ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newspaper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newspaper*, -newspaper-

newspaper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newspaper (n.) หนังสือพิมพ์ Syn. publication, press, tabloid
newspaper (n.) กระดาษหนังสือพิมพ์
newspaperdom (n.) วงการหนังสือพิมพ์
newspaperman (n.) นักข่าวชาย Syn. journalist, reporter
newspaperwoman (n.) นักข่าวหญิง Syn. journalist, reporter
English-Thai: HOPE Dictionary
newspaper(นิวซ'เพเพอะ) n. หนังสือพิมพ์,กระดาษพิมพ์ หนังสือพิมพ์
English-Thai: Nontri Dictionary
newspaper(n) หนังสือพิมพ์
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Newspaperหนังสือพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นสพ. (n.) newspaper Syn. หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ (n.) newspaper See also: paper, press
หนังสือพิมพ์รายวัน (n.) daily newspaper
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ (n.) weekly newspaper
ออกหนังสือพิมพ์ (v.) publish a newspaper
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you pass me that newspaper please?คุณช่วยส่งหนังสือพิมพ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then the old man rolled up his trousers to make a pillow... ... putting the newspaper inside them.จากนั้นชายชรารีดขึ้น กางเกงของเขาเพื่อให้หมอน วางหนังสือพิมพ์ภายในมัน
That's a terrific story. We have newspaper people on the payroll, right?นั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เรามีคนหนังสือพิมพ์ในบัญชีเงินเดือนใช่มั้ย?
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด
They got microfilm with tax return and newspaper stories.มีไมโครฟิลม์เก็บข้อมูลภาษี และข่าวหนังสือพิมพ์
I don't want to do this newspaper stuff for the rest of my life. Hecht is right.ฉันไม่อยากเป็นนักหนังสือพิมพ์ไปตลอดชีวิต แฮ็ชท์พูดถูก
Or I'll have every newspaper in America out here writing about your experimental aircraft!คุณต้องทำ ไม่งั้น ฉันจะบอกให้นักข่าวทั่วประเทศมานี่... ..เขียนข่าวเรื่องคุณทำการทดลอง ยานบินอยู่ !
I've already thrown out the newspaper and washed the left-over dishes, nothing to do but sit here and think.ผมใช้เวลาในการกำจัดหนังสือพิมพ์เก่า และล้างจานจนหมดบ้านแล้ว ไม่มีอะไรดีกว่าการมานั่งตรงนี้และทบทวนบางสิ่ง
But the newspaper says we won.แต่หนังสือพิมพ์บอกว่าเราชนะ
Every newspaper article gone. Every memory gone.หนังสือพิมพ์ทุกฉบับถูกลบไปหมด ความจำทุกอย่างหายหมด
When Ben Franklin was only 15 years old he secretly wrote 14 letters to his brother's newspaper pretending to be a middle-aged widow named Silence Dogood.ตอน เบน แฟรงคลินอายุ 15 เขาเขียนอักษรลับ 14 ตัว ไปให้หนังสือพิมพ์ของพีชาย โดยปลอมเป็นหม้ายวัยกลางคน ชื่อ ไซเรนท์ ดูกู๊ด.
Usually a random book or a newspaper article.ไม่มีประโยชน์ที่จะสุ่มเลือกหนังสือ หรือบทความในหนังสือพิมพ์.
The five victims include a security guard, noodle vendor... a newspaper boy, housewife and window washer.ผู้เคราะห์ร้ายห้าคน มี ผู้รักษาความปลอดภัย , คนขายราเมง ... เด็กส่งหนังสือพิมพ์ , แม่บ้าน และคนเช็ดกระจก

newspaper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, 刊登] carry a story; publish (in a newspaper or magazine)
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 大公报 / 大公報] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong
补白[bǔ bái, ㄅㄨˇ ㄅㄞˊ, 补白 / 補白] filler (in a newspaper or magazine)
法制日报[Fǎ zhì rì bào, ㄈㄚˇ ㄓˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 法制日报 / 法制日報] Legal daily, newspaper published by PRC Ministry of Justice
报头[bào tóu, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ, 报头 / 報頭] masthead (of a newspaper etc); nameplate
剪报[jiǎn bào, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄠˋ, 剪报 / 剪報] newspaper cutting; clippings
报系[bào xì, ㄅㄠˋ ㄒㄧˋ, 报系 / 報系] newspaper chain; syndicate
报纸报导[bào zhǐ bào dǎo, ㄅㄠˋ ㄓˇ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, 报纸报导 / 報紙報導] newspaper report
报馆[bào guǎn, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢˇ, 报馆 / 報館] newspaper office
订户[dìng hù, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨˋ, 订户 / 訂户] subscriber (to a newspaper or periodical)
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
朝日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, 朝日新闻 / 朝日新聞] Asahi Shimbun (Japanese newspaper)
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)
商报[shāng bào, ㄕㄤ ㄅㄠˋ, 商报 / 商報] business newspaper
总编[zǒng biān, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ, 总编 / 總編] chief editor (of newspaper); abbr. for 總編輯|总编辑
总编辑[zǒng biān jí, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 总编辑 / 總編輯] chief editor (of newspaper)
日报[rì bào, ㄖˋ ㄅㄠˋ, 日报 / 日報] daily newspaper
每日快报[Měi rì Kuài bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, 每日快报 / 每日快報] Daily Express (newspaper)
每日邮报[Měi rì Yóu bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, 每日邮报 / 每日郵報] Daily Mail (newspaper)
每日镜报[Měi rì Jìng bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˋ, 每日镜报 / 每日鏡報] Daily Mirror (newspaper)
每日电讯报[Měi rì Diàn xùn bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄣˋ ㄅㄠˋ, 每日电讯报 / 每日電訊報] Daily Telegraph (newspaper)
社评[shè píng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄥˊ, 社评 / 社評] editorial (in a newspaper); also written 社論|社论
社论[shè lùn, ㄕㄜˋ ㄌㄨㄣˋ, 社论 / 社論] editorial (in a newspaper)
大纪元[Dà Jì yuán, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, 大纪元 / 大紀元] Epoch Times, US newspaper
大纪元时报[Dà Jì yuán shí bào, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ, 大纪元时报 / 大紀元時報] Epoch Times, US newspaper
[fèn, ㄈㄣˋ, 份] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy
卫报[wèi bào, ㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, 卫报 / 衛報] Guardian (newspaper)
劳动报[Láo dòng bào, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄠˋ, 劳动报 / 勞動報] Trud (Russian newspaper)
世界报[shì jiè bào, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄠˋ, 世界报 / 世界報] Le Monde (French newspaper)
文稿[wén gǎo, ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 文稿] manuscript; article (in newspaper); draft
报刊[bào kān, ㄅㄠˋ ㄎㄢ, 报刊 / 報刊] newspapers and periodicals; the press
报章[bào zhāng, ㄅㄠˋ ㄓㄤ, 报章 / 報章] newspapers
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, 报纸 / 報紙] newspaper; newsprint
真理报[Zhēn lǐ bào, ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄅㄠˋ, 真理报 / 真理報] Pravda (newspaper)
参考消息[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, 参考消息 / 參考消息] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper)
连载[lián zài, ㄌㄧㄢˊ ㄗㄞˋ, 连载 / 連載] serialized; published as a serial (in a newspaper)
南方周末[Nán fāng Zhōu mò, ㄋㄢˊ ㄈㄤ ㄓㄡ ㄇㄛˋ, 南方周末] Southern Weekend (newspaper)
小报[xiǎo bào, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄠˋ, 小报 / 小報] tabloid newspaper

newspaper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei
ブン屋;ぶん屋[ブンや(ブン屋);ぶんや(ぶん屋), bun ya ( bun ya ); bunya ( bun ya )] (n) (abbr) (See 新聞屋・2) newspaper reporter
切り抜き(P);切抜き[きりぬき, kirinuki] (n) (1) clipping (of newspaper article, etc.); cutting; scrap (for a scrapbook); (2) (abbr) (See 切り抜き絵,切り抜き細工) cut-out (picture, coloured paper, etc.); (P)
地元紙[じもとし, jimotoshi] (n) local newspaper
地方紙[ちほうし, chihoushi] (n) local newspaper
小新聞[こしんぶん, koshinbun] (n) (1) (See 大新聞) type of newspaper from the Meiji era; (2) minor journal; local newspaper
悪徳新聞[あくとくしんぶん, akutokushinbun] (n) irresponsible newspaper
新聞に載る[しんぶんにのる, shinbunninoru] (exp,v5r) to appear in the newspaper
新聞屋[しんぶんや, shinbunya] (n) (1) newspaper stand; newspaper seller; paper carrier; (2) newspaper reporter
新聞広告[しんぶんこうこく, shinbunkoukoku] (n) newspaper advertisement
新聞舗[しんぶんほ, shinbunho] (n) newspaper distributor
有力新聞[ゆうりょくしんぶん, yuuryokushinbun] (n) leading newspaper; prestigious newspaper
週刊紙[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 日刊紙) weekly newspaper
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P)
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P)
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles
スポーツ新聞[スポーツしんぶん, supo-tsu shinbun] (n) sporting newspaper; (P)
デーリーミラー[, de-ri-mira-] (n) Daily Mirror (newspaper)
ハンギョレ[, hangyore] (n) Hankyoreh Shinmun (Korean daily newspaper)
ハンギョレ新聞[ハンギョレしんぶん, hangyore shinbun] (n) Hankyoreh (Korean daily newspaper)
ハンデルスブラット[, handerusuburatto] (n) Handelsblatt (German commercial newspaper)
ワシントンポスト[, washintonposuto] (n) Washington Post (newspaper)
六号記事[ろくごうきじ, rokugoukiji] (n) (space) filler; fill-in (in magazines, newspapers, etc.)
受け箱[うけばこ, ukebako] (n) box set at a gate of a home or near the front door, used for receiving deliveries of newspapers, mail, milk, etc.
古新聞[ふるしんぶん, furushinbun] (n) old newspapers
寄稿[きこう, kikou] (n,vs) contribution (e.g. to newspaper)
掲載[けいさい, keisai] (n) (1) publication (e.g. article in paper); appearance; insertion; (vs) (2) to insert (e.g. an article); to run (e.g. in a newspaper); to carry (e.g. an article); (P)
新聞学問[しんぶんがくもん, shinbungakumon] (n) knowledge gained (information acquired) from newspapers
新聞辞令[しんぶんじれい, shinbunjirei] (n) Appointment conjecturally reported in a newspaper; announcement of an appointment which is (turns out to be) mere press speculation
日経[にっけい, nikkei] (n) (abbr) (abbr. of 日本経済新聞) Nikkei (newspaper, share index); (P)
朝日る[あさひる;アサヒる, asahiru ; asahi ru] (v5r) (uk) (sl) to fabricate (stories) (based on alleged behaviour of the Asahi newspaper); to make up
[らん, ran] (n) (1) column of text (e.g. in a newspaper); (2) field (in a form, web page, etc.); (P)
特落ち[とくおち, tokuochi] (n) (See 特ダネ・とくダネ) missing out on a scoop that other newspapers reported
紙上[しじょう, shijou] (n) on paper; in the newspapers; in a letter; (P)
編集委員[へんしゅういいん, henshuuiin] (n) editorial committee member; senior staff writer (newspaper)
軟派[なんぱ;ナンパ, nanpa ; nanpa] (n) (1) seducer; smooth talker; ladies' man; playboy; playgirl; (n,vs) (2) (uk) (col) (usu. written as ナンパ) (See 逆ナン) picking up women (on the street); (n) (3) (See 硬派・1) moderate party; moderate; (4) social story (in a newspaper, etc.); society columnist (of a newspaper); (5) bearish trader; bear
雑紙[ざつがみ, zatsugami] (n) (See 古紙) miscellaneous recyclable paper; recyclable paper other than old newspapers and carton boxes
Japanese-English: COMDICT Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] newspaper

newspaper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūp) EN: read a newspaper FR: lire un journal
กางหนังสือพิมพ์[v. exp.] (kāng nangse) EN: open a newspaper FR: ouvrir un journal
คนส่งหนังสือพิมพ์[n.] (khon song n) EN: newspaper deliver FR: livreur de journaux [m]
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nang) EN: nenewsprint ; newspaper sheet FR: papier journal [m]
หนังสือพิมพ์ (นสพ.)[n.] (nangseūphim) EN: newspaper ; paper ; press FR: journal [m] ; quotidien [m] ; presse [f] ; gazette [f] (Belg.)
หนังสือพิมพ์ของวันนี้[n. exp.] (nangseūphim) EN: today's newspaper FR: journal d'aujourd'hui [m] ; journal du jour [m]
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ[n. exp.] (nangseūphim) EN: English newspaper FR: journal anglophone [m]
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[n. exp.] (nangseūphim) EN: weekly newspaper FR: hebdomadaire [m] ; presse hebdomadaire [f]
หนังสือพิมพ์รายวัน[n. exp.] (nangseūphim) EN: daily newspaper FR: quotidien [m] ; presse quotidienne [f]
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น[n. exp.] (nangseūphim) EN: local newspaper FR: journal local [m]
ออกหนังสือพิมพ์[v. exp.] (øk nangseūp) EN: publish a newspaper FR:
ภาษาหนังสือพิมพ์[n. exp.] (phāsā nangs) EN: newspaper language FR: langage journalistique [m]
พาดหัว[n. exp.] (phāt hūa) EN: newspaper banner ; streamer ; headline FR:
สารคดี[n.] (sārakhadī) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์[n. exp.] (wepsai nang) EN: newspaper website FR:
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classif.: newspapers, letters, manuscripts, documents, periodicals] FR: [classif. : journaux, lettres, documents manuscrits]
หน้า[n.] (nā) EN: [classif.: pages (books, magazines, newspapers)] FR: [classif. : pages de livres, magazines et journaux]
นักหนังสือพิมพ์[n. exp.] (nak nangseū) EN: journalist ; newspaperman ; reporter ; journo (Brit., inf.) FR: journaliste [m, f]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

newspaper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelseite {f} einer Zeitungcentre spread of a newspaper
Betriebszeitung {f}company newspaper
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper
Zeitungsausschnitt {m}newspaper cutting; news clipping
Zeitungsente {f}newspaper hoax
Zeitungsredakteur {m}newspaper editor
Zeitungssprache {f}newspaper language
Zeitungsverleger {m}newspaper proprietor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newspaper
Back to top