ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เน่าเปื่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เน่าเปื่อย*, -เน่าเปื่อย-

เน่าเปื่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เน่าเปื่อย (v.) decay See also: rot, decompose, spoil Syn. เน่า, ผุผัง
English-Thai: HOPE Dictionary
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity,immorality,dishonesty
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย
decadence(เดค'คะเดินซฺ) n. ความ (ภาวะ) เสื่อมโทรม,ความ (ภาวะ) เน่าเปื่อย,, Syn. decadency,decay
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
decompose(ดีคัมโพซ') vt. สลายตัว adj. เน่าเปื่อย., See also: decomposability n. ดูdecompose decomposer n. ดูdecompose decomposition n. ดูdecompose, Syn. crumble
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
disintegrate(ดิสอิน'ทะเกรท) vi. ทำให้แตกสลาย,ทำให้เน่าเปื่อย,สึกกร่อนเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสที่ต่างชนิด vt. สลายตัวเป็นอนุภาคหรือเศษเล็กเศษน้อย., See also: disintegrable adj. disintegrative adj. disintegration n., Syn. fall apart,
elcosisn. การเกิดแผลเน่าเปื่อยและเหม็น
empoisan(เอมพอย'ซัน) vt. ทำให้เลว,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เขว,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ใส่ยาพิษ
fester(เฟส'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นหนอง,ทำให้เกิดแผลเปื่อย,เน่าเปื่อย,ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย,แผลหนอง,ตุ่มหนอง, Syn. suppurate,putrefy
horae(ฮอ'รี) n. เทพธิดาแห่งฤดูการเจริญเติบโตและการเน่าเปื่อย
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
moth-eaten(มอธ'อีทเทิน) adj. ถูกกินโดยผีเสื้อกลางคืน,เน่าเปื่อย,ล้าสมัย,ชรา,ทุพพลภาพ
moulder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
perish(เพอ'ริช) vt. ตาย,แตกดับ,สาปสูญ,ย่อยยับ,เน่าเปื่อย,เหี่ยวแห้ง, Syn. pass away
perishable(เพอ'ริชชะเบิล) adj. ตายได้,ย่อยยับได้,เน่าเปื่อยได้ง่ายn. สิ่งที่เน่าเปื่อยได้ง่าย
putrefaction(พิวทริแฟค'เชิน) n. การเน่า,การเน่าเปื่อย,เน่าสลาย., See also: putrefactive,putrefacient adj.
putrefy(พิว'ทระไฟ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเน่าเปื่อย,เน่า,เน่าสลาย., See also: putrefiable adj. putrefier n., Syn. decompose
putrescence(พิวเทรส'เซินซฺ) n. การเน่าเปื่อย,กระบวนการเน่าเปื่อย., See also: putrescent adj., Syn. putrefication
putrescible(พิวเทรส'ซะเบิล) adj.,n. (สารที่) เน่าได้,เน่าเปื่อยได้., See also: putrescibility n.
putrid(พิว'ทริด) adj. เน่าเปื่อย,เหม็นเน่า,เน่าบูด,มีคุณภาพเลวมาก,เสื่อม,เสื่อมโทรม., See also: putridity,putridness n., Syn. rotten,fetid
rotten(รอท'เทิน) adj. เน่า,เปื่อย,เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม,เลว,น่ารังเกียจ, Syn. decayed,unreliable,base
saprophyte(แซพ'ระไฟทฺ) n. สิ่งมีชีวิตที่กินของเน่าเปื่อย (เช่นเชื้อราหรือแบคทีเรียบางที่)
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
unsound(อันเซาดฺ') adj. ไม่มั่นคง,มีโรค,เน่าเปื่อย,เสื่อมเสีย,ไม่แน่,หละหลวม,แตกง่าย,ไม่น่าไว้ใจ.
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
dilapidation(n) ความชำรุด,ความทรุดโทรม,ความเน่าเปื่อย
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย,แผลเรื้อรัง
incorruptible(adj) ซื่อตรง,ไม่หักพัง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่เน่าเปื่อย
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
perish(vi) เน่าเปื่อย,ย่อยยับ,สูญสิ้น,ตาย,เน่าสลาย,แตกดับ
perishable(adj) เน่าเปื่อยง่าย,เน่าสลายได้,ตายได้
putrefaction(n) ความเน่าเปื่อย,การเน่าสลาย
putrefy(vi,vt) เน่า,เสีย,เน่าสลาย,เน่าเปื่อย
putrid(adj) เน่า,เน่าเปื่อย,เหม็นโฉ่
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decompose๑. สลายตัว๒. เน่าเปื่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benthal Demand อุปสงค์ท้องน้ำ ความต้องการออกซิเจนของน้ำเหนือตะกอนทับถมท้อง น้ำอันเนื่องจาก การแพร่ของการเน่าเปื่อย [สิ่งแวดล้อม]
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
humusฮิวมัส, ซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่การเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decayed (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง Syn. perished, putrescent
decompose (vi.) เน่าเปื่อย See also: เน่า, สลาย, ผุพัง, ย่อยสลาย Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
foul (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง
perished (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง Syn. decayed, putrescent
putrefy (vi.) เน่าเปื่อย Syn. decay, rot
rotten (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง Syn. decayed, perished, putrescent
perishable (adj.) เน่าเปื่อยได้ง่าย Syn. fragile, frail, weak Ops. sturdy
carrion (n.) เนื้อที่เน่าเปื่อย Syn. decaying flesh
corrupt (vt.) ทำให้เน่าเปื่อย
corruption (n.) การเน่าเปื่อย See also: การเน่า, การเน่าสลาย Syn. decay, rottenness
decaying flesh (n.) เนื้อที่เน่าเปื่อย
decompose (vt.) ทำให้เน่าเปื่อย (ทางชีววิทยา) See also: ทำให้ผุพัง, ทำให้เน่าสลาย Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
decomposition (n.) การเน่าเปื่อย See also: การสลายตัว
filty (n.) การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น) Syn. decay
incorruptible (adj.) ซึ่งไม่เน่าเปื่อย See also: ซึ่งไม่ปรักหักพัง, ซึ่งไม่ผุพัง Ops. decay, decomposition
marsh gas (n.) ก๊าซที่ได้จากการเน่าเปื่อยของพืชผัก
mulch (n.) ปุ๋ยหรือใบไม้ที่เน่าเปื่อย Syn. fertilizer
perishable (n.) สิ่งเน่าเปื่อยได้ง่ายโดยเฉพาะอาหาร
putrefaction (n.) การเน่าเปื่อย Syn. decay, filth
putrefy (vt.) ทำให้เน่าเปื่อย Syn. decay, rot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Subject to entropy, decay and eventual death.เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง เน่าเปื่อย และก็ตายไปในที่สุด
You think I want to stay in this world of death and rot and regret?แกคิดว่าฉันอยากอยู่งั้นหรือ ในโลกของความตาย เน่าเปื่อย และทุกข์ทน
Your rotting away in jail till your kids get out of college, that's not our ambition here.เน่าเปื่อยของคุณออกไปอยู่ในคุก จนเด็ก ๆ ของคุณได้รับการออกจากวิทยาลัย นั่นไม่ใช่ความใฝ่ฝันของเราที่นี่
Rot, you son of a bitch.เน่าเปื่อยตายไปเลย แกไอ้ลูกหมา
Pasty and pouty.เน่าเปื่อยเหนอะแหนะ และก็หงุดหงิดนิดหน่อย
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย",\ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน
Apparently the result of decay in the frontal, parietal, temporal and occipital lobes.ทำให้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเน่าเปื่อย ของสมองส่วนหน้า ที่แบ่งเป็นลอนๆ
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย
Despite al the flowers, the smell of rotting flesh drove people away.แม้จะกลบด้วยดอกไม้ก็ยังได้กลิ่น เนื้อที่เน่าเปื่อย ทำคนไม่เข้าใกล้
"choked with the gleaming white bones...ของซากเน่าเปื่อยขนาดมหึมา สำลักกระดูกสีขาวแวววาวมากมาย
How wonderful will be, the end of all things, as my body rots, and I am destroyed.จะน่าประหลาดเพียงใด สิ้นสุดในทุกๆสิ่ง เหมือนร่างกายของฉันที่เน่าเปื่อย และ ฉันถูกทำลาย
That's because we got started while you was rotting away in here.นั่นเป็นเพราะเราได้เริ่มต้นในขณะที่คุณกำลังเน่าเปื่อยอยู่ในที่นี่
Got her before there was any decomposition.ก่อนที่เธอจะถูกกระบวนการเน่าเปื่อยย่อยสลายเธอซะก่อน
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย
My corpse is gonna rot in the ground, and my family is gonna die.ศพฉันก็จะเน่าเปื่อย และครอบครัวของฉันก็จะตาย
Gaping areas of... putrefied tissue.ดูจากพื้นที่ ที่เน่าเปื่อย
Male victim.ร่างกายส่วนใหญ่เน่าเปื่อย
Level of decomp suggests the remains have been exposed to the elements for at least two months.ระดับจากการเน่าเปื่อยบอกเราได้ว่า ซากเหล่านี้ถูกแปรสภาพจากแร่ธาตุต่าง ๆ มาอย่างน้อย 2 เดือน
Thank god.I was beginning to think you went home and left me here to rot.ฉันกำลังเริ่มคิดว่าคุณกลับบ้านไปแล้ว และทิ้งฉันให้เน่าเปื่อยอยู่ที่นี่
We have a partially- decomposed right leg that has traces of radioactive salt on it, and it's most likely from your area.เราพบชิ้นส่วนขาขวาของศพ ที่เน่าเปื่อย ซึ่งมีคราบเกลือ ที่มีสารกัมมันตรังสีอยู่ด้วย และเหมือนว่า มาจากพื้นที่ของคุณ
They let the females putrefy prior to mummification to discourage necrophilia.ถ้าเป็นศพเพศหญิงจะถูกปล่อย ให้เน่าเปื่อยเสียก่อนทำมัมมี่ เพื่อขัดขวางคนชอบมีเซ็กส์กับศพ
Judging from the rate of decomposition.ดูได้จาก\ระดับการเน่าเปื่อย
It's a five-inch piece of tanned putrescible animal raw hide.มันเป็นชิ้นขนาด 5 นิ้ว ของหนังของสัตว์ที่เน่าเปื่อย
Well, the heat in here would have sped up decomp.โอ! ความร้อนในนี้จะเร่งการเน่าเปื่อย
Crows are carrion birds, Sheriff.อีกาเป็นนกที่กินเนื้อ ที่เน่าเปื่อยแล้วน่ะ นายอำเภอ
How can it be love, John, if all it does is make you lonely and corrupt?มันจะเป็นความรักได้ยังไงกัน จอห์น ถ้าทั้งหมดนั้นมันทำให้คุณเหงาและเน่าเปื่อย
No decomposition. It's a new victim.ไม่มีการเน่าเปื่อย นี่เป็นเหยื่อรายใหม่
So the corpse decomposed under the plastic for four months before the concrete was poured?แล้วร่างก็เน่าเปื่อย อยู่ใต้แผ่นพลาสติก นานถึงสี่เดือน ก่อนที่จะเทคอนกรีตทับลงไป?
While I was rotting away in a padded cell.ในขณะที่ผมและเซลล์ของผมกำลังเน่าเปื่อยไปทีละนิดๆ ..
You'll get all rotting and crusty.นายจะเน่าเปื่อยและอารมณ์ร้าย
Decomposing in his truck.กำลังเน่าเปื่อยอยู่ท้ายรถเขา
While you rot in hell.ในขณะที่เธอเน่าเปื่อยอยู่ในนรก
It looks like toxic, are acidic decomposition it's as it this body has been in the water for weeksเหมือนกับว่า เน่าเปื่อยจากสารพิษอะไรสักอย่าง เหมือนกับว่าอยู่ในน้ำเป็นสัปดาห์แล้ว
Eat the flies from her rotting flesh.กินหนอนแมลงจากซากเน่าเปื่อยของเธอ
Leaving him to rot away in that stinking booby hatch, turning your back on him when he was being strangled by his own screams.ทิ้งเขาให้เน่าเปื่อยในที่เน่าเหม็น\ไม่มีใครสน,หันหลังให้เขา ตอนเขาถูกรัดคอ\\ไม่มีใครได้ยินเสียงร้อง
Except you identified me, your best friend, as a gangrenous limb that needed to be severed from the organism and tossed away.ยกเว้นว่านายระบุให้ฉัน เพื่อนแท้ของนาย เป็นอวัยวะเน่าเปื่อยที่สมควรถูกกำจัด ออกจากร่างกายแล้วโยนทิ้งซะ
I can feel myself rotting.ฉันรู้สึกได้เลยว่าตัวเองกำลังเน่าเปื่อย
You're still decomposing on the inside.คุณยังคงเน่าเปื่อยอยู่ข้างใน
The logistics alone... to find beautiful corpses before they rot.แค่ลองคิดๆดู การที่จะหาศพสวยงาม ก่อนที่มันจะเน่าเปื่อย
Maybe rotting meat?บางทีอาจจะเป็นเนื้อเน่าเปื่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เน่าเปื่อย
Back to top