ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักษา*, -รักษา-

รักษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักษา (v.) preserve See also: keep, protect Syn. ปกป้อง, พิทักษ์
รักษา (v.) beware of See also: be careful, keep [her figure] Syn. ระวัง, ดูแล
รักษา (v.) cure See also: remedy, heal, treat (illness), have a treatment Syn. รักษ์, เยียวยา
รักษาการ (v.) act for See also: be on duty, act on behalf of, be in charge
รักษาการณ์ (v.) watch over See also: be on guard, guard against Syn. เฝ้าดูแล, ระวังภัย
รักษาการแทน (v.) act in place of (someone else) See also: act for (someone else)
รักษาการแทน (v.) act in place of (someone else) See also: act for (someone else)
รักษาการในตำแหน่ง (v.) act for See also: act temporarily in place of
รักษาคำพูด (v.) keep one´s words Syn. รักษาสัจจะ Ops. ผิดคำพูด
รักษาคำพูด (v.) keep one´s words
รักษาตัว (v.) be treated See also: be nursed
รักษาตัว (v.) take care of oneself See also: care for oneself Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว
รักษาตำแหน่ง (v.) keep one´s job
รักษาน้ำใจ (v.) keep the goodwill of See also: refrain from hurting, be considerate
รักษาผลประโยชน์ (v.) protect (one´s) interests See also: defend (one´s) interests
รักษาผลประโยชน์ (v.) protect (one´s) interests See also: defend (one´s) interests
รักษาพยาบาล (v.) treat See also: nurse, care for Syn. เยียวยารักษา, รักษา
รักษาระดับ (v.) maintain one´s position See also: keep up with the Joneses Ops. ลดระดับ
รักษาศีล (v.) observe the precepts
รักษาสัจจะ (v.) keep one´s words Ops. ผิดคำพูด
รักษาสิทธิ์ (v.) guard the rights Syn. ป้องกันสิทธิ์ Ops. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์
รักษาสุขภาพ (v.) maintain one´s health See also: keep healthy, look after oneself Ops. ทำลายสุขภาพ
รักษาหน้า (v.) save one´s face Syn. ไว้หน้า
รักษาเก้าอี้ (v.) keep one´s job Syn. รักษาตำแหน่ง
รักษาเวลา (v.) keep time See also: on time, be punctual
รักษาแผล (v.) heal a wound
รักษาโรค (v.) cure See also: heal, remedy
English-Thai: HOPE Dictionary
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
amyl nitriteยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรค angina pectoris (isoamyl nitrite)
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
antirabic(แอนทีเร' บิค) adj., n. ป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ, ยาป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb
busby(บัช'บี) n. หมวกขนสัตว์ทรงกลมสูงและปักพู่ของ ทหารม้ารักษาพระองค์
catharmosn. เวทมนตร์รักษาโรค
cellarer(เซล'เลอเรอ) n. ผู้ดูแลรักษาห้องใต้ดิน
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
chiropodist(ไครอพ'พะดิสทฺ) n. หมอรักษาโรคมือและเท้า
chiropody(ไครอพ'พะดี) n. การรักษาโรคมือและเท้า -chiropodial adj. ดูchiropody
christian sciencen. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
cicatrise(ซิค'คะไทรซ) {cicatrised,cicatriszed,cicatrising,cicatriszing,cicatrises,cicatriszes} vt.,vi. รักษาโดยการทำให้เกิดแผลเป็น., See also: cicatrisant adj. ดูcicatrise cicatrizant adj. ดูcicatrise cicatrisation n. ดูcicatrise cicatriszation n.
cicatrisze(ซิค'คะไทรซ) {cicatrised,cicatriszed,cicatrising,cicatriszing,cicatrises,cicatriszes} vt.,vi. รักษาโดยการทำให้เกิดแผลเป็น., See also: cicatrisant adj. ดูcicatrise cicatrizant adj. ดูcicatrise cicatrisation n. ดูcicatrise cicatriszation n.
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
coast guardn. หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง,
conservable(คอนเซอฟ'วะเบิล) adj. ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้,ซึ่งสงวนไว้ได้,ออมได้
conservation(คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน,การเก็บรักษาไว้,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
conservatory(คันเซอ'วะโทรี) n. ห้องกระจกสำหรับปลูกต้นไม้,โรงเรียนดนตรี,สถานที่เก็บรักษาของ. adj. เกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือสงวน,เกี่ยวกับการดอง, Syn. greenhouse,conservatoire
conserve(คันเซิร์ฟว') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เก็บรักษา,ดองหรือกวน (ผลไม้) n. ของดอง (ผลไม้) ,ผลไม้กวน, Syn. preserve,
corrective(คะเรค'ทิฟว) adj. เป็นการแก้ไข,เป็นการรักษา n. วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง,สิ่งที่ใช้แก้ไขให้ถูกต้อง, Syn. improving
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
cryostat(ไคร'อะสแทท) n. เครื่องมือรักษาระดับอุณหภูมิที่ต่ำมากให้คงที่
curable(เคียว'ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาให้หายได้., See also: curability n. ดูcurable
curative(คิว'ระทิฟว) adj. ซึ่งบำบัด,ซึ่งมีผลในการรักษาโรค n. ยา,สิ่งที่ใช้บำบัดโรค, Syn. remedlial g
English-Thai: Nontri Dictionary
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
bushman(n) พรานป่า,ผู้รักษาป่า
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
chiropodist(n) หมอรักษาโรคเท้า
clinic(n) คลินิก,สถานพยาบาล,ห้องรักษาโรค
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
incurable(adj) แก้ไม่ไหว,รักษาไม่หาย,แก้ไขไม่ได้,ไม่มีทางแก้
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
deputy(n) ตัวแทน,ผู้รักษาการแทน,รอง,สมาชิกสภาผู้แทน
cleanliness(n) การรักษาความสะอาด,การทำความสะอาด
elect(adj) ที่ถูกเลือก,ได้รับการเลือก,รักษาการ
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
galvanism(n) ไฟฟ้าจากปฏิบัติการทางเคมี,การรักษาด้วยไฟฟ้า
garrison(n) กองทหารรักษาการณ์
grenadier(n) ทหารราบรักษาพระองค์
guardsman(n) ยาม,ทหารยาม,มหาดเล็ก,ทหารรักษาพระองค์
gyroscope(n) เครื่องรักษาความทรงตัว,เครื่องวัดการหมุน
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้
irremediable(adj) ไม่มีทางรักษา
keep(vt) เก็บ,ดูแล,รักษา,เลี้ยง,ระวัง,กักขัง
keeper(n) คนเฝ้า,คนดูแล,ผู้รักษา,คนเลี้ยง,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
lawless(adj) ไม่เคารพกฎหมาย,ไร้ระเบียบ,ไม่มีขื่อมีแป,ไม่รักษากฎ,ผิดกฎหมาย
lawman(n) ผู้รักษากฎหมาย
lifeguard(n) ผู้คอยช่วยชีวิต,ทหารรักษาพระองค์
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
medicate(vt) รักษา,วางยา,ให้ยา,บำบัดโรค
observant(adj) ซึ่งรักษาวินัย,คอยดู,ช่างสังเกต,ระวัง
obstinate(adj) ดื้อ,ดื้อรั้น,ดันทุรัง,สอนยาก,รักษายาก
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
police(vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์
preservation(n) การสงวน,การเก็บรักษา,การดอง,การดำรงไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad interim (L.)รักษาการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
case๑. กรณี๒. ผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ [มีความหมายเหมือนกับ patient]๓. กล่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical-ด้านการรักษา, -คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinicianแพทย์ฝ่ายรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coast guardกองกำลังรักษาชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
curative inoculationการปลูกเชื้อรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
custody๑. การคุมขัง๒. การเก็บรักษาทรัพย์, การอารักขาทรัพย์๓. การปกครองดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietetic treatmentการรักษาโดยกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrotherapy; electrotherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalizerท่อรักษาสมภาพ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense for medical treatmentค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fever therapy; pyretherapy; pyretotherapyการบำบัดด้วยไข้, การใช้ไข้รักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)เฟิสต์ (คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gavel ruleการรักษาระเบียบในสภา (โดยประธานเคาะค้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hangarkeeper's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของผู้รับเก็บรักษาเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospital and medical expenses insuranceการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
immedicable; incurable-รักษาไม่หาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incurableที่ไม่มีทางหาย, ที่รักษาไม่หาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law and orderการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance๑. การบำรุงรักษา, การธำรงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicable-รักษาได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medication๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medicine ๑ และ remedy ๑]๒. โอสถบำบัด๓. การเยียวยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicinal-ยารักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medication ๑ และ remedy ๑]๒. อายุรศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ medicine, internal]๓. แพทยศาสตร์๔. เวชศาสตร์, เวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nebulisation; nebulization๑. การพ่นเป็นหมอก, การพ่นเป็นละออง๒. การรักษาด้วยการพ่นเป็นหมอก, การรักษาด้วยการพ่นเป็นละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurse๑. พยาบาล, ผู้พยาบาล, ผู้ดูแลรักษา๒. ให้การพยาบาล๓. ให้นมเด็ก (จากเต้านม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Order in the Houseการรักษาระเบียบในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patientผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ [มีความหมายเหมือนกับ case ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
radiotherapy; roentgenotherapyรังสีรักษา, รังสีบำบัด [มีความหมายเหมือนกับ radiotherapeutics ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refractoryดื้อการรักษา, ดื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remedial; therapeutic; therapeutical-รักษาโรคได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remedy๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medication ๑ และ medicine ๑]๒. สิ่งใช้รักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salutariumสถานรักษาสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanative-ช่วยรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatorium; sanitariumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitarium; sanatoriumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Antidiabetics, Oralยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน [การแพทย์]
Aromatherapyการรักษาด้วยกลิ่น [TU Subject Heading]
Bicarbonate Reserveการรักษาไบคาร์บอเนต [การแพทย์]
Bloodlettingเลือด,การเอาออก;เจาะเลือดออก;เจาะเลือดออกเพื่อรักษา [การแพทย์]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Care for Emergenciesบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน [การแพทย์]
Chemotherapyการรักษาด้วยยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
Cryotherapyการรักษาด้วยความเย็น [TU Subject Heading]
Curativeการรักษาพยาบาล,ด้านการรักษาพยาบาล,การรักษาโรค [การแพทย์]
Cureหายขาด,รักษา [การแพทย์]
Custodianผู้รับฝากทรัพย์สินธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่เป็นลูกค้า [ตลาดทุน]
depositaryผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา อนุสัญญา [การทูต]
Digitalisดิจิตาลิส,ยา,ดิจิตาลิส,ยาดิจิตาลิส,ดิจิทาลิส,ยาหัวใจ,ยารักษาโรคหัวใจ,ดิจิตาลิส,ดิจิตัลลิส,ดิจิทาลิส,ยาจำพวกดิจิทลิส [การแพทย์]
Disadvantageภาวะแทรกซ้อนของการรักษา [การแพทย์]
Doctor Nameชื่อของแพทย์ผู้รักษา [การแพทย์]
Double Blindไม่ทราบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาชนิดใด [การแพทย์]
Durationช่วงเวลา,ระยะเวลา,ช่วงกว้าง,ความกว้าง,ระยะ,ช่วงความกว้าง,ช่วงเวลา,ระยะเวลาที่ยาให้ผลในการรักษา,ช่วง,ความกว้างของคลื่นไฟฟ้า,ความยาวนาน [การแพทย์]
Electortherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrotherapyเครื่องที่ใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้า,การบำบัดรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า,การบำบัดรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
gyroscopeไจโรสโคป, อุปกรณ์ที่อาศัยความเฉื่อยของล้อหมุน เพื่อช่วยรักษาทิศทางของแกนหมุน ประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่ง ทำให้เอียงในทิศทางต่าง ๆ ได้โดยอิสระ โดยจะชี้ทิศทางเดิมถ้าไม่มีทอร์กมากระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นคืน จัดทำรายงาน ประมวลผล และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้มีระบบ DBMS ให้เลือกซื้อมาใช้หลายระบบด้วยกัน อาทิ Oracle, Ingres, Progress, Informix ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้ทั้งในเครื่องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Access, Foxpro และ dBASE เป็นระบบที่มีใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
Interim storageการเก็บรักษาเฉพาะกาล, การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้วหรือกากกัมมันตรังสีในสถานที่เก็บชั่วคราวก่อนที่จะนำไปดำเนินการหรือเก็บรักษาในสถานที่เก็บถาวรต่อไป
Magnetotherapyการรักษาด้วยพลังแม่เหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Maintenanceการบำรุงรักษา [TU Subject Heading]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
homeostasisโฮมีโอสเตซิส, การที่ร่างกายสามารถรักษาภาวะในร่างกายให้คงที่ เช่น อุณหภูมิ ความดันเลือด ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น โดยไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม เช่น ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ภายในเ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
KM Assessment Toolเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการ ความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง หนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต้องปรับปรุง-รักษา ไว้/พัฒนา ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย ( KM Desired State) [การจัดการความรู้]
Manhole บ่อตรวจ บ่อที่ติดตั้งเป็นระยะในระบบท่อระบาย เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมท่อ และลงไปบำรุงรักษาท่อ [สิ่งแวดล้อม]
Medicamentsตัวยาที่มีคุณค่าในการรักษา, ตัวยาสำคัญ [การแพทย์]
Microfilmไมโครฟิล์มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคำว่า ไมโครฟิล์ม ว่าหมายถึง ฟิล์มถ่ายรูปขนาดเล็กมากใช้สำหรับถ่ายบันทึกภาพของสิ่งต่างๆ ให้มีขนาดย่อส่วนลงมากๆ เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาไว้ และสามารถนำมาฉายเป็นภาพนิ่งขนาดขยายบนจอได้ [1]
moleculeโมเลกุล, หน่วยที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถอยู่เป็นอิสระและรักษาสมบัติทางเคมีของสารนั้นไว้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Naturopathyการรักษาด้วยธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peacekeeping forcesกองกำลังรักษาสันติภาพ [TU Subject Heading]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cure (vt.) รักษา See also: เยียวยา Syn. heal, make well, restore
cure (vi.) รักษา See also: เยียวยา Syn. heal
cure of (phrv.) รักษา See also: เยียวยา Syn. heal of
doctor (vt.) รักษา See also: เยียวยา Syn. treat, nurse, medicate
doctor (vi.) รักษา See also: เยียวยา Syn. treat, nurse, medicate
heal (vt.) รักษา See also: สมาน, ประสาน Syn. cure, recuperate, recover Ops. fail, relapse, worsen
heal of (phrv.) รักษา See also: เยียวยา Syn. cure of
maintain (vt.) รักษา See also: ดูแลต่อไป, คงอยู่, ดำรง, คงเอาไว้, ทรงไว้, รักษาไว้ Syn. sustain, keep up, preserve
make well (vt.) รักษา See also: เยียวยา Syn. heal, restore
remedy (vt.) รักษา See also: เยียวยา Syn. aid, cure
save from (phrv.) รักษา See also: สงวน Syn. rescue from, salvage from
treat (vt.) รักษา See also: บำบัดรักษา
x ray (vt.) รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
x-ray (vt.) รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
pressurise (vt.) รักษาความดันบรรยากาศภายในเครื่องเช่น เครื่องบิน เรือดำน้ำ
pressurize (vt.) รักษาความดันบรรยากาศภายในเครื่องเช่น เครื่องบิน เรือดำน้ำ
keep clean (phrv.) รักษาความสะอาด
medicate (vt.) รักษาด้วยยา See also: ให้ยารักษา Syn. heal
psychoanalyse (vt.) รักษาด้วยวิธีจิตวิเคราะห์
psychoanalyze (vt.) รักษาด้วยวิธีจิตวิเคราะห์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do I need to be hospitalized?ฉันจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไหม
She likes to keep the house very cleanเธอชอบรักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นอย่างมาก
You have a name to maintainคุณมีชื่อเสียงที่ต้องรักษา
She never keeps her promisesเธอไม่เคยรักษาสัญญาเลย
She broke her promiseเธอไม่รักษาสัญญา
I should keep my distance from himฉันควรรักษาระยะห่างจากเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That the shamans purpose wasn't only healing.ชามาน ไม่ได้แค่ รักษา คนป่วยได้
MAN: ...and will, to the best of my ability, preserve, protect defend the Constitution of the United States andwill,to thebest of my ability, preserve, protect...และจะทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อพิทักษ์ รักษา และปกป้องรัฐธรรมนูญของสหรัฐ และจะทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อพิทักษ์ รักษา
You know,I thought if I... kept my distance... when the time was right,we would... catch up.รู้มั้ย เพียงแค่ฉัน... รักษา ช่องว่างระหว่างเราไว้ เมื่อเวลามาถึง เราจะสามารถ...
Cures high blood when you boil it, cures sugar, diabetes, all diseases.ใช้ต้มกินรักษาความดันได้ รักษา โรคเบาหวาน รักษาได้ทุกโรค
In order to improve, to heal, He's going to have to start talking about it, to you and to me.ในการที่จะพัฒนา รักษา เขาจะต้องเริ่ม พูดเกี่ยวกับมัน กับคุณ และกับฉัน
He, uh, keeps our intellectual property safe.เขา เอ่อ รักษา ความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินทางปัญญาของเรา
We use it in the incantation, in the salve. (Chuckling) Salve.เราใช้ในการประกอบพิธีกรรม และการรักษา รักษา แล้วรักษาอะไรล่ะ
Falcon 2, maintain 3-0 feet. PILOT 2:เหยี่ยว 2 รักษา 3-0 ฟุต PILOT ที่ 2:
Place where people would purify themselves, wash away their sins, heal, before going up to the Temple Mount.ที่ที่ผู้คนทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ ล้างบาปพวกเขา รักษา ก่อนที่จะไปพระวิหาร
A cure. Yes, I need to fix this!รักษา. ใช่ ผมอยากรักษาคุณ!
He was saving his furry butt-- that's what he was doing.รักษาก้นฟูๆของมันเองหละสิ
Deputy Esquivel. That was a pretty daringรักษาการณ์เอสควิเวล ที่คุณทำมันค่อนข้างจะห้าวหาญมากๆเลยน่ะ
Acting Operations Manager Hunter requests your presence in the operations center ASAP.รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ฮันเตอร์ ขอให้พวกคุณไป รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการ
The acting secretary sent me to facilitate between the Bureau and the Agency.รักษาการรัฐมนตรี ส่งฉันมาประสานงาน ระหว่างสำนักงานกับเจ้าหน้าที่
You should cherish your regional idiomรักษาขนบท้องถิ่นไว้น่ะดีแล้ว
Attorney-client privilege. That's a big one.รักษาข้อมูลความลับของลูกค้าสูงสุด นั่นแหล่ะสิ่งสำคัญที่สุด
Like fix my leg, if it works.รักษาขาฉันเนี้ย ถ้ามันทำงานได้นะ
They healed those who could be healed, but for the mortally wounded, those who were past saving, the Rit Zien's job was to put them down.รักษาคนที่ัยังรักษาได้ แต่บาดแผลรุนแรง ที่เกินจะรักษาแล้ว งานของรีทเซี่ยนคือการสังหารพวกเขา
Haven't lost a patient in five years.รักษาคนไข้มาตลอด 5 ปี
Saving Christmas here we go!รักษาคริสตร์มาสไว้ ไปกันเลย!
Keep applying pressure.รักษาความดันของเขาเอาไว้นะ
Re-pressurizing.รักษาความดันภายในแล้ว
Oh,uh,uh,instrument trays.รักษาความดันไว้ เราได้ระดับแล้ว
Maintaining integrity and politeness and knowing one's obligationsรักษาความดี มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน
Gran might have spoiled you rotten, but I won't.รักษาความบริสุทธิ์ไว้หลายปี เพื่อจะให้มันปี้เนี่ยนะ
Security of what?รักษาความปลอดภัย สิ่งใด ?
Security was tighter than we thought.รักษาความปลอดภัย เข้มงวดมากกว่าที่เราคิด
Each Regional Homeland Security Office will be responsible for the returnees who settle in their region.รักษาความปลอดภัย แต่ละที่ทำการ จะต้องรับผิดชอบผู้กลับมา ที่อยู่ในพื้นที่
Might actually do some good before you die.รักษาความปลอดภัย, รหัสส้ม,ได้รับการกระตุ้น
24-hour protection.รักษาความปลอดภัย24 ชั่วโมง
Secure the box.รักษาความปลอดภัยกล่อง
Security's tight.รักษาความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวด
Your security still sucks.รักษาความปลอดภัยยังอ่อน
Form a perimeter! Let's go, let's go!รักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่ ไปได้ ไปได้
Airport security grabbed a picture of Malik leaving the airport and getting into yellow taxi 574.รักษาความปลอดภัยสนามบิน จับภาพของมาลิก ตอนกำลังออกจากสนามบิน และขึ้นแท็กซี่สีเหลือง 574
Private security, take your pick.รักษาความปลอดภัยส่วนตัว เลือกมาเลย
Security was insane there.รักษาความปลอดภัยสูงเว่อร์เลย
Keep this droid secure.รักษาความปลอดภัยเจ้าดรอยด์นี่
Please strengthen the security at the gallery.รักษาความปลอดภัยแกลลอรี่ ให้หนาแน่นหน่อยนะ
Security and investigations for high-end clients.รักษาความปลอดภัยและนักสืบ สำหรับลูกค้ากระเป๋าหนัก

รักษา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] Thai: รักษา English: to cure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักษา
Back to top