ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลี้ยงดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลี้ยงดู*, -เลี้ยงดู-

เลี้ยงดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลี้ยงดู (v.) give someone a treat See also: feed Syn. เลี้ยง
เลี้ยงดู (v.) look after somebody/something See also: provide for, bring up, rear, raise, take care of Syn. เลี้ยง
เลี้ยงดู (v.) support See also: provide for somebody/something
เลี้ยงดู (v.) give a feast See also: give a banquet, entertain with food (and escorts), treat Syn. เลี้ยงดูปูเสื่อ
เลี้ยงดู (v.) foster See also: bring up, cherish, look after, nurture, raise, provide for Syn. เลี้ยง
เลี้ยงดู (v.) support See also: look after, take care of, sustain
เลี้ยงดูปูเสื่อ (v.) entertain warmly See also: entertain with food and women
English-Thai: HOPE Dictionary
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
bringing-upn. การเลี้ยงดูอบรมเด็ก
foster(ฟอส'เทอะ) v.,adj. เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
foster homen. สถานที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้า
mothercraft(-คราฟทฺ) n. การเลี้ยงดูบุตร
nurse(เนิร์ซฺ) {nursed,nursing,nurses} n. นางพยาบาล,หญิงเลี้ยงเด็ก,แม่นม,ผึ้งงาน vt.,vi. พยาบาล,ดูแล,รักษา,ให้ (ทารก) กินนม,ถนอมอย่างดี,เลี้ยงดู.
nursling(เนิร์ซ'ลิง) n. ทารกเด็กเล็กหรือลูกสัตว์ที่ได้รับการเลี้ยงดู,ลูกเลี้ยง,บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับการอุปถัมภ์., Syn. nurseling
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
stand(สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย,
upbringing(อัพ'บริงอิง) n. การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน, Syn. breeding,rearing
well-fed(เวล'เฟด) adj. บำรุงดี,ได้รับการเลี้ยงดูด', Syn. fat,plump)
English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง
nurture(n) การเลี้ยงดู,การทะนุถนอม,การอบรม,การบำรุง
upbringing(n) การเลี้ยงดู,การอบรม,การศึกษา,การสั่งสอน
treat(n) การเลี้ยงดู,การปฎิบัติ,การรักษา,การสัญญา
uprear(vt) ยกขึ้น,ก่อสร้าง,ยกฐานะ,เลี้ยงดู,อุปถัมภ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alimonyค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenance๑. การบำรุงรักษา, การธำรงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurtureการเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Support (Domestic relations)การอุปการะเลี้ยงดู (กฎหมายครอบครัว) [TU Subject Heading]
Wildlife สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดทด แทนกันได้ ในความหมายทั่วไป สัตว์ป่าคือสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตลอดจนแมลงหรือแมงทุกชนิดที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ และอาศัยอยู่อย่างเสรีทั้งในน้ำหรือบนบก ปราศจากการควบคุมและการเลี้ยงดูจากมนุษย์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สัตว์ป่าคุ้มครอง และ สัตว์ป่าสงวน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aliment (vt.) เลี้ยงดู See also: ให้อาหาร Syn. nourish
bring up (phrv.) เลี้ยงดู See also: ให้การศึกษา Syn. drag up, fetch up
cradle (vt.) เลี้ยงดู Syn. nurture
grub (vt.) เลี้ยงดู See also: ให้อาหาร
keep (vt.) เลี้ยงดู See also: เลี้ยง, ดูแล
mother (vt.) เลี้ยงดู Syn. raise up
nourish (vt.) เลี้ยงดู See also: บำรุงเลี้ยง Syn. feed, supply, sustain Ops. starve
parent (vt.) เลี้ยงดู See also: ปกครอง, ดูแล Syn. feed, maintain, nurse
raise (vt.) เลี้ยงดู See also: เลี้ยง Syn. bring up
raise from (phrv.) เลี้ยงดู See also: สนับสนุน, ดูแล
rear (vt.) เลี้ยงดู Syn. bring up, educate, raise
suckle (vt.) เลี้ยงดู See also: บำรุงเลี้ยง Syn. foster, nourish, sustain
foster (vt.) เลี้ยงดูเด็ก See also: ดูแล, อุปการะ, อุปถัมภ์ Syn. nurture, rear
sit in (phrv.) เลี้ยงดูเด็ก (ขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่) See also: เป็นพี่เลี้ยงเด็ก
drag up (phrv.) เลี้ยงดูไม่ดี
alimony (n.) ค่าเลี้ยงดู See also: ค่าเลี้ยงดูที่ศาลสั่งให้จ่ายให้กับคู่ครองหลังการหย่า
hostess (n.) ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ต้อนรับและเลี้ยงดูแขก
nourishing (adj.) ซึ่งเลี้ยงดู See also: ซึ่งบำรุงเลี้ยง
nursemaid (n.) ผู้หญิงที่เลี้ยงดูเด็ก See also: คนเลี้ยงเด็กที่เป็นผู้หญิง Syn. maid, nanny
rearing (n.) การเลี้ยงดูและสั่งสอนเด็กให้เติบโต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
They have to work hard to support their familyพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I fed her. I taught her.เลี้ยงดู และ สั่งสอนเธอ
Growing up with immigrant parents, my life was always really different.เลี้ยงดูมาโดยพ่อแม่ที่เป็นต่างด้าว ชีวิตฉัน ไม่มีทางเหมือนคนอื่น
Raising their kids...เลี้ยงดูลูกๆของพวกเค้า
You hate him.เลี้ยงดูลูกสาวของนาย นายเกลียดเขา
It's an impossible job, isn't it?เลี้ยงดูวัยรุ่นสองคน
Starving him?เลี้ยงดูอดๆอยากๆเหรอ?
Hotch: he got her healthy.เลี้ยงดูอย่างดี ไม่ใช่นิสัยเลย
Raise him with Rita. I know.เลี้ยงดูเขาไปกับริต้า ฉันเข้าใจ
And I brought you as my son.เลี้ยงดูเจ้าในฐานะลูกชาย
Feed me and to send me to school. So what?เลี้ยงดูและส่งเสียให้ผมได้เรียน แล้วทำไมเหรอ
It saddens and hurts me... that the two young men whom I raised... to believe in the Ten Commandments... have returned to me as two thieves... with filthy mouths and bad attitudes.มันทำให้ฉันเสียใจและทำให้ฉันเจ็บปวด เพราะชายหนุ่มสองคนที่ฉันเฝ้าเลี้ยงดู ความเชื่อ 10 ข้อ
He promised to raise me and my mother's son as his honored children, the highest position.เขาสัญญาจะเลี้ยงดูแม่กับน้องชาย ให้เหมือนกับลูกของตัวเองจริงๆ อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด
How would I support the family?ฉันจะเลี้ยงดูครอบครัว ได้อย่างไร ?
The character I played, Raven McCoy, her background was she grew up raised by circus performers.ตัวละครที่ผมเล่นกาแท้ พื้นหลังของเธอเป็นเธอเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูมาโดยนักแสดงละครสัตว์
For the last ten years, I've fed you, I've clothed you, I've...10 ปีที่ผ่านมา ฉันเลี้ยงดูเธอ ฉันให้เสื้อผ้า ฉัน...
It's a wonderful place in which to raise a family.มันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม ในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัว
I have raised a son who destroys lives... instead of saving them.ข้าเลี้ยงดูลูกชายที่ทำลายชีวิต แทนที่จะช่วยชีวิต
An orphan raised by monks.เด็กกำพร้าที่พระช่วยกันเลี้ยงดู
Does a woman not serve her nation by staying home and bearing children?แล้วการที่ผู้หญิงอยู่ที่บ้านและเลี้ยงดูลูกๆ ของเธอ ไม่เป็นการรับใช้ประเทศชาติหรอ ?
Won't pay al imony and refuses to accept he's the father.ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูและไม่ยอมรับในการเป็นพ่อของเขา
I've been secretly raising Mido since she was threeชั้นแอบเลี้ยงดูมิโดอย่างลับๆ ตั้งแต่เธอ 3 ขวบ
How many people do you support?คุณต้องเลี้ยงดูกี่คน?
So the workers rarely make enough money to buy three meals a days let alone feed their local economy.ส่วนแรงงานหาเงินได้ แทบไม่พอยาไส้ครบสามมื้อ ยิ่งไม่มีทางเลี้ยงดูเศรษฐกิจท้องถิ่น
I didn't spend 17 years of my life raising a daughter and giving her everything... so she could throw it away on a summer romance.ฉันไม่ได้ทุ่มเทเวลาไป 17 ปีในชีวิต เลี้ยงดูลูกสาวของฉัน / และให้เธอทุกสิ่งทุกอย่าง... เพียงเพื่อให้เธอทิ้งทุกอย่างไป กับความรักในช่วงซัมเมอร์
Being raised by a man put me behind in the makeup and fashion departments.การเลี้ยงดูจากผู้ชาย ย่อมทำให้ฉันห่างไกลจาก เรื่องการแต่งตัว และแฟชั่นเริ่ดหรู
Are you raising Yuji well?แล้วคุณเลี้ยงดูยูจิดีไหม
To have brought up someone else's kid so well..แต่กลับเลี้ยงดูลูกคนอื่นอย่างดี...
I only wish your grandfather were alive to see how well you've been raised.ฉันอยากให้ปู่ของเธอยังมีชีวิตอยู่อยู่จัง จะได้เห็นว่า เธอถูกเลี้ยงดูมาดีแค่ไหน
I haven't even seen a check from my ex in four months.ฉันยังไม่ได้รับเงินค่าเลี้ยงดู จากอดีตสามีฉัน 4 เดือนแล้วนะ
Yeah. Thanks.ขอโทษนะ ที่ผมจำไม่ได้เลยว่า ถูกเลี้ยงดูมา...
My mom only smiles once a month when the alimony check comes.แม่ฉันยิ้มเดือนละหนตอนเช็คค่าเลี้ยงดูภรรยา
I'd have 'em, if you'd support 'em.ฉันจะเลี้ยงลูกเอง ถ้าคุณจะช่วยค่าเลี้ยงดู
Defendant is ordered to pay child support to plaintiff in the sum of $125... per month, for each of the minor children until they reach the age of 18 years.ส่วนผู้แพ้คดีจะต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดู ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 125 ดอลล่าร์ต่อเดือน ต่อคน จนกว่าเด็กจะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
You ever hear of child support?เรื่องค่าเลี้ยงดูลูกน่ะ จำไม่ได้เหรอ?
Then steal your clients, all in the hope that Mrs. Nita adopts Pumpkin instead of you.จากโรงน้ำชาแห่งหนึ่งไปยังที่อื่น, จากนั้นก็ฉกเอาลูกค้าของเธอไป, ทั้งหมดหวังว่าคุณนายนิตะเลี้ยงดูนังหนูแทนเธอ
Who will maintain you when your father is dead?ใครจะเป็นคนเลี้ยงดูแก เมื่อพ่อแกตาย
You have to have her feed youเธอต้องให้อาเลี้ยงดูเธอนะ
Afterwards, mother brought us back to Tokyo and raised us without a single tear or complaintหลังจากนั้น แม่ พาพวกเรากลับมาโตเกียว และเลี้ยงดูเรา
They train them to suit their own dark purpose.พวกเขาเลี้ยงดู ฝึกมัน เพื่อจุดประสงค์ด้านมืดของพวกเขา
The way we grew up after mom was killed and dad's obsession to find the thing that killed her.วิธีที่เราถูกเลี้ยงดูหลังจากแม่ตาย และพ่อก็สนใจแต่จะตามหาสิ่งที่ฆ่าแม่

เลี้ยงดู ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลี้ยงดู
Back to top