ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impetuosity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impetuosity*, -impetuosity-

impetuosity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impetuosity (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น Syn. hastiness, rashness, recklessness
English-Thai: HOPE Dictionary
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
impetuosity(n) ความหุนหัน,ความเร็ว,ความใจร้อน

impetuosity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
若気[わかげ, wakage] (n) youthful impetuosity; youthful vitality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impetuosity
Back to top