ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุภาพ*, -สุภาพ-

สุภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุภาพ (v.) be polite See also: be gentle Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน Ops. หยาบคาย
สุภาพ (adv.) politely See also: courteously, respectfully, civilly Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน Ops. ก้าวร้าว
สุภาพ (adj.) polite See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน Ops. ก้าวร้าว
สุภาพชน (n.) gentleman and lady Syn. ผู้ดี, ผู้มีเกียรติ
สุภาพบุรุษ (n.) gentleman Ops. สุภาพสตรี
สุภาพสตรี (n.) lady Ops. สุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี (n.) lady See also: gentlewoman, dame Syn. ผู้หญิง, สตรี, หญิง Ops. สุภาพบุรุษ
สุภาพอ่อนโยน (adj.) polite See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน, สุภาพเรียบร้อย
สุภาพเรียบร้อย (adj.) polite See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน
English-Thai: HOPE Dictionary
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
handsome(แฮน'ซัม) adj. หล่อ,งาม,ได้สัดส่วนดี,มาก,ใจดี,สุภาพเรียบร้อย,ชำนาญ,แคล่วคล่อง., See also: handsomeness n., Syn. graceful,beautiful
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite,civil ###A. impolite
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness,graciousness
courtly(คอร์ท'ลี) adj. สภาพ,สุภาพเรียบร้อย,ช่างประจบสอพลอ,เกี่ยวกับหรือเหมาะกับราชสำนัก adv. อย่างสุภาพเรียบร้อย,ช่างเอาใจ, See also: courtliness n. ดูcourtly, Syn. ceremonial
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
crusty(คริส'ที) adj. เกี่ยวกับเปลือกนอก,ซึ่งมีลักษณะของเปลือก,ดื้อ,หยาบ,ไม่สุภาพ., See also: crustiness n., Syn. peevish,surly,curt
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
declinationn. การเอียงลาด,การเสื่อมลง,การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
devoir(ดิวาร์') n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเคารพ,ภารกิจ,หน้าที่
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility
douce(ดูส) adj. สงบ,เงียบ,เยือกเย็น,สุภาพเรียบร้อย., See also: douceness n. ดูdouce
entilesse(เจน'ทะเลส) n. ความสุภาพ
esquire(อีสไคว'เออะ) n. คำที่ใช้เติมหลังนามสกุลสุภาพบุรุษในเวลาเขียนจดหมายใช้อักษรย่อว่าEsq.,ผู้รับใช้อัศวิน,ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าอัศวินชั้นหนึ่ง vt. เลื่อนตำแหน่งเป็น esquire,ติดตามไปด้วย
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
first ladyn. สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gent(เจนทฺ) n. สุภาพบุรุษ, See also: gents ห้องน้ำผู้ชาย adj. งดงาม,สละสลวย
genteel(เจนทีล') adj. เกี่ยวกับสังคมผู้ดี,งดงาม,สละสลวย,สุภาพ, Syn. refomed,elegant
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
gentleman(เจน'เทิลเมิน) n. สุภาพบุรุษ,ห้องน้ำชาย -pl. gentlemen
gentlewomann. สุภาพสตรีหญิง, See also: gentlewomanly adj., Syn. lady -pl. gentlewomen
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
ill-mannered(อิล'แมน'เนอร์ดฺ) adj. ซึ่งมีมารยาทเลว,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite
impolite(อิมพะไลทฺ') adj. ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท., See also: impolitely adv. impoliteness n., Syn. uncivil, rude)
incivility(อินซะวิล' ลิที) n. ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท, ความไม่สุภาพ., See also: incivil adj.
lady(เล'ดี) n. สุภาพสตรี,หญิง,ผู้หญิง,ภรรยา, See also: ladyhood n. ดูlady ladyish adj. ดูlady, Syn. matron
madam(แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า
unmannerly(อันแมน'เนอลี่) adj.,adv. ไม่มีมาร-ยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่มีกริยา, See also: unmannerliness n.
mansuetude(แมน'สวิทูด) n. ความอ่อนโยน,ความสุภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
handsome(adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย
unassuming(adj) สุภาพ,ไม่อวดดี,ถ่อมตัว
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
civil(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,ในฐานะพลเมือง,ของพลเมือง,สุภาพ
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยาท
complaisant(adj) อารีอารอบ,อ่อนโยน,สุภาพ,ละมุนละม่อม
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ
debonair(adj) สุภาพ,มีมารยาท,อ่อนโยน,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีเสน่ห์,น่ารัก
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
euphemism(n) การใช้ถ้อยคำสุภาพ,การใช้ภาษาสละสลวย
feminist(n) ผู้นิยมให้มีสิทธิสตรีมากขึ้น,สุภาพสตรี
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
genteel(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,งดงาม,มีมารยาทดี,เรียบร้อย
gentility(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,บุคคลชั้นสูง
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gentlefolk(n) สุภาพชน,ผู้มีสกุลรุนชาติ,ผู้ดี
gentleman(n) สุภาพบุรุษ
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล
gentry(n) คนชั้นสูง,พวกผู้ดี,ความเป็นสุภาพบุรุษ
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
humble(adj) สุภาพ,ต่ำต้อย,อ่อนน้อมถ่อมตน
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
incivility(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gentleman's agreementความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
casualชุดลำลอง ชุดสุภาพไม่ผูกผ้าผูกคอ (necktie) [การทูต]
Courtesyความสุภาพ [TU Subject Heading]
short dressชุดกลางวันสำหรับสุภาพสตรี [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affable (adj.) สุภาพ See also: อ่อนโยน Syn. polite
chaste (adj.) สุภาพ See also: ไม่หยาบโลน, ไม่ลามก
fair (adj.) สุภาพ See also: อ่อนโยน, มีมารยาท
gallant (adj.) สุภาพ
gentlemanly (adj.) สุภาพ See also: เป็นผู้ดี, มีมารยาท Syn. polite, polished
mannerly (adj.) สุภาพ See also: มารยาทดี, มีมารยาท Syn. respectful, well-bred
nice (adj.) สุภาพ See also: มีมารยาท Syn. polite, well-mannered Ops. impolite, rude
polite (adj.) สุภาพ See also: เรียบร้อย, มีกิริยาเรียบร้อย, อ่อนโยน, มีมารยาท, นอบน้อม Syn. courteous, mannerly, respectful Ops. rude, uncivil
slick (adj.) สุภาพ See also: เรียบร้อย, นุ่มนวล Syn. smart, sophisticated
courteous (adj.) สุภาพนอบน้อม See also: มีมารยาท, นอบน้อม Syn. polite, gracious
gentleman (n.) สุภาพบุรุษ See also: ชายชาติตระกูลดี, ผู้มีกิริยาสุภาพ Syn. nobleman
gent (n.) สุภาพบุรุษ (คำเรียกย่อของ gentleman) (คำไม่เป็นทางการ)
flatterer (n.) สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ)
smoothie (n.) สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ) Syn. flatterer
courtly (adj.) สุภาพเรียบร้อย Syn. elegant, formal, stately
pleasant (adj.) สุภาพเรียบร้อย
trim (adj.) สุภาพเรียบร้อย See also: เรียบร้อย
repeatable (adj.) สุภาพและไม่ก้าวร้าว
illegitimate child (n.) ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ)
A monkey’s (sl.) ไม่สนใจ (ไม่สุภาพ) See also: ไม่แคร์, ไม่ใส่ใจ Syn. a monkey’s chuff, Don’t give a monkey’s
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
They're always polite to meพวกเขาสุภาพกับฉันเสมอ
I want you to be polite to herฉันอยากให้คุณสุภาพกับเธอ
It's rude to stare at other peopleการจ้องมองคนอื่นนั้นไม่สุภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now just be humble, self-deprecating, with a tinge of intellectual superiority.ตอนนี้ก็ถ่อมตัวไว้ สุภาพ บนความเฉลียวฉลาดของนาย
She was a good person, decent, kind.เธอเป็นคนดี สุภาพ ใจดี
Ladies and gentlemen... like my learned colleague in the defense...สุภาพชน ... เช่นเพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้ของฉัน ในการป้องกัน ...
Polite persons do not take the sup in the nude!สุภาพชนไม่กินอาหาร ตัวเปลือยเปล่านะ
I'm through being polite, God damn it! Now, take me down!สุภาพต่อไปไม่ไหวแล้ว พาฉันลงไป
Language! - Your mother is a hardass.สุภาพนิดนึง \ แม่ของลูกก็เป็นตัวแสบ
Gentlemen, I shall not ask any more of any man than whatสุภาพบุรษ ข้าจะไม่บังคับพวกเจ้า
Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the 2013.สุภาพบุรษและสุภาพสตรี หนุ่มๆสาวๆ ยินดีต้อนรับสู่การประกวดระดับภาค
Now, ladies and gentlemen... the Copacabana is proud to present the king of one-liners...สุภาพบุรษและสุภาพสตรี โคพาคาบาน่าภูมิใจเสนอ ราชาเดี่ยวไมโครโฟน
Ladies and gentlemen, a warm Agrabah welcome forสุภาพบุรัษ สุภาพสตรี ชาวอะกราบาห์ทุกท่าน
Gentlemen, we forgot about dessert.สุภาพบุรุรษ เราลืมทานของหวาน
Gentlemen start your engines!สุภาพบุรุษ ... ... เริ่มต้นของเครื่องยนต์!
Gentlemen, before you do any more work,สุภาพบุรุษ ก่อนที่คุณจะทำงานอะไร
A gentleman and a scholar.สุภาพบุรุษ กับ ผู้มีความรู้
Gentlemen, can I get a picture, please?สุภาพบุรุษ ขอถ่ายรูปหน่อยครับ
Gentlemen, may I introduce you to golf?สุภาพบุรุษ ขอผมแนะนำให้รู้จักกับ กอล์ฟ
Gentlemen, can you give us a couple of minutes alone, please?สุภาพบุรุษ ขออยู่ตามลำพังซัก 2-3 นาทีได้ไหม
Gentlemen, how goes it with Fring?สุภาพบุรุษ คดีฟรินจ์คืบหน้าถึงไหนแล้ว
A gentleman always walks a lady to the door.สุภาพบุรุษ ควรจะเดินไปส่งที่ หน้าประตู
Gentlemen, your orders are to hold the miracle mile off Anchorage. Copy?สุภาพบุรุษ คำสั่งคือ ทำการจับตาดูชายฝั่งอันคอเรท เข้าใจหรือเปล่า?
Gentlemen. What are you doing?สุภาพบุรุษ คุณกำลังทำอะไร ?
Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.สุภาพบุรุษ คุณทำให้ผมอยากรู้ ตอนนี้ คุณทำให้ผมสนใจ
Gentlemen, you have come to see the results of our work.สุภาพบุรุษ คุณมาเพื่อดูผลการทำงานใช้มั้ย?
Gentlemen, you have six minutes in which to complete the puzzle, at which point,สุภาพบุรุษ คุณมีเวลา 6 นาที ที่จะแก้ปริศนา ซึ่งเป็นสิ่ง...
Gentlemen, take care of the bitches and grab the barkeep.สุภาพบุรุษ จัดการพวกง่อยๆ และพาเจ้าของบาร์ไป
Gentlemen, I asked for a cascade of sparks timed to the rhythm.สุภาพบุรุษ ฉันกำลังร้องขอเพื่อ ประกายน้ำตกระยิบระยับของจังหวะดนตรี
Gentlemen, could I trouble you for the room for a minute?สุภาพบุรุษ ฉันขอให้คุณ ออกไปนอกห้องสักครู่ได้ไหม?
Gentlemen. I'm Sheriff Jody Mills.สุภาพบุรุษ ฉันคือนายอำเภอโจดี้ มิลส์
Gentlemen, I'm sure there's a way we can work this out.สุภาพบุรุษ ฉันมั่นใจว่าเรื่องนี้ เรามีทางออกน่า
Gentlemen, start your engines.สุภาพบุรุษ ติดเครื่องได้
Gentlemen, if you can't fight fairly, don't fight at all.สุภาพบุรุษ ถ้าคุณสู้แบบแฟร์ๆ ไม่ได้ ก็อย่าสู้เลย
Gentlemen, we have pledged our honor.สุภาพบุรุษ ถึงเวลาของ พุดดิ้งเกียรติยศแล้ว
Gentlemen, is everything in order?สุภาพบุรุษ ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับ
Gentlemen, this is my daughter.สุภาพบุรุษ นั่นลูกสาวผมเอง
Gentle, sweet. But it suits you.สุภาพบุรุษ น่ารัก แต่มันก็เหมาะกับคุณดีนะ
Gentlemen, may I claim your indulgence for a moment?สุภาพบุรุษ ผมขอให้เขา ปล่อยตัวผมชั่วคราว
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า
Gentlemen. I'm proud of you.สุภาพบุรุษ ผมภูมิใจในตัวพวกคุณมาก
Gentlemen. I've just had a conversation with one Martine Love.สุภาพบุรุษ ผมเพิ่งได้รับ การติดต่อจากมาร์ทีน เลิฟ
Gentlemen, it's late.สุภาพบุรุษ มันจะสายแล้ว

สุภาพ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
ござる[ござる, gozaru] Thai: มี(รูปสุภาพ)
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุภาพ
Back to top