ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หุนหันพลันแล่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หุนหันพลันแล่น*, -หุนหันพลันแล่น-

หุนหันพลันแล่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หุนหันพลันแล่น (v.) be rash See also: be hasty, be impetuous
English-Thai: HOPE Dictionary
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน,เอาหัวนำ,เร่งรีบหุนหันพลันแล่น
hotheadn. คนที่โมโหง่าย,คนใจร้อน,คนหุนหันพลันแล่น
hotspurn. คนที่หุนหันพลันแล่น,คนใจร้อน
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน,ขาดความอดทน,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent
impulsive(อิมพัล' ซิฟว) adj. ด้วยอารมณ์กระตุ้น, หุนหันพลันแล่น, ใจเร็ว., See also: impulsiveness n., Syn. inciting, rash, hasty)
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
precipitance(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
precipitancy(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
precipitant(พรีซีพ'พิเทินทฺ) adj. หัวทิ่ม,โจน,ตกลงดิ่ง,พุ่ง,ใจเร็ว,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,เร่งรีบ
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous
roughhewn(รัฟ'ฮิวนู) adj. ซึ่งทำอย่างหยาบ ๆ ,หุนหันพลันแล่น,ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน
roundly(เรานดฺ'ลี) adv. เป็นวงกลม,เป็นรูปทรงกลม,อย่างรุนแรง,หุนหันพลันแล่น,ไม่ปรานี,เต็มที่,อย่างสมบูรณ์, Syn. thoroughly
snappish(สแนพ'พิช) adj. หุนหันพลันแล่น,ฉุนเฉียว,อารมณ์ร้อน., See also: snappishly adv. snappishness n., Syn. captious
snippy(สนิพ'พี) adj. หุนหันพลันแล่น,มีอารมณ์ร้อน,ยโส,โอหัง,วางมาด,ดูถูกเหยียดหยาม, See also: snippily adv. snippiness n. snippetiness n., Syn. insolent,impudent
temerity(ทิเมอ'ริที) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความบุ่มบ่าม., Syn. boldness,audacity
temperament(เทม'เพอระเมินทฺ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะจิตใจ,ความหุนหันพลันแล่น
testy(เทส'ที) adj. โกรธง่าย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห,ใจน้อย., See also: testily adv.
warm-blooded(วอร์ม'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น,มีอารมณ์ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,หุนหันพลันแล่น, See also: warm-bloodedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
hotheaded(adj) อารมณ์ร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห
impulsive(adj) ถูกดัน,ถูกกระตุ้น,ถูกยุยง,หุนหันพลันแล่น
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน
temerity(n) ความมุทะลุ,ความบุ่มบ่าม,ความหุนหันพลันแล่น
temperament(n) นิสัย,ภาวะจิตใจ,อารมณ์,ความหุนหันพลันแล่น
testy(adj) ขี้โมโห,ใจน้อย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gruff (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: หยาบ Syn. brusque, offhand Ops. polite
impetuous (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: มุทะล, ใจเร็ว, เลือดร้อน Syn. hasty, rash
impulsive (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: ตัดสินใจเร็ว
precipitate (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: ทำอย่างรีบเร่งไม่ได้คิดก่อน
rash (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: ใจร้อน, ไม่รอบคอบ, ไม่ยั้งคิด Syn. hasty, impulsive Ops. careful
carry away (phrv.) ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น See also: ความคุมอารมณ์ไม่ได้, ทำด้วยความตื่นเต้น
haste (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: การปราศจากความไตร่ตรอง
hastiness (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น Syn. rashness, recklessness
hastiness (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความใจร้อน, ความเร่งรีบ
impetuosity (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น Syn. hastiness, rashness, recklessness
impetuously (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น See also: อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง Syn. hastily, rashly
precipitance (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความใจร้อน, ความเร่งรีบ Syn. hastiness
precipitancy (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความใจร้อน, ความเร่งรีบ Syn. haste, temerity
precipitately (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น
precipitation (n.) ความหุนหันพลันแล่น Syn. rashness, impetuosity
precipitiously (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. rashly, sudden
rashly (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น See also: อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง Syn. hastily
rashly (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. sudden
rashness (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น Syn. hastiness, recklessness
rashness (n.) ความหุนหันพลันแล่น Syn. impetuosity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was stupid and impulsive.ฉันมันโง่ หุนหันพลันแล่น เขาไม่ใช่อย่างที่ฉันคิด
Your father did things like this at your age... impulsive things covered with unlikely stories.พ่อของหลานก็ทำแบบนี้ ตอนอายุเท่าหลาน... หุนหันพลันแล่น ปกปิดเรื่องราวที่ควร
Of course, sir. Fearless, arrogant, brash and gifted.แน่นอนครับ ไร้ความกลัว หยิ่งทะนง หุนหันพลันแล่น และมีพรสวรรค์
He's arrogant. He's reckless. He's dangerous.เขาอวดดี หุนหันพลันแล่น ไม่กลัวอันตราย
Don't do anything rash!อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่น เฟลิกซ์!
Look at your moves, Lex. They're rash, no thought to their consequences.ดูท่าทางของแกสิ เล็กซ์ หุนหันพลันแล่นซะเหลือเกิน ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเลย
Call me impulsive but I could probably think of a couple of names:โทรหาฉันหุนหันพลันแล่น แต่ฉันอาจจะคิดว่าคู่ของชื่อ:
I feel you made an impulsive decision.ข้ารู้สึกว่าเจ้ามักจะตัดสินใจหุนหันพลันแล่น
He trusts me,Lieutenant.เวลเลอร์แค่หุนหันพลันแล่น เขาเป็นเด็กดีนะ
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น?
Haven't I warned you not to act rashly?ฉันไม่ได้เตือนเธอหรือว่า อย่าหุนหันพลันแล่น?
But sometimes you get carried away.แต่บางครั้งคนเราก็หุนหันพลันแล่นไปบ้าง
Orson, you are reading way too much into one impulsive act.ออสัน คุณคิดมากไปเมื่อเห็นแค่การกระทำหุนหันพลันแล่นนิดเดียว
I was getting angry. I was so snippy.ฉันรู้สึกโกรธ และรู้สึก หุนหันพลันแล่น
It was stupid and impulsive and bad.ฉันมันงี่เง่า และหุนหันพลันแล่น และเลวร้าย
She's a very volatile and impulsive personality.บุคลิกเธอ ไม่แน่นอน และหุนหันพลันแล่น
Sire, please, I just advise you not to do anything rash.ฝ่าบาท ได้โปรด ข้าเพียงแค่แนะนำฝ่าบาท เพื่อไม่ให้ฝ่าบาทหุนหันพลันแล่น
And I advise you to hold your tongue, physician, or I will indeed do something rash.และข้าก็อยากแนะนำให้เจ้าระวังลิ้นของเจ้าไว้ ท่านหมอ ก็อย่าให้หุนหันพลันแล่นไป
But your haste bested you.แต่ความหุนหันพลันแล่นของแก
You know me, impulsive gretchen wants toเธอรู้จักฉัน เกรทเช่นที่ หุนหันพลันแล่นอยากจะ
I acted impulsively,ฉันหุนหันพลันแล่นไปหน่อย
I thought we were past all this insecurity stuff, Caroline.ผมนึกว่าเราได้ผ่านพ้น เรื่องหุนหันพลันแล่น ไปแล้วน่ะแคโรไลน์
Look, my brother acted impulsively.พี่ชายของผมเขาค่อนข้าง หุนหันพลันแล่นไปหน่อย
He's got wild mood swings, he's impulsive.อารมณ์ของเขาแปรปรวน เขาหุนหันพลันแล่น
Rash, irresponsible, and selfish. Hey, calm down.นายมันหุนหันพลันแล่น ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็เห็นแก่ตัวที่สุด นี่..
You're always like that. Rash, irresponsible, and selfish.นายก็เป็นแบบนี้ทุกทีอะ นายยมันหุนหันพลันแล่น ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็เห็นแก่ตัวที่สุด
He's too impulsive and emotional.เค้าเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นและมีความรู้สึกมากเกินไป
I'm aware. Balthazar can be impetuous.ฉันรู้ บัลธาซาร์ค่อนข้างจะหุนหันพลันแล่นพอสมควร
Your nephews grew impatient.หลานชายคุณหุนหันพลันแล่น
Your father was so good-hearted. Maybe just a little impulsive.พ่อของลูกมีจิตใจดีมาก อาจมีบ้างที่ใจร้อน หุนหันพลันแล่น
You're saying I'm impulsive but I have a good heart?คูรว่าผมใจหุนหันพลันแล่นแต่ผมเป็นคนจิตใจดีงั้นเหรอ
You are foolish and impulsive, my boy.เจ้ามันช่างโง่เขลาและ หุนหันพลันแล่นเสียจริง ลูกข้า
The thing is, Alexis, I know there are other sides to you-- impulsive sides, romantic sides,จุดสำคัญคือ อเล็กซิส พ่อรู้ลูกมีด้านอื่นๆอีก ด้านที่หุนหันพลันแล่น ด้านที่โรเเมนติก
That's gross.ไม่อยากหุนหันพลันแล่น
I'm sorry to put a bullet in your beast, but I didn't want you to do anything rash before you had a moment to come to your senses.ฉันขอโทษที่เอาลูกปืนใส่หน้าอกแก แต่ฉันก็ไม่ต้องการให้แกหุนหันพลันแล่น ก่อนที่แกจะไม่มีสติอยู่กับตัว
I'm poised to get what's rightfully mine, and you won't have go through your impetuous plan to marry Emily.ที่ทำให้ฉันเยือกเย็น ในการตัดสินใจอะไรในส่วนตัว และลูกก็ไม่ต้อง วางแผนอย่างหุนหันพลันแล่น แต่งงานกับอีมิลี่
He's not impulsive or sloppy enough.เขาไม่หุนหันพลันแล่น หรือสะเพร่ามากพอ
I admit, I might have been a bit impulsive here, but I can fix this.ฉันยอมรับ ฉันอาจจะ หุนหันพลันแล่นไปหน่อย แต่ฉันจัดการเรื่องนี้ได้
You're always impulsive, Ray.นายมักจะหุนหันพลันแล่นเสมอ เรย์
We've both played a little fast and loose.เราสองคนอาจจะหุนหันพลันแล่นไปหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หุนหันพลันแล่น
Back to top