ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ละเลย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ละเลย*, -ละเลย-

ละเลย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเลย (v.) neglect See also: ignore, overlook, be remiss, omit Ops. ใส่ใจ, เอาใจใส่
English-Thai: HOPE Dictionary
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
ignore(อิกนอรฺ') vi. ไม่สนใจ,ละเลย,ไม่ยอมรับรู้., See also: ignorable adj. ignorer n., Syn. disregard ###A. heed
jauk(จาค,จอค) {jauked,jauking,jauks} vi. พูดเล่น,ละเลย,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
laxity(แลค'ซิที) n. ความหย่อน,ความหลวม,การปล่อยปะละเลย, Syn. looseness
neglectful(นิเกลคทฺ'ฟูล) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ทอดทิ้ง., See also: neglectly adv. neglectness n., Syn. disregardful
negligence(เนก'ลิเจินซฺ) n. ความละเลย,ความไม่สนใจ,
negligent(เนก'ลิเจินทฺ) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ละเลย,ทอดทิ้ง.
omissible(โอมิส'ซะเบิล) adj. ยอมได้,ละเลยได้,เอาออกได้
omission(โอมิส'เชิน) n. การละเว้น,การละเลย, Syn. neglect
omissive(โอมิส'ซิฟว) adj. เป็นการละเว้น,เป็นการละเลย,
omit(โอมิท') vt. ละเว้น,เว้น,ละเลย,เอาออก,ตัดทอน,ข้ามไป
English-Thai: Nontri Dictionary
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
neglect(vt) ละเลย,ทอดทิ้ง,ไม่สนใจ
neglectful(adj) ซึ่งละเลย,ซึ่งทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งไป
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง
negligent(adj) ทอดทิ้ง,ละเลย,เพิกเฉย
omission(n) การเว้น,การละเลย,การละเว้น,การคัดออก
omit(vt) ละเว้น,ละเลย,เว้น,เอาออก
overlook(vt) ละเลย,มองข้าม,มองไม่เห็น
unkempt(adj) ถูกละเลย,รุงรัง,ยุ่งเหยิง,ไม่เรียบร้อย,สกปรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nihil dicit (L.)ละเลยไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neglectเพิกเฉย, ละเลย, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretermitted heirทายาทที่ถูกละเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal willfulnessการจงใจละเลยหน้าที่ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dereliction of Dutyการละเลยต่อหน้าที่ [การแพทย์]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abdicate (vt, vi.) ละเลยหน้าที่ Syn. abandon, surrender
omit (vt.) ละเลยไป See also: เว้นไว้, ข้ามไป Syn. neglect, exclude Ops. include, insert
inattention (n.) การปล่อยปละละเลย See also: การขาดความเอาใจใส่ Syn. carelessness, negligence Ops. attention, care
neglect (n.) การละเลย See also: การเพิกเฉย, การถูกทอดทิ้ง
omission (n.) สิ่งที่ละเลย See also: สิ่งที่ปล่อยไว้
omission (n.) การละเลย See also: การละไว้, การปล่อยไว้ Syn. neglect, oversight
oversight (n.) ความผิดพลาดเพราะละเลยหรือไม่สังเกต Syn. mistake, error Ops. correctness
run to seed (idm.) ปล่อยปะละเลยให้ผุพัง See also: ไม่ได้รับการดูแล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't omit such important information!อย่าละเลยข้อมูลสำคัญอย่างนั้น
You're my sister, I can't just ignore youเธอเป็นน้องสาวของฉัน ฉันไม่สามารถละเลยเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ignoring your responsibilities.เพียงแค่มองหาวิธีอื่นๆ ละเลย จากความรับผิดชอบของคุณ
...is causing them to ignore their basic survival instincts.ละเลยสัญชาติญาณเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐาน
Why, Corporal Dooley?ทำไมโท ดูลี? พวกเขาได้รับการละเลยเท้าของ พวกเขา?
It's all banged up. Sure I know him. He's a fisherman.มันพังเละเลย รู้จักสิ เขาเป็นชาวประมง
It is impossible for me to ignore that you're in a different category from any person I have ever tried or am likely to try.คงเป็นไปไม่ได้ถ้าศาลจะละเลย ว่าคุณเป็นคนที่แตกต่าง จากคนที่ศาลเคยตัดสิน หรืออยากจะตัดสิน
The prudent thing is not to quibble over details.เมื่อพลังธรรมชาติบอกให้คุณ ทำอะไรบางอย่าง... สิ่งที่ควรทำคือการไม่ละเลยรายละเอียด
I'm gonna break them goddamn cats' necks. I smash them cats with a stick.ฉันจะหักคอไอ้แมวบ้านั่น จะเอาไม้ตีมันให้เละเลย
Still, I'd like to try, with your permission. A letter a week. They can't ignore me forever.ยังคงฉันต้องการที่จะลองได้รับอนุญาตของคุณ จดหมายสัปดาห์ พวกเขาไม่สามารถละเลยฉันตลอดไป
Some face they left hanging on you. You look like ...มันเล่นงานคุณเสียเละเลยนะ หน้าคุณเหมือน...
Right next door to where you work. What if you had been in there?ละเลย แล้วตึกนั่น อยู่ติดที่ทำงานคุณนึกดูถ้าเป็นคุณ
Beat his mo'fuckin' ass.กระทืบแหม่งให้เละเลย
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ
The negligent list of one after another, as I happen to call them to me.ส่วนที่เราละเลย หนึ่งสิ่งที่อยู่หลังสิ่งอื่นๆ ที่ฉันเรียกร้อง/ให้มันมาหาฉัน
Jenny Buckley.และเราไม่อาจที่จะละเลยได้ แจนนี่ บั๊คลี่ย์
Look at him! Beaten to a pulp.ดูเขาสิ,ถูกอัดซะหน้าเละเลย
This cable looks... chewed.สโทร์ดี้ ดูเคเบิ้ลนี่สิ .. เตี้ยวซะเละเลย
Chancellor, I know no one seems to want to discuss this but if we're to be prepared for any eventuality then it can't be ignored any longer.ท่านผู้นำครับ, ผมรู้ว่าไม่มีใคร อยากจะคุยถึงเรื่องนี้... ...แต่ถ้าเราอยากจะเตรียมพร้อม สำหรับทุกเรื่อง... ...มันก็ไม่ควรที่จะถูกละเลย.
Damn right it was a poltergeist practically it tore our house apart.มันเป็นผีร้ายจอมอาละวาด ที่เข้าไปถล่มบ้านเราซะเละเลย
We were so concerned about the contract, we were remiss about training the system's technicians.เรายุ่งอยู่กับเรื่องสัญญาอยู่ครับท่าน เราละเลยในเรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคทางระบบนี้
His Royal Highness will not ignore your opinions.องค์รัชทายาทคงจะไม่ละเลยความเห็นของท่าน
Say a word and I will crush your balls.พูดมากอีกคำ ชั้นจะบีบให้เละเลย
I overlooked your dislike.กระหม่อมละเลยเรื่องที่พระองค์ไม่ชอบไป
That guy's wasted.ขอทางหน่อยครับ - หมอนี่เมาเละเลยว่ะ
It'S More Like Roadkill Now, But, Uh, Better It Than You, Right?โดนทับซะเละเลย ดีที่ไม่ใช่คุณนะ?
Mom, He'S Got A Problem, And Ignoring It Almost Killed Him.แม่ฮะ ผมกำลังมีปัญหาแต่กลับละเลยมัน มันอาจฆ่าพ่อได้นะฮะ
At the same time, we can't ignore the possibility... that ES.W.A.T.'s virus protection programs for cyborgs... may have been compromised.ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่อาจละเลยความเป็นไปได้... ...ที่ว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสของ ES.W.A.T. สำหรับไซบอร์ก... ...อาจจะถูกเจาะ
Pray so that he continue to knowภาวนาว่าเขายังคงละเลยมันไป
I suppose I have spent so many years listening to other people's feelings that I've neglected my own.ฉันเข้าใจว่าฉันคงใช้เวลาหลายปีเกินไป ในการรับฟังความรู้สึกของคนอื่น จนละเลยความรู้สึกของตัวเอง
Mike Spencer said they were crushed to a pulp.ไมค์ สเปนเซอร์บอกว่ารถเละเลย
You know how much you could make if you had your own website?รู้ป่าว นี่ถ้าเปิดเว็บเองรวยเละเลยนะเนี่ย
Manipulative grandmother, neglectful father, mother who abandons her own daughter.พ่อที่ทอดทิ้ง แม่ ที่ ละเลยลูกสาวตัวเอง
That bend the plane of what we consider reality.ซึ่งผิดไปจากแผน.. ละเลยเงื่อนไขของความเป็นจริง
He shattered Stahl's face.เขาทุบใบหน้านังสตาห์ลซะเละเลย
It's nothing like it used to be in gym class.มันไม่เหมือนที่เลือกทีมในวิชาพละเลย
There has to be proof of parental neglect.เพราะต้องมีหลักฐานว่าเธอได้ถูกปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครอง
You've only taken over the girls at school and abandoned our oldest tradition to go to my mother's show with a complete stranger.เธอเอาทุกอย่างไปจากฉัน ทั้งเพื่อนที่โรงเรียน ละเลยประเพณีของเรา เพื่อจะไปงานของแม่ฉันกับคนอื่น
Y-You blew off our most beloved tradition.เธอละเลยประเพณีสำคัญของเรา
The General's cutting 'em up.ท่านโยดาเล่นงานพวกมันซะเละเลย
And utter disregard for personal hygiene.สิ่งที่เพิ่มคือการละเลยสุขลักษณะส่วนตัว
How can you neglect your guest and eat on your own?คุณละเลยแขกของคุณ แล้ว กินคนเดียว ได้ยังไง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ละเลย
Back to top