่นก็ทำให้แคบเข้ามาหน่อย {\i
It's a small world young lady I know, celebrate our diversity.อย่าใจแคบไปหน่อยเลย ยินดีด้วยนะที่เราเป็นครอบครัว
Not at first.ตอนแรกก็ไม่หลับ ไม่นึกมาก่อนเลยว่าตัวเองจะกลัวที่แคบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แคบ
Back to top