ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impulsive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impulsive*, -impulsive-

impulsive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impulsive (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: ตัดสินใจเร็ว
impulsively (adv.) อย่างไม่ฉลาด Syn. imprudently, inadvisedly, foolishly
English-Thai: HOPE Dictionary
impulsive(อิมพัล' ซิฟว) adj. ด้วยอารมณ์กระตุ้น, หุนหันพลันแล่น, ใจเร็ว., See also: impulsiveness n., Syn. inciting, rash, hasty)
English-Thai: Nontri Dictionary
impulsive(adj) ถูกดัน,ถูกกระตุ้น,ถูกยุยง,หุนหันพลันแล่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impulsiveควบคุมไม่ได้, อารมณ์วู่วาม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย
Call me impulsive but I could probably think of a couple of names:โทรหาฉันหุนหันพลันแล่น แต่ฉันอาจจะคิดว่าคู่ของชื่อ:
Yeah. Well, for me it was, anyway, but I'm just an impulsive kind of guy.เยส์ สำหรับผมมันใช่ อย่างไรก็ตาม แต่ผมว่าผมก็เป็นเช่นชายที่มีความหุนหันพลันเล่นประเภทนี้ล่ะ
I feel you made an impulsive decision.ข้ารู้สึกว่าเจ้ามักจะตัดสินใจหุนหันพลันแล่น
I am impulsive here And here too.ตอนนี้เป็นมากเลย ตรงนั้นก็ด้วย
It tends to inhibit any impulsive acts of surrender.มันขัดขวางการกระทำที่เป็นการยอมแพ้
When you stole that tape recorder, you said it was a one time thing, an impulsive act of revenge.ตอนที่คุณขโมย เครื่องอัดเสียงนั่น คุณบอกว่ามันแค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เป็นการกระทำที่ขาดการไตร่ตรอง \ เพื่อแก้แค้น
Look, maybe I made an impulsive decision.ผมอาจจะตัดสินใจเร็วไปหน่อย โคล: \เอ่อ ผมว่า
That's why I need to kick this impulsive bad temper.ทำไมฉันถึงอยากเตะอารมณ์ร้ายๆนี่ในตอนนั้น
Never let one impulsive decision haunt you until the day you die!อย่าปล่อยให้การตัดสินใจชั่ววูบหลอกหลอนเธอ ไปจนถึงวันที่สิ้นลม
Orson, you are reading way too much into one impulsive act.ออสัน คุณคิดมากไปเมื่อเห็นแค่การกระทำหุนหันพลันแล่นนิดเดียว
My impulsive tendencies have no place in my life as a legitimate businessman.ความพยายามของฉันดูเหมือนจะไร้ความหมาย ในชีวิต ฉันเหมือนเป็นแค่คนที่ถูกกำหนดมา ให้เป็นนักธุรกิจเพราะเป็นลูกของนักธุรกิจใหญ่

impulsive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半吊子[bàn diào zi, ㄅㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄗ˙, 半吊子] dabbler; smatterer; tactless and impulsive person
冲动[chōng dòng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 冲动 / 衝動] impetus; impulse; emotional impulse; impulsive
[pēng, ㄆㄥ, 怦] impulsive

impulsive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
直情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] (adj-na,n) impulsive and straightforward; guileless
短慮軽率[たんりょけいそつ, tanryokeisotsu] (n,adj-na) impulsive and imprudent; rash and unthinking
ひょこっと[, hyokotto] (adv) suddenly; abruptly; impulsively
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim

impulsive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวน-[n.] (chawana-) EN: celerity ; rapidity ; impulsion ; apperception ; impulsive moment FR: vitesse [f]
โดยไม่ตั้งใจ[adj.] (dōi mai tan) EN: impulsive FR: impulsif
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
คนมุทะลุ[n. exp.] (khon muthal) EN: impulsive man FR: personne impulsive [f]
มุทะลุ[adj.] (muthalu) EN: impulsive ; reckless ; rash ; impatient FR: téméraire ; audacieux ; impétueux ; impulsif

impulsive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
impulsiv {adj} | impulsiver | am impulsivstenimpulsive | more impulsive | most impulsive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impulsive
Back to top