ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insular*, -insular-

insular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insular (adj.) ซึ่งมีมุมมองแคบ See also: ซึ่งมีทัศนคติแคบ Syn. bigoted, narrow-minded Ops. broad-minded
English-Thai: HOPE Dictionary
insular(อิน'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับเกาะหรือหมู่เกาะ,ซึ่งอยู่บนเกาะ,กลายเป็นเกาะ,โดดเดี่ยว,ใจแคบ,เกี่ยวกับชาวเกาะ. n. ชาวเกาะ., See also: insularism,insularity n., Syn. insulated
English-Thai: Nontri Dictionary
insular(adj) ซึ่งอยู่บนเกาะ,โดดเดี่ยว,ที่เป็นเกาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insular sclerosis; sclerosis, disseminated; sclerosis, multipleโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
S-s-severe trauma produces lesions in the insular cortex, usually after a stroke.การได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทำให้เกิดบาดแผลที่สมองส่วนประสาทสัมผัส ปกติจะเป็นหลังจากเส้นเลือดในสมองแตก แต่คนร้ายอายุยังน้อย
It's an insular and solitary world for Miss Brown, just her and her books.โลกของนางสาวบราวน์ โดดเดี่ยวและเดียวดาย มีเพียงเธอกับหนังสือทั้งหลาย
The unsub simply twisted and distorted traditions to become entirely insular.คนพูดนี้จะถูกบิดเบือนขนบธรรมเนียม ประเพณี กลายมาเป็นพวกโลกแคบ

insular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生态孤岛[shēng tài gū dǎo, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄍㄨ ㄉㄠˇ, 生态孤岛 / 生態孤島] insularization (as a threat to biodiversity)

insular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイランドグレゴリー[, airandoguregori-] (n) island gregory (Stegastes insularis)
アイランドホッグフィッシュ[, airandohoggufisshu] (n) island hogfish (Bodianus insularis)
インシュラリティー[, inshuraritei-] (n) insularity
半島人[はんとうじん, hantoujin] (n) peninsular person (old pejorative for Koreans)
半島国[はんとうこく, hantoukoku] (n) peninsular country (e.g. Italy, Korea)
島国根性[しまぐにこんじょう, shimagunikonjou] (n,adj-no) insularism; insularity; island country mentality
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic
瑠璃鳥[るりちょう, rurichou] (n) (1) (col) Formosan whistling thrush (Myophonus insularis); (2) (See 大瑠璃) blue-and-white flycatcher (Cyanoptila cyanomelana)
閉鎖的[へいさてき, heisateki] (adj-na) (See 開放的) insular; closed; unsociable; exclusive

insular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคธารโบก[n. exp.] (khaē thān b) EN: Radermachera peninsularis FR: Radermachera peninsularis
มาเลเซียตะวันตก[n. prop.] (Mālēsīa Taw) EN: Peninsular Malaysia ; West Malaysia ; Malaya ; Semenanjung Malaysia FR:
เปื๋อยพระราหู[n. exp.] (peūay Phra ) EN: Homalium peninsulare FR: Homalium peninsulare

insular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inselstaat {m}insular state
Inselvolk {n}insular race
insular {adj}insular

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insular
Back to top