ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harvester

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harvester*, -harvester-

harvester ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harvester (n.) เครื่องเกี่ยว See also: เครื่องมือเก็บเกี่ยว Syn. harvesting machinery
harvester (n.) ผู้เก็บเกี่ยว See also: คนเกี่ยว Syn. farm hand worker
English-Thai: HOPE Dictionary
harvester(ฮาร์'เวสเทอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,เครื่องมือเก็บเกี่ยว,ผู้ได้รับดอกผล, Syn. reaper
English-Thai: Nontri Dictionary
harvester(n) ผู้เก็บเกี่ยว,คนเกี่ยวข้าว,เครื่องมือเก็บเกี่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A harvester who kills his own kind.ภูติดูดวิญญาณ ผู้ซึ่งฆ่าตัวตนของเขาเอง
It will give you the strength to destroy harvesters, but-- but also the power to give life.มันให้ความแข็งแกร่งกับคุณ ที่จะใช้ทำลายพวกภูติ แต่ แต่ก็นะ พลังจะให้ชีวิต
It will give you the strength to destroy harvesters and the power to give life.มันให้ความแข็งแกร่งกับคุณ ที่จะใช้ทำลายพวกภูติ และพลังจะให้ชีวิต
So black market Fae organ harvesters?งั้น.. ตลาดมืดค้าอวัยวะเฟย์งั้นสิ?

harvester ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンバインハーベスター[, konbainha-besuta-] (n) combine harvester
ハーベスター[, ha-besuta-] (n) harvester
コンバイン[, konbain] (n) (abbr) (See コンバインハーベスター) combine; combine harvester; (P)

harvester ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถเกี่ยวข้าว[n. exp.] (rot kīokhāo) EN: combine harvester ; combine FR: moissoneuse [f]

harvester ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartoffelerntemaschine {f}potato harvester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harvester
Back to top