ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ศรัทธา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ศรัทธา*, -ศรัทธา-

ศรัทธา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศรัทธา (n.) faith Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ Ops. เสื่อมศรัทธา
ศรัทธา (v.) believe in See also: have trust, confidence in Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
believe(บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt
unbeliever(อันบิลีฟ'เวอะ) n. ผู้ไร้ศรัทธา,ผู้สงสัย,ผู้กังขา, Syn. doubter
bonafide(โบ'นะ'ไฟด์,โบ'นะ ไฟ'ดี) แท้,ไม่เทียม,ด้วยน้ำใสใจจริง,แท้จริง,มีศรัทธาดี, See also: bona-fide adj.
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity
churchly(เชิร์ชฺ'ลี) adj. ทางธรรม,เกี่ยวกับโบสถ์,มีความศรัทธาในศาสนามาก, See also: churchliness n.
de fide(ด'ฟี'ดี) L. เกี่ยวกับความศรัทธา
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer
devout(ดิเวาทฺ') adj. มีใจศรัทธา,เคร่งศาสนา,ใจจริง,ซื่อสัตย์., See also: devoutness n., Syn. pious
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
fervent(เฟอ'เวินทฺ) adj. อบอุ่นมาก,ร้อนรน,เร่าร้อน,มีศรัทธาสูง,อบอุ่น,กระตือรือร้น., See also: fervently adv, ferventness n., Syn. fervid
impiety(อิมไพ' อิที) n. การขาดความเลื่อมใสศรัทธา, การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ (lack of piety)
piety(ไพ'อิที) n. ความเคร่งครัดในทางศาสนา,ความเลื่อมใสบูชา,ความมีศรัทธาอันแก่กล้า,คำพูดความเชื่อหรือพฤติการณ์ที่มีศรัทธาอันแก่กล้า
pious(ไพ'เอิส) เคร่งครัดในศาสนา,มีศรัทธามาก,นับถือพระ,แสดงความเคารพนับถือ, See also: piousness n., Syn. devout,religious
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
steadfast(สเทด'เฟิสทฺ) adj. แน่วแน่,แน่นอน,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีศรัทธาแน่วแน่,ยึดมั่น., See also: steadfastly adv. steadfastness n., Syn. stedfast devoted,loya
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.
true(ทรู) adj.,n.,adv. (ความ) จริง,แท้จริง,ไม่ปลอม,มีศรัทธา,แน่นอน,เป็นแบบอย่าง,เชื่อถือได้,เคร่งครัด,ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. factual,real
unbelief(อันบิลีฟ') n. ความไม่เชื่อถือ,ความไร้ศรัทธา,ความสงสัย,ความกังขา
unbelieving(อันบิลีฟ'วิง) adj. ไม่น่าเชื่อ,น่าสงสัย,น่ากังขา,ไม่ศรัทธา., See also: unbelievingly adv. unbelievingness n., Syn. skeptical
worshipful(เวอร์'ชิพฟูล) adj. น่าบูชา,น่าสักการบูชา,น่าเคารพ,เต็มไปด้วยความเคารพ,ศรัทธา,เลื่อมใส,, See also: worshipfulness n., Syn. adoring ###A. impious
English-Thai: Nontri Dictionary
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
despair(n) การสิ้นหวัง,การหมดศรัทธา,ความหมดอาลัยตายอยาก
devotee(n) ผู้จงรักภักดี,ผู้อุทิศ,ผู้ศรัทธา
devout(adj) ใจบุญ,มีศรัทธา,ธรรมะธรรมโม
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
enthusiast(n) คนที่กระตือรือร้น,คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า,ผู้คลั่งศาสนา
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
fervent(adj) ร้อน,กระตือรือร้น,เร่าร้อน,มีศรัทธาแรงกล้า
impiety(n) ความอกตัญญู,ความไม่ศรัทธา
impious(adj) อกตัญญู,ไม่เลื่อมใสศรัทธา,ไม่เคารพนับถือ
piety(n) ความใจบุญ,ความศรัทธา,ความเลื่อมใส
pious(adj) ใจบุญ,ใจกุศล,มีศรัทธาแก่กล้า,เคร่งศาสนา
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา
unbeliever(n) คนนอกศาสนา,ผู้ไม่นับถือ,ผู้ไม่ศรัทธา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
believe (vi.) ศรัทธา See also: เลื่อมใส
faith (n.) ศรัทธา See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ Syn. loyalty, trust Ops. distrust, doubt
cleave to (phrv.) ศรัทธาต่อ See also: ซื่อสัตย์ต่อ, มั่นคงต่อ Syn. adhere to
adhere to (phrv.) ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น) See also: เชื่อมั่นต่อ (ความเชื่อ, ความคิด, แผนงาน) อย่างแน่วแน่, ยึด, ยึดตาม, ทำตาม Syn. cleave to, cling onto, cling to, hold to, keep to, stick to, stay with Ops. depart from, deviate from
Catholicism (n.) ศรัทธาและการปฏิบัติของนิกายโรมันคาทอลิก
apostate (n.) ผู้ที่เลิกศรัทธา Syn. defector, betrayer
apostatize (vt.) เลิกศรัทธา Syn. defect, desert
betrayer (n.) ผู้ที่เลิกศรัทธา Syn. defector
bright-eyed (adj.) เต็มไปด้วยความสนใจและความศรัทธา
defector (n.) ผู้ที่เลิกศรัทธา Syn. betrayer
devout (adj.) ซึ่งมีใจศรัทธา Syn. devotional, worshiping, orthodox Ops. irreligious
devoutly (adv.) อย่างมีใจศรัทธา See also: อย่างจริงใจ
enthuse about (phrv.) ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
enthuse over (phrv.) ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
entrust to (phrv.) มอบให ้(ด้วยความไว้ใจหรือความศรัทธา) Syn. intrust to, trust to
evangelic (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อของศาสนิกชนนิกายโปรแตสแตนท์ที่เชื่อถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้พ้นจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู Syn. evangelical
evangelical (adj.) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ที่ศาสนิกชนของนิกายนี้เชื่อ ถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้รอดจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู Syn. evangelic
faithful (n.) ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า
godly (adj.) ซึ่งศรัทธาในศาสนา See also: โดยเลื่อมใสศาสนา Syn. divine, sacred Ops. defiled
impiety (n.) การขาดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา See also: การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ Syn. irreverence Ops. reverence
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You lose your faith too quicklyคุณหมดความศรัทธาเร็วเกินไปนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Belief is not a matter of choice, but of conviction.สตาร์วอร์ สงครามโคลน 2 ศรัทธา ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือความเชื่อมั่่นอย่างแรงกล้า
Now, I have never been called devout, but watching Lilith shoot out of a blood pool while I sucked down a bride to the dulcet strains of "You Light Up My Life", well, praise Lilith, praise Jesus,ตอนนี้, ผมไม่เคยเรียกมันว่า ศรัทธา แต่เฝ้ามองลิลิธ ปรากฎกายออกมาจากกองเลือด ในขณะที่ผมกำลังลิ้มรสเลือดเจ้าสาว
Yeah, faith. Faith ain't done shit for us.งั้นสิ ศรัทธา ศรัทธาไม่ได้ช่วยห่าอะไรพวกเราเลย
East Texas runs on money, science, good faith, and above all, good PR.อีสต์เท็กซัสอยู่ได้ด้วยเงิน วิทยาศาสตร์ ศรัทธา แต่เหนืออื่นใดคือการประชาสัมพันธ์ที่ดี
To fail is to invite doubt into everything we believe everything we have fought for.ศรัทธา ที่กำลังเสื่อมถอย ไปสู่ความสงสัย ในทุกสิ่งที่เราเชื่อมั่น... ...ทุกสิ่งที่เราได้ต่อสู้มา.
I mean, call it chance or fate or nature.ศรัทธา หรือ ธรรมชาติ ก็ไม่สำคัญนัก
But they don't understand that.ศรัทธา แต่พวกเขาไม่เข้าใจ
Your faith in being one of the Witnesses allowed you to see what your eyes could not.ศรัทธาของคุณคือส่วนหนึ่งของพยานทั้งหลาย
Your faith... it's admirable.ศรัทธาของนาย... . มันน่าชื่นชมมาก
The Faith of our fathers and forefathers.ศรัทธาของบิดาและบรรพบุรุษทั้งมวล
Their faith has little love for any truth other than its own.ศรัทธาของพวกเขาแทบจะไม่รับความจริงใดๆ นอกจากของพวกเขาเอง
Your faith, it's got to be like... It's got to be like potatoes.ศรัทธาของเธอต้องเหมือน
Faith isn't part of my programming.ศรัทธาความเชื่อ ไม่มีอยู่ในโปรแกรมของฉัน
Faith is a gift that I have yet to receive.ศรัทธาคือของขวัญ ที่ฉันยังไม่ได้รับยัง.
If there's no power, there's no oxygen.ศรัทธาคือของขวัญ ที่ฉันยังไม่ได้รับยัง.
Belief is sanity, Lieutenant.ศรัทธาคือจิตที่มั่นคง ผู้หมวด
We all fail at faith, you know?ศรัทธาจนเสียศูนย์น่ะสิ
Their faith will not protect them from an explosion.ศรัทธาจะไม่ป้องกันจากการระเบิด.
A man of faith without faith.ศรัทธาชนผู้ไร้ซึ่งศรัทธา
Your faith in God must be like that. It must be real.ศรัทธาที่เธอมีต่อพระเจ้าต้องเป็นแบบนี้
Healthy respect for one another.ศรัทธาที่แรงกล้า เพื่อใคร
Faithless, they'll be ready to be led down a new path.ศรัทธาน้อยลง พวกเขาพร้อมที่จะเดินไปสู่เส้นทางใหม่
"Faith can move mountains."ศรัทธาสามารถย้ายภูเขา.
Have faith, Anya.ศรัทธาหน่อยสิ อันย่า
It runs right over reason, sir.ศรัทธาอยู่เหนือเหตุผลน่ะครับ
Faith in what? My life has been one nightmare after another.ศรัทธาอะไรล่ะ ชีวิตผมเจอแต่เรื่องร้ายๆมาตลอด
Faith results from our fear of death.ศรัทธาเกิดจากความกลัวตาย
Faith is for missionaries.ศรัทธาเป็นของพวกสอนศาสนา
In a real war, the side with the greater number wins nine times out of ten.ศรัทธาเรอะ ในสมรภูมิรบ ฝั่งที่มีคนมากกว่ากำชัย
A little religion do you a world of good, baby girl.ศรัทธาเล็กๆของลูกทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นนะจ๊ะ สาวน้อย
Faith? In faith, there is light enough to seeศรัทธาเหรอ ในศรัทธามีความรู้แจ้งให้เห็น
Faith and begorrah! A fellow potato-eater.ศรัทธาและคำอธิฐานเชื่อมั่นในพระเจ้า แผ่นดินแห่งรักหัวใจศรัทธา(ภาพยนตร์ Faith Like Potatoes)
The Faith and the Crown are the two pillars that hold up this world.ศรัทธาและราชสำนักคือ สองเสาหลักของโลกนี้
Faith's a powerful thing.ศรัทธาแห่งความเชื่อไงล่ะ
Still don't believe in good guys?ศรัทธาในคนดีขึ้นมั้ย
Faith in our abilities, certainty in ourselves...ศรัทธาในความสามารถของตัวเอง รวมถึงตัวตนของเรา
Belief in his soul!ศรัทธาในดวงวิญญาณของเขา
Lose faith in your country, which they say is the devil.ศรัทธาในประเทศของตัวเอง ประเทศที่พวกเขามองว่าชั่วร้าย
Just trust God. He's in control of everything."ศรัทธาในพระเจ้า ท่านควบคุมทุกสิ่ง"
Believers in a higher power.ศรัทธาในพลังที่สูงกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ศรัทธา
Back to top