ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชี่ยวชาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชี่ยวชาญ*, -เชี่ยวชาญ-

เชี่ยวชาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชี่ยวชาญ (v.) be skilled See also: be proficient, be expert at/in, be experienced Syn. สันทัดจัดเจน, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, จัดเจน
English-Thai: HOPE Dictionary
adept(adj. อะเดพทฺ', -n. แอด' เดพทฺ, อะเดพทฺ') ชำนาญ,มีประสิทธิภาพ, เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist)
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
bibliographer(บิบบลิออก'กระเฟอร์) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรณานุกรม
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
cognoscentiผู้เชี่ยวชาญ
chronologer(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
chronologist(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้
connoisseur(คอนนะเซอร์') n. ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัตถุ,ผู้เชี่ยวชาญ, See also: connoisseurship n. ดูconnoisseur, Syn. expert,authority
conoscenti n.ผู้เชี่ยวชาญ
contrapuntistn. ผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งตรงข้าม
conversant(คันเวอ'เซินทฺ) adj. คุ้นเคย,รอบรู้,เชี่ยวชาญ., See also: conversance n. ดูconversant conversancy n. ดูconversant, Syn. acquainted,learned,skilled
cosmetician(คอซมิทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญการทำเครื่องสำอางค์ ,ผู้ขายเครื่องสำอางค์
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
deft(เดฟทฺ) adj. แคล่วคล่อง,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,ประณีต,ฉลาด, See also: deftness n. ดูdeft
dietitian(ไดอิทิช'เชิน) n. นักโภชนาการ,ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ., See also: dietician n.
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
elctrologistn. ผู้เชี่ยวชาญขจัดไฝหรือหูดด้วยกระบวนการ electrolysis
esthetician(เอสธีทิซ'เชิน) n. ดูaesthetician,ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียภาพ,นักสุนทรียศาสตร์
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์,ชัดเจน,ฉลาด,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
expert(เอค'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ., See also: expertness n., Syn. master
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข,แหล่งของความสุข,ความสามารถ,ความเชี่ยวชาญ,โชคดี
feudist(ฟิว' ดิสทฺ) n. ผู้ทะเลาะวิวาท,ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายระบบศักดินา
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน,จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,สัตว์ป่า
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง
geneticist(จะเนท'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพันธุศาสตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ
conversant(adj) คุ้น,เคยชิน,รอบรู้,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ
craft(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,การช่าง,งานฝีมือ,เล่ห์กระเท่ห์,เรือ
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ
deft(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
diplomatic(adj) เกี่ยวกับการทูต,ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทูต
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
expert(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,ช่ำชอง,จัดเจน
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
inapt(adj) ไม่เหมาะ,ไม่เชี่ยวชาญ,ไม่สมควร
inaptitude(n) ความไม่เหมาะสม,ความไม่เชี่ยวชาญ,ความเก้งก้าง
masterful(adj) เป็นนาย,เก่ง,มีอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ
masterly(adj) เชี่ยวชาญ,เป็นนาย,เก่ง,ชำนาญ
mastership(n) การปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ
mastery(n) อำนาจปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,การบังคับบัญชา,การเรียนรู้
OLD old hand(n) ความมีฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญ,มือเก่า
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก
professional(adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ
skilful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
skillful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ
stuff(n) สิ่งของ,เนื้อแท้,ปัจจัย,วัตถุดิบ,ความเชี่ยวชาญ
tactful(adj) มีไหวพริบ,รู้จักกาลเทศะ,ฉลาด,เชี่ยวชาญ
technical(adj) เกี่ยวกับเทคนิค,เกี่ยวกับศิลปะ,เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
theologian(n) นักศาสนศาสตร์,ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทวดาวิทยา
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่เชี่ยวชาญ
versed(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์
WELL-well-done(adj) สุกดี,ดีจริง,เกรียม,ทำดีแล้ว,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
workmanship(n) ฝีมือ,ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,ผลงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expert evidence; expert testimonyคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parliamentarian๑. ผู้นิยมระบอบรัฐสภา๒. สมาชิกรัฐสภา๓. ผู้เชี่ยวชาญการรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mycologistsผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อราวิทยา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
masterful (adj.) เชี่ยวชาญ See also: ชำนาญ, สันทัด, เจนจัด Syn. perfect, skillful
nifty (adj.) เชี่ยวชาญ See also: ชำนาญ
perfect (adj.) เชี่ยวชาญ See also: ชำนาญ Syn. expert
strong (adj.) เชี่ยวชาญ See also: ์ชำนาญ, ช่ำชอง Syn. knowledgeable, skillful
have a good command of (idm.) เชี่ยวชาญในบางสิ่ง See also: มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับบางสิ่งเป็นอย่างดี
adept (n.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ชำนาญการ Syn. expert
allergist (n.) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้
anatomist (n.) ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างมนุษย์
artfulness statesmanship (n.) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง Syn. tact Ops. tactlessness, crudeness
clinician (n.) ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา
connoisseur (n.) ผู้เชี่ยวชาญ Syn. expert, aesthete
consummate (adj.) ที่เชี่ยวชาญ See also: ที่มีความสามารถ
diplomacy (n.) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง Syn. tact, artfulness statesmanship Ops. tactlessness, crudeness
educationalist (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา See also: นักการศึกษา Syn. educationist, pedagogue
educationist (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา See also: นักการศึกษา Syn. pedagogue
expert (adj.) ซึ่งเชี่ยวชาญ See also: ซึ่งมีความชำนาญ, ซึ่งมีประสบการณ์ Syn. practiced, proficient, skillful
expert (n.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ชำนาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้มีประสบการณ์ Syn. professional, specialist
expertise (n.) ทักษะความรู้, ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ Syn. knowledge, skill
expertly (adv.) อย่างเชี่ยวชาญ See also: อย่างชำนาญ
familiarity (n.) ความเชี่ยวชาญ See also: ความรอบรู้, ความชำนาญ Syn. experience, mastery, knowledge
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
She specializes in looking after childrenเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Plus I'm kind of an expert when it comes to dealing with people with problems.รวมถึงฉันออกจะ เชี่ยวชาญ รู้วิธีรับมือในสิ่ง ที่เขาอื่นรู้สึกเป็นปัญหา
They specialize in converting warehouses in port cities all over they world.เชี่ยวชาญการดัดแปลง โกดังในเมืองท่าให้ทั่วโลก
Right now she's specializing in haunting me ...เชี่ยวชาญด้านการค้นหา สิ่งที่หลอกหลอนคนๆ นั้น
Expert in undercover operations.เชี่ยวชาญด้านการทำงานลับ
Are you good on a horse?เชี่ยวชาญด้านขี่ม้าเล่า
Someone who specializes in...เชี่ยวชาญเรืองนี้เป็นพิเศษ
WHO SPECIALIZES IN THIS TYPE OF SITUATION.เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะ
Specializing in psychopathy, malignant narcissism disorder--เชี่ยวชาญโรคจิต อาการคลุ้มคลั่งหลงรักตัวเอง อย่างรุนแรง
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์
I don't flatter myself... that I'm an expert in human behavior, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}ฉันไม่เลียแข้งเลียขาตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในพฤติกรรมของมนุษย์ นายเอกอัครราชทูต
I don't think it takes an expert on anything to realize... that Deong won't stop at a riot, a hunger strike or anything else.{\cHFFFFFF}ฉันไม่คิดว่ามันจะใช้เวลา ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรที่จะตระหนักถึง ... {\cHFFFFFF}ที่ Deong จะไม่หยุดอยู่ที่การจลาจล, หยุดความหิวหรือสิ่งอื่นใด
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย
Any shark expert will tell you it's a killer, a man-eater.ผู้เชี่ยวชาญฉลามคนไหน ก็จะบอกว่ามันกินคน
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย
I'll do that. I'm an expertฉัน'จะทำสิ่งสิ่งนั่น ฉัน'ผู้เชี่ยวชาญ
He's an expert and very adept at making a sketch from a description.เขาเชี่ยวชาญมากค่ะ ในการวาดภาพสเก๊ตช์จากคำบอก
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ
A professional lawyer would be helpful.ทนายผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณได้มาก
This is an established academy dedicated to specialising.โรงเรียนนี้ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อฝึกให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
Well, as a believer in the material world and a psychiatrist to boot,อ๋อ, เหมือนผู้ที่เชี่ยวชาญทางโรคจิต ในทางโลกเรา
Professor of Archaeology, expert on the occult, and - how does one say it?ศาสตราจารย์ทางด้านโบราณคดี, เชี่ยวชาญสิ่งที่ลึกลับ, และ,จะพูดอย่างไรดี?
Ravenwood is the real expert.ราเวนวู้ดถึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ.
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร
All right, Doc, Garry and Clark move over there away from the others.ไม่เป็นไรหมอ เขาเชี่ยวชาญงานนี้ดี
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่
I'm not a forensic expert!ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช!
Mr. Hoover is an expert on Armageddon.ว่าคุณฮูเวอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในวันสิ้นโลก
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป
Dr. La Fong, communicable diseases. dr.ดร.ลาฟง ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ
Boyer, bacteriology.ดร.บอยเออร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบคทีเรีย
I think you should see a professional.ฉันคิดว่าคุณควรจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่า.
Indeed the field that I hope to go into, is really responsible for keeping the whole human being alive....ซึ่งเป็นด้านที่คุณเชี่ยวชาญ และที่ผมหวังว่าจะได้เข้า... ...เป็นส่วนที่ทำให้ ชีวิตมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้
Our psychology and handwriting gurus tried to fault them.จิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนด้วยลายมือของเราพยายามที่จะให้พวกเขาผิด
Yuri, I want you to meet Len Wicklow, our new Russian-speaking specialist.ยูริฉันต้องการให้คุณเพื่อตอบสนองความเลนวิกโคลว์รัสเซียที่พูดผู้เชี่ยวชาญใหม่ของเรา
People of... discretion. Experts.ดุลยพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ
Leave Katya out. Go with the experts and leave her out.ออกจากคัทย่าออก ไปกับผู้เชี่ยวชาญและปล่อยให้เธอออกมา
Feel the weight of all the expert opinions.รู้สึกว่าน้ำหนักของทุกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน

เชี่ยวชาญ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] Thai: ผู้เชี่ยวชาญ English: expert
専門[せんもん, senmon] Thai: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน English: speciality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชี่ยวชาญ
Back to top