ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

educationist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *educationist*, -educationist-

educationist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
educationist (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา See also: นักการศึกษา Syn. pedagogue
English-Thai: HOPE Dictionary
educationistn. นักศึกษาศาสตร์, Syn. educationalist

educationist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักการศึกษา[n. exp.] (nak kān seu) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า educationist
Back to top