ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

substantially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *substantially*, -substantially-

substantially ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
substantially (adv.) โดยพื้นฐาน See also: อย่างสำคัญ, อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง Syn. intrinsically
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นชิ้นเป็นอัน (adv.) substantially See also: tangibly, considerably Syn. เป็นล่ำเป็นสัน, เป็นจริงเป็นจัง, เป็นเรื่องเป็นราว

substantially ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นชิ้นเป็นอัน[adv.] (penchinpena) EN: substantially ; tangibly ; considerably FR:
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly FR:
เป็นการใหญ่[adv.] (penkānyai) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably FR: en grand ; à grande échelle
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably ; a great deal FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า substantially
Back to top