ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สั่งสอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สั่งสอน*, -สั่งสอน-

สั่งสอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สั่งสอน (v.) teach See also: instruct Syn. อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
สั่งสอน (v.) teach See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill
สั่งสอน (v.) teach someone a lesson See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct Syn. ให้บทเรียน
สั่งสอน (v.) teach someone a lesson See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct Syn. ให้บทเรียน
English-Thai: HOPE Dictionary
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
cultivation(คัลทะเว'เชิน) n. การเพาะปลูก,ศิลปะการเพาะปลูก,การอบรมสั่งสอน,วัฒนธรรม
cultivator(คัล'ทะเวเทอะ) n. ผู้เพาะปลูก,ผู้อบรมสั่งสอน,เครื่องมือที่เพาะปลูก,เครื่องมือไถนาและทำลายวัชพืช
cultured(คัล'เชอดฺ) adj. ซึ่งเพาะปลูกไว้,มีวัฒนธรรม,ได้รับการอบรมสั่งสอน,ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้น,ซึ่งเพาะเลี้ยงจากอาหารเชื้อ, Syn. refined
culturistn. ผู้เพาะปลูก,ผู้เพาะเลี้ยง,ผู้อบรมสั่งสอน
didact(ไดแดคทฺ') n. ผู้สั่งสอน
didacticadj. เกี่ยวกับการสั่งสอน,ชอบสอน, See also: didactics ศิลปะหรือวิชาการสอน didacticism n. ดูdidactic
didacticaladj. เกี่ยวกับการสั่งสอน,ชอบสอน, See also: didactics ศิลปะหรือวิชาการสอน didacticism n. ดูdidactic
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้,ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
doctrinal(ดอค'ทรินัล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เกี่ยวกับคำสั่งสอน,เกี่ยวกับลัทธิหรือศาสนา., See also: doctrinality n. ดูdoctrinal
doctrine(ดอค'ทริน) n. หลัก,ทฤษฎี,คำสั่งสอนศาสนา,ลัทธิ (tenet,dogma,precept)
edification(เอดดะฟะเค,'เชิน) n. การสอน,การสั่งสอน,การอบรมศีลธรรม,การเทศนา,การกระตุ้น, Syn. instruction
edify(เอด,'ดะไฟ) {edified,edifying,edifies} vt. สั่งสอน,อบรมศีลธรรม,เทศนา,กระตุ้น, See also: edificatory adj. ดูedify edifier n. ดูedify edifyingly adv. ดูedify, Syn. educate
educate(เอด'จุเคท) vt. ให้การศึกษา,สั่งสอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้ความรู้ vi. อบรม,สั่งสอน
education(เอดจุเค,'เชิน) n. การศึกษา,การสั่งสอน,การฝึกฝน,คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, See also: educational adj. ดูeducation, Syn. schooling,training
gospel(กอส'เพิล) n.,adj. คำสั่งสอนหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์,ลัทธิหรือความเชื่อที่มีความสำคัญมาก.
instruct(อินสทรัคทฺ') vt. สั่งสอน,แนะนำ,ชี้แนะ., See also: instructible adj., Syn. inform
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
instructive(อินสทรัค'ทิฟว) adj. เป็นการสั่งสอน,เป็นการแจ้งข่าว, See also: instructiveness n., Syn. informative
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
learn(เลิร์น) {learnt/learned,learning,learns} v. เรียน,เรียนรู้,ศึกษา,หาความรู้,รู้มาว่า,ได้ข่าวมาว่า,สั่งสอน., See also: learnable adj. ดูlearn learner n. ดูlearn
lesson(เลส'เซิน) n. บทเรียน,ชั่วโมงเรียน,เครื่องเตือนสติ vt. สั่งสอน,ตักเตือน,ให้บทเรียนแก่
lore(ลอร์) n. ความรู้,เรื่องเก่า ๆ ,นิยายที่เล่าลือกันมา,ตำนาน,การสั่งสอน,กระบวนการสอน,บทเรียน
man of godนักบุญ,ผู้ที่พระเจ้าดลใจให้มาสั่งสอนประชาชน,พระ
preach(พรีช) vt.,vi. เทศน์,แสดงธรรม,ธรรมกถา,สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยึดยาด), See also: preaching n. คำสอน
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม,ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)
precept(พรี'เซพทฺ) n. การอบรม,การสั่งสอน,คำสั่งสอน,ศีล,ภาษิต,ธรรมะ,คติพจน์,กฎ,หนังสือคำสั่ง, Syn. maxim,writ,directive
preceptive(พรีเซพ'ทิฟว) adj. อบรม,สั่งสอน,เป็นคติพจน์,เป็นกฎ,เป็นคำสั่ง., Syn. mandatory,instructive
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,ขั้นพื้นฐาน,ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด,ส่วนที่ดีเลิศ,ระยะแรกเริ่ม,ฤดูใบไม้ผลิ,ชั่วโมงแรกของวัน,วันหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด,สั่งสอน,แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
roughhewn(รัฟ'ฮิวนู) adj. ซึ่งทำอย่างหยาบ ๆ ,หุนหันพลันแล่น,ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน
sententious(เซนเทน'เชิน) adj. เต็มไปด้วยคติพจน์,เต็มไปด้วยสุภาษิต,เล่นสำนวน,ชอบสั่งสอน,เชิงเทศนา,เชิงปราชญ์,โอ้อวด., See also: sententiously adv. sententiousness n., Syn. pithy,terse,preachy,didactic
teach(ทีช) vt.,vi. สอน,สั่งสอน,สอนหนังสือ,อบรม,ให้การศึกษา., Syn. instruct,educate
thoroughbred(เธอ'โรเบรด) adj. เนื้อแท้,พันธุ์แท้,พันธุ์ดี,เกี่ยวกับม้าพันธุ์แท้,อบรมสั่งสอนมาอย่างดี. n., See also: Thoroughbred n. สัตว์พันธุ์แท้,สัตว์พันธุ์ดี,บุคคลที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี,ผู้มีความกล้า,รถชั้นหนึ่ง, Syn. purebre
upbringing(อัพ'บริงอิง) n. การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน, Syn. breeding,rearing
well-grounded(เวล'เกราน'ดิด) adj. มีเหตุผลดี,สมเหตุสมผล,ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี, Syn. reasonable
wisdom(วิส'เดิม) n. ปัญญา,สติปัญญา,ความฉลาด,ความรอบคอบ,ความรอบรู้,คำสั่งสอน,คติพจน์,คำสุภาษิต
English-Thai: Nontri Dictionary
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง
didactic(adj) เกี่ยวกับการสอน,ชอบสอน,ทำนองสั่งสอน
edification(n) การอบรมศีลธรรม,การสั่งสอน,การเทศนา
edify(vt) เทศนา,อบรมศีลธรรม,สั่งสอน
education(n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
gospel(n) คัมภีร์พระคริสต์,หลักคำสอน,คำสั่งสอน,ข่าว
homily(n) คำเทศน์, คำสั่งสอน, คำตักเตือน
preacher(n) พระ,ผู้สั่งสอน
precept(n) กฎ,คำสั่งสอน,ธรรมะ,ศีล,ภาษิต,การอบรม
upbringing(n) การเลี้ยงดู,การอบรม,การศึกษา,การสั่งสอน
sententious(adj) เล่นสำนวน,เชิงสั่งสอน,เต็มไปด้วยคติพจน์
sermonize(vi) ให้โอวาท,เทศน์,สั่งสอน,แสดงธรรม,ตักเตือน
teach(vi,vt) อบรม,สั่งสอน,สอนหนังสือ
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน
tutelage(n) ความคุ้มครอง,การสั่งสอน,การปกครอง,การอนุบาล,การพิทักษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
precept๑. คำสั่ง, หมายศาล๒. ข้อสั่งสอน, ศีล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Didactic literature, Thaiวรรณกรรมเชิงสั่งสอนไทย [TU Subject Heading]
Disciplining Techniques, Unhealthyวิธีการอบรมสั่งสอนที่ไม่ดี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
instruct (vi.) สั่งสอน See also: สอน, ให้ความรู้ Syn. educate, teach, train
instruct (vt.) สั่งสอน See also: สอน, ให้ความรู้ Syn. educate, teach, train
lesson (vt.) สั่งสอน See also: สอน, ให้บทเรียน Syn. teach, instruct
teach (vt.) สั่งสอน See also: สอนสั่ง, อบรม
direct (vt.) สั่งสอน (คำทางการ) See also: สอน, แนะนำ, ชี้แนะ
lecture at (phrv.) สั่งสอน (อย่างยาวนาน) See also: ดุ, ตำหนิ, ตักเตือน, เทศน์
moralise (vi.) สั่งสอนศีลธรรม Syn. moralize, sermonize, pontificate
moralise (vt.) สั่งสอนศีลธรรม Syn. moralize, sermonize, pontificate
moralize (vt.) สั่งสอนศีลธรรม Syn. moralise
lecture for (phrv.) สั่งสอนเป็นเวลา (ช่วงเวลา)
indoctrinate (vt.) สั่งสอนให้ซึมซาบ See also: ปลูกฝัง (ความคิด ความเชื่อ หลักการหรือทฤษฎี) Syn. brainwash, imbue, inculcate
deprogram (vt.) ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ Syn. deprogramme
deprogramme (vt.) ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ
didactic (adj.) ซึ่งชอบที่จะสั่งสอนคนอื่นมากกว่าให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเอง Syn. academic, preachy
didactically (adv.) อย่างทำนองสั่งสอน
evangel (n.) เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น) Syn. gospel
evangel (n.) เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิล Syn. gospel
evangelic (adj.) เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุด ในคัมภีร์ไบเบิล )ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุคและจอห์น) Syn. evangelical
evangelical (adj.) เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น) Syn. evangelic
grind in (phrv.) พยายามสั่งสอน See also: พยายามให้ความรู้ Syn. hammer in
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm tired of your lecturingฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wisely chip, polish, and oilสั่งสมควมรู้ , สั่งสอน และ เคี่ยวเข็ญ
Second time tonight that a friend of mine has taken me to the woodshed.นั่นครั้งที่สองแล้วในคืนนี้ ที่เพื่อนพี่ สั่งสอน ลงโทษพี่
Teach him to mess with a man and his mannequin.สั่งสอนซะหน่อยว่า อย่าซ่าส์กับผู้ชายที่มีแฟนเป็นหุ่นอีก
You should teach your sister properly.สั่งสอนน้องเธอซะบ้าง
Teach them a lesson! Especially that curly hair!สั่งสอนมันซะบ้างสิครับ โดยเฉพาะไอ้หัวหยิกนั่นน่ะ
Teach him a lesson.สั่งสอนหมอนั้นสักหน่อย
Teach Oliver Queen we only ask but once.สั่งสอนโอลิเวอร์ควีน เราจะถามแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
I present the following document for the committee's edification.{\cHFFFFFF}ผมนำเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ สำหรับการสั่งสอนของคณะกรรมการ
Don't preach at me!{\cHFFFFFF}ไม่สั่งสอนที่ฉัน!
The altar has been prepared as you instructed.แท่นบูชาได้ถูกจัดเตรียมอย่างที่คุณสั่งสอน
You father was once taught by Priest Qiu.ครั้งหนึ่งพ่อเจ้าเคยได้รับการสั่งสอนจากนักพรตคู.
Yang Guo, thank Grand Master for his teachings quickly!เอี้ยก้วย ขอบคุณเจ้าสำนักที่สั่งสอน เร็ว!
Zhi Jing, you must teach him well, be strict!จี่เก่ง เจ้าต้องสั่งสอนเขาให้ดี เข้มงวดด้วย!
I will do my utmost to teach him well.ข้าจะสั่งสอนเขาเป็นอย่างดี.
Maybe he figure... we was getting too big for our britches... trying to figure his shit out.ท่านอาจคิดว่า เราเกเรไปหน่อย เลยสั่งสอนให้รู้สำนึก
You fucking piece of shit, do it!ฆ่ามันสิไอ้พ่อแม่ไม่สั่งสอน
I had to straighten out her boss a little bit.ผมเลยสั่งสอนหัวหน้าเธอนิดหน่อย
You have also taught us by His holy apostle St. paul...ท่านยังได้สั่งสอนเราผ่านทาง พระอัครสาวกนักบุญพอลผู้ศักดิ์สิทธ์
This'll teach ya to call people ugly!ฉันจะสั่งสอนแกที่แกเรียกฉันว่าน่าเกลียด!
"Cheat". Always your big words."ทุจริต" สั่งสอนศีลธรรมซะเหมือน
How should you have liked making sermons?แล้วคุณจะมีบทเทศน์สั่งสอนได้ยังไง
As a child I was given good principles, but was left to follow them in pride and conceit.ตอนเป็นเด็กผมก็ได้รับการสั่งสอนที่ดี แต่ก็ทิ้งมันไปเพราะความทะนงตนและความอวดดี
Teach you to mess with me, you overgrown sardine!เอาล่ะ! สั่งสอนให้รู้ว่าแกจะกินฉัน ไอ้ซาร์ดีนรกโลก
Fuckin' punk. - Oh, what's up? You still tough?ดูมัน วอนนักใช่ไหม มันต้องสั่งสอน มาเลย มาเลย ชกให้ถูกนะเพื่อน
I'm going to teach you a real lesson now, motherfucker.ฉันจะต้องสั่งสอนบทเรียนจริงๆ ให้กับแกซะบ้าง ไอ้เหี้ย
And so the Lord God smote poor Job with festering boils all over his body.และพระผู้เป็นเจ้าฟาดสั่งสอนจ๊อปผู้หน้าสงสาร ทำให้เกิดแผลเน่าหนองไปทั่วทั้งตัว
A monk, in a place like this? You need a lesson!พระ มาอยู่ในสถานที่อย่างนี้ ต้องถูกสั่งสอน
Everyone came by to teach her a lesson.ทุกคนต้องการสั่งสอนหล่อน
What I've always wanted, to teach you.สิ่งที่ฉันต้องการเสมอมา สั่งสอนคุณ
Don't you have parents to teach you manners?ไอ้เด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอน
Watch your mouth, you shithead! Are you my father?แกเป็นพ่อฉันหรือไงว่ะ ถึงจะมาสั่งสอนฉัน
I'm gonna give them a little bit of the what for! That's right.ฉันต้องสั่งสอนซะหน่อย
In my new car, and brought you home, after first... bitch-sIapping him.ด้วยรถใหม่ของพ่อ รับลูกกลับมา หลังจากที่... นังนั่นสั่งสอนหมอนั่น
Going to church, reading the Bible and believing in Jesus, brother - that's your ticket.เข้าโบสถ์ อ่านพระคัมภีร์ จงเชื่อในคำสั่งสอนของพระเยซู ไอ้น้องชาย นั่นต่างหากคือตั๋วสู่ความสำเร็จ คือตั๋วสู่ความสำเร็จ
I'm here to give you a lesson, not to play hide-and-seek.ฉันมาเพื่อสั่งสอนแก ไม่ได้มาเล่นซ่อนหา
It's not your day to tutor, so be quiet.ไม่ใช่เวลามาสั่งสอน เงียบไว้เลย
Are you giving me dirty look during my admonition?แกมาทำหน้าเกลียดใส่ฉัน ตอนที่ฉันกำลังจะสั่งสอนนายเหรอ
It's time for the men in steel to teach this madcap..F.F.A.P.D. (ตำรวจแห่งเมืองไกลเหลือเกิน) ตอนนี้ชายในชุดเหล็กได้ สั่งสอนไอ้พวกบ้า
Why don't you take your clothes off, get back into bed and teach me a lesson?ทำไมคุณไม่ถอดเสื้อออก กลับมาบนเตียงแล้วสั่งสอนผมล่ะ
The professor speaks big words but can't control his own daughter?เป็นถึงอาจารย์สั่งสอนชาวบ้าน... แต่สอนลูกสาวตัวเองไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สั่งสอน
Back to top