ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

temerity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *temerity*, -temerity-

temerity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
temerity (n.) การถือดี See also: การอวดดี Syn. audacity, effrontery, boldness, rashness
English-Thai: HOPE Dictionary
temerity(ทิเมอ'ริที) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความบุ่มบ่าม., Syn. boldness,audacity
English-Thai: Nontri Dictionary
temerity(n) ความมุทะลุ,ความบุ่มบ่าม,ความหุนหันพลันแล่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We must have the temerity To stand strong In the name of peace.เราต้องมีความมุทะลุ เพื่อที่จะยืนหยัดในนามแห่งสันติ
Now you have the temerity to ask that I simply decide to trust you?แล้วคุณยังกล้ามาขอ ให้ฉันเชื่อใจคุณง่ายๆ
You had the courage, the temerity, the cojones to stand up to a broken, abusive system.คุณต่างหากที่มีความกล้า, เชื่อมั่น และความซื่อสัตย์ ที่ยืนเคียงข้างคนที่ต่ำกว่า ในสังคมที่ถูกดูถูก

temerity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na,n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit

temerity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจอง[adv.] (āt-ong) EN: proudly ; boldly ; bravely ; with temerity FR: bravement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า temerity
Back to top