ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเต็มที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเต็มที่*, -อย่างเต็มที่-

อย่างเต็มที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างเต็มที่ (adv.) extremely See also: exceedingly, substantially, considerably Syn. อย่างมาก Ops. เล็กน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
all-out(ออล' เอาทฺ) adj. สมบูรณ์, อย่างเต็มที่, ไม่มีเหลือไว้เลย (complete, total)
carousal(คะเรา'เซิล) n. การดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที่
dive(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump,joint,pad,hol
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
quaff(ควาฟ,ควอฟ) vt.,vi.,n. (การ) ดื่มอย่างเต็มที่,ดื่มอึกใหญ่., See also: quaffer n.
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave
sate(เซท) vt. ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sit
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่,อย่างสุดขีด,อย่างสมบูรณ์,อย่างยิ่งยวด,อย่างเด็ดขาด
English-Thai: Nontri Dictionary
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
at largeอย่างเต็มที่, ไม่มีขอบเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maturityวุฒิภาวะการบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
at the outside (idm.) อย่างเต็มที่ See also: อย่างสูงสุด
desperately (adv.) อย่างเต็มที่ Syn. extreme, franticly
franticly (adv.) อย่างเต็มที่ Syn. extreme
fully (adv.) อย่างเต็มที่ See also: อย่างสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน Syn. completely, thoroughly, wholly
perfectly (adv.) อย่างเต็มที่ See also: อย่างที่สุด Syn. absolutely, utterly Ops. imperfectly
plenty (adv.) อย่างเต็มที่ See also: ทีเดียว, เพียงพอ Syn. enough
roundly (adv.) อย่างเต็มที่ Syn. wholly, completely, thoroughly
whole-hog (adv.) อย่างเต็มที่ See also: อย่างไม่จำกัด Syn. enthusiastically, completely
enjoy (vt.) ได้ใช้ตามสิทธิ์อย่างเต็มที่
live (vi.) สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่ See also: ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน
orgy (n.) การชุมนุมดื่มสุรากันอย่างเต็มที่ See also: การลุ่มหลงมัวเมาในสุราหรือเรื่องกาม Syn. revelry, debauchery
riot (n.) สิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ Syn. festivity, merrymaking
sate (vt.) ทำให้พอใจอย่างเต็มที่ See also: ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เอือมระอา
thorough (adj.) ที่ทำอย่างเต็มที่ See also: ที่ทำอย่างสมบูรณ์ Syn. complete
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm totally against himฉันต่อต้านเขาอย่างเต็มที่
I can't make this machine run properlyฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, I don't even-- understand if you know the full extent of this, what he's done.ฉันหมายถึงฉันไม่แม้กระทั่ง... เข้าใจว่าถ้าหากเธอรู้ขอบเขตนี้ อย่างเต็มที่ ว่าเขาทำอะไร
Work hard.ฝึกหนัก. เล่นอย่างเต็มที่. และ ฆ่าอย่างหนัก
And utterly unscientific.และไม่มีหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง
You are so utterly predictable.คุณจึงสามารถคาดเดาได้อย่างเต็มที่
The army, riot police, and even traffiic police have been fully mobilized.กองทัพ, ตำรวจปราบจราจลและแม้แต่ ตำรวจจราจรถูกเคลื่อนพลอย่างเต็มที่
I fully endorse it Let's try it at onceฉันเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าน่าจะลองทำดูสักครั้ง
Come on into the lab and we'll get you all fixed up.มาที่ห้องแล็บ แล้วเราจะจัดเตรียมให้คุณอย่างเต็มที่เลย
Your Excellency, I'm fully prepared to obey His Majesty's commands within the obligation of my duties.ท่านเพคะ, ฉันเตรียมการอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระราชา ภายในภาระหน้าที่ของฉัน
Nick got the full blast of it. But he's a ghost, he couldn't die again.นิกสบตามันอย่างเต็มที่ แต่เขาเป็นผี ไม่สามารถตายได้อีก
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!สร้างขึ้นชั่วคราวโดยความอ่อนแอของสติปัญญามนุษย์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึง การดำรงอยู่ซึ่งไร้ความหมาย หรือเป่้าหมาย
You did everything you could.คุณทำทุกอย่างเต็มที่แล้ว
Oh, yes. We fully expect a most advantageous marriage.อ้อใช่ เราหวังกันอย่างเต็มที่ ว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากกับการแต่งงานนี้
I have struggled in vain and can bear it no longer.ผมได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ทนไม่ได้อีกต่อไป
He's at his best in this league!เขาทำอย่างเต็มที่ในลีคนี้ทีเดียว!
Juno comes out with the first hive.เขาทำอย่างเต็มที่ในลีคนี้ทีเดียว!
Will you all give a big hand for our competitors to do their best?ได้โปรดให้การต้อนรับ ผู้เข้าแข่งขันของเราอย่างเต็มที่
The truth is I can't trust you completely, but if you accept this assignment I can develop this trust.ความจริงก็คือ ข้าไม่สามารถเชื่อใจได้อย่างเต็มที่ ถ้าเจ้ายอมรับหน้าที่นี้ ข้าก็จะสามารถเชื่อใจเจ้าได้อย่างเต็มที่
All of you help Ju-Mong as much as you can.พวกเจ้าจงช่วยเหลือจูมงอย่างเต็มที่
Ready to make the ultimate sacrifice to save your species.พร้อมที่จะ เสียสละอย่างเต็มที่ ที่ดีที่สุดเพื่อรักษา สายพันธุ์ของคุณ
The sad thing is most people don't live at all.สิ่งที่เศร้าคือ คนส่วนมากไม่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่
I try to devour as much as I can.ฉันจะเรียนรู้อย่างเต็มที่
We worked together in a completely bipartisan way to bring down communism.เราทำงานด้วยกันโดยได้รับ การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้ง 2 พรรค ในการโค่นล้มลัทธิคอมมิวนิสต์
I can't. Why not?เขาต้องชดใช้อย่างเต็มที่
I PROMISE I WILL HAVE A TOTAL RECOVERY NEXT WEEK,ฉันสัญญาว่า ฉันจะฟื้นฟูอย่างเต็มที่สัปดาห์หน้า
But we are fully investigating the matter.แต่เราำจะตรวจสอบอย่างเต็มที่
It's said if you want something desperately whole world tries to have you achieve that, today you all made me meet to what i want,กล่าวกันว่า ถ้าคุณต้องการบางสิ่งอย่างเต็มที่ โลกก็จะพยายามให้คุณได้พบกับสิ่งนั้น, วันนี้พวกคุณคุณ ทำให้ผมได้พบกับสิ่งที่ผมต้องการ,
That mukesh mehra is thinking that... he is totally saved, there's no witness, nor evidence, but... that's the game of nature,มูเคซ เมฮรากำลังคิดว่า เขาปลอดภัยแล้วอย่างเต็มที่ ไม่มีพยาน, ไม่มีหลักฐาน, แต่...
Gotta live for today. what are you trying to say?ให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ คุณกำลังจะบอกอะไรหรอ
Well, I try to do my best for my friends and neighbors...เอ้อ ผมแค่พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อสหายชาวเมือง
NSA's working at full capacity to analyze it and intercept further communications, but we need your help to find out who did this.หน่วยความมั่นคงกำลังพยายาม วิเคราะห์กันอย่างเต็มที่ เพื่อเครียมการสกัดสัญญาณครั้งหน้า แต่เราอยากให้พวกคุณช่วยหา ว่าพวกมันเป็นใคร
Well, I'm prepared to take full responsibility.ผมพร้อมที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่
Are you a real, fully-Iicensed FBI guy?คุณจะเป็นจริงที่ อย่างเต็มที่ได้รับอนุญาตเอฟบีไอคนที่แต่งตัวประหลาด?
They are fully versed in both the sensual and the erotic arts.พวกเขามีความรอบรู้อย่างเต็มที่ ทั้งในราคะ และศิลปะการเร้าอารมณ์
They are fully prepared to satisfy each and every one of your desires.พวกเขาจะเตรียมอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองแต่ละคนและทุกอย่างใดอย่างหนึ่ง จากความต้องการของคุณ
They're working hard to find Simon.พวกเขาพยายามตามหาไซมอนอย่างเต็มที่
Well, I need someone full-time in Madrid to support me off the pitch.ผมต้องการคนที่คอยดูแลผมอย่างเต็มที่ อยู่กับผมตลอดที่ข้างสนาม
Therefore we have decided to hire a consultant to fully research the situation.เพราะฉะนั้นเราตัดสินใจ ที่จะจ้างคนให้คำปรึกษา มาวิจัยสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่
(BEEPING) You guys go ahead. Have a good day.เขาต้องชดใช้อย่างเต็มที่
I do so very much, and Sparta.ฉันจะทำอย่างเต็มที่ และสู้เพื่อสปาตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเต็มที่
Back to top