ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

debauchery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *debauchery*, -debauchery-

debauchery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
debauchery (n.) พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมทางโลกีย์ See also: ความหมกมุ่นในโลกีย์, การล่อลวงให้ทำผิด Syn. indulgence
English-Thai: Nontri Dictionary
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debaucheryความเสเพล, ความหมกมุ่นทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
World domination by day, debauchery by night.มีอำนาจเหนือโลกในตอนกลางวัน มึนเมาเสเพลในตอนกลางคืน
I got five years of debauchery to catch up on.ผมต้องไปเสเพลให้คุ้มกับ 5 ปีที่เสียไป
That would be ironic, considering that he renounced his debauchery before becoming a saint, and you, Father, living your life in complete reversal.มันช่างประชดประชันจริงเลย เมื่อดูว่าเขาละทิ้ง ความประพฤติผิดศีลธรรมก่อนที่จะเป็นนักบุญ
But down in the vault, an after hours locale, devoted to indecency, disreputable behavior and all manner of debauchery.แต่ลึกลงไปยังห้องใต้ดิน ในชั่วโมงที่เปิดร้าน จะสละตัวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
I gorge myself on debauchery.ผมได้พลังจากโลกีย์ แบคคัสอย่างพวกเรา
And to celebrate with our weekly act of debauchery,และเพื่อเฉลิมฉลองกับการกระทำ ของเรารายสัปดาห์ของมึนเมา
Dragons? Debauchery.แตกแยกเพราะตำแหน่งกันแล้วเหรอ

debauchery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱行[らんぎょう, rangyou] (n) violent conduct; misconduct; dissipation; profligacy; debauchery
放蕩[ほうとう, houtou] (n,vs,adj-na) (See 放蕩息子) dissipation; prodigality; debauchery
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation
淫逸;淫佚[いんいつ, in'itsu] (n,adj-na) debauchery
猟色[りょうしょく, ryoushoku] (n) lechery; philandering; lewdness; debauchery
遊蕩三昧[ゆうとうざんまい, yuutouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation
女道楽[おんなどうらく, onnadouraku] (n) womanizing; debauchery; philandering
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering
耽溺;酖溺[たんでき, tandeki] (n,vs) (1) indulgence (e.g. in alcohol, women, etc.); (2) debauchery; dissipation

debauchery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเสเพล[n.] (khwām sēphl) EN: debauchery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า debauchery
Back to top