ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merrymaking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merrymaking*, -merrymaking-

merrymaking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merrymaking (n.) การเฉลิมฉลอง Syn. merriment
English-Thai: Nontri Dictionary
merrymaking(n) การเล่นตลก,การเฉลิมฉลอง,การสรวลเสเฮฮา

merrymaking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking
無銭遊興[むせんゆうきょう, musenyuukyou] (n) merrymaking without paying
祭騒ぎ[まつりさわぎ, matsurisawagi] (n) festivities; merrymaking
豪遊[ごうゆう, gouyuu] (n,vs) wild merrymaking
酒盛り;酒盛[さかもり, sakamori] (n) drinking bout; merrymaking
酒興[しゅきょう, shukyou] (n) merrymaking
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree
乱痴気騒ぎ[らんちきさわぎ, ranchikisawagi] (n) boisterous merrymaking; racket; spree
宴楽;燕楽[えんらく, enraku] (n) merrymaking; partying
御祭り騒ぎ;お祭り騒ぎ[おまつりさわぎ, omatsurisawagi] (n) festival merrymaking; revelry
遊興[ゆうきょう, yuukyou] (n,vs) merrymaking; pleasures

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merrymaking
Back to top