ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับจ้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับจ้าง*, -รับจ้าง-

รับจ้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับจ้าง (v.) work as employee See also: work for wages/money, work for hire, make a living, hire oneself out
English-Thai: HOPE Dictionary
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง
caddie(แคด'ดี) n. ผู้รับจ้างแบกถุงไม้ตีกอล์ฟ,คนรับใช้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วไป., Syn. caddy
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท
cotter(คอท'เทอะ) ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวชนบทที่กระท่อม,ผู้อยู่ระท่อม,สลักหรือลิ่มชนิดผ่า
gigolo(จิก'กะโล) n. ผู้ชายแมงดา,ผู้ชายรับจ้างเป็นคู่เต้นรำกับผู้หญิงแก่ ๆ
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop,cut
handymann. คนรับจ้างทำงานจุก ๆ จิก ๆ คนที่มีฝีมือคล่องแคล่ว
hire(ไฮ'เออะ) vt.,n. (การ) เช่า,จ้าง,ว่าจ้าง,ให้เช่า,ออกเที่ยวรับจ้าง,จ่ายเงินค่าจ้าง. -Phr. (for hire ให้เช่า), See also: hirable,hireable adj. hirer n.
hireling(ไฮ'เออลิง) n. คนรับจ้าง,ทหารรับจ้าง. adj. รับจ้าง,ออกเที่ยวรับจ้าง
housebreakern. ผู้บุกรุกเข้าบ้าน,ขโมยงัดบ้าน,คนรับจ้างรื้อบ้าน
job workn. งานพิมพ์ปลีกย่อย,งานเหมา,งานรับจ้าง
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.
torpedo(ทอร์พี'โด) n. ลูกตอร์ปิโด,องครักษ์,มือมีด,ผู้รับจ้างฆ่าคน vt. โจมตีหรือทำลายด้วยตอร์ปิโด pl. torpedoes
soldier of fortunen. ทหารรับจ้าง
sordid(ซอรฺ'ดิด) adj. สกปรก,โสมม,เลวทราม,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เห็นแก่ตัว,รับจ้าง., See also: sordidness n., Syn. contemptible
wageworker(เวจฺ'เวิร์คเคอะ) n. =wage earner ผู้รับจ้างหรือมีรายได้จากการจ้าง, See also: wageworking adj.
washerman(วอช'เชอะเมิน) n. คนซักเสื้อผ้า,คนรับจ้างซักเสื้อผ้า pl. =washermen, Syn. laundryman
washerwoman(วอช'เชอะวูเมิน) n. หญิงซักเสื้อผ้า,หญิงรับจ้างซักเสื้อผ้า pl. washerwomen
weeper(วี'เพอะ) n. ผู้ร้องไห้,คนรับจ้างร้องไห้ในงานศพ,เครื่องหมายไว้ทุกข์ (เช่น ปลอกแขนดำ) ,สิ่งที่ห้อยย้อย
work(เวิร์ค) n. งาน,การงาน,การทำงาน,สิ่งที่ทำ,ผลิตผลจากการทำงาน,งานฝีมือ,สิ่งก่อสร้าง,งานฝีมือ,ผล,พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน,รับจ้างทำงาน,ดำเนินงาน,เดินเครื่อง,ใช้สอย,ใช้งาน,ได้ผล,มีผล,ทำด้วยมือ,ทำด้วยสมอง vt. จัดการ,ควบคุม,ใช้สอย,ใช้งาน,ทำให้ได้ผ
English-Thai: Nontri Dictionary
taxi(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
cab(n) รถรับจ้าง,รถแท็กซี่,รถม้า
hack(n) เครื่องสับ,การตัด,รถรับจ้าง,รถเช่า,นักเขียนรับจ้าง
hackney(n) รถรับจ้าง,รถม้าเช่า,รถแท๊กซี่
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง
livery(n) เครื่องแบบคนรับใช้,การรับจ้างดูแลเลี้ยงม้า
seamstress(n) หญิงรับจ้างเย็บผ้า
taxicab(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
washerwoman(n) หญิงรับจ้างซักผ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contractorผู้รับจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mercenaryผู้รับจ้างรบ, ทหารรับจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consultant ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Mercenary troopsทหารรับจ้าง [TU Subject Heading]
Original Brand Manufacturerการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเองการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เป็นการผลิตที่มีการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากการรับจ้างผลิต (OEM ) มาเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้า (ODM) ของตนเอง จนมาถึงการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cab (vi.) โดยสารในรถรับจ้าง
cab (vt.) โดยสารในรถรับจ้าง
cab (n.) รถรับจ้าง See also: รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ Syn. taxicab, taxi
caretaker (n.) ผู้ที่รับจ้างดูแล Syn. keeper, custodian
commissionaire (n.) ผู้ที่รับจ้างทำงานเล็กๆ น้อยๆ
farmhand (n.) คนงานรับจ้างทำงานในไร่นา See also: คนงานเก็บเกี่ยวพืชผล Syn. laborer, harvester
hack (vi.) ขับรถรับจ้าง See also: ขับแท็กซี่
hack (n.) รถรับจ้าง See also: แท็กซี่ Syn. cab, taxi, taxicab
handyman (n.) คนที่รับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆ Syn. jack-of-all-trades
hired gun (sl.) มือปืนรับจ้าง (ฆ่าคน) See also: ผู้ลอบฆ่า
hireling (n.) คนที่ทำงานรับจ้าง Syn. laborer, menial Ops. boss, employer
hit man (n.) ผู้รับจ้างฆ่า (คำสแลง) See also: นักฆ่า Syn. assassin, hired gun, killer
mercenary (adj.) ซึ่งรับจ้าง See also: ซึ่งเป็นลูกจ้าง
mercenary (n.) ผู้รับจ้าง See also: ลูกจ้าง Syn. legionnaire, laborer, professional soldier
mover (n.) บริษัทรับจ้างย้ายของ
professional soldier (n.) ผู้รับจ้าง See also: ลูกจ้าง Syn. legionnaire, laborer
sempstress (n.) หญิงรับจ้างเย็บผ้า Syn. seamstress
soldier of fortune (n.) ทหารรับจ้าง
washerman (n.) ชายรับจ้างซักเสื้อผ้า Syn. laundryman
washerwoman (n.) ู้หญิงรับจ้างซักเสื้อผ้า Syn. laundress, washwoman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We think he's selling his services to the highest bidder.เราคิดว่า เขา รับจ้าง กับผู้ว่าจ้าง ที่ให้เงินมากกว่า
He works at a tattoo parlour on Broadway.เขาทำงาน รับจ้าง ทำรอยสัก แถว บรอด์เวย์
Hires himself out to anyone looking to make troubleรับจ้างก่อความวุ่นวาย...
Hits for hire, mop-up duty for thugs.รับจ้างฆ่า... ตามเช็ดล้างให้พวกอันธพาล
Murder for hire, Detective.รับจ้างฆ่านะ คุณนักสืบ
Walked dogs. I mean that's what I did for money. I also write.รับจ้างจูงหมาครับ นั่นเป็นอาชีพหลักของผม.ผมเขียนหนังสือด้วย
You're going to sign this voucher so I can hire a contractor.คุณจะเซ็นใบรับรองนี่ ผมจะได้จ้างมือรับจ้าง
Good time for just trucking.ใช่. เวลาที่ดีสำหรับเพียงแค่รับจ้าง
Beat it, or I'll call the Brute Squad.ถ้าเคาะอีกข้าจะเรียกทหารรับจ้างแล้วนะ
I'm on the Brute Squad.ข้านี่แหละทหารรับจ้าง
You are the Brute Squad.เจ้าเนี่ยนะทหารรับจ้าง
What you are? A mercenary?แล้วเป็นอะไร ทหารรับจ้างเหรอ
You're not a military, you're not a mercenary, what are you?ไม่ใช่ทหารกองทัพ ไม่ใช่ทหารรับจ้างNแล้วเป็นอะไร
I'm not some hired fucking gun who's here to make her life miserable.ไม่ใช่มือปืนรับจ้างที่ทำให้วุ่นวาย
He is supposedly a killer for hire, who uses that name. Several assasinations were acredited to him, but we have never been able to prove if he even exists.มีมือสังหารรับจ้างที่ใช้ชื่อนี้
Do you want to see me working as a seamstress?อยากเห็นแม่รับจ้างเย็บเสื้อหรือไง
What price do these mercenaries ask from us, Father?ทหารรับจ้างพวกนี้ ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบเเทน
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น
No, some hack wizards, who turned themselves into monsters for the king.เปล่า พวกพ่อมดรับจ้างที่เปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจเพื่อราชาต่างหาก
Wanna know what I do?อยากรู้มั๊ยว่าผมทำงานอะไร คนรับจ้างถ่ายรูปคนรวยๆอย่างคุณไง
You make enough money to live walking dogs?แค่รับจ้างจูงหมาได้เงินพอใช้เหรอ
Forensics took it off a pair of contract killers we found dead this morning.นิติเวชได้มาจากศพมือปืนรับจ้าง 2 คน ที่เราพบเมื่อเช้า
Wait, Green, how do you go from petty thug to contract killer?เดี๋ยว กรีน นายรู้ได้ไงว่า พวกใจเหี้ยมนี่เป็นมือปืนรับจ้าง
I'm gonna be a Mercenary!ฉันนตัดสินใจแล้วว่าจะเปิดธุรกิจที่รับจ้างทำทุกอย่าง
We're gonna be Mercenaries. Understand Cloud?พวกเราจะช่วยกันเปิดธุรกิจรับจ้างทำทุกอย่าง ตกลงนะคลาวด์
We got a- a dead rent-a-cop and a missing store manager, so let me guess.เรามี... ตำรวจรับจ้างเป็นยามเสียชีวิต และผู้จัดการร้านหายตัวไป ให้ฉันเดานะ
Among the mercenary workers, someone saw Yeon Che-Ryeong meeting with Song-Yang.ในหมู่พวกคนงานรับจ้าง มีบางคนเห็นยอนเชรยองไปพบกับซองหยาง
The man isn't even a true believer. He's a gun for hire.คนนี้ยังไม่ใช่สาวกตัวจริงด้วยซ้ำ แค่มือปืนรับจ้างธรรมดา
So he's a mercenary?- ทหารรับจ้างหรอกหรือ
Professional hitman. I freelance for a major West Coast crime syndicate.เป็นมือปืน ผมรับจ้างให้พวก องค์การอาชญากรรมฝั่งตะวันตก
I'll clean up in wages.ข้าจะรับจ้าง กวาดล้าง
Of course, we hadn't. I worked as a moverก็ใช่ซิ พวกเราไม่มี ผมทำงานบริษัทรับจ้างย้ายของ
He's a bounty hunter under contract with the Pinkertons.เขารับจ้างคุ้มกันภัย ทำงานให้กับพวก พิงเคอร์ตัน
These are trained mercenaries as well as being black-market antiquities dealers.พวกนี้เป็นทหารรับจ้างที่ฝึกอย่างดี และเป็นพ่อค้างานศิลปในตลาดมืด
What a fine lot of babysitters we turned out to be.มีคนรับจ้างเลี้ยงเด็กอยู่หลายคน
I'd not be much of a handyman with one hand.คงไม่ดีมาก ๆ กับ คนรับจ้าง ที่ มีแขนเดียว
But there must be people who do this sort of thing f-for a fee, I mean.แต่มันต้องมีคน.. คนที่ทำงานแบบนี้ พวกมือปืนรับจ้าง
We gotta go.ไม่สามารถแม้แต่ทำงานง่ายๆ อย่างตำรวจรับจ้าง
YEAH! AND SHE CAME UP WITH THAT TATTOO COVER STORYเย้ ตอนแรกเธอแต่งเรื่องว่ารับจ้างสัก
He then, it was peer pressure, later with the washerman- yeah, because the washerman-เรื่องเกิดหลังจากนั้น เรื่องของคนรับจ้างซักผ้า -ใช่ เพราะคนรับจ้างซักผ้า-

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับจ้าง
Back to top