ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moralise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moralise*, -moralise-

moralise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moralise (vi.) สั่งสอนศีลธรรม Syn. moralize, sermonize, pontificate
moralise (vt.) สั่งสอนศีลธรรม Syn. moralize, sermonize, pontificate
English-Thai: HOPE Dictionary
moralise(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize

moralise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit FR: être déprimé ; être découragé ; être démoralisé ; avoir le cafard ; avoir des idées noires ; broyer du noir
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
หงอย[v.] (ngøi) EN: wither ; be depressed ; have the blues FR: être déprimé ; être démoralisé
หงอย[adj.] (ngøi) EN: downcast ; despondent FR: déprimé ; démoralisé
เสียขวัญ[adj.] (sīakhwan) EN: FR: démoralisé
ตัดกำลัง[v. exp.] (tat kamlang) EN: reduce one's strength ; reduce one's ability ; reduce one's capacity ; reduce one' s power FR: affaiblir ; démoraliser ; détruire ; miner ; débiliter
ทำลายขวัญ[v. exp.] (thamlāi khw) EN: discourage ; demoralize FR: saper le moral (fig.) ; décourager ; démoraliser
ท้อแท้[adj.] (thøthaē) EN: dejected ; discouraged ; tired FR: démoralisé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moralise
Back to top