ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cartroad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cartroad*, -cartroad-

cartroad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cartroad (n.) ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม) Syn. track

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cartroad
Back to top