ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อุปสรรค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อุปสรรค*, -อุปสรรค-

อุปสรรค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุปสรรค (n.) crisis See also: difficulty, obstacle, disturbance Syn. ความปั่นป่วน, วิกฤต
อุปสรรค (n.) obstacle See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier Syn. เครื่องขัดขวาง, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น
อุปสรรค (n.) problem See also: question, trouble
อุปสรรค (n.) barrier See also: roadblock, obstacle, barricade Syn. เครื่องกีดขวาง, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง
อุปสรรค (n.) objections See also: dissent, obstacle, hindrance, trouble, problems Syn. ขวากหนาม
อุปสรรค (n.) obstacle See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle
อุปสรรค (n.) inconvenience See also: troublesomeness, uncomfortableness Syn. ความติดขัด Ops. ความสะดวก, ความไม่ติดขัด
English-Thai: HOPE Dictionary
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
clog(คลอก) {clogged,clogging,clogs} v. ขัดขวาง,เต็มไปด้วย,อุดตัน,ติดเกาะ,ติดกัน,n. สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค,รองเท้าส้นไม้., See also: clogginess n. ดูclog cloggy adj. ดูclog, Syn. choke,
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น, Syn. hard ###A. easy
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
hindrance(ฮิน'ดรันซฺ) n. การหยุดยั้ง,การป้องกัน,วิธีการขัดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstruction
hitch(ฮีทชฺ) v. ผูกเชือก,ผูกปม,เกี่ยวกับ,ผูกกับ,สมรส,เดินขาเป๋. n. การผูกเชือก,การผูกปม,การสะดุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,การเดินขาเป๋,การดึงขึ้น, Syn. snag,obstacle,fasten
hurdle(เฮอ'เดิล) n. รั้วสำหรับแข่งกระโดดข้าม,เครื่องกีดขวาง,อุปสรรค. v. กระโดดข้ามรั้ว,กระโดดข้าม,ข้าม,เอาชนะอุปสรรค,สร้างสิ่งกีดขวาง,ล้อมรั้ว., See also: hurdler n., Syn. obstacle,
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
length(เลงธฺ) n. ความยาว,ส่วนยาว,ระยะเวลา,ช่วงเวลา,ระยะทาง,ส่วนใหญ่. -at length เต็มที่โดยสมบูรณ์. -Phr (go to any lengths ไม่คำนึงถึงอุปสรรค ที่อาจขวางอยู่) ., Syn. extent,term,segment
obstacle(ออบ'สทะเคิล) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง,อุปสรรค,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
obstructionist(อับสทรัค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,ผู้กีดขวาง,ผู้เป็นอุปสรรค., See also: obstructionism
obstruent(ออบ'สทรูอันท) adj. ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งกีดขวาง,ซึ่งเป็นอุปสรรค,ซึ่งขัดขวางเสียง n. ตัวขีดขวาง,
parasynthesisn. การสร้างคำศัพท์ที่ประกอบทั้งอุปสรรค (prefix) และอาคม (suffix) .
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ,การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา,ค่าสินไหมทดแทน,ค่าปรับ,ข้อเสียเปรียบ,อุปสรรค,ผลร้าย, Syn. forfeit
prefix(พรี'ฟิคซฺ) n. คำเสริมหน้า,อุปสรรค,คำเสริมหน้าชื่อบุคคล vt. เสริมหน้า,เติมอุปสรรค, See also: prefixable adj. prefixal adj. prefixion n.
prevent(พรีเวนทฺ') vt.,vi. ป้องกัน,ขัดขวาง,ไปก่อน,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า,เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert,forestall
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน,การขัดขวาง,การยับยั้ง,อุปสรรค,เครื่องป้องกัน
retard(รีทาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ช้า,ขัดขวาง,ถ่วง,หน่วง,ทำให้ลดความเร็ว,เป็นอุปสรรค, See also: retardingly adv., Syn. delay,impede
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread,chafe,contact,obstacle
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
snag(สแนก) n. ตอไม้,ตอไม้ใต้น้ำ,ต้นไม้ใต้น้ำที่กีดขวางทางเดินเรือ,ส่วนยื่นแหลม,ฟันที่หักคา,ฟันที่ไม่เสมอกัน,แก่ง,อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,หินโสโครก vt. ติดตอไม้,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,ทำให้ติดหรือชนสิ่งขัดขวางใต้น้ำ,คว้าหรือยึดเอาไปอย่างรวดเร็ว,เอาตอไม้ออก. vi. เป็นอุปสรรค,ยุ่งเหยิง,เจออุปสรรค
stonewallvt.,vi. สกัด,ยับยั้ง,ระงับ,ต้าน. n. กำแพงหิน,อุปสรรค
stop(สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด,
stumbling blockn. อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ถ่วงความเจริญ, Syn. obstacle
English-Thai: Nontri Dictionary
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
clog(n) เครื่องถ่วง,สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค
incommode(vt) ทำให้ไม่สะดวก,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
handicap(n) การต่อให้,การเสียเปรียบ,ความบกพร่อง,อุปสรรค
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
hindrance(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น
hitch(n) เงื่อน,ปม,การผูก,ความขลุกขลัก,ความยาก,การสะดุด,อุปสรรค
hurdle(n) รั้วไม้,อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง
impediment(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สัมภาระ
jam(n) การเบียด,ผลไม้กวน,แยม,การจราจรติดขัด,การแออัด,อุปสรรค
obstacle(n) อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
obstructive(adj) ขัดขวาง,ขวาง,กีดขวาง,เป็นอุปสรรค
ordeal(n) วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์,ความเจ็บปวด,อุปสรรค
prefix(n) คำอุปสรรค,คำเติมหน้า
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
retard(vt) ถ่วงเวลา,ทำให้ช้า,หน่วงเหนี่ยว,เป็นอุปสรรค
rubber(n) ผู้ถู,ยางลบ,ยางรถยนต์,อุปสรรค,ถุงยางคุมกำเนิด
stop(n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด
thorny(adj) มีหนาม,ยุ่งยาก,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก
trammel(n) เครื่องกีดกั้น,วงเวียน,ตาข่าย,อุปสรรค,โซ่ตรวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impedimentอุปสรรคทางกฎหมาย, ข้อขัดข้องทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstacleอุปสรรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suffixes and prefixesอุปสรรคและปัจจัย [TU Subject Heading]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
KM Assessment Toolเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการ ความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง หนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต้องปรับปรุง-รักษา ไว้/พัฒนา ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย ( KM Desired State) [การจัดการความรู้]
Progress reportรายงานความคืบหน้า รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา
Zero-Sum Game เกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ สถานการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขัน ที่ผลได้ของผู้เล่นคนหนึ่งจะเท่ากับผลเสียรวมกันของผู้เล่นคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเลือกใช้กลวิธีใด ดังนั้นผลรวมของผลได้ และผลเสียของผู้ที่อยู่ในเกมการแข่งกันทั้งหมด จะเท่ากับศูนย์ในทุกทาง (ดู Game, Theory of) ได้มีนักวิชาการเปรียบเทียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในเวทีต่างๆ กับเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมิใช่เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เพื่อมิให้ประเทศ ผู้เข้าร่วมเจรจาตระหนักว่า การลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่ประเทศอื่นมากกว่าที่ประเทศอื่นให้แก่ตนนั้น มิได้เป็นการเสียผลประโยชน์มากกว่าที่ตนได้รับเสมอไป ควรที่จะต้องนำผลประโยชน์อื่นๆ เข้ามาพิจารณาประกอบด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bar (n.) อุปสรรค See also: เครื่องกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง
barrier (n.) อุปสรรค Syn. obstacle
difficulity (n.) อุปสรรค See also: ความลำบาก, สิ่งรบกวน, สิ่งระคายเคือง Syn. obstacle
handicap (n.) อุปสรรค See also: ข้อเสียเปรียบ Syn. disadvantage, hindrance, impediment Ops. advantage, benefit
hitch (n.) อุปสรรค
obstacle (n.) อุปสรรค See also: สิ่งกีดขวาง Syn. hindrance, barrier, bar Ops. clearance
rub (n.) อุปสรรค See also: ความลำบาก, สิ่งรบกวน, สิ่งระคายเคือง Syn. difficulity, obstacle
thorn (n.) อุปสรรค See also: ขวากหนาม, ความยุ่งเหยิง, สิ่งที่ทำให้ยุ่งยาก
trouble (n.) อุปสรรค See also: ความลำบาก
catch (n.) อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่ Syn. snag
balky (adj.) ที่เป็นอุปสรรค Syn. contrary
breakthrough (n.) เหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำให้อุปสรรคหมดไป
carry through (phrv.) ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรค See also: ทำให้รอดพ้น
contrary (adj.) ซึ่งเป็นอุปสรรค
entanglement (n.) สิ่งที่เป็นอุปสรรค Syn. barrier, bar, block, resistance
handicap (vt.) เป็นอุปสรรคแก่ See also: เป็นเครื่องกีดขวาง
hindrande (n.) สิ่งที่เป็นอุปสรรค See also: สิ่งที่ทำให้ล่าช้า, สิ่งที่ขัดขวาง, อุปสรรค Syn. delay, obstacle
remove (vt.) กำจัด (ปัญหาหรืออุปสรรค) See also: ขจัดปัญหา
retardation (n.) สิ่งที่เป็นอุปสรรค See also: สิ่งที่ทำให้ล่าช้า, สิ่งที่ขัดขวาง, อุปสรรค Syn. delay, hindrande, obstacle
thio (prf.) คำอุปสรรค มีความหมายว่า กำมะถัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just to make sure everything's going well with the studiesก็แค่เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (เข้ากับการเรียนได้)
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The snags, which were out of my control, are all being righted.อุปสรรค ที่เกินกว่าลูกจะควบคุมได้ ทุกอย่างกำลังแก้ไข
Our obstacles are a guard and a security door that only opens from the inside.อุปสรรคของเราคือยามหนึ่งคน และ ประตูป้องกัน ซึ่งจะเปิดจากข้างในเท่านั้น
A mountain to climb.อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน
And sometimes, your most challenging obstacle isn't circumstance, isn't some external force or another person.อุปสรรคที่ท้าทายที่สุดของคุณ ไม่ใช่ปัจจัยที่มากระทบ ไม่ใช่แรงผลักดันภายนอก หรือบุคคลอื่น
♪ Rock of Ages cleft for meอุปสรรคที่ผ่านมาในชีวิตของฉัน
The biggest obstacle to carlos and gaby... the I.R.S.Could make me testify against you.อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของคาร์ลอสกับแก๊บบี้ I.R.S ต้องให้ฉันเป็นพยานเอาผิดคุณ
Is there one, other than the obvious?อุปสรรคที่ว่ามันมีมากกว่าหนึ่งใช่มั้ย ?
One minor drawback to this delightful winter sport... is the high-speed crash.อุปสรรคที่ไม่หนักหนาอะไร ของกีฬาที่น่าสนุกนี้... คือการชนด้วยความเร็วสูง
The greatest obstacle to her recovery was her refusal to face what she had done.อุปสรรคสำคัญตอนนั้น ก็คือเธอปฏิเสธที่จะเผชิญหน้า กับความจริงที่ได้ทำลงไป
This ordeal only demonstrates how effective facilities likeอุปสรรคเหล่านี้เพียงแค่แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพที่สถานที่แห่งนี้มี อย่างที่
So why is the speed of light any more a barrier than the speed of sound?อุปสรรคใด ๆ เพิ่มเติมกว่าความเร็วของเสียง? คำตอบคือไม่ใช่แค่ว่าแสงเดินทาง
To prevent from those world profiters of profiting large amount of money... to become the worldwide's currency.อุปสรรคในการหากำไรของเงินจำนวนมหาศาล
Some sort of obstruction in the tunnel.อุปสรรค์บางอย่างในอุโมงค์นั่น
And, Ted, when the going got rough...และก็ เท็ด เมื่อสิ่งที่ดำเนินอยู่มีอุปสรรค...
This is the obstacle course.นี่คือหลักสูตร การข้ามอุปสรรค
You know, I'm starting to pick up on a little language barrier thing going here.คุณรู้ว่าฉันเริ่มที่จะรับในสิ่งที่อุปสรรคทางภาษาน้อยไปที่นี่
This whole event has to go off without a hitch, otherwise, heads will roll.ทั้งหมดนี้ ต้องดำเนินไป อย่าให้มีอุปสรรคได้ ไม่งั้น บางคนลำบากแน่
And, Count, please, don't worry your pretty little wart...และก็ท่านเคานต์ ได้โปรด อย่ากังวลกับอุปสรรคเล็กน้อยนี่เลยนะครับ
Now then, perhaps I can divine a solution to this thorny problem.เอาละ บางทีข้าอาจมีทางแก้อุปสรรคเหล่านี้
And the possibilities for education are staggering.โครงการนี้อาจมีอุปสรรคบ้าง
You're integral to the project!นายเป็นอุปสรรคต่อโครงการ
I hope that we can find a common ground break through obstacles that may have kept us apart.ฉันหวังว่าเราสามารถ หาพื้นดินทั่วไป ฝ่าอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราห่างกัน
I know how difficult it must be for you to overcome all those years... of upper-middle class suburban oppression.ครูรู้ว่ามันคงยากสำหรับเธอ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายปี กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี
And I proved a man too today overcoming all my obstaclesวันนี้ฉันได้รับการพิสูจน์คน การเอาชนะอุปสรรคของฉันทั้งหมด
While Jones and Hagen discovered new hazards of their own,ขณะที่โจนส์กับเฮเก้นเจออุปสรรค...
I don't give a fuck where he is and I don't care if I see that bastard again.ผมจำเป็นต้องกังวล มันไม่ได้ทำให้เป็นอุปสรรคอะไรมากนักหรอก ถึงจะเหลือแค่ 4 คน เราก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้น
I guess we could call this your first little bump on the road to marital bliss.ถือซะว่าเป็นอุปสรรคแรก ของชีวิตวิวาห์ก็ได้นะ
I know time is always against us. I'm sorry that I took so long.ผมรู้ว่าเวลาเป็นอุปสรรคต่อเรา ขอโทษที่มาช้า
And all that's standing between right now and perfection are the Mclntyres over there.อีกแล้ว ตอนนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือ... ครอบครัวแม็คอินไทร์ตรงนั้น
We do have to break through this barrier where they do tell us or they say they don't like it when their kids nag.เราต้องหาทางทะลวงผ่านอุปสรรคอันนี้ พวกพ่อแม่บอกเราว่า ไม่ชอบเวลาถูกลูกเซ้าซี้
What the barriers to their success are and how we can use communications to help them accomplish their objectives.อะไรคืออุปสรรคต่อความสำเร็จ และเราควรใช้การสื่อสารอย่างไร เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย
She had the world at her feet, while he didn't have two dimes to rub together.เธอมีโลกทั้งโลกไว้ครอบครอง ในขณะที่เขาไม่มีแม้แต่เศษเงิน/ที่จะผ่านอุปสรรคมาอยู่ด้วยกัน
There's glass between us.แว่นตาเป็นอุปสรรคของเรา
Sharona said I should start off with a joke to break the ice.ชาโรน่าบอกว่าผมควรจะหาเรื่องสนุกๆตลกๆ คุยระหว่างที่ฝ่าอุปสรรคขั้นต้น
"Despair is the path of least resistance.""การหมดอาลัยเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรค"
I think that faith is the path of least resistance. - Oh, God.ความงมงายก็เป็นส่วนหนึ่ง ของอุปสรรคเช่นกัน
They say fairytales ha ve happy endings, even though the passage can be rough.ว่ากันว่าเทพนิยายจะจบด้วยความสุข แม้ว่าจะมีอุปสรรคกันมาบ้าง
And it's been smooth all the way.แล้วก็ไม่เคยมีอุปสรรคมาแผ้วพาน
You don't think that slightly impedes your plans for seduction?แกไม่คิดว่าจะเป็นอุปสรรคกับ แผนล่อหญิงของแกเลยหรือไง
Damn. Hey, yo, nick. We're snagged on something.โธ่โว๊ย เฮ้ นิค เรามีอุปสรรคบางอย่าง

อุปสรรค ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
障害[しょうがい, shougai] Thai: อุปสรรค English: obstacle
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ฝ่าฟัน(อุปสรรค) English: to surmount
問題[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem
接頭[せっとう, settou] Thai: หน่วยคำที่เป็นอุปสรรคต่อหน้าคำ English: prefix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อุปสรรค
Back to top