ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หุนหัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หุนหัน*, -หุนหัน-

หุนหัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หุนหัน (v.) be hasty See also: be impetuous, be quick-tempered, be rash Syn. บุ่มบ่าม
หุนหันพลันแล่น (v.) be rash See also: be hasty, be impetuous
English-Thai: HOPE Dictionary
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน,เอาหัวนำ,เร่งรีบหุนหันพลันแล่น
hotheadn. คนที่โมโหง่าย,คนใจร้อน,คนหุนหันพลันแล่น
hotspurn. คนที่หุนหันพลันแล่น,คนใจร้อน
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน,ขาดความอดทน,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent
impulsive(อิมพัล' ซิฟว) adj. ด้วยอารมณ์กระตุ้น, หุนหันพลันแล่น, ใจเร็ว., See also: impulsiveness n., Syn. inciting, rash, hasty)
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
precipitance(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
precipitancy(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
precipitant(พรีซีพ'พิเทินทฺ) adj. หัวทิ่ม,โจน,ตกลงดิ่ง,พุ่ง,ใจเร็ว,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,เร่งรีบ
precipitate(พรีซิพ'พิเทท) vt. เร่งให้เกิดขึ้น,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้ฝนตก,ผลัก,ส่ง,ทุ่ม,โยน. vi. ตกตะกอน, (ฝน) ตก,ถลำเข้าสู่. adj. พุ่งลง,รีบด่วน,หุนหัน,ใจร้อน. n. ตะกอน, See also: precipitateness n. precipitative adj. precipitator n.
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
precipitous(พรีซิพ'พิเทิส) adj. เป็นผาสูง,เป็นเงื้อมผาสูง,สูงชันที่สุด,ใจร้อน,หุนหัน,เร่งรีบ., See also: precipitousness n.
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous
roughhewn(รัฟ'ฮิวนู) adj. ซึ่งทำอย่างหยาบ ๆ ,หุนหันพลันแล่น,ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน
roundly(เรานดฺ'ลี) adv. เป็นวงกลม,เป็นรูปทรงกลม,อย่างรุนแรง,หุนหันพลันแล่น,ไม่ปรานี,เต็มที่,อย่างสมบูรณ์, Syn. thoroughly
snappish(สแนพ'พิช) adj. หุนหันพลันแล่น,ฉุนเฉียว,อารมณ์ร้อน., See also: snappishly adv. snappishness n., Syn. captious
snippy(สนิพ'พี) adj. หุนหันพลันแล่น,มีอารมณ์ร้อน,ยโส,โอหัง,วางมาด,ดูถูกเหยียดหยาม, See also: snippily adv. snippiness n. snippetiness n., Syn. insolent,impudent
temerity(ทิเมอ'ริที) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความบุ่มบ่าม., Syn. boldness,audacity
temperament(เทม'เพอระเมินทฺ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะจิตใจ,ความหุนหันพลันแล่น
testy(เทส'ที) adj. โกรธง่าย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห,ใจน้อย., See also: testily adv.
warm-blooded(วอร์ม'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น,มีอารมณ์ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,หุนหันพลันแล่น, See also: warm-bloodedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
brusque(adj) ผลุนผลัน,รีบ,หุนหัน
hotheaded(adj) อารมณ์ร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห
impatient(adj) ไม่อดทน,กระวนกระวาย,ใจร้อน,หุนหัน
impetuosity(n) ความหุนหัน,ความเร็ว,ความใจร้อน
impetuous(adj) หุนหัน,ไม่ไตร่ตรอง,แรง,ใจร้อน,บุ่มบ่าม
impulsive(adj) ถูกดัน,ถูกกระตุ้น,ถูกยุยง,หุนหันพลันแล่น
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน
snappish(adj) ฉุนเฉียว,เร็ว,หุนหัน
temerity(n) ความมุทะลุ,ความบุ่มบ่าม,ความหุนหันพลันแล่น
temperament(n) นิสัย,ภาวะจิตใจ,อารมณ์,ความหุนหันพลันแล่น
testy(adj) ขี้โมโห,ใจน้อย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gruff (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: หยาบ Syn. brusque, offhand Ops. polite
impetuous (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: มุทะล, ใจเร็ว, เลือดร้อน Syn. hasty, rash
impulsive (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: ตัดสินใจเร็ว
precipitate (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: ทำอย่างรีบเร่งไม่ได้คิดก่อน
rash (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: ใจร้อน, ไม่รอบคอบ, ไม่ยั้งคิด Syn. hasty, impulsive Ops. careful
carry away (phrv.) ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น See also: ความคุมอารมณ์ไม่ได้, ทำด้วยความตื่นเต้น
haste (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: การปราศจากความไตร่ตรอง
hastiness (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น Syn. rashness, recklessness
hastiness (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความใจร้อน, ความเร่งรีบ
impetuosity (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น Syn. hastiness, rashness, recklessness
impetuously (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น See also: อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง Syn. hastily, rashly
precipitance (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความใจร้อน, ความเร่งรีบ Syn. hastiness
precipitancy (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความใจร้อน, ความเร่งรีบ Syn. haste, temerity
precipitately (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น
precipitation (n.) ความหุนหันพลันแล่น Syn. rashness, impetuosity
precipitiously (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. rashly, sudden
rashly (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น See also: อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง Syn. hastily
rashly (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. sudden
rashness (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น Syn. hastiness, recklessness
rashness (n.) ความหุนหันพลันแล่น Syn. impetuosity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry. I apologize for my rudeness.ขอโทษในความ หุนหันของฉันด้วย
Don't do anything rash!อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่น เฟลิกซ์!
I ordered him placed far from the fighting, but... he plunged in against my wishes.ข้าสั่งย้ายเขาจากแนวหน้าแล้ว แต่ เขาหุนหัน จนข้าช่วยไม่ทัน
Look at your moves, Lex. They're rash, no thought to their consequences.ดูท่าทางของแกสิ เล็กซ์ หุนหันพลันแล่นซะเหลือเกิน ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเลย
Call me impulsive but I could probably think of a couple of names:โทรหาฉันหุนหันพลันแล่น แต่ฉันอาจจะคิดว่าคู่ของชื่อ:
It's true I was spoiled rotten as a kid, but there are a lot of sacrifices I have to make as the firstborn.ก็จริงนะ... ที่ว่าฉันหุนหันเหมือนเด็ก ฉันก็เป็นคนแรกของตระกูลที่ต้องสร้างความภูมิใจ
Yeah. Well, for me it was, anyway, but I'm just an impulsive kind of guy.เยส์ สำหรับผมมันใช่ อย่างไรก็ตาม แต่ผมว่าผมก็เป็นเช่นชายที่มีความหุนหันพลันเล่นประเภทนี้ล่ะ
My, my, there's a fool, rash and proud!โอ้ โอ้ เจ้าช่างโง่ หุนหันและถือดี
I feel you made an impulsive decision.ข้ารู้สึกว่าเจ้ามักจะตัดสินใจหุนหันพลันแล่น
I was stupid and impulsive.ฉันมันโง่ หุนหันพลันแล่น เขาไม่ใช่อย่างที่ฉันคิด
He trusts me,Lieutenant.เวลเลอร์แค่หุนหันพลันแล่น เขาเป็นเด็กดีนะ
You must make sure he doesn't do anything rash.เจ้าต้องดูให้แน่ใจ ว่าเขาจะไม่หุนหันทำสิ่งใด
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น?
I do believe "courageous," "courteous," or "chivalrous"นอบน้อมหรือหุนหัน, มันเหมาะกับการ
Haven't I warned you not to act rashly?ฉันไม่ได้เตือนเธอหรือว่า อย่าหุนหันพลันแล่น?
Was it just me, or was that a little abrupt?นี่ฉันคิดไปเองหรือว่าเธอหุนหัน
But sometimes you get carried away.แต่บางครั้งคนเราก็หุนหันพลันแล่นไปบ้าง
Orson, you are reading way too much into one impulsive act.ออสัน คุณคิดมากไปเมื่อเห็นแค่การกระทำหุนหันพลันแล่นนิดเดียว
I was getting angry. I was so snippy.ฉันรู้สึกโกรธ และรู้สึก หุนหันพลันแล่น
It was stupid and impulsive and bad.ฉันมันงี่เง่า และหุนหันพลันแล่น และเลวร้าย
She's a very volatile and impulsive personality.บุคลิกเธอ ไม่แน่นอน และหุนหันพลันแล่น
Sire, please, I just advise you not to do anything rash.ฝ่าบาท ได้โปรด ข้าเพียงแค่แนะนำฝ่าบาท เพื่อไม่ให้ฝ่าบาทหุนหันพลันแล่น
And I advise you to hold your tongue, physician, or I will indeed do something rash.และข้าก็อยากแนะนำให้เจ้าระวังลิ้นของเจ้าไว้ ท่านหมอ ก็อย่าให้หุนหันพลันแล่นไป
But your haste bested you.แต่ความหุนหันพลันแล่นของแก
No Shakespeare, but less impetuous.ไม่ใช่ เชคเสปียร์ แต่หุนหันน้อยกว่า
I'm afraid I acted somewhat impulsively while I was gone.ผมเกรงว่าได้หุนหัน ทำอะไรบางอย่างลงไป
Your father did things like this at your age... impulsive things covered with unlikely stories.พ่อของหลานก็ทำแบบนี้ ตอนอายุเท่าหลาน... หุนหันพลันแล่น ปกปิดเรื่องราวที่ควร
You know me, impulsive gretchen wants toเธอรู้จักฉัน เกรทเช่นที่ หุนหันพลันแล่นอยากจะ
I acted impulsively,ฉันหุนหันพลันแล่นไปหน่อย
Of course, sir. Fearless, arrogant, brash and gifted.แน่นอนครับ ไร้ความกลัว หยิ่งทะนง หุนหันพลันแล่น และมีพรสวรรค์
I thought we were past all this insecurity stuff, Caroline.ผมนึกว่าเราได้ผ่านพ้น เรื่องหุนหันพลันแล่น ไปแล้วน่ะแคโรไลน์
Look, my brother acted impulsively.พี่ชายของผมเขาค่อนข้าง หุนหันพลันแล่นไปหน่อย
I'm just saying it was an impulsive move.ผมแค่จะพูดว่า มันเป็นการกระทำ ด้วยอารมณ์หุนหัน
He's got wild mood swings, he's impulsive.อารมณ์ของเขาแปรปรวน เขาหุนหันพลันแล่น
Rash, irresponsible, and selfish. Hey, calm down.นายมันหุนหันพลันแล่น ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็เห็นแก่ตัวที่สุด นี่..
You're always like that. Rash, irresponsible, and selfish.นายก็เป็นแบบนี้ทุกทีอะ นายยมันหุนหันพลันแล่น ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็เห็นแก่ตัวที่สุด
He's too impulsive and emotional.เค้าเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นและมีความรู้สึกมากเกินไป
I'm aware. Balthazar can be impetuous.ฉันรู้ บัลธาซาร์ค่อนข้างจะหุนหันพลันแล่นพอสมควร
Your nephews grew impatient.หลานชายคุณหุนหันพลันแล่น
He's highly organized in his planning, but then impulsive in his execution.เขาวางแผนไว้เป็นขั้นตอนอย่างดี แต่แล้วกลับลงมืออย่างหุนหัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หุนหัน
Back to top