ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิชา*, -วิชา-

วิชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิชา (n.) subject See also: knowledge, branch of knowledge, science, technology, learning
วิชาการ (adj.) academic See also: technical
วิชาการ (n.) academic matter See also: technical matter
วิชาการรบ (n.) strategy
วิชากีฏวิทยา (n.) entomology
วิชาคณิตศาสตร์ (n.) mathematics See also: maths Syn. คณิต, คณิตศาสตร์, วิชาเลข
วิชาความรู้ (n.) knowledge See also: information, awareness
วิชาคัดไทย (n.) penmanship in Thai language
วิชาช่าง (n.) engineering
วิชาชีพ (n.) vocation See also: profession, occupation, career
วิชาชีวเคมี (n.) biochemistry
วิชาดาราศาสตร์ (n.) astronomy Syn. ดาราศาสตร์
วิชาดาว (n.) astrology See also: science of stars, knowledge of stars Syn. โหราศาสตร์
วิชาบังคับ (n.) required subject Ops. วิชาเลือก
วิชาประวัติศาสตร์ (n.) history Syn. ประวัติศาสตร์
วิชาป้องกันตัว (n.) martial art
วิชาป้องกันตัว (n.) martial art
วิชาพฤกษศาสตร์ (n.) botany
วิชาพลศาสตร์ (n.) dynamics
วิชาพลศึกษา (n.) physical education
วิชาพละ (n.) physical education Syn. พลศึกษา, วิชาพละศึกษา
วิชาพละศึกษา (n.) physical education Syn. พลศึกษา, วิชาพละ
วิชาพลานามัย (n.) health education
วิชาภูมิวิทยา (n.) geology Syn. ธรณีวิทยา
วิชาภูมิศาสตร์ (n.) geography
วิชายิงธนู (n.) science or art of archery Syn. ธนู, ธวิทยา
วิชายิงธนู (n.) science or art of archery
วิชารัฐศาสตร์ (n.) political science
วิชาวาดเขียน (n.) drawing Syn. วาดเขียน
วิชาวารสารศาสตร์ (n.) journalism See also: newspaper
วิชาวิทยาศาสตร์ (n.) science
วิชาศีลธรรม (n.) moral education See also: ethical education
วิชาอาคม (n.) magic See also: incantation, magic formula Syn. เวทมนตร์
วิชาเลข (n.) arithmetic See also: mathematics Syn. เลข
วิชาเลขคณิต (n.) arithmetic
วิชาเลือกเสรี (n.) elective subject
วิชาเอก (n.) major subject Ops. วิชาโท, วิชารอง
วิชาแพทย์ (n.) medicine Syn. แพทยศาสตร์
วิชาโท (n.) minor See also: minor subject
English-Thai: HOPE Dictionary
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
gut courseวิชาง่าย ๆ ในมหาวิทยาลัย
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
aeromedicine(แอโรมิแมค' ดิซิน) n. วิชาแพทย์ทางอากาศ. -aeromedical adj.
anesthesiology(แอนเนสธีซิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา, วิสัญญีวิทยา, Syn. anaesthesiology
angiology(แอลขิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับหลอดโลหิตและหลอดน้ำเหลือง
animal husbandryการเลี้ยงสัตว์, วิชาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์, สัตวบาล. -animal husbandman n.
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
auxology(ออคซอล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
aviation(เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน,วิชาการบิน,การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน (flying)
bookkeepingn. วิชาการทำบัญชี,การทำบัญชี
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
cartographyn. การสร้างแผนที่,วิชาการทำแผนที่หรือแผนภาพ., Syn. chartography, See also: cartographer n. ดูcartography cartographic adj. ดูcartography cartographical adj. ดูcartography
chemical(เคม'มิเคิล) n. สารเคมี'-adj. เกี่ยวกับวิชาเคมีหรือสารเคมี
chemistry(เคม'มิสทรี) n. วิชาเคมี
chiromancyn. วิชาดูเส้นลายมือการดูดวงจากเส้นลายมือ
chronology(คระนอล'ละจี) n. วิชาลำดับวันเดือนปี
civics(ซิฟ'วิคซฺ) n. วิชาหน้าที่พลเมือง
coeffecientn. เลขคูณ,ค่าคงที่หรือค่าสัมประสิทธิ์ (ในวิชาฟิสิกส์) adj. ร่วม
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
conchology(คองคอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยสัตว์ประเภทหอย
constitutional lawn. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
conversazione(คอนเวอซาซิออ'นี่) n. การชุมนุมเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการหรือศิลปะวรรณกรรม)
cosmology(คอซมอล'ละจี) n. จักรวาลวิทยา,สาขาวิชาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างและการกำเนิดของจักรวาล, See also: cosmologic adj. ดูcosmology cosmological adj. ดูcosmology cosmologist n. ดูcosmology
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
aeronautics(n) วิชาการบิน
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
aviation(n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
chemistry(n) วิชาเคมี
civics(n) วิชาหน้าที่พลเมือง
course(n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง
cram(vi) กวดวิชา
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
elocution(n) ศิลปะในการพูด,วิชาการพูด,การอ่านออกเสียง
entomology(n) กีฏวิทยา,วิชาว่าด้วยแมลง
erudite(adj) คงแก่เรียน,ขยันเรียน,ซึ่งมีวิชาความรู้สูง
etymology(n) นิรุกติศาสตร์,วิชาว่าด้วยประวัติที่มาของคำ
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์,วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น
forestry(n) วนศาสตร์,วิชาการป่าไม้
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น
handcraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
handicraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
pedagogy(n) การสอน,หน้าที่ครู,วิชาครู
phonics(n) วิชาว่าด้วยเสียงพูด
physic(n) วิชาแพทย์,แพทย์ศาสตร์,ยาถ่าย,ยาระบาย,ยา,เวชภัณฑ์
physics(n) วิชาฟิสิกส์
politics(n) การเมือง,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสโนบาย,วิชาการปกครอง
polytechnic(adj) เกี่ยวกับวิชาหลายประเภท,เกี่ยวกับการสอนหลายภาษา
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ
professional(adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ
psychiatry(n) วิชาโรคจิต,จิตเวชศาสตร์
scholar(n) นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ได้รับทุน,นักวิชาการ
scholarly(adj) คงแก่เรียน,เป็นนักศึกษา,เป็นนักวิชาการ
soldiery(n) กองทหาร,วิชาการทหาร,เหล่าทหาร
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป
technicality(n) หลักวิชา,ลักษณะเฉพาะวิชา,ลักษณะเทคนิค
technique(n) ศิลปะ,วิธีการ,หลักวิชา,เทคนิค,ฝีมือ
technology(n) วิชาเทคนิค,เทคโนโลยี,วิชาช่าง,วิชาการ
theology(n) ศาสนศาสตร์,วิชาเปรียญ,เทววิทยา
theoretical(adj) ตามทฤษฎี,ตามเหตุผล,ตามหลักวิชา
tutorial(adj) เกี่ยวกับการสอน,เกี่ยวกับการกวดวิชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civicsวิชาหน้าที่พลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dieteticsวิชากำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floricultureวิชาไม้ดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
horticultureวิชาพืชสวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
professionวิชาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specialityวิชาพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statisticsวิชาสถิติ, สถิติศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
academic artศิลปะตามหลักวิชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consultantที่ปรึกษา (ทางวิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discipline๑. วินัย๒. สาขาวิชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
graphics๑. วิชาเรขภาพ [อ่านว่า เรขะพาบ]๒. ภาพกราฟิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infamous conductความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mysteryกลเม็ด (ในเชิงการค้า ศิลปะ วิชาชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nursing๑. การพยาบาล๒. วิชาการพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
refresherการฟื้นวิชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
technocracyคตินิยมนักวิชาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapeutics๑. วิชาการรักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ therapeusis]๒. ตำราการรักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allied Health Sciences Professionsวิชาชีพประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ [การแพทย์]
Electiveวิชาเลือก,วิชาชีพ,ชนิดที่คอยได้ [การแพทย์]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์, อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิชาอุณหพลศาสตร์มีหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aeronautical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการบิน สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการบิน [สิ่งแวดล้อม]
Agriculturistsนักวิชาการเกษตร [TU Subject Heading]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Bacteriologyวิทยาแบคทีเรีย;แบคทีเรีย,วิทยา;แบคทีเรียวิทยา;วิชาบักเตรี;บัคเตรีวิทยา [การแพทย์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Colleaguesผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน [การแพทย์]
Courseรายวิชา,ครบกำหนด,ชุด [การแพทย์]
Dieteticsอาหาร,วิชากำหนด,วิชากำหนดอาหาร,การกำหนดอาหาร,ภักษาศาสตร์ [การแพทย์]
Edaphology ปฐพีวิทยาสัมพันธ์ วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่ง มีชีวิต โดยเฉพาะพืช การใช้ดินเพื่อการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดินที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช [สิ่งแวดล้อม]
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้
Immunologyระบบภูมิแพ้, วิทยาภูมิคุ้มกัน, วิชาอิมมูโนวิทยา, การศึกษาทางด้านอิมมูน, วิทยาอิมมูน, ภูมิคุ้มกันวิทยา, ภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
inorganic chemistryเคมีอนินทรีย์, วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาเคมี สมบัติและการเกิดเป็นสารประกอบของสารอนินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interdisciplinaryสหพันธวิชา, สหวิชาชีพ [การแพทย์]
Journalวารสารวิชาการ
Learned institutions and societiesบัณฑิตยสถานและสมาคมทางวิชาการ [TU Subject Heading]
member of the administrative and technical staffบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Algorithmic languageภาษาอัลกอลภาษาคอมพิวเตอร์สำคัญภาษาหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2500 ระหว่างการประชุมวิชาการที่มีนักคอมพิวเตอร์จากประเทศเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกามาประชุมกัน แม้ว่าภาษานี้จะไม่ประสบความสำเร็จในทางการค้าคือมีใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย และงานวิจัยทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องกล่าวว่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาปาสกาล ภาษาซี และภาษาเอดา [คอมพิวเตอร์]
Monographหนังสือ, เอกสารทางวิชาการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Multidisciplinaryรวมเอาวิชาการหรือศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน [การแพทย์]
organic chemistryอินทรีย์เคมี, วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สมบัติและการเกิดเป็นสารประกอบของสารอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Physical therapy (Specialty)กายภาพบำบัด (วิชาชีพ) [TU Subject Heading]
Professional associationsสมาคมวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Public Hearing ประชาพิจารณ์ การประชุมร่วมระหว่างเจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ ผู้ได้เสีย และนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเพื่อหาทางออก ที่ดีที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Scholarนักวิชาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Scholarly publishingการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ [TU Subject Heading]
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนManuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
natural scienceวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิชาหรือความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งสามารถจะวัดได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสสารและพลังงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แต่มีหลายวิชาที่เป็นการศึกษาร่วมกันท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Open accessการเข้าถึงแบบเสรีในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง
Pedology ปฐพีวิทยา 1) วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดิน การกำเนิด คุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ 2) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดดิน การจำแนกและการตรวจลักษณะดิน โดยเน้นดินในสภาพของเทหวัตถุธรรมชาติมากกว่าใช้ดินเพื่อการปลูกพืช ความรู้ทางด้านนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิศกรและเกษตรกร [สิ่งแวดล้อม]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
Reserved bookหนังสือจองคือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน
Secure Landfill บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
law (n.) วิชากฎหมาย See also: นิติศาสตร์
accounts (n.) วิชาการทำบัญชี Syn. double entry
bookkeeping (n.) วิชาการทำบัญชี Syn. accounts, double entry
double entry (n.) วิชาการทำบัญชี Syn. accounts
phonics (n.) วิชาการอ่านออกเสียงและการสะกดคำศัพท์
navigation (n.) วิชาการเดินเรือ Syn. aeronautics
politics (n.) วิชาการเมือง See also: รัฐศาสตร์, ศิลปะการปกครองโดยรัฐ Syn. foreign affairs, diplomacy
sorcery (n.) วิชาการใช้เวทมนตร์ Syn. black magic, divination
maths (n.) วิชาคณิตศาสตร์
psychiatrics (n.) วิชาจิตวิทยา Syn. psychopathology, psychotherapy
psychoanalysis (n.) วิชาจิตวิเคราะห์ Syn. psychoanalytic therapy
psychoanalytic therapy (n.) วิชาจิตวิเคราะห์
woodcraft (n.) วิชาช่างไม้ See also: วิชาแกะสลักไม้
vocation (n.) วิชาชีพ Syn. profession
teaching (n.) วิชาชีพการสอน Syn. schooling, pedagogy
trigonometry (n.) วิชาตรีโกณมิติ
civics (n.) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง
creedal theology (n.) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักความเชื่อทางศาสนา Syn. study of creeds
study of creeds (n.) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักความเชื่อทางศาสนา Syn. creedal theology
symbolics (n.) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักความเชื่อทางศาสนา Syn. study of creeds, creedal theology
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Where is your next class?วิชาต่อไปของเธอที่ไหนหรือ?
What sort of subject do you teach?คุณสอนวิชาอะไรหรือ
He got an A in Englishเขาได้ A ในวิชาภาษาอังกฤษ
I've give up on algebraฉันเลิกหวังกับวิชาพีชคณิตแล้ว
We have some other classes togetherเรามีเรียนบางวิชาด้วยกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's the guy you cheat off of in Algebra II.เป็นคนที่เธอลอกข้อสอบเขา วิชา Algebra II นะ
Ten, if you count Religion of Other Cultures, which you didn't because you refused to go.10 ถ้าเธอนับ วิชา ศาสนาของวัฒนธรรมอื่น ซึ่งเธอไม่... ...เพราะเธอบอกมันเป็นนิยายวิทยาศาสตร์และปฏิเสธที่จะไป
But between four classes and planning a wedding, my plate was full.แต่ฉันต้องสอนตั้ง 4 วิชา แถมยังต้องเตรียมงานแต่ง ฉันไม่ว่างเลย
In English?วิชา "ภาษาอังกฤษ" นี่นะ?
The I.M.T., the international monkey... interschool multidiscipline tournament.วิชา I.M.T. ... ลิงแห่งชาติ โรงเรียนที่มีการแข่งขันหลากหลายวิชาตะหาก
Pussy claw? - Tiger Claw!วิชากรงเล็บแมวเหรอนี่ กงเล็บพยัคฆ์โว้ย!
Torture 101, my friend.วิชาการทรมาน 101 เพื่อน
The superficial crane attack. You kicked it again.วิชาการเรียนเงาจู่โจม
Well, survival courses like these often trigger a fight or flight response.วิชาการเอาตัวรอดแบบนี้ มักจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองแบบสู้หรือหนี
I must be the only woman in history that has to pretend to be a ditz to repel sexual attraction.วิชาการได้ผลนะ คุณหมอ ฉันคงเป็นผู้หญิงคนเดียว ในประวัติศาสตร์
Ms. Chamberlin's class is overenrolled.วิชาของคุณแชมเบอลินมีคนลงทะเบียนเกินแล้ว
Quan Zhen Sect's martial arts is the leader of all martial arts in the world.วิชาของสำนักช้วนจิน ก็เป็นอันดับหนึ่ง
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me.วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า.
In math, there's leopards, chipmunks, giraffes.วิชาคณิตศาสตร์ มีกลุ่มเสือดาว กระรอก ยีราฟ
That earned him an education which he then passed on to my daughter.วิชาความรู้ที่เขาได้รับไปนั้น อันซึ่งเขาได้ถ่ายทอดความรู้ ไปยังลูกสาวของข้า
You see, our home ec program teaches practical skills... like food service preparation.วิชาคหกรรม สอนให้ประกอบอาหาร
Interesting career move.วิชาชีพที่สนใจเปลี่ยน
Why are we reading The Vampire Diaries?วิชาชีวะนะ แล้วทำไมถึงต้องอ่านแวมไพร์ ไดอารี่ล่ะ?
Summer Make-up Course Japanese Classics ...equals 3วิชาญี่ปุ่นร่วมสมัย ...เท่ากับ 3
Music department, middle school.วิชาดนตรี โรงเรียนมัธยม
Listen, Astronomy class, page 47, you remember the class?วิชาดาราศาสตร์ หน้า47, จำได้มั๊ย?
I have trained my stance to be immovable like roots in the groundวิชาที่ข้าไปฝึกมา มันทำให้เวทีนี้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของข้า
My subjects accept their roles, content in the knowledge they serve the greater good.วิชาที่ฉันยอมรับบทบาทของพวกเขา เนื้อหาในความรู้ พวกเขาให้บริการที่ดีกว่า
Something that would suit you.วิชาที่เหมาะกับเธอนะ...
For ultimate blow-off class:วิชาที่แสนจะเรียบง่ายอย่าง
The semester I get inside your cabesas! ♪ ♪ - I saw that coming.วิชาที่ในเทอมนี้ผมจะได้กินสมองพวกคุณ! กะแล้วเชียว
This class teaches you how not to do a shudder-take when you know your patient is going to die.วิชานี้จะสอนให้ไม่ตกใจ... ...เมื่อรู้ว่าคนไข้กำลังจะตาย
This one's different. I researched.วิชานี้ต่างออกไป ผมหาข้อมูลมาแล้ว
Isn't that class one of your requirements for your teaching major?วิชานี้มันเป็นวิชาที่นายต้องใช้เพื่อเรียนครูไม่ใช่เหรอ?
This class is like a redhead that drinks scotchวิชานี้เรียกได้ว่าเหมือน สาวผมแดงที่ดื่มเหล้าสก็อต
Of Nordic History.วิชาประวัติศาสตร์นอร์ดิก (สแกนดิเนวีย)
"introduction to world history," and i am professor milton fine.วิชาประวัติศาสตร์โลกเบื้องต้น และผมศาตราจารย์ มิลตัน ไฟน์ (ปล. มิลตัน ไฟน์ คือ Brainiac ผู้ร้ายตัวเก่งในการ์ตูนsuperman)
PhD in Egyptology... promising academic career, veteran of archaeological digs all over the Middle East.วิชาปรัชญา เชี่ยวชาญทางวิชาการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านโบราณคดี ทุกแห่งในตอนกลางของตะวันออก
"Charm class isn't helping this situation."วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ ไม่ได้ช่วยอะไรในสถานการ์ณแบบนี้
Charm class was a way of proving to the Appeals Board that I was working on my decorum.วิชาพัฒนาบุคลิกภาพคือวีธี พิสููจน์ให้พวกคณะกรรมการ เห็นว่าฉันกำลังปรับปรุงเรื่องมารยาทอยู่
My final film school class is just called opinions.วิชาภาพยนตร์ตัวสุดท้ายของผม ชื่อ Opinions
How's your film class, buddy?วิชาภาพยนตร์เป็นไงบ้าง?
He got a terrible grade in Japaneseวิชาภาษาญี่ปุ่นแย่มาก
Spanish has value beyond credit.วิชาภาษาสเปนมีค่ามากกว่าแค่หน่วยกิตนะ
Jake. Survival 101.วิชาลูกเสือเบื้องต้น

วิชา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
力学[りきがく, rikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์ English: mechanics
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
専門[せんもん, senmon] Thai: วิชาเอก English: subject of study

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิชา
Back to top