ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worshiping

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worshiping*, -worshiping-

worshiping ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worshiping (adj.) ซึ่งมีใจศรัทธา Syn. devotional, orthodox Ops. irreligious
worshiping (adj.) ซึ่งเคารพนับถือ See also: ซึ่งยำเกรง, ซึ่งนับถือ, ซึ่งเคารพอย่างสูง Syn. respectful Ops. disrespectful, impious, irreverent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worshiping
Back to top