ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brainwash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brainwash*, -brainwash-

brainwash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brainwash (vt.) ล้างสมอง See also: ชักจูงให้เชื่อตามที่พูด Syn. proselytize
brainwash (n.) การล้างสมอง See also: การชักจูงให้เชื่อตามที่พูด
English-Thai: HOPE Dictionary
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
English-Thai: Nontri Dictionary
brainwash(n) การล้างสมอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brainwashingการล้างสมอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้างความคิด (v.) brainwash
ล้างสมอง (v.) brainwash Syn. ล้างความคิด
ล้างสมอง (v.) brainwash
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What if you knew a secret and they had a way to brainwash you?และพวกเขาจะหาคำตอบได้
The whole point with the kids' show is that you have an opportunity to, you know, brainwash a bunch of normal kids into geeks, you know?ด้วยการออกรายการสำหรับเด็ก นั่นเป็นโอกาสที่คุณจะ... ล้างสมองเด็กๆ โดยทั่วไปได้ ให้เป็นคนเก่ง รู้บ้างไหมล่ะ?
What are you gonna do, brainwash him?นายจะทำยังไงล่ะ ล้างสมองเขารึ?
They've figured out how to brainwash people that play their game.พวกเขา ค้นพบวีธีที่เข้าไป บังคับสมองของผู้คน โดยให้พวกเขาเล่นเกมส์นั้น
The white-haired man had nearly twenty years to brainwash her into believing anything he wanted.ชายผมขาว ใช้เวลาเกือบยี่สิบปี เพื่อจะล้างสมอง ให้เธอเชื่อในสิ่งที่เขาต้องการ
Well, it would be if you needed to brainwash Bonnie into committing a massacre.แต่มันเป็นได้ถ้านายต้องการล้างสมองบอนนี่ ให้เป็นผู้ต้องหาการสังหารหมู่
As you know, she's been brainwashed by the evil Stefano.คุณก็รู้ หล่อนถูกเจ้าปีศาจ สตีฟาโนล้างสมอง
No, you don't. Dad's brainwashed you. It's all a big lie.ไม่ นายไม่เห็นหรอก พ่อล้างสมองนาย มันเป็นเรื่องโกหก
And we are all completely brainwashed and there is no space left.และเราทุกคนถูกล้างสมองหมด และไม่มีพื้นที่เหลืออีก
She's brainwashing her not to think or feel.- มันความจริงแบบไหนกัน - ไม่ใช่แบบนี้
Many call Opus Dei a brainwashing cult.หลายคนเรียกโอปุสเดอีว่าเป็นลัทธิล้างสมอง
Your husband has literally brainwashed you and your children.สามีคุณล้างสมองคุณและพวกเด็ก ๆ

brainwash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗脑[xǐ nǎo, ㄒㄧˇ ㄋㄠˇ, 洗脑 / 洗腦] brainwash

brainwash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレーンウォッシング[, bure-n'uosshingu] (n) brainwashing
洗脳[せんのう, sennou] (n,vs) brainwashing; (P)

brainwash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้างสมอง[v. exp.] (lāng samøng) EN: brainwash FR: faire un lavage de cerveau
การล้างสมอง[n.] (kān lāng sa) EN: brainwashing FR: lavage de cerveau [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brainwash
Back to top