ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ้อนวอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ้อนวอน*, -อ้อนวอน-

อ้อนวอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้อนวอน (v.) plead See also: beg, beseech, appeal, ask, implore, petition, request, pray, solicit Syn. วิงวอน
English-Thai: HOPE Dictionary
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
conjuration(คอนจฺเร'เชิน) n การอ้อนวอน,การอธิษฐาน,การเรียกผี,เวทมนตร์คาถา,การเล่นกล, Syn. incantation,spell,magic
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg,appeal,enchant,charm
crave(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ, Syn. ask,desire
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore,beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
implore(อิมพลอร์') vt. ขอร้อง, เรียกร้อง, วิงวอน, อ้อนวอน., See also: implorer n. imploringly adv., Syn. beseech, entreat)
obsecrate(ออบ'ซะเครท) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ขอความกรุณา,ขอร้อง, See also: obsecration n.
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal
prayer(แพร) n. การสวดมนต์,การอธิษฐาน,คำสวดมนต์,คำอธิษฐาน,การขอร้อง,การภาวนา,สิ่งที่อ้อนวอน,สิ่งที่ขอ,ผู้สวดมนต์,ผู้อธิษฐาน,ผู้วิงวอน
request(รีเควสทฺ') n. การขอร้อง,ความต้องการ,คำขอร้อง,คำเรียกร้อง,คำอ้อนวอน,สิ่งที่ขอร้อง,ความต้องการ -Phr. (at (by) request ตามคำขอร้อง) vt. ขอร้อง,เรียกร้อง,อ้อนวอน,ขอ,ถามหา, See also: requester n., Syn. desire,wish,appeal
suppliant(ซัพ'พลิเอินทฺ) adj. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน. n. ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
supplicate(ซัพ'พลิเคท) vi.,vt. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน., See also: supplicatingly adv., Syn. beg,importune,implore
supplication(ซัพพลิเค'เชิน) n. การอุทธรณ์,การเรียกร้อง,การอ้อนวอน,การวิงวอน., See also: supplicatory adj., Syn. appeal,call
English-Thai: Nontri Dictionary
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
beg(vt) ขอร้อง,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
crave(vt) อยาก,เงี่ยน,กระหาย,ต้องการ,อ้อนวอน
entreat(vi,vt) อ้อนวอน,วิงวอน,ร้องขอ,ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
implore(vt) วิงวอน,อ้อนวอน,ขอร้อง,เรียกร้อง
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน
plead(vt) ขอร้อง,วิงวอน,แก้ตัว,สู้คดี,อ้อนวอน
pray(vt) สวดมนตร์,อ้อนวอน,โปรด,ภาวนา,ขอร้อง,อธิษฐาน
prayer(n) การสวดมนตร์,คำอ้อนวอน,การภาวนา,การอธิษฐาน
suppliant(adj) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
supplicate(vt) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
supplication(n) การเรียกร้อง,การขอร้อง,การอ้อนวอน,การอุทธรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjure (vt.) อ้อนวอน See also: ร้องขอ
cry to (phrv.) อ้อนวอน
implore (vt.) อ้อนวอน See also: ขอร้อง, วิงวอน Syn. beg, beseech, plead
petition (vt.) อ้อนวอน See also: ขอร้อง Syn. appeal, request, solicit
entreat (vt.) อ้อนวอน (คำทางการ) See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ Syn. beg, plead
entreat (vi.) อ้อนวอน (คำทางการ) See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ Syn. beg, plead
crave for (phrv.) อ้อนวอน (แกมบังคับ) See also: วิงวอน, ขอร้อง
invoke on (phrv.) อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ See also: ขอร้องให้เกิด (บางสิ่ง) กับ Syn. call down on
invoke upon (phrv.) อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ See also: ขอร้องให้เกิด (บางสิ่ง) กับ Syn. call down on
absolution (n.) การสวดอ้อนวอนให้อภัยโทษ
beseeching (adj.) ซึ่งอ้อนวอน
go down (phrv.) สวดอ้อนวอน See also: สวดภาวนา Syn. get down
petition (n.) การอ้อนวอน See also: การสวดอ้อนวอน, การขอร้อง Syn. appeal, solicitation
petition (n.) คำอ้อนวอน See also: คำขอร้อง Syn. prayer, request, supplication
pray to (phrv.) สวดอ้อนวอนกับ
solicitation (n.) การอ้อนวอน See also: การสวดอ้อนวอน, การขอร้อง Syn. appeal
suppliant (adj.) ซึ่งอ้อนวอน See also: ซึ่งเรียกร้อง Syn. beggar
supplication (n.) คำอ้อนวอน See also: คำขอร้อง Syn. prayer, request
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If he kneels and begs, I'm not going to go too tough on him.ถ้าเขามาคุกเข่า อ้อนวอน ฉันจะไม่ไปหาเรื่องกับเขาอีก
And I prayed and I prayed that you'd turn out like him.และฉันสวดมนต์ อ้อนวอน ให้เธอเหมือนพ่อเธอ
In fact, I was knee-deep in God's armpit killing monsters, which, I thought, is what we actually do.ทีจริงแล้ว ฉันคุกเข่า อ้อนวอน กับ พระเจ้าด้วยซ้ำ ให้ฆ่า พวกปีศาจ อันที่จริง ฉันว่ามันเป็นสิ่งพวกเราทำ
Begging. Look at me begging, Philip!อ้อนวอน ดูผมอ้อนวอนสิ ฟิลลิป
Come on, you can nail him with that stuff. Listen, was that okay?อ้อนวอนกับคิสซิงเกอร์ เอาเหอะน่า นายยิงประเด็นเขาได้อยู่แล้ว
Beg forgiveness, Nathan.อ้อนวอนขอการให้อภัย นาธาน
Niccolo, a handsome cordwainer, begging for sanctuary from the inquisition.อ้อนวอนขอที่หลบภัยจากผู้ไต่สวน
...to prey on the masses. - The darkness is in Godfrey.อ้อนวอนต่อฝูงชน ความชั่วร้ายใน กอร์ดฟี่
Invoke the sire bond.อ้อนวอนต่อพันธะนี้ได้
Say your prayers, Anastasia!อ้อนวอนสิ อนาสเตเชีย!
I am part of a pack that wants Derek dead, though.อ้อนวอนเทพเจ้า สะสมสมุนไพร
They're gonna be begging to sell this place within a month.พวกเขาจะต้องอ้อนวอน ให้เราช่วยซื้อห้างนี้ ภายในสิ้นเดือนแน่นอนครับ
Come on up here, Steven. He wants to be coaxed.ขึ้นมาเลย สตีเว่น เขาชอบให้คนอ้อนวอน
Ancient enemy make prayer about these people. Do you wish to hear?พวกศัตรูในสมัยก่อนเคยสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพวกเราNอยากฟังมั้ย
Every time you give him gift, like begging.ทุกครั้งที่ลูกให้ของขวัญกับเขา อย่างการอ้อนวอน
I don't want Ffynnon Garw to be on the map because we begged for it, because we pleaded.ผมไม่อยากให้มีฟินาฮ่อนการูในแผนที่ เพราะเราขอร้อง เพราะเราอ้อนวอนเขา
I implored him because I knew you was coming this a.m.ผมอ้อนวอนเขาแล้วให้มาเช้านี้
Begging is supposed to be humiliating.การอ้อนวอนเป็นความน่าอาย แต่ผมไม่สน
How many times you gonna come over here... begging me to take you back, huh?กี่หนแล้วที่แกกลับมานี่ อ้อนวอนขอกลับมาอยู่กับฉัน
I started digging that goddamn hole, but I did not pray.ผมเริ่มขุดไอ้หลุมเวรนั่น โดยไม่ได้สวดอ้อนวอน
Please, no! -Pray to God, Fenton.- อ้อนวอนพระองค์สิ เฟนตัน
Did you beg, did you grovel to that piece of shit?แกไปอ้อนวอน ไปกราบกราน - เลียแข้งเลียขาไอ้สารเลวนั่น ใช่รึเปล่า
(Man on radio) For those who are making decisions that affect our life we must call out to God to give them His wisdom...(เสียงในวิทยุ)สำหรับผู้ที่การตัดสินใจของเขากระทบกับชีวิตพวกเรา เราต้องเชื่อในพระเจ้า สวดอ้อนวอนต่อพระองค์
Ask for the mercy of Jesus Christ.สวดอ้อนวอนขอความเมตตาต่อพระเยซูคริสต์
If it was an accident, why do I have to ask for His mercy?ถ้ามันเป็นแค่อุบัติเหตุทำไมผมถึงต้อง -สวดอ้อนวอนขอความเมตตาละ
As a father, I implore you to choose your three soldiers wisely.แต่ในฐานะพ่อแล้ว ข้าขออ้อนวอนให้เจ้า คัดเลือกทหารทั้ง 3 นายอย่างรอบคอบ
Pray for mercy from -เตรียม อ้อนวอนขอความเมตตา จาก -
But then she fell prey to a demon of greed, who slowly consumed her body and soul.แต่เธอกลับอ้อนวอนต่อปีศาจเพื่อรักษาความงามเอาไว้ให้นิรันดร์
Soon as I finished my dissertation, he hired me.หลังจากที่ฉันอ้อนวอนอะไรซะยืดยาว เขาถึงยอมจ้างฉัน
Somebody must've heard my prayerต้องมีใครบางคนได้ยินคำอ้อนวอนของผมแน่ๆ
* I put my hands together and pray* ฉันประสานมือของฉันและสวดอ้อนวอน
So I prayed right away to God and the Virgin Mary that I was sorry I forgot whom I loved the most.ผมจึงสวดอ้อนวอน ต่อพระผู้เป็นเจ้าและพระแม่มารี ว่าผมเสียใจที่ลืมไปว่า ใครคือผู้ที่ผมรักที่สุด
To get back at Jay, Bai seduced Jun.เพื่อให้เจกลับมา, ไบ่ไปอ้อนวอนจุน
I'm not religious, so I rarely pray.ผมไม่ได้เคร่ง, ผมไม่ใคร่สวดมนต์อ้อนวอน
Kneel, and show me your figure, begging for forgiveness.ก้มหัวแล้วอ้อนวอนขอชีวิตชั้นสิ
Actually, I just want to beg you to... to give her a little bit more time.จริงๆ คือ ผมอ้อนวอนคุณ ให้... ให้เวลาเธออีกสักหน่อย
You can't beg your way out of this.คุณจะอ้อนวอนแบบนี้ไม่ได้
How did mccarty end up playing the unsub?ถ้าผมเป็นเหยื่อ เขาคงต้องการให้ผมอ้อนวอนขอชีวิต ปากของคุณถูกปิด คุณตอบโต้อะไรไม่ได้
I've had people beg me.ฉันมีคนที่อ้อนวอนฉัน
Even if you beg me, I wouldn't be interested in the wedding nightถึงเธอจะอ้อนวอนยังไง ฉันก็จะไม่สนใจเรื่องคืนนี้หรอกนะ

อ้อนวอน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼む[たのむ, tanomu] Thai: อ้อนวอน English: to beg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ้อนวอน
Back to top